Byla I-7708-484/2007
Dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henriko Sadausko ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Aušrai Kartanienei, dalyvaujant pareiškėjams D. V. ir J. V., atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovui Donatui Kimsui, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Aistei Račkauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą dėl Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007-03-16 priėmė sprendimą Nr. S -52 (A(G)-12) pripažinti nepagrįsta AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įgalioto atstovo Ž. K. išvadą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2006 m. gruodžio 13-14 d. posėdyje (protokolas Nr. 18) nepritarti statybos leidimo vienbučio gyvenamojo namo statybai Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamųjų namų kvartalo sklype Nr. ( - ) išdavimui ir įpareigojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ją atšaukti.

5Atsakovė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2007-03-16 Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą.

6Atsakovė skunde nurodė, kad 2004-02-04 raštu Nr. 10100-72 „Dėl naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų naujuose Vilniaus miesto kvartaluose“ informavo Vilniaus miesto merą, jog AB „Rytų skirstomieji tinklai“ negali spręsti naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamajame kvartale, nes šio kvartalo detaliajame plane nespręsti inžineriniai tinklai, nenumatytos gatvės, jos neprofiliuotos. Šiuos veiksmus, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, privalo atlikti savivaldybė arba sklypų grupių savininkai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, atsižvelgdamas į minėtą atsakovės raštą, nepateikė AB “Rytų skirstomieji tinklai” paraiškos projektavimo sąlygoms D. ir J. V. projektuojamam namui gauti, o 2006-06-15 raštu leido jiems įsirengti laikiną generatorių. Pažymėjo, kad vadovaujantis LR Ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių III skyriaus „Laikinas naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimas“ nuostatomis, naujųjų vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius trumpalaikiams tikslams (t.y., laikinai), elektros įrenginiai prijungiami pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą. Atsižvelgiant į tai, atsakovės nuomone, Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėjo teisės nustatyti sąlygų net ir laikinam projektuojamo namo prijungimui prie skirstomųjų tinklų.

7Taip pat nurodė, kad Statybos įstatymo 20 str. 6 d. suteikia teisę statytojui pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžinieriniais tinklais, ar pasistatys vietinius. Tas pats įstatymo straipsnis nustato apribojimus tokiam pasirinkimui, nustatydamas, kad tą daryti leidžiama, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus. Vienu iš teritorijų planavimo dokumentų, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, laikomas teritorijos detalusis planas. Nurodė, kad AB “Rytų skirstomieji tinklai” yra suderinę Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamojo kvartalo detalųjį planą, kuriame elektros energijos tiekimas numatytas iš komunalinių elektros tinklų. Tačiau tvirtina, kad neturi dokumentų, patvirtinančių šio plano patvirtinimo datą bei paties patvirtinto detaliojo plano.

8Atsižvelgiant į paminėtas teisės nuostatas, teigia, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas Nuolatinėje statybos komisijoje pagrįstai ir teisėtai nepritarė statybos leidimo D. ir J. V. išdavimui.

9Atsakovė taip pat pažymėjo, kad remiantis LR statybos įstatymo 23 str. 10 d. į šią Nuolatinę statybos komisiją įtraukiami planavimo ir statinio projektavimo sąlygas parengusių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), institucijų bei savivaldybės atstovai. Kadangi statinio projektavimo sąlygų AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nerengė, mano, kad jų atstovas į Nuolatinės komisijos sudėtį neturėjo būti traukiamas ir iš jo neturėjo būti reikalaujama pritarimo/nepritarimo statybos leidimo išdavimui. Nežiūrint į tai, atsakovės teigimu, jo atstovas buvo įtrauktas į komisijos sudėtį, jam buvo suteikta teisė pareikšti nuomonę svarstomu klausimu, todėl mano, kad atsakovės atstovas pagrįstai ir teisėtai nepritarė statybos leidimo D. ir J. V. išdavimui.

10Taip pat nurodė, kad pripažindama AB Rytų skirstomųjų tinklų atstovo Nuolatinėje statybos komisijoje išvadą nepagrįsta, Komisija savo sprendimą motyvavo vien tik tuo, jog AB Rytų skirstomieji tinklai statytojams nebuvo išdavę projektavimo sąlygų. Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, teisės aktai tais atvejais, kai tokios sąlygos nebuvo išduotos, leidžia sąlygų neišdavusios institucijos (inžinerinių tinklų savininko) atstovams dalyvauti komisijos posėdyje ir reikšti pastabas. Taigi, Komisijos motyvas pripažįstant išvadą nepagrįsta, atsakovės nuomone, yra nepagrįstas, nes jokių kitų išvados (nepritarimo statybos leidimo išdavimui) neteisėtumo pagrindų Komisija nenustatė.

