Byla B2-596-755/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB “Visagino tiekimas ir statyba“ atstovei advokato padėjėjai E. T., atsakovo UAB “Vilstata“ atstovams I. M., advokatei S. G., teismo posėdyje žodinio proceso civilinėje byloje išnagrinėjęs pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme UAB “Visagino tiekimas ir statyba“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Vilstata“, iškelta civilinė byla. Pareiškėja nurodo, jog jos vertinimu atsakovė yra nemoki, nes ji neatsiskaito su pareiškėja dėl priteistos teismo sprendimu 132251,3 € skolos. Atsakovė turi skolų ir kitiems kreditoriams, vyksta teisminių ginčų, todėl sprendžia, jog ji nemoki, tad keltina bankroto byla.

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė prašė tenkinti pareiškimą ,iškelti bankroto bylą. Papildomai nurodė, jog atsakovė skolinga darbuotojams darbinių išmokų, o tai yra savarankišku pagrindu bankroto bylai iškelti. Atsakovės finansinė atskaitomybė netiksli, dalis pradelstų skolų nenurodyta, o į turto sudėtį be pagrindo kaip gautinos sumos įtrauktos kai kurios sumos.

4Atsakovė prašo nekelti bankroto bylos, nes bendrovė moki.Pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės turto. Įmonė tęsia veiklą, mažina skolas. Pareiškėja yra atsakovės konkurentė, veikianti tame pat rinkos ( statybos) sektoriuje, todėl reikalavimą pateikė siekdama iš rinkos išstumti atsakovę kaip konkurentę.

5UAB “Conlex“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Vilstata“. UAB “Tekanas“ ir UAB“Projektų įgyvendinimo grupė“ pateikė prašymus dėl įstojimo į bylą suinteresuotais asmenimis , gauti VĮ “Visagino energija“, UAB“Svertas“,UAB “Visagino mechanizacija“, A. M., I. S. ir A. R. prašymai įtraukti juos į procesą suinteresuotais asmenimis, nes atsakovė jiems skolinga, iškelti atsakovei bankroto bylą. VSDFV Utenos skyrius prašo nekelti bankroto bylos, nes bendrovė pateikė mokėjimo garantijas.

6Bankroto bylą kelti atsisakytina.

7Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso nuostatos. Sutinkamai su ĮBĮ 9 str. 7 d., bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8ĮBĮ 2 str. 8 p. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, bankroto byla esant skolų paprastai keliama tik konstatavus įmonės nemokumą, o apie jį sprendžiama iš įmonės turto bei pradelstų įsipareigojimų santykio.

9Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne) moki, reikia atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Siekiant išsiaiškinti realią įmonės turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal šiuos finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010). Teismas nustato įmonės nemokumą, išanalizavęs ieškovo bei atsakovo pateiktus įrodymus ir kitus į bylą išreikalautus bei pateiktus dokumentus ir duomenis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar įrodymai yra patikimi ir kt.( Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-719/2007).

10Konstatuojama, kad bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra iškeliant bankroto bylą, svarbu išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

11Atsakovė pateikė 2016-10-17 finansinę atskaitomybę, kreditorių ir debitorių sąrašus 2016-10-31 laikui. Pagal kreditorių sąrašą pradelsti įsipareigojimai tam laikui sudarė 898467,42 € ( bylos popierinio priedo t. II, b.l.106-111).Pagal balanso duomenis 2016-10-17 atsakovė turėjo turto už 2388044 €.

12Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė pateikė įrodymus ( Finansinė ataskaita F4) , jog įsiskolinimas socialinio draudimo biudžetui 2016-11-06 sudarė 81183,04 € ( t.II, b.l.112), t.y.1755,94 € mažesnis nei nurodyta kreditorių sąraše. Įvertinus šį pokytį , pradelstų mokėjimų dydis pagal pateiktus kreditorių duomenis nustatomas 896711,48 €. Iš esmės nesant ginčo dėl kreditorinių įsiskolinimų dydžio, atsakovės nemokumą būtų galima konstatuoti, jei pastaroji turto turėtų ne daugiau nei už 1793922 € ( 896711,48 € x2).

13Atsižvelgiant į VSDFV Utenos skyriaus raštą, kuriuo prašoma bankroto bylos nekelti, nes kreditorius gavo garantiją dėl mokestinės prievolės įvykdymo iki 2016-12-03, yra pagrindas vertinti, jog 81183,04 € įsiskolinimas Sodrai iki to laiko paties kreditoriaus nevertinamas pradelstu. Tokiu atveju pradelstų mokėjimų dydis būtų apie 815000 €. Tokiu atveju nemokumui nustatyti turto turėtų būti ne daugiau nei už 1630000 € ( 815000 x2).

14Iš toks pačios Finansinės ataskaitos F4 ir UAB “Ignalinos butų ūkis“ rašto ( t.II, b.l.117) matosi, jog ši bendrovė buvo skolinga atsakovei 55517,62 € ir ši suma atsakovei sumokėta už pastarąją lėšas pervedant kreditoriui VSDFV skyriui. Taigi, šia suma atitinkamai mažinami debitorių įsiskolinimai bei turto apimtis, nurodoma balanse, iki 2332526, 38 € ( 2388044 €-55517,62 €).

15Nurodyti pradelstų mokėjimų ir turto dydžiai( santykis) rodo, jog įsiskolinimų dydis nesiekia pusės turto, todėl prielaidų konstatuoti bendrovės nemokumą pagal ĮBĮ 2 str.8 d. sąlygą nėra.

16Nors pareiškėja ginčija atsakovės debitorinių reikalavimų dydį ir atitinkamai turimo turto ( gautinų lėšų ) apimtį , teismo vertinimu, iškeltos abejonės neleidžia dėl mokumo daryti priešingos išvados.

17Pareiškėjos vertinimu atsakovė neturi reikalavimo teisės į debitorių NUKEM Technologies GmbH (2016 m. spalio 17 dienos duomenimis 510438,96 € sumai), nes ši prievolė apibrėžta prievolių iš atsakovės pusės įvykdymu.

18Bylos duomenys pagrindo tokiai išvadai neduoda. Iš NUKEM Technologies GmbH atstovo rašto galima spręsti, jog 533882,29 € mokėjimai UAB “Vilstata“ yra sustabdyti. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymas iš atsakovės pusės iš esmės nėra ginčijamas, bet mokėjimų ( didžiosios dalies) atnaujinimas siejamas su VĮ Ignalinos atominė elektrinė atliktinu galutinės objekto dokumentacijos patvirtinimu. Taigi, lėšų atgavimas iš šio kreditoriaus realiai tikėtinas ir gautina suma pagrįstai apskaityta kaip turtas.

19Pareiškėja ginčija dalį gautinų sumų, nes dėl jų tebevyksta teisminiai ginčai ar skolininkai jų nepripažįsta : dėl 13130 € su UAB“( - )“(nepripažįsta), dėl 35569 € su UAB“( - )“ (teisminis ginčas nebaigtas), dėl 25873 € su UAB“(duomenys neskelbtini“ (teisminiai ginčai nebaigti), dėl 159956 € su ( - ) ( teisminis ginčas nebaigtas). Viso keliamos abejonės dėl 234537 € gautinų sumų.

20Nebesvarstant kiek šios sumos gali būti realiai atgautos ir jų nevertinant kaip įmonės turto, todėl šiuo ginčytinu dydžiu sumažinus atsakovės turto masę, jo būtų ( liktų) apie 2100000 € (2332526, 38- 234537 €). Šis dydis yra didesnis nei pradelstų įsiskolinimų dydžiams svarbus bendrovės turto dydis intervale nuo 1793922 € iki 1630000 €. Kadangi bendrovės skolos neviršija pusės bendrovės turto, nėra pagrindo spręsti, jog bendrovė nemoki, tad bankrutuoja.

21Bendrovė turi skolų darbuotojams ir atsakovės vertinimu tai yra pagrindas kelti bankroto bylą , nepaisant bendrovės mokumo lygio.

22Teismo vertinimu, pagrindo pradėti bankroto bylą dėl šios priežasties nėra pakankamo pagrindo.

23Atsakovė nurodė, jog tokių įsiskolinimų yra ( kreditorių sąrašo 80-171 p.). Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta darbuotojų teisė, neatsižvelgiant į darbdavio mokumą, pareikšti ieškinį darbdaviui, kai šis vėluoja mokėti atlyginimus, todėl toks reikalavimas gali būti keliamas.

24Vien, teismo vertinimu, darbinių išmokų mokėjimo įsiskolinimas negali būti vertinamas kaip neabejotinas pagrindas kelti bankroto bylą neatsižvelgiant į kitas aplinkybes , pvz., įmonės mokumo laipsnį, atsiskaitymo tikimybę, kreditorių elgesį ir pan. Bankroto bylos iškėlimas įmonei skolininkei sukelia sunkius padarinius, todėl būtina, kad bankroto byla būtų keliama tik visapusiškai ir iki galo išsiaiškinus teisiškai reikšmingas aplinkybes ir įsitikinus būtinybe kelti tokią bylą. Bankroto procese kreditoriai siekia patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto. Tai yra pagrindinis tikslas, todėl kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų būti tuo metu, kai kitos teisinės gynybos priemonės atgauti skolą lieka neveiksmingos(Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1495/2009).Įmonės bankroto procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas) bei atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų, suteikiant galimybę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą toliau arba iš naujo (atkuriamasis, reabilitacinis tikslas). Greitas ūkio subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, nepagerina jų finansinės padėties(Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-300/2010).

25Šiuo atveju, atsižvelgiant į atsakovės mokumą, aplinkybę, jog tik keli darbuotojai teikė reikalavimą inicijuoti bankroto bylą, tai, jog bendrovė faktiškai vydo veiklą, joje dirba virš 40 darbuotojų, nenustatyta ,jog bankroto bylos iškėlimo atveju kreditorių darbuotojų teisės neabejotinai būtų apgintos efektyviau bei operatyviau, bankroto bylos kėlimas šiuo apgrindu teismo vertinimu netikslingas.

26Kiti pareiškėjos teiginiai apie galimai netikslią finansinę atskaitomybę dėl turto, teismo vertinimu, bylos įrodymai nepagrįsti, taigi neįrodyti, todėl atmetami .

27Atsakovės prašymas skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesu netenkinamas. Tai, jog asmuo inicijavo kitam asmeniui bankroto bylą, bet toks prašymas atmetamas, savaime nereiškia nesąžiningo, tad baustino, procesinio veikimo. Atsakovė skolinga pareiškėjai, gera valia šios ženklios skolos nesumoka, o tas davė pagrindą spręsti dėl tikėtino atsakovės nemokumo.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ĮBĮ 2 str., 5 str. 1 d., 10 str. 1 d., CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

29pareiškimus atsakovei UAB “Vilstata“ dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti.

30Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, sekretoriaujant... 2. Panevėžio apygardos teisme UAB “Visagino tiekimas ir statyba“ pateikė... 3. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė prašė tenkinti pareiškimą ,iškelti... 4. Atsakovė prašo nekelti bankroto bylos, nes bendrovė moki.Pradelsti... 5. UAB “Conlex“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 6. Bankroto bylą kelti atsisakytina.... 7. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 8. ĮBĮ 2 str. 8 p. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai... 9. Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne) moki, reikia atskleisti... 10. Konstatuojama, kad bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš... 11. Atsakovė pateikė 2016-10-17 finansinę atskaitomybę, kreditorių ir... 12. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė pateikė įrodymus ( Finansinė... 13. Atsižvelgiant į VSDFV Utenos skyriaus raštą, kuriuo prašoma bankroto bylos... 14. Iš toks pačios Finansinės ataskaitos F4 ir UAB “Ignalinos butų ūkis“... 15. Nurodyti pradelstų mokėjimų ir turto dydžiai( santykis) rodo, jog... 16. Nors pareiškėja ginčija atsakovės debitorinių reikalavimų dydį ir... 17. Pareiškėjos vertinimu atsakovė neturi reikalavimo teisės į debitorių... 18. Bylos duomenys pagrindo tokiai išvadai neduoda. Iš NUKEM Technologies GmbH... 19. Pareiškėja ginčija dalį gautinų sumų, nes dėl jų tebevyksta teisminiai... 20. Nebesvarstant kiek šios sumos gali būti realiai atgautos ir jų nevertinant... 21. Bendrovė turi skolų darbuotojams ir atsakovės vertinimu tai yra pagrindas... 22. Teismo vertinimu, pagrindo pradėti bankroto bylą dėl šios priežasties... 23. Atsakovė nurodė, jog tokių įsiskolinimų yra ( kreditorių sąrašo 80-171... 24. Vien, teismo vertinimu, darbinių išmokų mokėjimo įsiskolinimas negali... 25. Šiuo atveju, atsižvelgiant į atsakovės mokumą, aplinkybę, jog tik keli... 26. Kiti pareiškėjos teiginiai apie galimai netikslią finansinę atskaitomybę... 27. Atsakovės prašymas skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesu... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ĮBĮ 2 str., 5 str. 1 d., 10 str. 1 d.,... 29. pareiškimus atsakovei UAB “Vilstata“ dėl bankroto bylos iškėlimo... 30. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...