Byla e2-595-440/2018
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo nutraukti viešųjų pirkimų konkursą panaikinimo, institucija teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „RNDV Group“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo nutraukti viešųjų pirkimų konkursą panaikinimo, institucija teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „RNDV Group“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašo (1) panaikinti atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau ir – Perkančioji organizacija) 2018 m. vasario 2 d. pranešime nurodytą sprendimą dėl Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbų pirkimo procedūrų nutraukimo; (2) įpareigoti atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras; (3) atnaujinus pirkimo procedūras, priimti sprendimą dėl ieškovės UAB „RNDV Group“ pasiūlymo; (4) sudaryti Konkurso pasiūlymo eilę, į Konkurso pasiūlymų eilę įtraukiant UAB „RNDV Group“ pasiūlymą, paskelbti laimėjusį pasiūlymą bei (5) sudaryti pirkimo sutartį su Konkurso laimėtoju.
 1. Ieškovė UAB „RNDV Group“ nurodo, kad Perkančioji organizacija CVP IS sistemoje 2018 m. vasario 2 d. paskelbė pranešimą Nr. 5889896 (toliau – Pranešimas), kuriuo informuoja, kad vykdant 2018 m. sausio 11 d. sprendimą byloje Nr. e2-449-569/2018 sprendimai dėl UAB „RNDV Group“ pasiūlymo atmetimo ir dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo buvo panaikinti. Tuo pačiu Perkančioji organizacija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais skirtas finansavimas buvo prarastas, o šiais metais lėšų objektui nėra numatyta, bei į teismo nurodytus trūkumus, kad Konkurso dokumentuose iš viso pastato rekonstravimo techninio projekto apimties nebuvo aiškiai išskirti perkami darbai, nebuvo nurodyti aiškūs perkamų darbų kiekiai, kas klaidino ieškovus, pirkimo procedūros buvo nutrauktos. Perkančioji organizacija numatė koreguoti techninį projektą, aiškiai suformuoti darbų etapą, nurodant perkamus darbus ir jų kiekius, ir išsprendus šių darbų finansavimo klausimą, organizuoti darbų viešojo pirkimo procedūras.
 1. Nesutikdama su Pranešime nurodytu sprendimu nutraukti Pirkimo procedūras ieškovė pareiškė pretenziją Perkančiajai organizacijai, kuri į pretenzijos nenagrinėjo ir atsakymo nepateikė, todėl ieškovė ieškinį teismui. Ieškovė ieškinyje pažymi, kad Perkančioji organizacija nutraukė Konkursą paskelbdama Pranešimą, kuris nelaikytinas tinkamos formos ir įgalioto asmens priimtinu sprendimu nutraukti pirkimo procedūras. Pažymėtina, kad ieškovei aplinkybė, kad Pranešime nurodomas sprendimas buvo priimtas bei užprotokoluotas 2018 m. vasario 2 d. protokolu Nr. VPP -27(31.2) (toliau – Protokolas) paaiškėjo tik Perkančiajai organizacijai pateikus atsiliepimą į ieškinį. Konkursas buvo nutrauktas Pranešimu, kuriame buvo nurodyti tik glausti argumentai, nenurodyta, kad Pranešimo pagrindas – 2018 m. vasario 2 d. Komisijos posėdžio metu priimti sprendimai, užfiksuoti Protokolu. Ieškovė daro prielaidą, kad Protokolas buvo surašytas tik Perkančiajai organizacijai gavus pretenziją ir/ar ieškinį, nes Pranešime atsakovas Protokolo neminėjo, Pranešime nebuvo nurodoma, kad yra priimtas sprendimas nutraukti Konkursą, nes netikslinga vertinti pasiūlymų iš naujo ir nustatyti pasiūlymų eilę, taip pat Pranešime nebuvo atskleista, kad didžioji dalis (320 tūkst. eurų) finansavimo buvo suplanuota 2017 m. Perkančiosios organizacijos biudžete ir panaudota kitais tikslais, papildomai nurodoma, kad nėra gauta lėšų iš kitų finansavimo šaltinių. Ieškovė atkreipia dėmesį, kad Protokole išdėstyti argumentai neatsiejamai susiję su ieškovės keliamais argumentais dėl Konkurso nutraukimo neteisėtumo, ieškovė kaip nuspėdama iš anksto galimas ieškovo pretenzijas ir argumentus, dėl jų detaliai pasisakė sprendimo priėmimo ir Protokolo surašymo metu, todėl, ieškovės nuomone, Protokolo teisėtumas yra abejotinas dėl šio Protokolo surašymo laiko. Teismas, vertindamas Konkurso nutraukimo teisėtumo klausimą bei pripažinęs, kad Konkursas nutrauktas nesant teisėto pagrindo, savo iniciatyva turėtų pripažinti negaliojančiu ir 2018 m. 6 vasario 2 d. protokolą Nr. VPP – 27 (31.2), kuriuo buvo įforminti Komisijos sprendimai dėl Konkurso nutraukimo.
 1. Perkančioji organizacija turėjo pareigą priimti sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo ir tik po to spręsti klausimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, nes priešingu atveju yra pažeidžiama ieškovės teisė į efektyvų savo pažeistų teisių ginimą. Nepriklausomai nuo to, jog perkančiajai organizacijai kyla objektyvus poreikis nutraukti pirkimo procedūras, tačiau tais atvejais, kai ji (kartu su ieškovu) pagal teismo sprendimą, kuriuo jos sprendimai buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti, grįžta į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija turėtų atnaujinti pirkimo procedūras, atlikti jos kompetencijai priklausančius veiksmus, inter alia (be kita ko) iš naujo teismo sprendime konstatuotais pagrindais įvertinti tiekėjų pasiūlymus ir dėl to priimti atitinkamus sprendimus, ir tik po to spręsti dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Ieškovės nuomone, nepriėmus jokio sprendimo dėl ieškovės pasiūlymo atitikties, yra pažeidžiamas bei paneigiamas ieškovės teisių gynybos veiksmingumas, nes ieškovė negali kvestionuoti jos pasiūlymo įvertinimo ir tuo pačiu ieškiniu reikalauti pripažinti neteisėtais tiek sprendimą dėl pasiūlymo vertinimo, tiek sprendimą dėl Konkurso nutraukimo.