11Atkreipė dėmesį, kad LR Statybos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios statybos leidimų išdavimo tvarką bei sprendimų neišduoti statybos leidimų apskundimo tvarką, nenumato galimybės atšaukti nepritarimą išduoti statybos leidimą. Nepritarimo atšaukimo tvarka (procesas) nėra reglamentuota ir kituose teisės aktuose. Mano, kad pati sprendimo formuluotė - įpareigoti atšaukti nepritarimą, yra teisiškai ydinga, nes nustačius nepritarimo neteisėtumą, sprendime pakaktų tą konstatuoti, o ne įpareigoti neteisėtą sprendimą (jeigu jis būtų tokiu pripažintas) priėmusį asmenį tą sprendimą atšaukti.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundu nesutiko ir atsiliepime į nurodė, kad Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 20 str. 3 d. įpareigoja savivaldybės administracijos direktorių (jo įgaliotą tarnautoją), gavusį statytojo prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, teikti paraišką statinio projektavimui sąlygoms parengti inžinerinių tinklų savininkams. Tačiau dar 2004 m. AB „Rytų skirstomieji tinklai” Vilniaus miesto savivaldybę informavo 2004-02-04 raštu Nr. 10100-72, kad „Rytų skirstomieji tinklai“ negali spręsti naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo Pagirių, Pilaitės ir Tarandės kvartaluose. Atkreipė dėmesį, kad LR ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326 patvirtintos Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos 20 p. numato, kad naujųjų vartotojų, pageidaujančių prisijungti prie tinklų savo elektros įrenginius vienkartiniams renginiams, statybos laikotarpiui ar kitiems trumpalaikiams tikslams, išskyrus atvejus, kai statybos reikmėms nutiesti ir sumontuoti elektros tinklai bus panaudoti energijai nuolat teikti, taip pat pageidaujančių prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius, elektros įrenginiai prijungiami pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2006-05-15 raštu tik informavo pareiškėjus apie galimybę įsirengti laikiną elektros generatorių, nes nebaigtas Pilaitės šiaurinės dalies kvartalo vertikalaus lyginimo projektas, vertikalus lyginimas bei gatvių profiliavimas ir tik atlikus šiuos darbus bus galimybė įrengti elektros tinklus, o ne nustatė sąlygas laikinam namo prijungimui prie skirstomųjų tinklų.

13Atkreipė dėmesį į tai, kad 2005 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-999 „Dėl Nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo”, kurio 1 dalyje numatyta, kad vienas iš komisijos narių yra AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ Vilniaus regiono Vilniaus šiaurinio skyriaus atstovas. Taigi, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas negalėjo būti neįtrauktas į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį. Pabrėžė, kad nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog iš AB“Rytų skirstomieji tinklai“ atstovo buvo reikalaujama pritarimo/nepritarimo statybos leidimo išdavimui. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuomone, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas pats turėjo vadovautis minėtos tvarkos 19 p., numatančiu, kad komisijos nariai, kurių atstovaujamos institucijos svarstomam klausimui nerengė teritorijų planavimo ar statinio projektavimo sąlygų, gali dalyvauti Komisijos posėdyje, pareikšti pastabas svarstomu klausimu ir pasirašyti protokole. Minėta tvarka nenumato Komisijos narių nušalinimo galimybės tokiais atvejais, tačiau pats pareiškėjo atstovas nagrinėjamu atveju turėjo susilaikyti nuo balsavimo. Tačiau pareiškėjo atstovas protokole įrašė išvadą, kad „pagal kompetenciją patikrinęs pateiktus dokumentus nepritaria” ir patvirtino tai savo parašu.

14Pažymėjo, kad pagal LR Statybos įstatymo 23 str. 9 d. nuostatas už statybos leidimo neišdavimą atsako subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, nepritarė statybos leidimo išdavimui. Šiuo atveju statybos leidimo išdavimui nepritarė tik Nuolatinės statybos komisijos AB “Rytų skirstomieji tinklai” Vilniaus m. Šiaurinio skyriaus atstovas, todėl šiuo atveju Nuolatinės statybos komisija neturėjo teisės priimti kitokį sprendimą. Atsižvelgiant į tai, mano, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija neturėtų atsakyti už Nuolatinės statybos komisijos narius, nepritarusius statybos leidimo išdavimui (b.l. 43-46).

15Pareiškėjai D. V. ir J. V. su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kad visi argumentai, dėl kurių jie nesutinka su skundu yra išdėstyti patikslintame skunde, pateiktame Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijai (b.l.39).

16Teismo posėdyje atsakovės AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas prašė skundą tenkinti skunde nurodytais motyvais.

17Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovė teismo posėdyje nesutiko su atsakovės AB„Rytų skirstomieji tinklai“ skundu atsiliepime nurodytais motyvais.

18Pareiškėjas D. V. teisme prašė atsakovės AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad kitiems asmenims analogiškomis sąlygomis statybos leidimai yra išduoti.

19Pareiškėja J. V. teisme prašė atsakovės AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Skundas tenkintinas.

21Nustatyta, kad pareiškėjams D. V. ir J. V. 2006-07-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2006-07-01 išdavė Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. RPS 1220 vienbučio gyvenamojo namo Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamojo kvartalo sklype Nr. ( - ) statybai (b.l.65-66).

22Pareiškėjai D. V. ir J. V. 2006-12-05 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą su prašymu (reg. Nr. 06-1665) išduoti statybos leidimą vienbučio gyvenamojo namo statybai Pilaitės šiaurinės dalies gyv. kvartale skl. ( - ).

23Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinė statybos komisija (toliau – Nuolatinė statybos komisija) 2006 m. gruodžio 13-14 d. posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų prašymą ir nusprendė neišduoti statybos leidimo (b.l. 48-49).

24Apie Nuolatinės statybos komisijos sprendimą pareiškėjai buvo informuoti 2007-01-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. A51-449-(12.-MPD-0) (b.l.39, VA AGK byla).

25Pareiškėjai D. V. ir J. V. kreipėsi su skundais į Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisiją prašydami pripažinti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Vilniaus Šiaurinio skyriaus atstovo Ž. K. nepritarimą Vilniaus miesto savivladubės administracijos Miesto plėtros departamento nuolatinės statybos komisijos 2006 m. gruodžio 13-14 posėdžio protokole Nr. 18 nepagrįstu ir neteisėtu ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisiją išduoti pareiškėjams statybos leidimą statyti vienbutį gyvenamąjį namą Pilaitės Šiaurinėje dalyje gyvenamųjų namų kvartale skl.Nr. ( - ) (kadastro Nr. ( - ) ) (b.l.11-13, 32-34).

26Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007-03-16 priėmė sprendimą Nr. S-( - ) -(A(G)-12) pripažinti nepagrįsta AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įgalioto atstovo Ž. K. išvadą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2006 m. gruodžio 13-14 d. posėdyje (protokolas Nr. 18) nepritarti statybos leidimo vienbučio gyvenamojo namo statybai Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamųjų namų kvartalo sklype Nr. ( - ) išdavimui ir įpareigojo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ją atšaukti.

27Pagal Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 23 straipsnio 9 dalį Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Nuolatinė statybų komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Šis Nuolatinės statybos komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Savivaldybės administracijos sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo. Šis komisijos sprendimas turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Apskundus Nuolatinės statybos komisijos sprendimą neišduoti statytojui (užsakovui) jo prašomo statybos leidimo, atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai, įeinantys į Nuolatinės statybos komisijos sudėtį, nepritarė statybos leidimo išdavimui.

28Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalį į Nuolatinę statybos komisiją įtraukiami planavimo ir statinio projektavimo sąlygas parengusių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), institucijų bei savivaldybės atstovai.

29Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 21 d. priėmė sprendimą Nr. 1-999 „Dėl Nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo” vienas iš komisijos narių yra AB „Rytų skirstomeji tinklai” Vilniaus regiono Vilniaus šiaurinio skyriaus atstovas.

30Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-999 patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos nuostatų 19 punktas nustato, jog komisijos nariai, kurių atstovaujamos institucijos svarstomam klausimui nerengė statinio projektavimo sąlygų, gali dalyvauti komisijos posėdyje, pareikšti pastabas svarstomu klausimu ir pasirašyti protokole. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad atsakovo AB “Rytų skirstomieji tinklai” atstovas, vadovaudamasis nurodytomis Statybos įstatymo nuostatomis ir Nuostatais, turėjo teisę pareikšti nuomonę dėl statybos leidimo išdavimo pareiškėjams.

31Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis įpareigoja savivaldybės administracijos direktorių (jo įgaliotą tarnautoją), gavusį statytojo prašymą išduoti projektavimo sąlygų sąvadą, pateikti paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti inžinierinių tinklų savininkams. Pagal to paties staipsnio 6 dalį inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus – inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos. Statytojas (užsakovas) taip pat gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžinieriniais tinklais, ar pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus.

32Atsakovė AB”Rytų skirstomieji tinklai” savo atstovo Nuolatinėje statybos komisijoje nepritarimą išduoti pareiškėjams statybos leidimą motyvuoja tuo, kad savivaldybės administracija nesikreipė į AB”Rytų skirstomieji tinklai” kaip inžinierinių tinklų savininką dėl specialiųjų planavimo sąlygų išdavimo pareiškėjų projektuojajam namui.

33AB”Rytų skirstomieji tinklai” 2004-02-04 raštu Nr. 10100-72 „Dėl naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų naujuose Vilniaus miesto kvartaluose“ būdama inžinierinių tinklų savininke informavo Vilniaus miesto merą, jog ji negali spręsti naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamajame kvartale, nes šio kvartalo detaliajame plane nespręsti inžinieriniai tinklai, nenumatytos gatvės, jos neprofiliuotos.

34Vadovaujantis LR Ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326 patvirtintų Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių III skyriaus „Laikinas naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimas“ nuostatomis, naujųjų vartotojų, pageidaujančių prijungti prie tinklų savo elektros įrenginius trumpalaikiams tikslams (t.y., laikinai), elektros įrenginiai prijungiami pagal operatoriaus išduotą techninių sąlygų aprašą. Taigi, darytina išvada, kad pareiškėjams turėjo būti išduotos techninės sąlygos ir laikino elektros generatoriaus statybai.

35Šiuo atveju pareiškėjai nepageidavo statytis vietinių inžinerinių tinklų, tokio jų raštiško prašymo byloje nėra.

36Byloje pripažįstama ir neginčijama aplinkybė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas nepateikė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ paraiškos projektavimo sąlygoms D. ir J. V. projektuojamam namui gauti.

37Nesant inžinierių tinklų savininko išduotų projektavimo sąlygų, darytina išvada, kad AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įgalioto atstovo Ž. K. išvada Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2006 m. gruodžio 13-14 d. posėdyje (protokolas Nr. 18) nepritarti statybos leidimo vienbučio gyvenamojo namo statybai Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamųjų namų kvartalo sklype Nr. ( - ) išdavimui yra teisėta ir pagrįsta. Dėl to Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007-03-16 sprendimas Nr. S-52 -(A(G)-12) yra neteisėtas ir naikintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais., 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

40AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą patenkinti.

41Panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007-03-16 sprendimą Nr. S-52-(A(G)-12).

42AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įgalioto atstovo išvadą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2006 m. gruodžio 13-14 d. posėdyje (protokolas Nr. 18) nepritarti statybos leidimo vienbučio gyvenamojo namo statybai Pilaitės šiaurinės dalies gyvenamųjų namų kvartalo sklype Nr. ( - ) išdavimui palikti nepakeistą.

43Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007-03-16 priėmė... 5. Atsakovė AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundu kreipėsi į teismą,... 6. Atsakovė skunde nurodė, kad 2004-02-04 raštu Nr. 10100-72 „Dėl naujųjų... 7. Taip pat nurodė, kad Statybos įstatymo 20 str. 6 d. suteikia teisę... 8. Atsižvelgiant į paminėtas teisės nuostatas, teigia, kad AB „Rytų... 9. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad remiantis LR statybos įstatymo 23 str. 10... 10. Taip pat nurodė, kad pripažindama AB Rytų skirstomųjų tinklų atstovo... 11. Atkreipė dėmesį, kad LR Statybos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios... 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su AB „Rytų... 13. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2005 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto... 14. Pažymėjo, kad pagal LR Statybos įstatymo 23 str. 9 d. nuostatas už statybos... 15. Pareiškėjai D. V. ir J. V. su AB... 16. Teismo posėdyje atsakovės AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovas... 17. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovė teismo... 18. Pareiškėjas D. V. teisme prašė atsakovės AB „Rytų... 19. Pareiškėja J. V. teisme prašė atsakovės AB „Rytų... 20. Skundas tenkintinas.... 21. Nustatyta, kad pareiškėjams D. V. ir J.... 22. Pareiškėjai D. V. ir J. V.... 23. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento... 24. Apie Nuolatinės statybos komisijos sprendimą pareiškėjai buvo informuoti... 25. Pareiškėjai D. V. ir J. V. kreipėsi... 26. Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija 2007-03-16 priėmė... 27. Pagal Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 23 straipsnio 9 dalį... 28. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalį į Nuolatinę statybos... 29. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2005 m. gruodžio 21 d. priėmė... 30. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.... 31. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis įpareigoja... 32. Atsakovė AB”Rytų skirstomieji tinklai” savo atstovo Nuolatinėje statybos... 33. AB”Rytų skirstomieji tinklai” 2004-02-04 raštu Nr. 10100-72 „Dėl... 34. Vadovaujantis LR Ūkio ministro 2002-09-17 įsakymu Nr. 326 patvirtintų... 35. Šiuo atveju pareiškėjai nepageidavo statytis vietinių inžinerinių... 36. Byloje pripažįstama ir neginčijama aplinkybė, kad Vilniaus miesto... 37. Nesant inžinierių tinklų savininko išduotų projektavimo sąlygų, darytina... 38. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 40. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą patenkinti.... 41. Panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2007-03-16... 42. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įgalioto atstovo išvadą Vilniaus miesto... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...