Byla 1S-196

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Ražinskaitė, sekretoriaujant

2Ingai Kavaliauskaitei, dalyvaujant prokurorui Gintautui Paškevičiui, gynėjui Igoriui Manzurovui, teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo A. P. (A. P.) gynėjo advokato Igorio Manzurovo skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. spalio 17 d. nutarties, kuria įtariamajam A. P. suėmimo terminas pratęstas vienam mėnesiui nuo 2005 m. spalio 19 dienos.

3Teisėja

Nustatė

42005 m. spalio 21 d. A. P. gynėjui padavus skundą dėl nutarties, prokuroras 2005 m. spalio 26 d. surašė kaltinamąjį aktą ir baudžiamąją bylą perdavė į teismą, todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 22 str. 2 d. nuostatomis A. P. procesinė padėtis pasikeitė, jis tapo kaltinamuoju.

5A. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 135 str. 1 d., o būtent:

62005 m. kovo 31 d., apie 1930 val., bute (duomenys neskelbtini), veikdamas bendrininkų grupe su D. F., kilusio konflikto su R. M. metu tyčia bendrais veiksmais peiliu sudavė 21 smūgį nukentėjusiajam į galvą, krūtinės ląstą, juosmenį, galūnes ir dešinį sėdmenį, tuo kartu su D. F. tyčia padarydamas R. M. 21 durtinę-pjautinę žaizdą galvoje, krūtinėje, juosmenyje, rankose, kojose ir dešiniame sėdmenyje, iš kurių kelios arba visos kairės krūtinės pusės žaizdos buvo kiauryminės, lydimos kraujo ir oro susikaupimo dešinėje krūtinės ląstos pusėje, ir tokiu būdu dėl kiauryminio krūtinės ląstos sužalojimo R. M. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

7Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 17 d. nutartimi A. P. suėmimo terminą pratęsė vienam mėnesiui, skaičiuojant nuo 2005 m. spalio 19 d. Teismas nurodė, jog A. P. įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą asmens sveikatai ir dėl to jam gali būti paskirta griežta laisvės atėmimo bausmė. Ši aplinkybė pagrįstai leidžia manyti, kad įtariamasis, siekdamas išvengti gresiančios bausmės, bėgs nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, dėl to nebus įmanoma pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų. Be to, tai, jog A. P. įtariamas padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą, pagrįstai leidžia manyti, kad būdamas laisvėje jis ir toliau gali daryti nusikaltimus, numatytus BPK 122 str. 4 d., juo labiau, jog pagal bylos duomenis jo atžvilgiu vyksta ikiteisminis tyrimas ir dėl kitų tyčinių nusikaltimų, susijusių su smurtu, padarymo.

8A. P. gynėjas skundu prašo nutartį panaikinti. Nurodo, kad nėra pagrindo manyti, jog įtariamasis bėgs ar slapstysis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo. Jis turi pastovią gyvenamąją vietą, iki suėmimo dirbo UAB ,,RIMI“ ir dar neatleistas iš darbo. Namuose gyvena kartu su tėvais, tėvas yra II grupės invalidas ir gauna tik invalidumo pensiją, mama gauna minimalų darbo užmokestį. A. P. iki suėmimo faktiškai išlaikė savo tėvus. Būdamas laisvėje ir dirbdamas, jis galėtų nukentėjusiajam R. M. dalimis atlyginti nusikaltimu padarytą žalą. Su A. P. jau atlikti visi tyrimo veiksmai. Nei jis, nei artimieji užsienyje giminių neturi. Gynėjo nuomone, ikiteisminio tyrimo tikslai gali būti pasiekti ir švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis. Nėra pagrindo manyti, kad A. P. darys naujus nusikaltimus, nes jis turi pastovų darbą, gyvenamąją vietą. Vien įtarimas padarius kitus nusikaltimus nėra pakankamas pagrindas pratęsti suėmimą, nes jis dar nėra pripažintas kaltu juos padaręs. Trakų r. PK jam iškelta baudžiamoji byla nutrauktina, nes jis tame nusikaltime nedalyvavo. Gynėjas atkreipia dėmesį, jog A. P. yra jaunas, tik baigęs mokyklą įsidarbino ir padeda tėvams materialiai, neteistas, nebaustas administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 50 3 p. nurodoma, kad suėmimas taikomas tik išimtiniais atvejais, kai BPK 119 str. numatytų tikslų negalima pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis.

9A. P. po nusikaltimo padarymo niekur nesislapstė, byloje davė išsamius parodymus, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi, be to, faktiškai jį patį užpuolė nukentėjusysis.

10Teismo posėdyje gynėjas prašo jo skundą tenkinti, prokuroras prašo gynėjo skundą atmesti.

11Suimtojo A. P. gynėjo skundas atmetamas.

12BPK 122 str. detaliai nurodyta, kada suėmimas kaip kardomoji priemonė gali būti skiriamas. Skiriant A. P. 2005-04-21 suėmimą bei vėliau jį pratęsiant, įstatymas nepažeistas.

13Suėmimas A. P. pratęstas BPK 122 str. 1 d. 1 ir 3 p. numatytais pagrindais.

14A. P. kaltinamas padaręs sunkų nusikaltimą, už kurį pagal galiojančius įstatymus numatyta ilgalaikė laisvės atėmimo bausmė. Nusikaltimo sunkumas ir įstatymo sankcijoje numatyta griežta laisvės atėmimo bausmė priskiriama BPK 122 str. 2 d. vartojamai ,,kitų aplinkybių“ sąvokai, kurios pakanka skirti ar pratęsti suėmimą tuo pagrindu, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo.

15Skunde nurodytos aplinkybės, kad A. P. gyvena su tėvais, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą, neturi giminių užsienyje ir pan., turi reikšmės nustatant, ar kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo, tačiau negali paneigti realiai esančio suėmimo pratęsimo pagrindo arba būti pakankamos griežčiausiai kardomajai priemonei panaikinti.

16Pagrįstą teismo manymą, jog A. P. darys naujus nusikaltimus, nurodytus

17BPK 122 str. 4 d., sąlygoja tai, kad jam pareiškus įtarimą šioje byloje, jis jau buvo įtariamas padaręs nusikaltimus kitoje baudžiamojoje byloje. Iš bylos duomenų matyti, jog A. P. įtariamas padaręs nusikaltimus, numatytus BK 180 str. 1 d. ir 138 str. 1 d. (t. 4 b. l. 149). Duomenų, patvirtinančių gynėjo skundo motyvą, kad dėl šių įtarimų byla nutrauktina, nėra.

18Nepagrįstas gynėjo skundo motyvas, jog kaltinamasis nebaustas administracine tvarka, nes byloje yra duomenų, kad A. P. administracine tvarka baustas keturis kartus.

19Gynėjas, cituodamas skunde Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 50 ,,Dėl teismų praktikos skiriant suėmimą ir namų areštą arba pratęsiant suėmimo terminą“ 3 p., nurodo, jog prokuroro prašymas pratęsti suėmimo terminą nekonkretus. Tačiau ir prokuroro prašymo pratęsti suėmimo terminą turinys, ir skundžiama nutartis, kuria pratęstas suėmimo terminas, atitinka BPK 125 str. 2 d. reikalavimus, kur aiškiai nurodyti suėmimo skyrimo sąlygos, suėmimo pratęsimo pagrindai bei motyvai.

20Visa tai leidžia teigti, kad per laikotarpį nuo suėmimo paskyrimo A. P. neišnyko pagrindai ir sąlygos, kuriais pratęsta griežčiausia kardomoji priemonė.

21Byloje pakanka teisėtais būdais gautų duomenų, leidžiančių manyti, jog A. P. gali būti padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką (BPK 125 str.). Duomenų vertinimas yra ne šio teismo posėdžio uždavinys, tai bus padaryta I instancijos teismo teisiamajame posėdyje, nagrinėjant baudžiamąją bylą.

22Išdėstyti motyvai leidžia daryti išvadą, kad A. P. suėmimas pratęstas pagrįstai. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos (BPK 121 str.) nepažeistos.

23Pratęstu suėmimu siekiama užtikrinti netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Švelnesne kardomąja priemone negalima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų.

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,

Nutarė

25suimtojo A. P. gynėjo skundą atmesti.

26Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Ingai Kavaliauskaitei, dalyvaujant prokurorui Gintautui... 3. Teisėja... 4. 2005 m. spalio 21 d. A. P. gynėjui padavus skundą dėl nutarties, prokuroras... 5. A. P. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 6. 2005 m. kovo 31 d., apie 1930 val., bute (duomenys neskelbtini), veikdamas... 7. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 17 d. nutartimi A. P. suėmimo... 8. A. P. gynėjas skundu prašo nutartį panaikinti. Nurodo, kad nėra pagrindo... 9. A. P. po nusikaltimo padarymo niekur nesislapstė, byloje davė išsamius... 10. Teismo posėdyje gynėjas prašo jo skundą tenkinti, prokuroras prašo gynėjo... 11. Suimtojo A. P. gynėjo skundas atmetamas.... 12. BPK 122 str. detaliai nurodyta, kada suėmimas kaip kardomoji priemonė gali... 13. Suėmimas A. P. pratęstas BPK 122 str. 1 d. 1 ir 3 p. numatytais pagrindais.... 14. A. P. kaltinamas padaręs sunkų nusikaltimą, už kurį pagal galiojančius... 15. Skunde nurodytos aplinkybės, kad A. P. gyvena su tėvais, turi nuolatinę... 16. Pagrįstą teismo manymą, jog A. P. darys naujus nusikaltimus, nurodytus... 17. BPK 122 str. 4 d., sąlygoja tai, kad jam pareiškus įtarimą šioje byloje,... 18. Nepagrįstas gynėjo skundo motyvas, jog kaltinamasis nebaustas administracine... 19. Gynėjas, cituodamas skunde Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004-12-30... 20. Visa tai leidžia teigti, kad per laikotarpį nuo suėmimo paskyrimo A. P.... 21. Byloje pakanka teisėtais būdais gautų duomenų, leidžiančių manyti, jog... 22. Išdėstyti motyvai leidžia daryti išvadą, kad A. P. suėmimas pratęstas... 23. Pratęstu suėmimu siekiama užtikrinti netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 130 str.,... 25. suimtojo A. P. gynėjo skundą atmesti.... 26. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....