 1. Pranešime nėra nurodomos jokios konkrečios aplinkybės ir nepateikti jokie įrodymai apie prarastą finansavimą, nenurodyta kurio subjekto finansavimas buvo prarastas, nenurodyta finansavimo praradimo priežastis ir jo atgavimo galimybės. Jokių svarių argumentų ir įrodymų, kad Perkančioji organizacija išnaudojo visas galimybes gauti trūkstamą finansavimą, nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi dėl finansavimo su prašymais ir kad prašymai gauti finansavimą buvo atmesti (nepatenkinti). Po atsakovės atsiliepimo į ieškinį pateikimo paaiškėjo, kad dalis finansavimo (80 tūkstančių eurų) buvo gauta iš Valstybės investicijų programos, o didžioji dalis (320 tūkstančių eurų) buvo suplanuota 2017 m. Perkančiosios organizacijos biudžete, todėl ieškovė pažymi, kad Švietimo ir mokslo ministerijos finansavimas, 2017 metais skirtas perkamiems darbams apmokėti, sudaro tik labai mažą dalį viso planuojamo pirkimo vertės, ir nors Perkančioji organizacija teigia, kad šis 80 tūkstančių eurų finansavimas yra prarastas, Perkančioji organizacija nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl nepanaudotos finansavimo sumos skyrimo 2018-2019 metais, nepateikė jokių įrodymų, kad Švietimo ir mokslo ministerija atsisakė skirti finansavimą. Be to ieškovė nurodo, kad Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas yra tęstinis projektas, kuriam nuolat yra skiriamos valstybės ir/ar savivaldybės lėšos. Kadangi perkami darbai, kurie yra nenupirkti anksčiau įvykdžius darbų I ir II etapų viešuosius pirkimus ir pati Perkančioji organizacija nurodo, kad didžioji projekto dalis yra/bus vykdoma pačios Perkančiosios organizacijos lėšomis (o ne kitų organizacijų ar valstybės lėšomis), taigi būtent Perkančioji organizacija subjektyviai sprendžia savo biudžeto lėšų paskirstymo klausimą. Ieškovės nuomone, Perkančioji organizacija, Konkurso paskelbimo metu, žinojo, kad perkamiems darbams finansuoti reikalinga didžioji finansavimo suma bus skiriama 2018-2019 metais, o pratęsus ir 2020 metais, taigi skirstydama savo biudžetą, tokią sumą turėjo numatyti, todėl aplinkybė, kad Perkančioji organizacija šias lėšas panaudojo kreditoriniams įsipareigojimams padengti, negali būti laikoma projekto finansavimo praradimu. Perkančioji organizacija savo subjektyviu sprendimu nusprendė perskirstyti biudžete turimas lėšas ir jas panaudoti kitais tikslais, todėl toks lėšų perskirstymas niekaip negali būti vertinamas kaip finansavimo praradimas (nenumatyta aplinkybė, nepriklausanti nuo perkančiosios organizacijos valios), kuria remdamasi Perkančioji organizacija turi teisėtą pagrindą nutraukti pirkimo procedūras.
 1. Kadangi perkančioji organizacija numato koreguoti techninį projektą, aiškiai suformuoti darbų etapą, išsprendus šių darbų finansavimo klausimą, organizuoti viešojo pirkimo procedūras, tai, ieškovės nuomone tik patvirtina faktą, kad Perkančioji organizacija ir toliau suinteresuota Pirkimu, todėl spręs lėšų skyrimo klausimą bei vykdys konkursą. Perkančiosios organizacijos ketinimas iš naujo skelbti konkursą patvirtina, kad finansavimas realiai egzistuoja (nes didžioji dalis pirkimo vykdoma Perkančiosios organizacijos lėšomis) ir kad mažos dalies finansavimo praradimo klausimą objektyviai įmanoma išspręsti ir nenutraukus šio Konkurso pirkimo procedūrų.
 1. Sprendžiant ginčą svarbu atsižvelgti į tokio perkančiosios organizacijos sprendimo išimtinį (ultima ratio) pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes ir pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo dėl neaiškių pirkimo sąlygų Perkančiosios organizacijos argumentai yra visiškai nepagrįsti, kadangi nagrinėjamu atveju teismas sprendimu byloje Nr. e2-449-569/2018 tiesiogiai nekonstatavo nei kad konkurso dokumentuose iš viso pastato rekonstravimo techninio projekto apimties nebuvo aiškiai išskirti perkami darbai, nei kad nebuvo nurodyti aiškūs perkamų darbų kiekiai, nei kad tai klaidino tiekėjus. Tokias subjektyvias išvadas padarė pati Perkančiojo organizacija, todėl nurodomi argumentai dėl pirkimo nutraukimo sprendimu byloje Nr. e2-449-569/2018, yra visiškai nepagrįsti. Perkančiosios organizacijos siekis be faktinio ir teisinio pagrindo nutraukti pirkimo procedūras ir iš naujo skelbti konkursą neatitinka viešųjų pirkimų proporcingumo ir skaidrumo principų.
 1. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nesutinka su VPĮ 19 straipsnio aiškinimu, kad pirkimo procedūras privalėjo nutraukti perkančiosios organizacijos vadovas savo įsakymu, nes VPĮ 19 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad sprendimus priima viešojo pirkimo komisija, o šios komisijos sprendimai įforminami protokolu. Atsakovės teigimu, Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. vasario 2 d. posėdžio protokolas Nr. VPP-27 (31.2) (toliau – Protokolas) yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) – atsižvelgta į Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendime daromą išvadą dėl konkurso sąlygų, įvertintas 2018 metais turimas finansavimas šiam pirkimui, remiamasi VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi.
 1. Nesutinka, kad ieškovei buvo užkirstas kelias ginti savo pažeistas teises, nes pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tokiu atveju, kai perkančioji organizacija nutraukia atnaujintas pirkimo procedūras prieš tai nepriėmusi jokių sprendimų dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties, žalos atlyginimo procese ieškovo pasiūlymo (ne)atitikties įrodinėjimo naštą tenka perkančiajai organizacijai.
 1. Atsakovė prieštarauja ieškovės teiginiui, kad atsakovė tik tariamai prarado finansavimą, kadangi pagal 2017 m. liepos 14 d. finansavimo sutartį Šiaulių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 1 d. panaudoti skirtas lėšas (80 tūkst. eurų) Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pastatui modernizuoti. 2017 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžete šiam pirkimui suplanuota 320 tūkst. eurų. 2017 m. gruodžio mėnesio pabaigoje paaiškėjus, kad Pirkimo sutarties nebus galima sudaryti ir jos įgyvendinti, lėšos buvo panaudotos kreditoriniams įsiskolinimams padengti. Atsakovas nurodo, kad 2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžete nėra lėšų, skirtų Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbų pirkimui vykdyti, o taip pat negauta lėšų iš kitų finansavimo šaltinių, todėl šiuo metu Perkančioji organizacija neturi lėšų minėtiems darbams atlikti.
 1. Atsakovė pažymi, kad būtina koreguoti Gruzdžių gimnazijos rekonstravimo techninį projektą, aiškiai suskirstant dar neatliktus darbus smulkesniais etapais, aiškiai nurodant sprendinius ir specifikacijas, suformuluojant perkamų darbų kiekių žiniaraščius, nes Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. sprendime nurodė, kad „<...> tiekėjai, pateikdami pasiūlymus, dėl paminėtos aplinkybės objektyviai negalėjo laikytis techninio projekto reikalavimų, nors, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose (atsakymuose), darbų sąnaudas turėjo pasiskaičiuoti patys <...>“, todėl atsakovės nuomone, tiekėjams galimai neaiški pirkimo dokumentuose pateikta informacija apie perkamų darbų apimtis bei sąnaudų poreikį galėjo turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui ir sąlygoti mažą pateiktų pasiūlymų skaičių, tiekėjų skirtingą pirkimo dokumentų traktavimą ir pateiktų pasiūlymų nelygiavertiškumą.

5Ieškinys netenkintinas.

 1. Teismas pažymi, kad viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos teisės objektas, VPĮ priimtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas viešųjų pirkimų srityje, todėl VPĮ nuostatų turinys aiškintinas atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus, taip pat juos plėtojančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) ir kasacinio teismo praktiką. Remiantis VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį, šių principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu įstatyme nustatytu pagrindu. Viešųjų pirkimų principų tinkamas taikymas yra viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas.

6Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

 1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugpjūčio 28 d. paskelbė supaprastintą atvirą viešą konkursą „Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai“ (toliau – Konkursas), pirkimo numeris 344548 (toliau – Pirkimas). Iš pirkimo dokumentų, konkurso sąlygų matyti, kad pirkimo objektas yra Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai. Numatyta, kad tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, turės atlikti Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos, Šiaulių r. sav. Gruzdžių mstl. S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, senojo mokyklos korpuso pirmo, antro aukšto ir naujojo korpuso sporto salės ir 2 laiptinių rekonstravimą su darbo projekto parengimu. Išsami Darbų sudėtis, apimtys bei kiti reikalavimai yra nurodyti konkurso sąlygų 8 priede pateikiamoje techninio projekto dokumentacijoje, tokia prioriteto tvarka - techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose. Tiekėjai turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius, techninio projekto dokumentacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje projektinės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti. Jeigu techniniame projekte yra nurodyti konkrečių medžiagų ar gaminių gamintojai, prekės ženklai, proceso pavadinimai ar pan., tiekėjai gali numatyti lygiaverčius, ne blogesnių charakteristikų gaminius ar medžiagas. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. rugsėjo 29 d. 14 val. Pirkimo sąlygų 5 priede pateiktas Rangos sutarties projektas. Numatytas darbų atlikimo terminas per 24 mėnesius su galimybe pratęsti 12 mėn. Sutartie projekto 6.2.1.1. p. numatyta, kad iki 2017 m. lapkričio 30 d. privaloma atlikti darbų , kurių vertė ne mažesnė, kaip 80 000 Eur su PVM.
 1. Pasiūlymus pateikė du tiekėjai: (1) ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Medingė“, UAB „Rempijus“ ir UAB „Devaloka“ pasiūliusi 476495,58 Eur; (2) UAB „RNDV Group“ pasiūliusi 472615,11 Eur.
 1. Perkančioji organizacija 2017 m. spalio 3 d. kreipėsi į UAB „RNDV Group“ su prašymu (Pranešimas 5576204) pateikti lokalines sąmatas (įkainiui – resursui) kiekvienai Darbų grupei pagal Veiklų sąrašą. UAB „RNDV Group“ 2017 m. spalio 5 d. raštu Nr. SR-2017-23 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ nurodė, kad Perkančiosios organizacijos prašymas yra nepakankamai pagrįstas.
 1. Perkančioji organizacija 2017 m. spalio 12 d. kreipėsi į UAB „RNDV Group“ su prašymu (Pranešimas 5602930) pagrįsti darbų grupių kainas - Veiklų sąrašo darbų grupės „2. Statinio konstrukcijos (perdangos stiprinimas, durų angų įrengimas, pertvaros) pirmo aukšto tarp ašių G-J ir 4-6“ kaina (9786,00 Eur be PVM) ir darbų grupės „3. Statinio konstrukcijos (perdangos stiprinimas, durų angų įrengimas, pertvaros) antro aukšto tarp ašių G-J ir 4-6“ kaina (13786,00 Eur be PVM). UAB „RNDV Group“ 2017 m. spalio 17 d. raštu Nr. SR-2017-25 pateikė Perkančiosios organizacijos prašomų darbų grupių kainų išskaidymus – išplėstines lokalines sąmatas, kuriose buvo nurodytos medžiagų kainos, išlaidos darbo užmokesčiui, mechanizmų panaudojimo sąnaudos, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos sąnaudos.
 1. Perkančioji organizacija 2017 m. spalio 20 d. (Pranešimas 5626551) atmetė UAB „RNDV Group“ pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 57 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu nurodydama, kad sąnaudos yra nepakankamos techniniame projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti, kadangi UAB „RNDV Group“ nurodytas metalo kiekis sudaro tik 62 proc. nuo techniniame projekte nurodyto metalo kiekio perdangų medinių sijų stiprinimui. UAB „RNDV Group“ 2017 m. spalio 24 d. raštu Nr. SR-2017-26 pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją ir prašė panaikinti 2017 m. spalio 20 d. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti UAB „RNDV Group“ pasiūlymą ir priimti naują sprendimą – paskelbti UAB „RNDV Group“ pasiūlymą laimėjusiu ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija 2017 m. spalio 31 d. atmetė pretenziją, nes UAB „RNDV Group“ pasiūlymo kainos pagrindime nurodytas metalo kiekis buvo akivaizdžiai per mažas atsižvelgiant į techninio projekto sprendinius.
 1. 2017 m. spalio 31 d. Perkančioji organizacija informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę (Pranešimas 5654178), kad pirkimo laimėtoju pripažintas ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „Medingė“, UAB „Rempijus“ ir UAB „Devaloka“ pasiūlymas. UAB „RNDV Group“, nesutikdama su Perkančiosios organizacijos sudaryta tiekėjų pasiūlymų eile, 2017 m. lapkričio 7 d. pateikė pretenziją dėl laimėtojo paskelbimo, kuria buvo prašoma panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 31 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo; pasiūlymų eilę sudaryti iš naujo, į ją įtraukiant UAB „RNDV Group“ pasiūlymą.
 1. UAB „RNDV Group“ 2017 m. lapkričio 9 d. pateikė Šiaulių apygardos teismui ieškinį dėl viešojo pirkimo Nr. 344548, kuriuo prašė (1) taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti Perkančiają organizaciją sustabdyti suprastinto atviro konkurso „Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 344548, procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą; (2) UAB „RNDV Group“ komercinę paslaptį sudarančius dokumentus pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neteikti jų susipažinti tretiesiems asmenims (jeigu tokie būtų įtraukti į bylą); (3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 20 rašte nurodytą sprendimą dėl UAB „RNDV Group“ pasiūlymo atmetimo; (3) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 31 d. rašte nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo.
 1. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-449-569/2018 (toliau - Sprendimas), kuriuo ieškinį tenkino. Teismas pripažino neteisėtu ir panaikino Perkančiosios organizacijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 31 d. rašte nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo.
 1. Perkančioji organizacija CVP IS sistemoje 2018 m. vasario 2 d. paskelbė pranešimą Nr. 5889896, kuriuo informuoja, kad vykdant 2018 m. sausio 11 d. sprendimą byloje Nr. e2-449-569/2018 sprendimai dėl UAB „RNDV Group“ pasiūlymo atmetimo ir dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir pirkimo sutarties sudarymo buvo panaikinti. Tuo pačiu Perkančioji organizacija pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad praėjusiais metais skirtas finansavimas buvo prarastas, o šiais metais lėšų objektui nėra numatyta, bei į teismo nurodytus trūkumus, kad Konkurso dokumentuose iš viso pastato rekonstravimo techninio projekto apimties nebuvo aiškiai išskirti perkami darbai, nebuvo nurodyti aiškūs perkamų darbų kiekiai, kas klaidino ieškovus, pirkimo procedūros buvo nutrauktos. Perkančioji organizacija numatė koreguoti techninį projektą, aiškiai suformuoti darbų etapą, nurodant perkamus darbus ir jų kiekius, ir išsprendus šių darbų finansavimo klausimą, organizuoti darbų viešojo pirkimo procedūras.
 1. Ieškovė, nesutikdama su Pranešime nurodytu sprendimu nutraukti Pirkimo procedūras, 2018 m. vasario 9 d. pareiškė pretenziją „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nutraukto supaprastinto atviro konkurso dėl Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbų pirkimo“. Perkančioji organizacija pretenzijos nenagrinėjo ir atsakymo nepateikė, todėl ieškovė 2018 m. kovo 7 d. pareiškė ieškinį teismui dėl nutraukto supaprastino atviro konkurso.
 1. Byloje pateikta 2017 m. liepos 14 d. finansavimo sutartis sudaryta tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos iš kurios matyti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 1 d. panaudoti skirtas lėšas (80 tūkst. eurų) Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pastatui modernizuoti. 2017 m. birželio 14 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-480 patvirtintas 2017m. skirtų lėšų paskirstymas. Pateikta finansavimo sąmata šiai sumai. Byloje pateiktas 2018 m. vasario 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės protokolas, kuriuo nutarta tiekėjų pateiktų pasiūlymų iš naujo nevertinti ir nenustatyti pasiūlymų eilės. Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 3 dalimi supaprastintą atvirą konkursą „Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai“ nutraukti.
 1. Viešųjų pirkimų tarnyba 2018 m. balandžio 9 d. pateikė savo išvadą Nr. 4S-520, kurioje pažymėjo, kad atsakovo nurodyti argumentai dėl pirkimo procedūrų nutraukimo kelia pagrįstų abejonių dėl atsakovės sprendimų, kurias buvo nutrauktos pirkimo procedūros. Viešųjų pirkimų tarnyba akcentuoja pirkimo procedūrų nutraukimo teisinį reglamentavimą bei jo vertinimą teismų praktikoje. Nurodo, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką Perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo vertinimui svarbios jo priėmimo metu egzistavusios objektyvios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir dėl kurių jis negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kad atsakovės nurodoma aplinkybė, kad praėjusiais metais buvo prarastas finansavimas, yra fakto klausimas ir turi būti spendžiamas bylos nagrinėjimo metu, vertinant ar egzistavo VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nurodomos nenumatytos aplinkybės ir įvertinti, ar Perkančioji organizacija atliko visas procedūras, būtinas prieš sprendimo dėl pirkimo nutraukimo priėmimą.

7Dėl privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos

 1. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoja CPK 4232 straipsnio 1 dalis, VPĮ 101 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui <...> 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos; CPK 4232 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Straipsnio 4 dalyje numatyta, kad keisti pareikšto ieškinio pagrindą ar dalyką draudžiama, išskyrus atvejus, kai tokio pakeitimo būtinybė iškilo vėliau arba teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo. Taigi pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016).
 1. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad Perkančioji organizacija 2018 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą nutraukti pirkimą. 2018 m. vasario 9 d. ieškovė pareiškė pretenziją prašydama panaikinti Perkančiosios organizacijos 2018 m. vasario 2 d. sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir atnaujinti pirkimo procedūras, o jas atnaujinus priimti sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo, sudaryto pasiūlymų eilę, į Konkurso pasiūlymų eilę įtraukiant ieškovės pasiūlymą ir paskelbti laimėjusį pasiūlymą. Atsakovei nenagrinėjus ieškovės pretenzijos 2018 m. kovo 7 d. ieškovė kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą. Ieškinyje suformuotas prašymas (1) panaikinti Perkančiosios organizacijos 2018 m. vasario 2 d. pranešime nurodytą sprendimą dėl Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbų pirkimo procedūrų nutraukimo; (2) įpareigoti atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administraciją atnaujinti Konkurso procedūras; (3) atnaujinus pirkimo procedūras, priimti sprendimą dėl ieškovės UAB „RNDV Group“ pasiūlymo; (4) sudaryti Konkurso pasiūlymo eilę, į Konkurso pasiūlymų eilę įtraukiant UAB „RNDV Group“ pasiūlymą, paskelbti laimėjusį pasiūlymą bei (5) sudaryti pirkimo sutartį su Konkurso laimėtoju.
 1. Remiantis VPĮ 102 straipsnio 2 dalimi, kurioje reglamentuojama, kad, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui. 2018 m. vasario 2 d. jai (ieškovei) buvo pranešta, kad pirkimo procedūros nutrauktos, todėl terminas pretenzijai pateikti turėjo pasibaigti 2018 m. vasario 9 d. (VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ieškovė 2018 m. vasario 9 d. pateikė pretenziją dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Ieškovė, negavusi atsakymo 2018 m. kovo 7 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą. Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 103 straipsnio 3 dalies nuostatas, nes nepateikė motyvuoto atsakymo į ieškovės pretenziją. Atsakovė atsakymą į pretenziją turėjo pateikti 2018 m. vasario 20 d. (2018 m. vasario 16 d. buvo oficialios šventės diena (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio 1 dalies 2 punktas)), ieškinio senaties terminas pasibaigė 2018 m. kovo 7 d. (VPĮ 102 straipsnio 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teisme gautas 2018 m. kovo 7 d., konstatuotina, kad ieškovė prieš kreipdamasi į teismą pasinaudojo įstatymo numatyta privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija ir nepraleido VPĮ 102 straipsnio 2 dalyje numatyto termino kreiptis į teismą. Konkrečiu atveju atsižvelgiant į pretenzijos turinį bei ieškinio pareiškime suformuluotus reikalavimus, vertintina, kad ieškovo pretenzijoje iškelti klausimai ir jos turinys atitinka ieškinio reikalavimo turinį.

8Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo

 1. VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo procedūros pasibaigia, kai nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros. Viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimą reglamentuojanti VPĮ 29 straipsnio 3 dalis nustato, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 1. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, pirmiausia atsižvelgia į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ nuostatų, leidžiančių perkančiajai organizacijai nutraukti pirkimo procedūras, taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes bei pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 1. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir kt.).
 1. Nagrinėjamu atveju atsakovė nurodė, kad Pirkimo nutraukimą nulėmė prarastas praėjusių metų finansavimas, taip pat tai, kad 2018 metais nenumatytos lėšos bei dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendime nurodytų trūkumų, kad konkurso dokumentuose iš viso pastato rekonstravimo techninio projekto apimties nebuvo aiškiai išskirti perkami darbai, nebuvo nurodyti aiškūs perkamų darbų kiekiai, kad klaidino ieškovus, Perkančioji organizacija turi koreguoti techninį projektą, aiškiai suformuoti darbų etapą, nurodant perkamus darbus ir jų kiekius.

9Dėl prarasto finansavimo

 1. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad perkančiajai organizacijai objektyviai neturint finansavimo ir nebegalint tęsti pirkimo procedūrų, sprendžiama, kad tai pagrįstas pagrindas nutraukti pirkimą. Prarastas finansavimas sudaro pagrindą spręsti apie teisėtą pirkimo pabaigą, nes pirkimo procedūrų tęsimas, neturint tam finansinių galimybių, objektyviai neįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2013).
 1. Atsakovė nurodo, kad Pirkimui dalis finansavimo (80 tūkstančių eurų) buvo gauta iš Valstybės investicijų programos, o didžioji dalis (320 tūkstančių eurų) buvo suplanuota 2017 m. Perkančiosios organizacijos biudžete. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Gruzdžių progimnazijai 2017 metams buvo skirta 80 tūkstančių eurų Švietimo įstaigų modernizavimo programos įgyvendinimui. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygų 12 punkte buvo nurodyta, kad atsižvelgiant į skirtą finansavimą iš Valstybės investicijų programos, tiekėjas privalo numatyti, kad iki 2017 m. lapkričio 30 d privaloma atlikti darbų, kurių vertė ne mažesnė, kaip 80000 Eur su PVM. Atsakovė nurodo, kad šis finansavimas buvo prarastas, nes pagal 2017 m. liepos 14 d. finansavimo sutartį Šiaulių rajono savivaldybės administracija įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 1 d. panaudoti skirtas lėšas (80 tūkst. eurų) Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pastatui modernizuoti. To nepadarius nepanaudotos lėšos turėjo būti grąžintos. Sutiktina su ieškove, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl nepanaudotos (80 tūkstančių eurų) finansavimo sumos skyrimo 2018-2019 metais, nepateikė jokių duomenų, kad Švietimo ir mokslo ministerija būtų atsisakiusi skirti finansavimą, tačiau faktiškai skirtos lėšos nebuvo įsisavintos pagal paskirtį, o duomenų apie skirtą finansavimą viešajam pirkimui nėra. Atkreiptinas dėmesys, kad didžioji dalis finansavimo dalis (320 tūkstančių eurų) buvo suplanuota 2017 m. Perkančiosios organizacijos biudžete, tačiau 2017 m. gruodžio mėnesio pabaigoje paaiškėjus, kad Pirkimo sutarties nebus galima sudaryti ir jos įgyvendinti, lėšos buvo panaudotos kreditoriniams įsiskolinimams padengti. Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos naudojimasis teise nutraukti viešojo pirkimo procedūras apribotas svarbiomis bei išimtinėmis aplinkybėmis ir privalo būti pagrįstas svariais argumentais. Konkrečiu atveju dėl aukščiau nurodytų susiklosčiusių objektyvių aplinkybių finansavimas galima spręsti buvo prarastas nes objektyviai lėšos, nesant galimybės vykdyti susitarimų dėl lėšų panaudojimo buvo panaudotos kitoms reikmėms. Finansavimo, gauto iš Valstybės investicijų programos praradimas dėl terminų nesilaikymo yra pagrindo manyti negalėjo būti protingai numatyta pradedant pirkimo procedūras.
 1. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pažymi, kad Perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko ar ne. Tai inter alia (be kita ko) parodo perkančiosios organizacijos vėlesni veiksmai iš naujo skelbti pirkimą iš esmės panašiomis ar identiškomis sąlygomis ar šio neskelbti. Nagrinėjamu atveju, ginčo Pirkimo objektas - Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas, kuris yra tęstinis projektas, todėl naujo pirkimo dėl analogiško pirkimo objekto skelbimas yra neišvengiamas, ką pažymi ir atsakovė, nurodydama, kad numato koreguoti techninį projektą, aiškiai suformuoti darbų etapą, o išsprendus šių darbų finansavimo klausimą, organizuos viešojo pirkimo procedūras. Taigi, teismo vertinimu, Perkančiosios organizacijos suinteresuotumas Pirkimu išlieka ir nutraukus Pirkimo procedūras. Tačiau atsižvelgiant į bylos duomenis dėl atsakovės nurodytų aplinkybių dėl pirkimo objekto finansavimo, nepateikta duomenų apie galimybę tęsti viešojo pirkimo procedūras.

10Dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo dėl neaiškių pirkimo sąlygų

 1. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kai tiekėjas siekia panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pradėtą viešąjį pirkimą, priimtą dėl to, kad pirkimo sąlygos tiekėjams galėjo būti nepakankamai aiškios ir tikslios (VPĮ 24 straipsnio 9 dalis), jis turi nuginčyti ir skundžiamo sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pagrindus, t. y. įrodyti, kad perkančiosios organizacijos nustatytų kliūčių tęsti viešojo pirkimo procedūras nėra arba jie nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017).
 1. Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. sprendime nurodė, kad byloje buvo kilęs ginčas tik dėl dviejų veiklų sąrašo pozicijų, t. y. (1) „Statinio konstrukcijos (perdangos stiprinimas, durų angų įrengimas, pertvaros) pirmo aukšto tarp ašių G-J ir 4-6“ ir (2) „Statinio konstrukcijos (perdangos stiprinimas, durų angų įrengimas, pertvaros) antro aukšto tarp ašių G-J ir 4-6“. Svarbu pažymėti, kad sprendime teismas padaro išvadą, kad „<...> atsakovė, reikalaudama, kad tiekėjai rengdami pasiūlymus vadovautųsi pirkimo dokumentu – statinio techniniu projektu, nepagrįstai konstatavo, jog ieškovės pasiūlyto metalo kiekio nepakaks rekonstrukcijai, nors techniniame projekte yra įskaičiuotas ir metalo kiekis rūsio rekonstrukcijai. Visų pirma, tiekėjai, pateikdami pasiūlymus, dėl paminėtos aplinkybės objektyviai negalėjo laikytis techninio projekto reikalavimų, nors, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose (atsakymuose), darbų sąnaudas turėjo pasiskaičiuoti patys. Antra, atsakovė nei savo sprendimuose, nei teismui pateiktuose dokumentuose nepagrindė savo pozicijos, jog rūsio rekonstrukcijai skirtas metalo kiekis pagal techninį projektą sudaro apie 3400 kg, todėl apskritai nėra pagrindo konstatuoti, ar ieškovės pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, palyginus ją su techninio projekto sprendiniais.“
 1. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atsižvelgus į Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. sprendime daromą išvadą, pripažįsta, kad tiekėjams galimai buvo neaiški pirkimo dokumentuose pateikta informacija apie perkamų darbų apimtis bei sąnaudų poreikį, tai galėjo turėti įtakos tiekėjų suinteresuotumui ir sąlygoti mažą pateiktų pasiūlymų skaičių ir kaip svarbiausią išskyrė - tiekėjų skirtingą pirkimo dokumentų traktavimą ir pateiktų pasiūlymų nelygiavertiškumą (atitikimo techninio projekto sprendiniams požiūriu), kuris paaiškėjo nagrinėjant pasiūlymus. Pažymėjo, kad tam, kad pirkimo dokumentai būtų aiškūs būtina koreguoti Gruzdžių gimnazijos rekonstravimo techninį projektą, aiškiai suskirstant dar neatliktus darbus smulkesniais etapais, aiškiai nurodant taikomus sprendinius ir specifikacijas, suformuojant konkrečius perkamų darbų kiekių žiniaraščius.
 1. Ieškovė, vertindama atsakovo priežastis, lėmusias poreikį koreguoti techninį projektą, nurodo, kad teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-449-569/2018 tiesiogiai nekonstatavo nei kad konkurso dokumentuose iš viso pastato rekonstravimo techninio projekto apimties nebuvo aiškiai išskirti perkami darbai, nei kad nebuvo nurodyti aiškūs perkamų darbų kiekiai, nei kad tai klaidino tiekėjus. Ieškovės nuomone, tokias subjektyvias išvadas padarė pati atsakovė. Sprendime Konkurso sąlygos nebuvo pripažintos neteisėtomis, atitinkamai nebuvo nustatyta, kad tiekėjų konkurencija buvo neteisėtai susiaurinta, nes tiekėjai buvo suvaržyti pateikti savo pasiūlymus. Taip pat ieškovės vertinimu teismas minėtame sprendime nepriėmė sprendimo dėl pirkimo sąlygų teisėtumo.
 1. Pažymėtina, kad nors minėtoje civilinėje byloje teismas nepriėmė konkretaus sprendimo dėl sąlygų neteisėtumo, tačiau spręsdamas konkretų ieškovės reikalavimą iš dalies pasisakė ir dėl sąlygų aiškumo, išsamumo ir kt. Teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-449-569/2018 nurodo, kad techniniame projekte yra įskaičiuotas ir metalo kiekis rūsio rekonstrukcijai, todėl tiekėjai, pateikdami pasiūlymus, objektyviai negalėjo laikytis techninio projekto reikalavimų, nors, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose (atsakymuose), darbų sąnaudas turėjo pasiskaičiuoti patys. Atkreiptinas dėmesys, kad techninis pastato projektas yra sudedamoji pirkimo dokumentų dalis, todėl statybos darbams reikalingos sąnaudos – medžiagų kiekiai – turi atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovės argumentais, kad Pirkimo dokumentas - statinio techninis pastato projektas koreguotinas.
 1. Kasacinio teismo ne kartą pasisakyta, kad perkančiosios organizacijos, laikydamosi iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo nekeisti pirkimo sąlygų, per visą viešojo pirkimo procedūrą privalo laikytis iš anksto paskelbtų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad sąlygų modifikavimu siekiama ištaisyti galimai jų ydingumą. ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013). Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir, leidusi pakeisti pasiūlymą, vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia (Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).
 1. Pažymėtina, kad VPĮ 35 straipsnio 4 dalis įtvirtina pareigą perkančiosioms organizacijoms parengti tikslius ir aiškius (be jokių dviprasmybių) pirkimo dokumentus, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad techninės specifikacijos turi sudaryti vienodas sąlygas visiems dalyviams, neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai, privalo būti pakankamai tikslios, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkančiosios organizacijos galėtų sudalyti sutartį, be to, turi būti aiškiai išdėstytos, kad dalyviai žinotų, ką apima perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai.
 1. Atsižvelgiant į išdėstytą ir remiantis VPĮ 35 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus ir nustačius, kad Pirkimo dokumentas - techninio pastato projektas turi būti pakoreguotas, nes yra nepakankamai aiškus ir tikslus, teismo vertinimu tai laikytina pakankama kliūtimi, trukdančia tęsti Pirkimo procedūras. Įvertinus atsakovės argumentus dėl viešojo pirkimo nutraukimo, pateiktus duomenis dėl skirto finansavimo, aplinkybes dėl tikslintino techninio pastato projekto, pirkimo sąlygų teismo vertinimu yra pagrindo spręsti, kad ieškovės argumentai, byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo neabejotinai išvadai, kad viešasis pirkimas nutrauktas nepagrįstai ir neteisėtai, pažeidžiant viešųjų pirkimų proporcingumo ir skaidrumo principus. (VPĮ 29 straipsnio 3 dalis).

11Dėl ieškovės teisės ginti savo pažeistas teises

 1. Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia (be kita ko), remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 1. Ieškovės manymu, Perkančioji organizacija turėjo pareigą priimti sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo ir tik po to spręsti klausimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, nes priešingu atveju yra pažeidžiama ieškovės teisė į efektyvų savo pažeistų teisių gynimą. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, jog perkančiajai organizacijai kyla objektyvus poreikis nutraukti pirkimo procedūras, tačiau tais atvejais, kai ji (kartu su ieškovu) pagal teismo sprendimą, kuriuo jos sprendimai buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti, grįžta į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija turėtų atnaujinti pirkimo procedūras, atlikti jos kompetencijai priklausančius veiksmus, inter alia (be kita ko) iš naujo teismo sprendime konstatuotais pagrindais įvertinti tiekėjų pasiūlymus ir dėl to priimti atitinkamus sprendimus, ir tik po to spręsti dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Tokiu atveju žalos atlyginimo procese ieškovas (tiekėjas), priklausomai nuo naujų perkančiosios organizacijos sprendimų atnaujintose procedūrose, laikydamasis ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, skųs arba vien pirkimo procedūrų nutraukimą, arba kartu kvestionuos jos sprendimą dėl savo pasiūlymo įvertinimo. Perkančiajai organizacijai, nutraukus atnaujintas pirkimo procedūras prieš tai nepriėmus jokių sprendimų dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties, žalos atlyginimo procese turėtų tekti ieškovo pasiūlymo (ne)atitikties įrodinėjimo našta. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013. Teismų praktika. 2013, 39, p. 199-219).
 1. Konkrečiu atveju, Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-449-569/2018, kuriuo pripažino neteisėtu ir panaikino Perkančiosios organizacijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2017 m. spalio 31 d. rašte nurodytą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo; priteisė bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į suformuotą kasacinio teismo praktiką, Perkančioji organizacija turėjo grįžti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, atnaujinti pirkimo procedūras ir atlikti jos kompetencijai priklausančius veiksmus ir po to spręsti klausimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo. Šiuo atveju Perkančioji organizacija pirkimą nutraukė. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje nurodoma, kad Perkančiajai organizacijai, nutraukus atnaujintas pirkimo procedūras prieš tai nepriėmus jokių sprendimų dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties, žalos atlyginimo procese turėtų tekti ieškovo pasiūlymo (ne)atitikties įrodinėjimo našta.
 1. Teismo vertinimu, nors ieškovė teigia, kad nepriėmus jokio sprendimo dėl jos pasiūlymo atitikties, yra pažeidžiamas bei paneigiamas jos teisių gynybos veiksmingumas, nes ji negali kvestionuoti jos pasiūlymo įvertinimo ir tuo pačiu ieškiniu reikalauti pripažinti neteisėtais tiek sprendimą dėl pasiūlymo vertinimo, tiek sprendimą dėl Konkurso nutraukimo. Tačiau, kaip minėta nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė įvertinusi objektyvias aplinkybes, būtinybę tikslinti pirkimo sąlygas, siekdama užtikrinti viešojo pirkimo tikslus, priėmusi sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, iš esmės pažeidė VPĮ nuostatas. Kaip jau buvo minėta atsakovei grįžus į pasiūlymų vertinimą būtų susiduriama su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. sprendime konstatuota problema, kad dėl techniniame projekte įskaičiuoto metalo kiekio rūsio rekonstrukcijai, tiekėjai, pateikdami pasiūlymus, objektyviai negalėjo laikytis techninio projekto reikalavimų, o techninis pastato projektas yra sudedamoji pirkimo dokumentų dalis, todėl statybos darbams reikalingos sąnaudos – medžiagų kiekiai – turi atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl, nepakoregavus techninio projekto, tiekėjai negalės pateikti kitų pasiūlymų, o Perkančioji organizacija negalės nupirkti tai, ko reikia ir kita (VPĮ 35 straipsnio 4 dalis).

12Dėl Protokolo pripažinimo neteisėtu ex officio (pagal pareigas)

 1. VPĮ 19 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad <...> Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.
 1. Perkančioji organizacija nutraukė Konkursą paskelbdama Pranešimą Nr. 5889896. Perkančiajai organizacijai pateikus atsiliepimą į ieškinį paaiškėjo, kad Pranešime nurodomas sprendimas buvo priimtas bei užprotokoluotas 2018 m. vasario 2 d. protokolu Nr. VPP -27(31.2). Konkursas buvo nutrauktas Pranešimu, kurio pagrindas – 2018 m. vasario 2 d. Komisijos posėdžio metu priimti sprendimai, užfiksuoti Protokolu. Ieškovė daro prielaidą, kad Protokolas buvo surašytas tik Perkančiajai organizacijai gavus pretenziją ir/ar ieškinį, nes Pranešime atsakovė Protokolo neminėjo, Pranešime nebuvo nurodoma, kad yra priimtas sprendimas nutraukti Konkursą, nes netikslinga vertinti pasiūlymų iš naujo ir nustatyti pasiūlymų eilę, taip pat Pranešime nebuvo atskleista, kad didžioji dalis (320 tūkst. eurų) finansavimo buvo suplanuota 2017 m. Perkančiosios organizacijos biudžete ir panaudota kitais tikslais. Ieškovė nurodo, kad Protokole išdėstyti argumentai neatsiejamai susiję su ieškovės keliamais argumentais dėl Konkurso nutraukimo neteisėtumo, ieškovė kaip nuspėdama iš anksto galimas ieškovo pretenzijas ir argumentus, dėl jų detaliai pasisakė sprendimo priėmimo ir Protokolo surašymo metu, todėl Protokolo teisėtumas yra abejotinas dėl šio Protokolo surašymo laiko. Ieškovės nuomone, teismas, vertindamas Konkurso nutraukimo teisėtumo klausimą bei pripažinęs, kad Konkursas nutrauktas nesant teisėto pagrindo, savo iniciatyva turėtų pripažinti negaliojančiu ir 2018 m. 6 vasario 2 d. protokolą Nr. VPP – 27 (31.2), kuriuo buvo įforminti Komisijos sprendimai dėl Konkurso nutraukimo.
 1. Teismo vertinimu ieškovė vadovaujasi deklaratyvaus pobūdžio teiginiais abejodama atsakovės Protokolo surašymo laiku. Ieškovės argumentų nepatvirtina jokie objektyvūs ir neginčijami įrodymai. Byloje yra pateiktas atsakovės 2018 m. vasario 2 d. protokolas Nr. VPP -27(31.2)., kurio pagrindu parengtas Pranešimas Nr. 5889896, todėl teismo vertinimu, atsakovė tinkamai informavo ieškovę apie Konkurso nutraukimą ir nėra pagrindo konstatuoti, kad Protokolas neteisėtas.
 1. Teismas įvertinęs visumą byloje nustatytų faktinių aplinkybių, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, daro išvadą, kad Perkančioji organizacija pagrįstai nutraukė Pirkimą pagal VPĮ 29 straipsnio 3 dalį, todėl ieškinys atmestinas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 1. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro 750 Eur žyminio mokesčio, kurį sumokėjo ieškovė kreipdamasi į teismą. Taip pat ieškovė 2018 m. balandžio 30 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašydama priteisti ieškovui iš atsakovo 1905,75 Eur išlaidų už teisinę pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais, 4231-4238 straipsniais

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 14 (keturiolika) dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

17Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai