Byla 2-2241-510/2012
Dėl konkursų pirkimo sąlygų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinius atsakovams Druskininkų „Atgimimo“ vidurinei mokyklai, Druskininkų „Ryto“ gimnazijai, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinei mokyklai, Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai dėl konkursų pirkimo sąlygų panaikinimo.

Nustatė

2Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje Druskininkų savivaldybės Viečiūnių pagrindinei mokyklai nurodė, kad 2012 m. birželio 6 d. atsakovas perkančioji organizacija Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla CVP IS paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122822). Pirkimas vykdomas pagal pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles. 2012 m. birželio 13 d. UAB „Smulkus urmas“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 05-09-148, kuria reikalavo panaikinti neteisėtas pirkimo sąlygas. 2012 m. birželio 15 d. perkančioji organizacija informavo apie pirkimo procedūrų sustabdymą. 2012 m. birželio 19 d. perkančioji organizacija raštu Nr. V15-230 pretenziją atmetė, atsakydama tik į vieną tiekėjo pretenzijos punktą ir visiškai neatsakydama į visus kitus pretenzijoje nurodytus argumentus ir reikalavimus (Priedas Nr. I-6). 2012 m. liepos 3 d. tiekėjas UAB „Smulkus urmas“ perkančiajai organizacijai pateikė pakartotinę pretenziją, pateikdamas perkančiajai organizacijai papildomus įrodymus dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neproporcingumo bei prašydamas perkančiosios organizacijos atsakyti į kitus tiekėjo 2012 m. birželio 13 d. pretenzijoje nurodytus punktus. 2012 m. liepos 3 d. perkančioji organizacija informavo, kad ji tiekėjo pretenzijos nenagrinės. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija nepatikslino pirkimo sąlygų ir 2012 m. liepos 4 d. įvykdė vokų su pasiūlymais atplėšimą. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“, nesutikdamas su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir nepraleisdamas nustatyto termino, teikia šį ieškinį. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimas nustato reikalavimą tiekėjams, kad per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos tiekėjui nebūtų nustatytos maisto saugos ir kokybės reikalavimų pažeidimai bei taikytos sankcijos. Šio reikalavimo įrodymui tiekėjas turi pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą pažymą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. nurodytų pažymų neišduoda. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2012 m. birželio 27 d. raštą Nr. B6-(1.9)-1550, kuriuo tarnyba nurodė, kad ji nei pažymų apie maisto tvarkymo subjekte valstybinės maisto kontrolės nustatytus pažeidimus ir taikytas sankcijas, nei pažymų apie maisto tvarkymo subjekto įtraukimą į nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą neišduoda. Nustatydama tokį kvalifikacinį reikalavimą, perkančioji organizacija pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus pagrindinius principus bei riboja tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 7 ir 9 p. nustatė kitus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, kurie neabejotinai įrodo pakankamą tiekėjų kvalifikaciją ir gebėjimus pirkimo objektą sudarančias maitinimo paslaugas teikti kokybiškai ir patikimai. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimų formuluotė neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnyje nurodytų kvalifikacinių reikalavimų. Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad tiekėjo pasiūlymas gali būti pašalintas iš dalyvavimo viešajame pirkime tik dėl tokių profesinių pažeidimų, kurie yra rimti ir už kuriuos skirtos ekonominės sankcijos. Už mažareikšmius nukrypimus nuo profesinės etikos standartų ir kitų tą veiklą reguliuojančių teisės normų laikymosi, už kuriuos nėra skirta ekonominė sankcija, o tik, pavyzdžiui, papeikimas ar įspėjimas, tiekėjas negali būti pašalintas iš dalyvavimo viešajame pirkime. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustato, kad tiekėjas sutarčiai vykdyti turi turėti konkrečią virtuvių įrangą, būtiną technologiniam procesui užtikrinti, ne senesnę kaip 2007 metų, taupiai naudojančią elektros energiją ir atitinkančią technologinius reikalavimus maisto gaminimui. Toliau perkančioji organizacija nurodo net ir konkrečią įrangą. Šis kvalifikacinis reikalavimas nedera su pirkimo sąlygų 2.5.1.1 p. ir techninės specifikacijos 15 p. reikalavimu, nustatančiu, kad tik tas tiekėjas, kuris sudarys pirkimo sutartį, turės įsigyti perkančiajai organizacijai paslaugoms teikti reikalingą ne senesnę kaip 2007 metų virtuvės įrangą, taupiai naudojančią elektros energiją ir atitinkančią technologinius reikalavimus maisto gaminimui, kitą maitinimo paslaugai teikti reikalingą inventorių ir (ar) reikmenis, reikalingus technologijos procesui užtikrinti ir paruošimo sąnaudoms mažinti. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, nustatantis tiekėjams pareigą pateikti įrodymus apie jau šiuo metu tiekėjo turimą – įsigytą – įrangą yra neproporcingas ir dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją. Jei tiekėjas jau pasiūlymo pateikimo momentu įsigis reikalingą įrangą ir vėliau nelaimės pirkimo, jis patirs itin didelius nuostolius. Pirkimo sąlygų 5.5.2. p. nustato, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą maitinimo paslaugos kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimo formą, parengtą pagal pirkimo sąlygų 2 priedą. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikta kainos sudėtinių dalių apskaičiavimo forma yra nesąžininga tiekėjo atžvilgiu ir taip pat neįmanoma užpildyti. Pirkimo sąlygų 2 priedo 1–4 lentelėse nurodyta, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymo kainą, privalo nurodyti ir įskaičiuoti komunalinių paslaugų išlaidas bei vietinę rinkliavą. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija yra pastato valdytoja ir yra atsakinga už mokesčių sumokėjimą bei žino vidutines patiriamas išlaidas šildymui, elektros energijai, vandentiekiui ir kanalizacijai bei moka vietinę rinkliavą, be to, perkančioji organizacija yra atsakinga už pirkimo sąlygų tikslų ir aiškų parengimą, nepagrįsta ir nesąžininga reikalauti, kad tiekėjas šias išlaidas įvertintų pats, jas tiksliai išskaidytų ir šias tiksliai išskaidytas kainas įrašytų į pateikiamą kainos apskaičiavimo lentelę, kadangi tiekėjas šiais duomenimis nedisponuoja. Jais disponuoja būtent perkančioji organizacija. Pirkimo sąlygų 2 priedo 1-4 lentelėse perkančioji organizacija prašo tiekėjo išskaidyti maisto gamybos išlaidas pusryčiams, pietums, pavakariams ir stovykloms. Tačiau toks reikalavimas yra ydingas ir neaiškus bei kelia tiekėjui nepagrįstai daug sunkumų, siekiant apskaičiuoti pasiūlymo kainą ir tinkamai pateikti pasiūlymą. Neįmanoma apskaičiuoti, kokios komunalinės išlaidos patiriamos, atskirai gaminant pusryčius, ir kokios – atskirai gaminant pietus. Neįmanoma išskirti, kokia vietinės rinkliavos dalis skiriama pusryčiams, kokia – pietums, kokia – pavakariams ir kokia – stovykloms. Pirkimo sąlygų 5.5.6 p., reikalaujantis tiekėjams pateikti maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu, yra perteklinis ir diskriminacinis, pažeidžiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų skaidrumo, proporcingumo, nediskriminavimo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, nes nepagrįstai apsunkina tiekėjo galimybes parengti pasiūlymą. Tuo atveju, jei tiekėjas skirs laiko ir lėšų bei parengs reikalaujamą planą, tačiau nelaimės pirkimo, jis patirs nepagrįstus nuostolius. Toks reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjų galimybes efektyviai dalyvauti pirkime ir teikti racionalią paslaugų kainą. Pirkimo sąlygų 5.5.7 p., nustatantis, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti perkančiajai organizacijai valgiaraščius, parengtus pagal pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą formą, yra perteklinis ir neteisėtas bei netikslus. Šis reikalavimas pažeidžia perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų Taisyklių 40 punktą. Perkančioji organizacija nėra kompetentinga sudaryti ir pateikti tinkamus mokinių maitinimo valgiaraščius. Pirkimo sąlygų 7 priede pateiktų valgiaraščių neįmanoma suderinti su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga. Pirkimo sąlygų 7 priede pateikti valgiaraščiai yra neįmanomi užpildyti ir pagal juos neįmanoma apskaičiuoti paslaugų kainų, nes perkančioji organizacija nepateikia maisto technologinių kortelių. Pirkimo sąlygų 7 priede ir techninės specifikacijos 20.1.1 p. nustatytas reikalavimas pateikti 20 dienų valgiaraščius yra nesuderinamas su kitais teisės aktų reikalavimais. Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigalioja naujas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, pagal kurio 41 punktą, mokyklos valgiaraščiai turi būti sudaromi ne 20 dienų, bet 15 dienų laikotarpiui. Konstatavus, kad parengtos pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus ir dirbtinai riboja tiekėjų tarpusavio konkurenciją bei yra nesuderinamos su viešųjų pirkimų tikslu, tokios sąlygos turi būti pripažintos niekinėmis. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygų nepatikslino ir pirkime vokų su kainomis atplėšimas jau įvyko 2012 m. liepos 4 d. 10 val. bei į tai, kad šalių jau neįmanoma grąžinti į pirminę iki pažeidimo buvusią padėtį, teismas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.80 straipsnio nuostatomis, nustatančiomis, kad imperatyvioms teisės normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis bei negalioja, ir vadovaujantis suformuota teismų praktika viešųjų pirkimų bylose, kuriose išaiškinta, kad viešojo pirkimo sąlygų pripažinimas neteisėtomis yra prilyginamas neteisėtam sandoriui su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis pagal Civilinio kodekso 1.80 straipsnį, turėtų savo iniciatyva (ex officio) įpareigoti perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras, nes pagal neteisėtas ir diskriminacines pirkimo sąlygas įvykdytas pirkimas ir jo rezultatai, negali būti pripažinti teisėtais. Teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo. Toks teismo sprendimas būtų šalių grąžinimo į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį išimtis, kurios taikymas nepriklauso nuo pirkimo būdo, kaip tokio. Pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tolesnio procedūrų vykdymo nepateisina aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesirems. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.7 p. ir pirkimo sąlygų 7 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 20.1.1 p. reikalavimus; ex officio nutraukti pirkimo procedūras.

3Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje atsakovui Druskininkų „Atgimimo“ vidurinei mokyklai nurodė, kad atsakovas perkančioji organizacija Druskininkų „Atgimimo" vidurinė mokykla CVP IS paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122839). Pirkimas vykdomas pagal pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles. 2012 m. birželio 13 d. UAB „Smulkus urmas“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 05-09-146, kuria reikalavo panaikinti neteisėtas pirkimo sąlygas. 2012 m. birželio 14 d. perkančioji organizacija informavo apie pirkimo procedūrų sustabdymą. 2012 m. birželio 19 d. perkančioji organizacija raštu Nr. V8-211(1.0) tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pretenziją atmetė, atsakydama tik į vieną tiekėjo pretenzijos punktą ir visiškai neatsakydama į visus kitus pretenzijoje nurodytus argumentus ir reikalavimus. 2012 m. liepos 3 d. tiekėjas UAB „Smulkus urmas“ perkančiajai organizacijai pateikė pakartotinę pretenziją, pateikdamas perkančiajai organizacijai papildomus įrodymus dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neproporcingumo bei prašydamas perkančiosios organizacijos atsakyti į kitus tiekėjo 2012 m. birželio 13 d. pretenzijoje nurodytus punktus. 2012 m. liepos 3 d. perkančioji organizacija informavo, kad ji tiekėjo pretenzijos nenagrinės. Perkančioji organizacija nepatikslino pirkimo sąlygų ir 2012 m. liepos 4 d. įvykdė vokų su pasiūlymais atplėšimą. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje pakartojo tuos pačius faktinius ir teisinius argumentus dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p., 3.1 p. 2 lentelės 3 p., pirkimo sąlygų 2 priedo, pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimų, pirkimo sąlygų 5.5.7 p., techninės specifikacijos 20.1.1 p. ydingumo, kurie buvo nurodyti ieškovo ieškinyje atsakovui Viečiūnų pagrindinei mokyklai. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.7 p. ir pirkimo sąlygų 7 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 20.1.1 p. reikalavimus; ex officio nutraukti pirkimo procedūras.

4Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje atsakovui Druskininkų „Ryto“ gimnazijai nurodė, kad 2012 m. birželio 6 d. atsakovas perkančioji organizacija Druskininkų „Ryto“ gimnazija CVP IS paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122835). Pirkimas vykdomas pagal pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles. 2012 m. birželio 13 d. UAB „Smulkus urmas“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 05-09-147, kuria reikalavo panaikinti neteisėtas pirkimo sąlygas. 2012 m. birželio 15 d. perkančioji organizacija informavo apie pirkimo procedūrų sustabdymą. 2012 m. birželio 19 d. perkančioji organizacija raštu Nr. V8-211(1.0) tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pretenziją atmetė, atsakydama tik į vieną tiekėjo pretenzijos punktą ir visiškai neatsakydama į visus kitus pretenzijoje nurodytus argumentus ir reikalavimus. 2012 m. liepos 3 d. tiekėjas UAB „Smulkus urmas“ perkančiajai organizacijai pateikė pakartotinę pretenziją, pateikdamas perkančiajai organizacijai papildomus įrodymus dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neproporcingumo bei prašydamas perkančiosios organizacijos atsakyti į kitus tiekėjo 2012 m. birželio 13 d. pretenzijoje nurodytus punktus. 2012 m. liepos 3 d. perkančioji organizacija informavo, kad ji tiekėjo pretenzijos nenagrinės. Perkančioji organizacija nepatikslino pirkimo sąlygų ir 2012 m. liepos 4 d. įvykdė vokų su pasiūlymais atplėšimą. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje pakartojo tuos pačius faktinius ir teisinius argumentus dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. , 3.1 p. 2 lentelės 3 p., pirkimo sąlygų 2 priedo, pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimų, pirkimo sąlygų 5.5.7 p., techninės specifikacijos 20.1.1 p. ydingumo, kurie buvo nurodyti ieškovo ieškinyje atsakovui Viečiūnų pagrindinei mokyklai. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.7 p. ir pirkimo sąlygų 7 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 20.1.1 p. reikalavimus; ex officio nutraukti pirkimo procedūras.

5Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ atsakovui Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai nurodė, kad 2012 m. birželio 6 d. atsakovas perkančioji organizacija Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla CVP IS paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 122832;). Pirkimas vykdomas pagal pirkimo sąlygas ir perkančiosios organizacijos supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles. 2012 m. birželio 13 d. UAB „Smulkus urmas“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją Nr. 05-09-145, kuria reikalavo panaikinti neteisėtas pirkimo sąlygas. 2012 m. birželio 15 d. perkančioji organizacija informavo apie pirkimo procedūrų sustabdymą. 2012 m. birželio 19 d. perkančioji organizacija raštu Nr. V5-334 tiekėjo UAB „Smulkus urmas" pretenziją atmetė, atsakydama tik į vieną tiekėjo pretenzijos punktą ir visiškai neatsakydama [ visus kitus pretenzijoje nurodytus argumentus ir reikalavimus. 2012 m. liepos 3 d. tiekėjas UAB „Smulkus urmas“ perkančiajai organizacijai pateikė pakartotinę pretenziją, pateikdamas perkančiajai organizacijai papildomus įrodymus dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neproporcingumo bei prašydamas perkančiosios organizacijos atsakyti į kitus tiekėjo 2012 m. birželio 13 d. pretenzijoje nurodytus punktus. 2012 m. liepos 3 d. perkančioji organizacija informavo, kad ji tiekėjo pretenzijos nenagrinės. Perkančioji organizacija nepatikslino pirkimo sąlygų ir 2012 m. liepos 4 d. įvykdė vokų su pasiūlymais atplėšimą. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje pakartojo tuos pačius faktinius ir teisinius argumentus dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p., 3.1 p. 2 lentelės 3 p., pirkimo sąlygų 2 priedo, pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimų, pirkimo sąlygų 5.5.7 p., techninės specifikacijos 20.1.1 p. ydingumo, kurie buvo nurodyti ieškovo ieškinyje atsakovui Viečiūnų pagrindinei mokyklai. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimus; pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.7 p. ir pirkimo sąlygų 7 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 20.1.1 p. reikalavimus; ex officio nutraukti pirkimo procedūras.

6Atsakovas Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla atsiliepime į ieškinį nurodė, kad VPĮ 32 straipsnyje įtvirtinta pareiga perkančiajai organizacijai visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra pajėgus tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslas – padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar ūkio subjektas pajėgus tinkamai ir sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė – nustatyti pirkimo dokumentų turinį, atitinkantį perkančiosios organizacijos poreikius. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė – nustatyti pirkimo dokumentuose reikalavimus tiekėjui ir jo pasiūlymui apima tiek kvalifikacijos reikalavimus, tiek reikalavimus pirkimo objektui. Perkančioji organizacija turi turėti galimybe laisvai apibrėžti viešojo pirkimo objektą pagal savo poreikius. Dėl konkurso sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. atsakovas nurodė, kad šis kvalifikacinis reikalavimas nėra diskriminacinis ir nesuteikia kažkuriai tiekėjų grupei prioriteto kitų tiekėjų grupių atžvilgiu. Konkurso sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. numatytas minimalus kvalifikacinis reikalavimas, jog „Tiekėjui per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos nebuvo nustatyti maisto saugos ir kokybės reikalavimų pažiedimai bei taikytos sankcijos“. Šio reikalavimo pagrindimui tiekėjas turi pateikti „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos atliktų patikrinimų skaičius, nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos“. Atsižvelgiant į šias konkurso sąlygos nuostatų formuluotes, yra akivaizdu, jog ji nėra diskriminacinio pobūdžio. Šis reikalavimas taip pat nėra perteklinis, kadangi juo yra detalizuojamas bendro pobūdžio konkurso sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 9 p., kuriuo yra ribojamas tiekėjų, kurie yra atlikę profesinį pažeidimą, dalyvavimas pirkime. Byloje negalima remtis ieškovo pateiktu VMVT 2012 m. birželio 27 d. raštu, kadangi nėra aišku, į kokio turinio užklausimą buvo teikiamas atsakymas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 patvirtintų VMVT nuostatų 8.3 p. VMVT, siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse, informuoja vartotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir kitas organizacijas tarnybos kompetencijos klausimais. VMVT yra biudžetinė įstaiga ir tuo pačiu viešojo administravimo subjektas, todėl potencialiems maitinimo paslaugų teikėjams privalo teikti bet kokią informaciją apie juos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu. Dėl konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. atsakovas nurodė, kad minėta konkurso sąlygų nuostata numato, jog „Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi virtuvių įrangą, būtiną technologiniam procesui užtikrinti, ne senesnę kaip 2007 metų, taupiai naudojančią elektros energiją ir atitinkančią technologinius reikalavimus, maisto gaminimu <...>“. Taip pat šiame punkte yra išvardinami prietaisai ir įranga, kuriuos turi turėti tiekėjas. Tiekėjai gali siūlyti ir kitos lygiavertės komplektacijos (iškaitant įrangos našumą ir kitus apibūdinančius techninius kriterijus) virtuvių įrangą, reikalingą pirkimo sutarčiai vykdyti ir atitinkančią technologinius reikalavimus, maisto gaminimui. VPĮ 36 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, jog perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti pažymą apie paslaugų teikėjo arba rangovo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius ir technines priemones. Atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1S-196 pavirtintų tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.3 p. taip pat numatyta, jog siekiant įvertinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą gali būti vertinami paslaugų teikėjo arba rangovo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ir techninės priemonės. Tokio reikalavimo pagrindimui Rekomendacijose nurodoma reikalauti pateikti, pažymą, kurioje pateikiamas techninių priemonių aprašymas. Pasiūlymo pateikimui nėra reikalaujama būti įsigijus įrangą. Dėl konkurso sąlygų 5.5.2 p. atsakovas nurodė, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikta užpildyta maitinimo paslaugos kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimo forma, parengta pagal šių pirkimo dokumentų 2 priedą. Šios konkurso sąlygų nuostatos negali būti laikomos neaiškiomis ar neteisėtomis, jos neriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime, o pagal šias sąlygas pateiktina informacija yra susijusi su viešai paskelbtais duomenimis arba nuo tiekėjo priklausančių duomenų. Ieškovas nesikreipė iki pretenzijos pateikimo dėl konkurso sąlygų 2 priedo formos pildymo ir susijusių klausimų, o pastabas teikė kartu su kitais šiame procesiniame dokumente nurodytais nepagrįstais kaltinimais dėl tariamų pažeidimų. Konkurso sąlygų 5.5.2 p. ir konkurso sąlygų 2 priede nurodyti skaičiavimai (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos (elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija, atliekos) priklauso ne nuo perkančiosios organizacijos ir jos turimų duomenų, o nuo tiekėjo turimos / ketinamos naudoti įrangos, technologinių procesų ir darbo organizavimo bei viešai paskelbtų ir nustatytų trečiųjų asmenų paslaugų įkainių (pavyzdžiui, elektros energijos kainos) ar rinkliavų (rinkliavos už komunalines atliekas). Abejotina, kad tiekėjas negalėjo matematiškai atlikti finansinių išlaidų ir kaštų kategorijų skaičiavimus, atsižvelgiant į darbo laiko, reikalingo ruošti atitinkamą maitinimą (pusryčius, pietus ir pan.) ir pan. Ieškovas yra profesionalus maitinimo paslaugų teikėjas, teikiantis paslaugas visos Lietuvos teritorijoje ir dalyvaujantis labai dideliame viešųjų pirkimų skaičiuje. Konkurso sąlygų 5.5.2 p. reikalavimai neriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime ir nei vienam iš tiekėjų nepagerina padėties, todėl šiais reikalavimais nepažeidžiami viešųjų pirkimų principai ir tikslai. Dėl konkurso sąlygų 5.5.6 p. atsakovas nurodė, kad reikalavimas pateikti maisto tvarkymo paslaugų patalpų planą yra būtinas atsižvelgiant į tai, jog tuo siekiama įvertinti, ar tiekėjas tinkamai užtikrins paslaugų teikimą. Tiekėjui teikiant pasiūlymą ir nurodant įrangą, kurią jis planuoja naudoti, jam yra būtina įvertinti patalpų planą ir galimą įrangos išdėstymą. Tai susiję ne tik su pasiūlymo pagrįstumu, tačiau ir kitų teisės aktų reikalavimų užtikrinimu teikiant paslaugas. Ieškovas ieškinyje nenurodė jokių argumentų ir faktinių aplinkybių, kurie pagrįstų, jog šis reikalavimas riboja tiekėjų dalyvavimą pirkime ar daro jį apskritai negalimą. Dėl konkurso sąlygų 5.5.7 p. atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 41 p. yra aiškiai nurodyta, jog „<...>mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui <...>“. Taigi, akivaizdu, jog reikalavimas pateikti valgiaraščius 20 dienų laikotarpiui visiškai atitinka aukščiau nurodytą ir neteisingai ieškinyje cituojamą teisės aktą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad perkančiosios organizacijos sprendimai naikintini tik dėl esminių pažeidimų, kai tuo būtų pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ir būtų neracionaliai panaudotos lėšos. Ginčijamos konkurso sąlygų nuostatos neribojo tiekėjų dalyvavimo pirkime ir atitiko viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnis). Ieškovo ieškinys turi būti atmestas ir turi būti užtikrintas viešasis interesas tinkamai ir laiku įsigyti mokiniams reikalingas maitinimo paslaugas.

7Atsakovas Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti tais pačiais motyvais, kuriuos savo atsiliepime į ieškinį išdėstė atsakovas Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla.

8Atsakovas Druskininkų „Ryto“ gimnazija atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti tais pačiais motyvais, kuriuos savo atsiliepime į ieškinį išdėstė atsakovas Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla.

9Atsakovas Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti tais pačiais motyvais, kuriuos savo atsiliepime į ieškinį išdėstė atsakovas Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla.

10Kauno apygardos teismo l. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2012 m. liepos 23 d. nutartimi išnagrinėjusi atsakovo civilinėje byloje Nr. 2-2223-153/2012 – Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos, atsakovo civilinėje byloje Nr. 2-2241-510/2012 – Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, atsakovo civilinėje byloje Nr. 2-2243-221/2012 – Viečiūnių pagrindinės mokyklos, atsakovo civilinėje byloje Nr. 2-2244-173/2012 – Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos procesinio atstovo – advokato Deivido Soloveičiko prašymą dėl civilinių bylų Nr. 2-2223-153-153/2012, 2-2241-510/2012, 2-2243-221/2012 ir 2-2244-173/2012 sujungimo, nutarė sujungti Kauno apygardos teismo žinioje esančias civilines bylas: Nr. 2-2223-153/2012 pagal ieškovo – UAB „Smulkus urmas“ pareiškimą atsakovui – Druskininkų „Atgimimo“ vidurinei mokyklai dėl neteisėtų supaprastinto atviro konkurso Nr. 122839 pirkimo sąlygų; Nr. 2-2241-510/2012 pagal ieškovo – UAB „Smulkus urmas“ pareiškimą atsakovui – Druskininkų „Ryto“ gimnazijai dėl neteisėtų supaprastinto atviro konkurso Nr. 122835 pirkimo sąlygų; Nr. 2-2243-221/2012 pagal ieškovo – UAB „Smulkus urmas“ pareiškimą atsakovui – Viečiūnų pagrindinei mokyklai dėl neteisėtų supaprastinto atviro konkurso Nr. 122822 pirkimo sąlygų; Nr. 2-2244-173/2012 pagal ieškovo – UAB „Smulkus urmas“ pareiškimą atsakovui – Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai dėl neteisėtų supaprastinto atviro konkurso Nr. 122832 pirkimo sąlygų; sujungus bylas suformuotai bylai suteikti bylos Nr. 2-2241-510/2012.

11Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ dublike nurodė, kad atsakovų atsiliepimuose nurodyti argumentai nepaneigia fakto, kad pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai neatitinka VPĮ įtvirtintų principų ir dirbtinai riboja konkurenciją. Neteisėti apribojimai privalo būti panaikinti, taip sudarant galimybę atsakovų konkursuose dalyvauti ne konkrečiam tiekėjui, o bet kuriems potencialiems tiekėjams, atitinkantiems kitus pirkimo sąlygų reikalavimus. Atsakovų pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. yra įtvirtintas besąlyginis reikalavimas, kad tiekėjas pateiktų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos atliktų patikrinimų skaičius, nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos. Ieškovas kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą su prašymu dėl reikalingų dokumentų (pažymos) pateikimo. 2012 m. birželio 27 d. atsakyme Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vienareikšmiškai patvirtino, kad ji tokių pažymų neteikia. Reikalavimas pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus iš biudžetinės įstaigos, kai pati biudžetinė įstaiga raštu patvirtina, kad tokių duomenų neteikia, yra nesuderinamas su VPĮ tikslais. Atsakovai negali įrodyti perteklinio ribojimo būtinybės, kas patvirtina pirkimo sąlygų ydingumą. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustato, kad tiekėjas sutarčiai vykdyti turi turėti konkrečią virtuvių įrangą, būtiną technologiniam procesui užtikrinti, ne senesnę kaip 2007 metų, taupiai naudojančią elektros energiją ir atitinkančią technologinius reikalavimus maisto gaminimui. Pirkimo sąlygų 2.5.1.1 p. yra numatyta, kad tiekėjas aukščiau nurodytą įrangą turės įsigyti iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijose yra pateiktos tik bendros nuostatos, tuo tarpu pirkimo sąlygų 2.5.1 p. šios nuostatos yra detalizuotos - perkančiajai organizacijai svarbiausia, kad įranga būtų įsigyta iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. Reikalavimas, kad tiekėjas jau teikdamas pasiūlymą detalizuotų įrangą yra perteklinis, – neskatina konkurencijos ir diskriminuoja kitus potencialius tiekėjus. Atsakovams svarbiausia – sutarties įvykdymo rezultatas, t. y. mokinių maitinimo paslaugos teikimas. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, nustatantis tiekėjams pareigą pateikti įrodymus apie jau šiuo metu tiekėjo turimą – įsigytą – įrangą yra neproporcingas ir dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją, nes šiuo atveju pakaktų ir tiekėjo deklaracijos, kurioje jis užtikrintų, kad pirkimo sutarčiai vykdyti jis turės reikiamą įrangą. Atsakovai vykdo maitinimo paslaugų, o ne įrangos, pirkimus, todėl pastarosios detalizacijai yra keliama pernelyg daug reikalavimų. Kaip matyti iš pirkimo sąlygų 2 priedo 5.1 eilutės, jau teikiant pasiūlymą tiekėjas turi žinoti ir įrangos vertę – tai akivaizdžiai nėra suderinama su pirkimo sąlygų 2.5.1.1 p. Pirkimo sąlygų 5.5.2. p. nustato, kad tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą maitinimo paslaugos kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimo formą, parengtą pagal pirkimo sąlygų 2 priedą. 2 priedo neapibrėžtumas nėra vienintelis pirkimo sąlygų trūkumas. Ieškovas sąžiningai naudodamasis VPĮ jam suteikta teise, kreipėsi į perkančiasias organizacijas su prašymu patikslinti, pakeisti ar panaikinti visą eilę ydingų sąlygų. Ieškovas turi didelę dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose patirtį, todėl gali pagrįstai ir protingai įvertinti, ar konkurso sąlygos yra apskritai įgyvendintinos. Pirkimo sąlygų 2 priede pateikta kainos sudėtinių dalių apskaičiavimo forma yra nesąžininga tiekėjo atžvilgiu ir taip pat jos neįmanoma užpildyti. Pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalauja tiekėjams pateikti maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu. Reikalavimas pateikti įrangos detalizaciją yra perteklinis ir diskriminacinis. Su šiuo reikalavimu yra neatsiejamai susijęs ir įrangos išdėstymo planas. Tiekėjui turint galimybę iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsigyti įrangą, neįmanoma pateikti patalpų plano su tokios įrangos išdėstymu anksčiau nei bus įsigyta pati įranga. Ieškiniuose ieškovas detaliai išdėstė pirkimo sąlygų 5.5.7 p. ir pirkimo sąlygų 7 priede pateiktos formos ydingumą. Atsiliepimuose atsakovai apsiribojo iš esmės perkančiosios organizacijos diskrecijos konstatavimu. Neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose yra draudžiama. Perkančioji organizacija nėra kompetentinga sudaryti ir pateikti tinkamus mokinių maitinimo valgiaraščius – juos pagal pirkimo sąlygų techninių sąlygų 20–21 punktus turi sudaryti tiekėjas. Pirkimo sąlygų 7 priedas yra užpildytas netinkamai, juo labiau, net pateikiant nuorodas į konkretų prekės ženklą – gėrimą „Raselė“ (išskyrus Viečiūnų pagrindinės mokyklos pirkimo sąlygas). Atsakovų parengtuose valgiaraščiuose nenurodytos energetinės vertės, nepateiktos maisto technologinės kortelės, kas, viena vertus, daro neįmanomu tokio neišsamaus valgiaraščio suderinimą

12Atsakovai Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla, Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla triplike nurodė, kad tiekėjams pateikus pretenzijas dėl to, kad VMVT neišduoda konkurso sąlygose prašomų pažymų, atsakovai patikslino konkurso sąlygas ir šį reikalavimą pakeitė taip: „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas dokumentas, kuriame nurodyta per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos atliktų patikrinimų skaičius, nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos“. VMVT, kuri yra biudžetinė įstaiga ir tuo pačiu viešojo administravimo subjektas, potencialiems maitinimo paslaugų teikėjams privalo teikti bet kokią informaciją apie juos. Ieškovo argumentai ir pateikti įrodymai yra būtent dėl senos konkurso sąlygų redakcijos. Ieškovo argumentai dėl konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalavimo neatitikimo viešųjų pirkimų principams ir tikslams yra nepagrįsti, kadangi šis reikalavimas yra ne tik ne perteklinis, bet priešingai – būtinas, kad atsakovai galėtų įsitikinti, jog tiekėjas, su kuriuo bus pasirašoma viešojo pirkimo sutartis, bus pajėgus tinkamai ir laiku pradėti teikti perkamas mokinių maitinimo paslaugas. Konkurso sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalaujama, kad tiekėjas jau turėtų ne senesnę nei 2007 m. įrangą bei išvardinami prietaisai ir įranga, kuriuos turi turėti tiekėjas. Pasiūlymo pateikimui nėra reikalaujama būti įsigijus įrangą, pakanka iš anksto žinoti, kokia įranga bus naudojama paslaugų teikimo metu. Jeigu tiekėjas ketintų įrangą įsigyti tik 2012 m. rugpjūčio 31 d. ir iki to laiko perkančioji organizacija nežinotų nei kokia tai bus įranga, nei kaip ji bus montuojama, kiltų labai didelė grėsmė, jog įranga bus netinkama ir / ar nebus laiku sumontuota ir paslaugos nebus pradėtos teikti laiku. Dėl konkurso sąlygų 5.5.2 p. ir konkurso sąlygų 2 priedo teisėtumo laikytina, kad tiekėjai (įskaitant ieškovą), būdami profesionalūs rinkos subjektai ir turėdami atitinkamų paslaugų teikimo patirties, yra pajėgūs apskaičiuoti bei perkančiosioms organizacijoms nurodyti, kokios bus atitinkamų kategorijų išlaidos ir paslaugų teikimo kaštai. Konkurso sąlygų 5.5.6 p. neriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjui teikiant pasiūlymą ir nurodant įrangą, kurią jis planuoja naudoti, yra būtina įvertinti patalpų planą ir galimą įrangos išdėstymą. Dėl konkurso sąlygų 5.5.7 p. teisėtumo pabrėžtina, kad atsakovai mokinių maitinimo paslaugų pirkimus organizuoja jau ne pirmus metus ir yra susipažinę su mokinių maitinimui keliamais teisės aktų reikalavimais, įskaitant reikalavimus sudaromiems valgiaraščiams. Mokinių maitinimo valgiaraščiams teisės aktai kelia aiškius ir konkrečius reikalavimus, pvz., reikalavimai išdėstyti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintame Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos apraše. Visi tiekėjai, kurie pateikė pasiūlymus atsakovų organizuojamuose pirkimuose, sugebėjo tinkamai apskaičiuoti pasiūlymų kainas pagal pateiktą valgiaraščio formą. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 41 p. yra aiškiai nurodyta, jog „<...> mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui <...>“. Akivaizdu, jog 20 dienų yra laikotarpis yra ilgesnis nei 15 dienų.

13Ieškiniai atmestini.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. birželio 6 d. atsakovai Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla, Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla, Druskininkų „Ryto“ gimnazija ir Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla CVP IS paskelbė apie supaprastintus atvirus konkursus šių mokyklų mokinių maitinimo paslaugoms pirkti.

15Šioje byloje yra nagrinėjami keturi į vieną bylą sujungi ieškovo ieškiniai, kuriais ieškovas prašo pripažinti neteisėtomis ir panaikinti iš esmės tapačiaus atskirų konkursų pirkimo sąlygas: pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.6 p. reikalavimus; pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 5.5.7 p. ir pirkimo sąlygų 7 priedo bei techninės specifikacijos 20.1.1 p. reikalavimus.

16Teismas, įvertinęs ieškovo ir atsakovų pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytuose argumentus ir visus byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad tenkinti ieškinį nėra pagrindo. Kadangi skundžiamos visų konkursų sąlygos yra iš esmės tapačios (išskyrus tai, jog atsakovo Viečiūnų pagrindinės mokyklos pirkimo sąlygų 7 priede nenurodytas gėrimas „Raselė“), teismas, vertindamas ieškovo ieškinio argumentus, šiame sprendime pasisako dėl kiekvienos skundžiamos sąlygos, laikydamas, jog teismo išvados galioja visų keturių konkursų pirkimo sąlygoms.

17Dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. numatyto kvalifikacinio reikalavimo

18Pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. numato kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjui per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos nebūtų nustatyti maisto saugos ir kokybės reikalavimų pažeidimai bei taikytos sankcijos.

19Ieškovas ieškiniuose teigė, kad pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams yra perteklinis ir dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją pirkime. Ieškovo manymu, pažeista Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalis, nustatanti, kad kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui bei negali dirbtinai riboti konkurencijos.

20Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis įtvirtina perkančiosios organizacijos pareigą patikrinti tiekėjų kvalifikaciją. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 straipsnių nuostatomis (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad konkurenciją riboja itin aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštus reikalavimus pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2011).

21Nagrinėjamu atveju visų konkursų pirkimo objektas – mokyklų mokinių maitinimo paslaugos. Konkursų sąlygų 2.3. p. numatyta, kad mokiniai ir mokyklos personalas maitinami patiekalais, ruošiamais mokyklos virtuvėse už mokinių ir darbuotojų lėšas ir už Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas lėšas nemokamam mokinių maitinimui. Atsižvelgiant į konkursų pirkimo objekto pobūdį, perkančiųjų organizacijų siekis išsiaiškini tiekėjų praeityje padarytus maisto saugos ir kokybės reikalavimų pažeidimus yra pagrįstas. Teismo vertinimu, šis reikalavimas atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, numatančią, jog perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas ir patikimas. Dėl ieškovo argumentų, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. nurodytų pažymų neišduoda, pažymėtina, kad 2012 m. birželio 19 d. visi atsakovai patikslino konkursų sąlygas, nustatydami, kad kvalifikaciją patvirtinantis dokumentus yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas dokumentas, kuriame nurodyta per paskutinius metus nuo pasiūlymo pateikimo dienos atliktų patikrinimų skaičius, nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos (5 t., b. l. 177-192). Teismas sutinka su atsakovų tripliko argumentais, jog konkursų sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. nėra diskriminacinio pobūdžio, nes nesuteikia kažkuriai tiekėjų grupei prioriteto kitų tiekėjų grupių atžvilgiu, o taip pat neriboja patikimų tiekėjų galimybės dalyvauti pirkime ir nėra perteklinis, kadangi tik esant tokiam reikalavimui atsakovai gali įsitikinti realiu tiekėjo patikimumu.

22Dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

23Pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. numato, kad tiekėjas sutarčiai vykdyti turi įsigyti virtuvių įrangą, būtiną technologiniam procesui užtikrinti, ne senesnę kaip 2007 metų, taupiai naudojančią elektros energiją, ir atitinkančią technologinius reikalavimus, maisto gaminimui. Šiame punkte yra išvardinta konkreti įranga.

24Ieškovo manymu, pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams taip pat yra perteklinis ir dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją pirkime bei pažeidžiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, nustatančią, kad kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui bei negali dirbtinai riboti konkurencijos. Ieškovo teigimu, šis kvalifikacinis reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, nes pasiūlymo pateikimo momentu įsigijęs reikalingą įrangą ir vėliau nelaimėjęs pirkimo, jis patirs itin didelius nuostolius.

25Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Vienas iš būdų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 9 punkte – reikalavimas patekti pažymą apie paslaugų teikėjo arba rangovo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius ir technines priemones. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad perkamos mokyklų mokinių maitinimo paslaugos, perkančiosios organizacijos turėjo teisę nustatyti minimalius reikalavimus virtuvių įrangai, būtinai technologiniam procesui užtikrinti. Teismas sutinka su atsakovų tripliko motyvu, kad šis reikalavimas yra vienas iš esminių, kad atsakovai galėtų įsitikinti, jog mokinių maitinimo paslaugos bus suteiktos tinkamai.

26Dėl konkursų pirkimo sąlygų 5.5.2 p. ir pirkimo sąlygų 2 priede numatytų reikalavimų

27Pirkimo sąlygų 5.5.2 p. nustato tiekėjo pareigą užpildyti maitinimo paslaugos kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimo formą, parengtą pagal pirkimo dokumentų 2 priedą. 2 priede yra maisto gaminimo išlaidų kainos sudėtinių dalių skaičiavimo lentelės pusryčiams, pietums, pavakariams ir stovykloms, kuriose turi būti nurodytas reikalingas specialistų, kurie užtikrintų tinkamą valgiaraščių sudarymą ir maisto tvarkymą, skaičius, darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos, išlaidos turtui ir kt.

28Ieškovo teigimu, 2 priede pateikta kainos sudėtinių dalių apskaičiavimo forma yra nesąžininga tiekėjo atžvilgiu, jos neįmanoma užpildyti. Ieškovas nurodė, kad nepagrįsta ir nesąžininga reikalauti, kad tiekėjas šias išlaidas įvertintų pats, jas tiksliai išskaidytų ir šias tiksliai išskaidytas kainas įrašytų į pateikiamą kainos apskaičiavimo lentelę, kadangi jais disponuoja būtent perkančioji organizacija. Ieškovo manymu, reikalavimas išskaidyti maisto gamybos išlaidas pusryčiams, pietums, pavakariams ir stovykloms yra ydingas ir neaiškus bei kelia tiekėjui nepagrįstai daug sunkumų.

29Teismo vertinimu, ieškovo argumentai dėl pirkimo sąlygų 5.5.2 p. ir pirkimo sąlygų 2 priede numatytų reikalavimų taip pat yra nepagrįsti. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai. Nors Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, tačiau, teismo vertinimu, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nedraudžia perkančiajai organizacijai pačiuose pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad tiekėjas pakankamai detaliai nurodytų tam tikras išlaidas, ką nagrinėjamu atveju atsakovai ir padarė. Teismas sprendžia, kad ieškovas nenurodė pagrįstų motyvų, patvirtinančių, kad sudėtinių dalių apskaičiavimo formų neįmanoma užpildyti, tai yra nenurodė pagrįstų motyvų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog kurių nors reikalaujamų pateikti išlaidų neįmanoma apskaičiuoti. Konkurso sąlygų 5.5.2 p. reikalavimai yra visiems tiekėjams vienodi, nei vienam iš tiekėjų nepagerina padėties, todėl ieškovo argumentai, jog šie reikalavimai nesuderinami su viešųjų pirkimų principais, yra atmestini kaip nepagrįsti.

30Dėl pirkimo sąlygų 5.5.6 p. numatytų reikalavimų

31Pirkimo sąlygų 5.5.6 p. numatytas reikalavimas, jog būtų pateiktas maisto tvarkymo patalpų projektas (planas) su įrenginių išdėstymu.

32Ieškovas teigia, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes tuo atveju, jei tiekėjas skirs laiko ir lėšų bei parengs reikalaujamą planą, tačiau nelaimės pirkimo, jis patirs nepagrįstus nuostolius.

33Teismas šiuos ieškovo argumentus atmeta kaip nepagrįstus dėl šių motyvų. Įmonės dalyvavimas tokio pobūdžio konkursuose visada reikalauja tam tikrų išlaidų. Nagrinėjamu atveju konkursų sąlygų 5.5.6 p. reikalavimas pateikti maisto tvarkymo paslaugų patalpų planą yra susijęs su perkančiųjų organizacijų pagrįstu siekiu įvertinti ar tiekėjas sugebės tinkamai užtikrinti paslaugų teikimą. Ši sąlyga nei vienam iš tiekėjų nepagerina padėties ir, priešingai nei teigia ieškovas, neriboja tiekėjų galimybės efektyviai dalyvauti pirkimuose ir teikti racionalią paslaugų kainą.

34Dėl pirkimo sąlygų 5.5.7 p., pirkimo dokumentų 7 priedo ir techninės specifikacijos 20.1.1. p. reikalavimų

35Pirkimo sąlygų 5.5.7 p. numatyta tiekėjo pareiga pateikti valgiaraščius pagal mokinių amžių: pietų, maitinimo mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčių, pavakarių. Valgiaraščiai turi būti parengiami dviems amžiaus grupėms – 6-10 metų ir 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams, pagal šių pirkimo dokumentų 7 priede pateiktą formą. Pirkimo dokumentų 8 priedo (techninės specifikacijos) 20.1.1 p. numatyta, kad maitinimo paslaugos teikėjas sudaro valgiaraščius 20 dienų laikotarpiui, ne rečiau kaip 2 kartus per metus, atsižvelgdamas į mokykloje besimokančių mokinių amžių, atskirai 6-10 metų ir 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams.

36Ieškovo teigimu, reikalavimas pateikti perkančiajai organizacijai valgiaraščius, parengtus pagal pirkimo sąlygų 7 priede pateiktą formą, yra perteklinis ir neteisėtas bei netikslus, nes valgiaraščių neįmanoma suderinti su teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, neįmanoma užpildyti ir pagal juos neįmanoma apskaičiuoti paslaugų kainų.

37Teismas šį ieškovo argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija turi teisę nustatyti reikalavimus mokinių maitinimui, įskaitant ir reikalavimus valgiaraščiams. Atsakovai triplike pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 41 punktas reikalauja, kad mokyklose valgiaraščiai turi būti sudaryti ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui. Taigi, reikalavimas sudaryti valgiaraščius 20 dienų laikotarpiui yra teisėtas. Atsakovas triplike pagrįstai nurodė, jog ieškinyje nebuvo pateikta jokių kitų argumentų ir įrodymų, kurie pagrįstų, jog pagal konkurso sąlygų parengti valgiaraščiai negalės būti suderinti su VMVT bei pagal juos negalės būti teikiamos maitinimo paslaugos.

38Ieškovas teigė, kad konkrečių gėrimų pavadinimų (gėrimo „Raselė“) nurodymas pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 8 dalį, draudžiančią techninėje specifikacijoje pateikti tiesiogines nuorodas į konkretų prekės ženklą (atsakovo Viečiūnų pagrindinės mokyklos pirkimo sąlygų 7 priede gėrimas „Raselė“ nenurodytas). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į gėrimo „Raselė“ paplitimą vaikų maitinimo įstaigose, jo paminėjimas pirkimo sąlygų 7 priede vertintinas ne kaip nurodymas į konkretų prekės ženklą, bet kaip nuoroda į tam tikrą gėrimo rūšį.

39Dėl ieškovo argumentų taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų pasekmes

40Ieškovas ieškiniuose teigė, kad teismas ex officio turėtų nutraukti pirkimo procedūras, nes iš neteisės negali kilti teisė, tai yra pagal neteisėtas ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams prieštaraujančias sąlygas negali būti vykdomos pirkimo procedūros ir sudaromos pirkimo sutartys. Kadangi dėl aukščiau išdėstytų motyvų atmetami visi ieškovo reikalavimai dėl konkursų salygų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo, ieškovo argumentai dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų pasekmių taikymo yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų teismas nepasisako.

41Ieškovas Kauno apygardos teismui elektroninio ryšio priemonėmis pateikė prašymą įtraukti į bylos nagrinėjimą Viešųjų pirkimų tarnybą kaip išvadą duodančią instituciją. Šis prašymas netenkintinas. Kauno paygardos teismas 2012 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutartė skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2012 m. rugsėjo 6 d. 11 val. Apie paskirto rašytinio teismo posėdžio laiką ir vietą paskelbta posėdžio specialiame interneto tinklalapyje 2012 m. rugpjūčio 29 d. 16 val. 42 min. (6 t., b. l. 29). Ieškovas prašymas įtraukti į bylos nagrinėjimą Viešųjų pirkimų tarnybą kaip išvadą duodančią instituciją Kauno apygardos teisme gautas 2012 m. rugpjūčio 29 d., 18 val. 28 min., tai yra vėliau negu paskirtas teismo posėdis. CPK 4238 straipsnio 4 dalis numato, kad sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos. Teismo vertinimu, ieškovo prašymo patenkinimas užvilkins bylos nagrinėjimą (CPK 227 straipsnio 2 dalis), be to, teismas sprendžia, kad Viešųjų pirkimų tarnybos išvada šioje byloje nėra būtina.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

43Ieškinius atmesti.

44Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje Druskininkų savivaldybės... 3. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje atsakovui Druskininkų... 4. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje atsakovui Druskininkų „Ryto“... 5. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ atsakovui Druskininkų „Saulės“... 6. Atsakovas Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla... 7. Atsakovas Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla atsiliepime į... 8. Atsakovas Druskininkų „Ryto“ gimnazija atsiliepime į ieškinį prašė... 9. Atsakovas Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla atsiliepime į... 10. Kauno apygardos teismo l. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2012 m.... 11. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ dublike nurodė, kad atsakovų atsiliepimuose... 12. Atsakovai Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla, Druskininkų... 13. Ieškiniai atmestini.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. birželio 6 d. atsakovai Druskininkų... 15. Šioje byloje yra nagrinėjami keturi į vieną bylą sujungi ieškovo... 16. Teismas, įvertinęs ieškovo ir atsakovų pateiktuose procesiniuose... 17. Dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. numatyto kvalifikacinio... 18. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p. numato kvalifikacinį reikalavimą,... 19. Ieškovas ieškiniuose teigė, kad pirkimo sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p.... 20. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis įtvirtina perkančiosios... 21. Nagrinėjamu atveju visų konkursų pirkimo objektas – mokyklų mokinių... 22. Dėl pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustatyto kvalifikacinio... 23. Pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. numato, kad tiekėjas sutarčiai... 24. Ieškovo manymu, pirkimo sąlygų 3.1 p. 2 lentelės 3 p. nustatytas... 25. Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji... 26. Dėl konkursų pirkimo sąlygų 5.5.2 p. ir pirkimo sąlygų 2 priede numatytų... 27. Pirkimo sąlygų 5.5.2 p. nustato tiekėjo pareigą užpildyti maitinimo... 28. Ieškovo teigimu, 2 priede pateikta kainos sudėtinių dalių apskaičiavimo... 29. Teismo vertinimu, ieškovo argumentai dėl pirkimo sąlygų 5.5.2 p. ir pirkimo... 30. Dėl pirkimo sąlygų 5.5.6 p. numatytų reikalavimų... 31. Pirkimo sąlygų 5.5.6 p. numatytas reikalavimas, jog būtų pateiktas maisto... 32. Ieškovas teigia, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes tuo atveju, jei... 33. Teismas šiuos ieškovo argumentus atmeta kaip nepagrįstus dėl šių motyvų.... 34. Dėl pirkimo sąlygų 5.5.7 p., pirkimo dokumentų 7 priedo ir techninės... 35. Pirkimo sąlygų 5.5.7 p. numatyta tiekėjo pareiga pateikti valgiaraščius... 36. Ieškovo teigimu, reikalavimas pateikti perkančiajai organizacijai... 37. Teismas šį ieškovo argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Teismas sprendžia,... 38. Ieškovas teigė, kad konkrečių gėrimų pavadinimų (gėrimo „Raselė“)... 39. Dėl ieškovo argumentų taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų... 40. Ieškovas ieškiniuose teigė, kad teismas ex officio turėtų nutraukti... 41. Ieškovas Kauno apygardos teismui elektroninio ryšio priemonėmis pateikė... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268–270 straipsniais, teismas... 43. Ieškinius atmesti.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...