Byla 2-1215-264/2011
Dėl konkurso pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Kauno švara“ atstovei L. J., atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ atstovui D. J., trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ atstovui advokatui K. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno švara“ ieškinį atsakovui VĮ „Kauno aerouostas“, tretieji asmenys UAB „Vitaresta“, UAB „Top clean“, Kauno rajono savivaldybės administracija, dėl konkurso pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas UAB „Kauno švara“ ieškiniu (1t.b.l.5-7) prašo panaikinti 2010-08-12 atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ sprendimą, kuriuo UAB „Vitaresta“ pripažinta laimėjusia buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo konkursą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Ieškovas ieškinyje nurodo bei ieškovo atstovė teisme paaiškino, kad atsakovas 2010-07-30 paskelbė konkursą dėl buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo. 2010-08-12 ieškovas gavo pranešimą, kad konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Vitaresta“. Ieškovas 2010-08-13 išsiuntė atsakovui motyvuotą pretenziją dėl konkurso rezultatų ir 2010-08-20 pakartotiną pretenziją. Atsakovas pateiktų pretenzijų netenkino, todėl ieškovas teikdamas ieškinį, siekia teismo tvarka apginti savo pažeistas teises. Tvarkyti buitines atliekas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje turi teisę ieškovas, pagrindas - 2007-07-31 „Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje sutartis“, ir UAB „Dzūtra“. Kadangi UAB „Dzūtra" konkurse nedalyvavo, ieškovas laikosi pozicijos, jog tik UAB „Kauno švara“ gali teikti atliekų tvarkymo paslaugą atsakovui. Kauno rajono savivaldybės sprendimas suteikti išimtine teise teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajone UAB „Dzūtra“ ir UAB „Kauno švara“ yra privalomas ir atsakovui. Tretysis asmuo UAB „Vitaresta“ neturi teisinio pagrindo teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir neturėjo net teisės dalyvauti konkurse. Gavus informaciją apie teisėtus atliekų tvarkytojus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, atsakovas turėjo taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 73 str., kuris nustato, kad tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių tik konkretus tiekėjas gali teikti reikalingas paslaugas ir nėra jokios kitos alternatyvos, pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu.

4Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (1t.b.l.131-135) nurodė bei atsakovo atstovas teisme paaiškino, kad atsakovo veikloje susidarančios atliekos nėra laikytinos buityje susidarančiomis atliekomis, kurias gali rinkti tik įmonės, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, todėl atsakovo veikloje susidarančių atliekų išvežimui nėra taikomas ir LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 5 d. nuostatos (o tuo pačiu ir Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-65, 21 str. nuostatos). Nei viename pasiūlyme, tarpe ir ieškovo, nebuvo nurodyta, kad Pirkimo dalyviai yra sudarę ieškinyje nurodytą sutartį su Kauno rajono savivaldybės administracija. Ieškovui savo pasiūlyme nepateikus jokios informacijos apie ieškinyje nurodytos sutarties su Kauno rajono savivaldybės administracija sudarymą, o atsakovui dėl tokios sutarties nesudarymo atmetus kitų Pirkimo dalyvių pasiūlymus, būtų pažeisti visi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nurodyti principai. Kartu su ieškovo ieškiniu pateiktoje Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje sutartyje, nėra nurodyta Karmėlavos seniūnija, todėl šią sutartį vertinant pagal ieškovo nurodytus motyvus, būtų galima daryti išvadą kad ir ieškovas neturi teisės teikti atsakovui perkamų paslaugų. Patenkinus ieškovo ieškinyje nurodytus reikalavimus, atsakovas, Pirkime gavęs pasiūlymus su analogiškais dokumentais, patvirtinančiais teisę teikti atitinkamas paslaugas, turėtų Laimėtoju pripažinti didžiausią paslaugų kainą pasiūliusį Pirkimo dalyvį, o tai prieštarautų ne tik racionalaus lėšų naudojimo bet ir visiems kitiems LR viešųjų pirkimų įstatyme nurodytiems principams. Pirkimo dalyviai pateikė savo pasiūlymus, pilnai atitinkančius Pirkimo sąlygas, todėl atsakovas padarė išvadą kad visi Pirkimo dalyviai galės tinkamai įvykdyti numatomą sudaryti sutartį ir sudarė pasiūlymų eilę bei laimėtoju pripažino mažiausią paslaugų kainą pasiūliusį trečiąjį asmenį UAB „Vitaresta“.

5Trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimu į ieškinį prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra bei bylą nagrinėti nedalyvaujant trečiojo asmens atstovui (1t.b.l.111-112).

6Trečiojo asmens UAB „Top clean“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai ( 1 t. b. l. 157).

7Tretysis asmuo UAB „Vitaresta“ su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį (1t.b.l.121-123) nurodė bei trečiojo asmens atstovas teisme paaiškino, kad įmonių, teikiančių atliekų surinkimo paslaugas Kauno rajono savivaldybėje, veiklą reglamentuoja ne tik LR Atliekų tvarkymo įstatymas bei Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, bet ir LR Aplinkos ministro 2006-05-16 Įsakymu Nr. Dl-233 patvirtintas Sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašas. LR Atliekų tvarkymo įstatymas nereglamentuoja, kas yra laikytinas komunalinių atliekų tvarkytoju. Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės patvirtintų Taisyklių nuostatomis, komunalinių atliekų tvarkytojas - tai „Įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris tvarko komunalines atliekas pagal Atliekų tvarkymo Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus“ (Taisyklių 6.15 punktas). Remiantis LR Aplinkos ministro 2006-05-16 Įsakymu Nr. Dl-233 patvirtinto Aprašo nuostatomis, tam, kad UAB „Vitaresta“ atsakovo skelbto viešojo konkurso pagrindu galėtų su atsakovu pasirašyti sutartį dėl atliekų išvežimo, sudaryti sutarties su Kauno rajono savivaldybe UAB „Vitaresta“ neprivalo, nes nagrinėjamu VĮ „Kauno aerouostas“ atliekų išvežimo atveju trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“ nėra laikytinas įmone, vykdančia komunalinių atliekų surinkimą. Todėl ieškovo nurodomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 5 dalies, taip pat Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ atžvilgiu nėra taikytinos, ko pasėkoje, UAB „Kauno švara“ ieškinyje išdėstyta pozicija dėl tariamo UAB „Vitaresta“ kaip atliekų tvarkytojo neatitikimo teisės aktams, dėl ko viešojo konkurso rezultatas, esą vertintinas kaip neteisėtas, yra nepagrįsta. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vitaresta“ pasiūlymas atitiko tiek atsakovo pirkimo dokumentuose dalyviui keliamus kvalifikacijos reikalavimus, tiek pasiūlymo vertinimo mažiausios kainos kriterijų, atsakovo sprendimas viešojo konkurso nugalėtoja pripažinti UAB „Vitaresta“ yra pagrįstas ir teisėtas. Ieškinys atmestinas.

8Šalių, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais teismo posėdyje, byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatytos tokios reikšmingos bylai išspręsti aplinkybės:

9Atsakovas 2010-07-30 paskelbė apie vykdomą supaprastintą mažos vertės pirkimą, kurio pirkimo objektas yra buitinių atliekų išvežimo paslaugos už mažiausią kainą, komercinių pasiūlymų pateikimo laikas iki 2010-08-12 CVP IS tinklalapyje ( 1 t. b. l. 39).

10Konkursui buvo pateikti 3 pasiūlymai: UAB „Kauno švara“, UAB „Vitaresta“, UAB „Top clean“, pastarojo pasiūlymas atmestas ir nėra ginčijamas. Ieškovas 2010-08-11 pateikė pasiūlymą buitinių atliekų išvežimui, kurio bendra mėnesinė kaina be PVM - 3040 Lt (1 t. b. l. 18, 74-), atsakovas 2010-08-10 pateikė komercinį pasiūlymą - 2319, 84 Lt be PVM kaina, tiekėjo registravimo pažymėjimo bei kitų dokumentų, patvirtinančių jo teisę verstis atitinkama veikla kopijas ( 1 t. b. l. 48-69)

112010-08-12 atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ sprendimu UAB „Vitaresta“ pripažinta laimėjusia buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo konkursą ( 1 t. b. l. 82-83 ). Ieškovas nesutikdamas su konkurso rezultatais atsakovui pareiškė pretenzijas 2010-08-13 ir pakartotinai 2010-08-20 (1 t. b. l. 20-21, 86, 92, 96), nurodydamas, jog tik UAB „Kauno švara“ gali teikti atliekų tvarkymo paslaugas atsakovui. Atsakovas pretenzijų netenkino (1 t. b. l. 22-24), todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu.

12Ieškovas ginčija konkurso rezultatus, remdamasis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 5 d. nuostatų, Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimu, teigdamas, jog tretysis asmuo UAB „Vitaresta“ neturi teisinio pagrindo teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugų Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir neturėjo net teisės dalyvauti konkurse.

13Supaprastintas viešasis pirkimas ( mažos vertės pirkimas) buvo vykdomas pagal 2010-03-09 VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-046 patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ( 2 t. b. l.5-33). Pagal Taisyklių 161 p. buvo gauti 3 tiekėjų pasiūlymai, tretysis asmuo UAB „Vitaresta“, pasiūliusi mažiausią kainą, paskelbta laimėtoja. Pagal atsakovo nustatytas pirkimo sąlygas, sąlygų paaiškinimą ( 1 t. b. l. 39, 42) bei Taisyklių IV, VI skyriaus reikalavimus trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“ kartu su pasiūlymu pateikė registravimo pažymėjimo, bendrovės įstatų, sertifikatų, atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų patvirtintas kopijas, t.y. dokumentus, patvirtinančius jo teisę verstis atitinkama veikla – atliekų išvežimo paslaugų teikimas (1 t. b. l. 46-61). Todėl trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ pateikti dokumentai atitiko pasiūlymams keliamus minimalius reikalavimus. Pagal Taisyklių 56.12 p. mažos vertės pirkimų atveju neprivaloma tikrinti tiekėjų kvalifikacijos. Viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialaus VPĮ, kitų teisės aktų nuostatos taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu, todėl pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo. LR Atliekų tvarkymo įstatymo, priimto 1998-06-16 Nr. VIII-787 (red. nuo 2010-07-01) 30 str. 5 d. numato, kad įmonės, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, taip pat turėti leidimą užsiimti šia veikla savivaldybės teritorijoje. Ieškovo argumentai dėl trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ neatitikimo LR Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimams atmestini, nes atsakovo pirkimo objektas - buitinių atliekų išvežimo paslaugos, o ne surinkimo ar tvarkymo paslaugų pirkimas, todėl šio įstatymo nuostatos netaikytinos. Tretysis asmuo UAB „Vitaresta“ taip pat nėra administruojanti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą įmonė, todėl jai netaikytini LR Aplinkos ministro 2006-05-16 Įsakymu Nr. Dl-233 patvirtinto Sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašo reikalavimai. Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ supaprastintą pirkimą vykdė pirkimo sąlygose bei atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ( 2 t. b. l. 6-33) nustatyta tvarka. Ieškovas pateikęs pasiūlymą atsakovui, nepateikė jokios informacijos apie ieškinyje nurodytos sutarties su Kauno rajono savivaldybės administracija sudarymą. Ieškovo sudaryta 2007-07-31 sutartis su Kauno rajono savivaldybe dėl komunalinių atliekų tvarkymo (1 t. b. l. 113-114), nesuteikia jam teisės teikti buitinių atliekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų Karmėlavos seniūnijoje Kauno r., kurioje yra atsakovas, tačiau šis ribojimas nebuvo kliūtimi ieškovui taip pat dalyvauti atsakovo rengtame pirkime, nuo 2003-04-08 teikti atsakovui kietų buitinių atliekų išvežimo paslaugas pagal šalių sudarytą sutartį (1 t. b. l. 139). Todėl akivaizdu, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ pasiūlymai atitiko pirkimo sąlygas, ir taip buvo užtikrinti visų tiekėjų lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo principai, garantuojama reali ir sąžininga konkurencija. Atsakovas UAB „Vitaresta“ įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre, turi sertifikatą atliekoms išvežti, pateikė pasiūlymą atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pripažintas laimėtoju pagal pasiūlytą mažiausią paslaugų kainą – 2319, 84 Lt (be PVM bendra mėnesinė kaina).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu, be visa ko, siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą. Atsakovas yra valstybės įmonė, ieškovas pateikė brangesnį pasiūlymą nei UAB „Vitaresta“, todėl UAB „Vitaresta“ pagrįstai pripažinta laimėtoja.

15Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus, pasiūlymo kaina buvo žymiai mažesnė nei ieškovo pasiūlyta, todėl atsakovė savo veiksmais VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų nepažeidė. Ieškovo ieškinys nepagrįstas, neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

16Atmetus ieškinį, iš ieškovo priteistinos trečiajam asmeniui UAB „Vitaresta“ advokato pagalbos išlaidos. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai apie turėtas 2420 Lt išlaidas (2 t. b. l. 147-148). Kompensuojamos išlaidos mažintinos, atsižvelgiant į Rekomendacijose nustatytus kriterijus, į ginčo pobūdį, į bylos apimtį ir rengtų procesinių dokumentų skaičių, į atstovo dalyvavimo teismo posėdžiuose laiką. Už atsiliepimo į ieškinį parengimą taikomas Rekomendacijose nustatytas 2 MMA- 1600 lt), už atsakovo atstovo dalyvavimą 3 teismo posėdžiuose trukmę (3 val. po 0, 15 MMA už vieną atstovavimo val.- 360 Lt ). neviršijančios Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio) ir teismo turėtos 31, 06 Lt išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str., 1 d., 96 str. 2 d.). Atmetus ieškinį, 2010-09-03 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – viešojo pirkimų procedūrų sustabdymas (1 t. b. l. 27-28) panaikintinos, nes tapo nereikalingos (CPK 150 str.). Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

17ieškinį atmesti. Iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno švara“, įmonės kodas 132616649, priteisti 1960 lt advokato pagalbos išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“, įmonės kodas 135227610, ir 36, 06 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą, valstybei, įmokos kodas 5660. Panaikinti 2010-09-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui VĮ „Kauno aerouostas“. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai