Byla 2A-968/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovei Liudmilai Jakimuk, atsakovo atstovui advokatui Evaldui Rapolui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1215-264/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei „Kauno aerouostas“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“, uždarajai akcinei bendrovei „Top clean“, Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl konkurso pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VĮ „Kauno aerouostas“ kreipėsi ieškovas UAB „Kauno švara“ ir prašė panaikinti atsakovo VĮ „Kauno aerouostas“ 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą, kuriuo UAB „Vitaresta“ pripažinta laimėjusia buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo konkursą, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovas 2010 m. liepos 30 d. paskelbė konkursą dėl buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo. 2010 m. rugpjūčio 12 d. ieškovas gavo pranešimą, kad konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Vitaresta“. Ieškovas 2010 m. rugpjūčio 13 d. išsiuntė atsakovui motyvuotą pretenziją dėl konkurso rezultatų ir 2010 m. rugpjūčio 20 d. pakartotiną pretenziją. Atsakovas pateiktų pretenzijų netenkino, todėl ieškovas, teikdamas ieškinį, siekia teismo tvarka apginti savo pažeistas teises. Ieškovo teigimu, tvarkyti buitines atliekas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje turi teisę jis, o to pagrindas – 2007 m. liepos 31 d. „Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje sutartis“, o taip pat UAB „Dzūtra“. Kadangi UAB „Dzūtra“ konkurse nedalyvavo, ieškovas teigė, jog tik UAB „Kauno švara“ gali teikti atliekų tvarkymo paslaugą atsakovui. Kauno rajono savivaldybės sprendimas suteikti išimtine teise teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajone UAB „Dzūtra“ ir UAB „Kauno švara“ yra privalomas ir atsakovui. UAB „Vitaresta“ neturi teisinio pagrindo teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir neturėjo net teisės dalyvauti konkurse. Gavęs informaciją apie teisėtus atliekų tvarkytojus Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, atsakovas turėjo taikyti VPĮ 73 straipsnį, kuris nustato, kad tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių tik konkretus tiekėjas gali teikti reikalingas paslaugas ir nėra jokios kitos alternatyvos, pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nusprendė iš ieškovo UAB ,,Kauno švara“ priteisti 1 960 Lt advokato pagalbos išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“ ir 36, 06 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą valstybei.

8Teismas nustatė, kad supaprastintas viešasis pirkimas (mažos vertės pirkimas) buvo vykdomas pagal 2010 m. kovo 9 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-046 patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Pasak teismo, trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ pateikti dokumentai atitiko pasiūlymams keliamus minimalius reikalavimus. Pagal Taisyklių 56.12 p. mažos vertės pirkimų atveju neprivaloma tikrinti tiekėjų kvalifikacijos. Teismas nurodė, kad viešųjų pirkimų teisinius santykius reguliuoja specialus įstatymas - Viešųjų pirkimų įstatymas, o kitų teisės aktų nuostatos taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu, todėl pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo. Teismas nustatė, kad atsakovo pirkimo objektas - buitinių atliekų išvežimo paslaugos, o ne surinkimo ar tvarkymo paslaugų pirkimas, todėl Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos netaikytinos. UAB „Vitaresta“ taip pat nėra administruojanti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą įmonė, todėl jai netaikytini LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. Dl-233 patvirtinto Sutarties tarp įmonių, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ir savivaldybės (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) sudarymo tvarkos aprašo reikalavimai. Pasak teismo, atsakovas supaprastintą pirkimą vykdė pirkimo sąlygose bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatyta tvarka. Ieškovas, pateikęs pasiūlymą atsakovui, nepateikė jokios informacijos apie ieškinyje nurodytos sutarties su Kauno rajono savivaldybės administracija sudarymą. Teismas pažymėjo, kad ieškovo sudaryta 2007 m. liepos 31 d. sutartis su Kauno rajono savivaldybe dėl komunalinių atliekų tvarkymo nesuteikia jam teisės teikti buitinių atliekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų Karmėlavos seniūnijoje Kauno r., kurioje yra atsakovas, tačiau šis ribojimas nebuvo kliūtimi ieškovui taip pat dalyvauti atsakovo rengtame pirkime, nuo 2003 m. balandžio 8 d. teikti atsakovui kietų buitinių atliekų išvežimo paslaugas pagal šalių sudarytą sutartį. Teismas padarė išvadą, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ pasiūlymai atitiko pirkimo sąlygas ir taip buvo užtikrinti visų tiekėjų lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo principai, garantuojama reali ir sąžininga konkurencija. Teismas nustatė, kad UAB „Vitaresta“ įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre, turi sertifikatą atliekoms išvežti, pateikė pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, pripažintas laimėtoju pagal pasiūlytą mažiausią paslaugų kainą - 2319, 84 Lt (be PVM bendra mėnesinė kaina). Teismas nurodė, kad atsakovas yra valstybės įmonė, ieškovas pateikė brangesnį pasiūlymą nei UAB „Vitaresta“, todėl UAB „Vitaresta“ pagrįstai pripažinta laimėtoja. Teismas padarė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus, pasiūlymo kaina buvo žymiai mažesnė nei ieškovo pasiūlyta, todėl atsakovas savo veiksmais VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų nepažeidė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Kauno švara“ prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

121. Teismas sprendimą grindė išskirtinai tik Viešųjų pirkimų įstatymu, nors ieškovas nurodė, kad šis įstatymas nustato bendrą visų prekių ir paslaugų pirkimų tvarką, tuo tarpu Atliekų tvarkymo įstatymas nustato atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo specifiką, todėl šio įstatymo normos laikytinos specialiosiomis normomis VPĮ požiūriu. Teismas privalėjo vadovautis VPĮ tiek, kiek jis neprieštarauja specialiosioms atliekų tvarkymo paslaugų pirkimą reglamentuojančioms teisės normoms.

132. Teismas ignoravo ieškovo argumentą, kad atsakovo konkursas pagal savo turinį suprantamas kaip atliekų tvarkymas (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 12 d.). Atsakovo siekis, skelbiant konkursą, yra susijęs su atliekų surinkimu ir vežimu, suprantamas kaip atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas. Atsakovas, kaip atliekų turėtojas, privalo naudotis Kauno rajono savivaldybės organizuota komunalinių atliekų tvarkymo sistema (tai reglamentuoja Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, 50 straipsnis) ir sudaryti sutartį dėl atliekų tvarkymo su teisėtu atliekų tvarkytoju. Savivaldybės teritorijoje teisėti atliekų tvarkytojai gali būti tik tie subjektai, kurie yra parinkti Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatytu būdu ir yra sudarę atitinkamą sutartį su savivaldybe (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 5 d.).

143. Teismas netinkamai aiškino atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, ignoravo vietos savivaldos institucijos - Kauno rajono savivaldybės tarybos - 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-65 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles. Ieškovas niekada neteigė ir negalėjo teigti, kad jis pats ar tretieji asmenys yra administruojanti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą įmonė, kadangi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimas priskirtas savivaldybės funkcijai. Kauno rajono savivaldybė savo atliekų tvarkymo taisyklėse įpareigojo visus atliekų turėtojus (21, 22, 39 str.) naudotis savivaldybės teritorijoje turima sistema. Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai privalomi ir atsakovui.

154. Teismo argumentas, kad ieškovui pagal sutartį su Kauno rajono savivaldybe nesuteikta teisė tvarkyti atliekas Karmėlavos seniūnijos teritorijoje, rodo teismo šališkumą bei norą apginti atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ interesus. Teismas konstatavo, kad atsakovas yra valstybės įmonė ir siekia užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą. Teismas neturi teisės konstatuoti, kad atsakovas dėl lėšų taupymo gali pasirinkti vykdyti įstatymų reikalavimus ar juos pažeisti. Teismas turėjo preziumuoti, kad atsakovo skelbtas konkursas yra neteisėtas.

16Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigia, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovas nenurodė, kokias VPĮ nuostatas atsakovas pažeidė, vykdydamas konkursą. Ieškovas nesivadovavo VPĮ 93-95 straipsnyje numatyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir neginčijo ieškovo vykdomo konkurso sąlygų tuo pagrindu, kad konkurse gali dalyvauti tik tam tikri subjektai. Ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė jokių papildomų dokumentų, patvirtinančių specialią ir išskirtinę teisę teikti perkančiajai organizacijai būtinas paslaugas. Atsakovas visiems dalyviams taikė vienodus reikalavimus (VPĮ 32 str. 1 d.). Ieškovo reiškiamas reikalavimas panaikinti konkurso rezultatus pažeistų pagrindinius viešųjų pirkimų principus. Ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo teigti, kad perkamas paslaugas gali teikti tik jis. VĮ „Kauno aerouostas“ prašė tiekėjus pateikti pasiūlymus dėl buitinių atliekų, susidarančių dėl atsakovo vykdomos veiklos, išvežimo paslaugų teikimo, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovo perkamos paslaugos yra komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovas organizavo ir vykdė komunalinių atliekų surinkimo ar panašų pirkimą, todėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-65 patvirtintos Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės UAB „Vitaresta“ atžvilgiu negali būti taikomos. Teisės aktai nenumato atvejų, suteikiančių teisę ieškovui reikšti ieškinį kitų asmenų teisėms ar viešajam interesui ginti (CPK 5, 49 str.). Ieškovas neturi teisės teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajono Karmėlavos seniūnijoje, todėl kreipdamasis į teismą su ieškiniu piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Ieškovas neįrodė, kad buvo padaryti imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai.

17Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigia, kad teismas teisingai taikė ginčo santykius reguliuojančius teisės aktus. Teisės normos nenumato draudimo atsakovui sudaryti atliekų išvežimo paslaugos pirkimo paslaugų sutartį su subjektu, kuris nėra sudaręs sutarties su atitinkama savivaldybe. Su ieškovu sudaryta sutartis taip pat nesuteikia jam teisės teikti buitinių atliekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų Karmėlavos seniūnijoje Kauno r. Teigia, kad prievolė sudaryti sutartį su savivaldybe (ar atitinkamu įstatyme nurodytu juridiniu asmeniu) kyla tik toms atliekas tvarkančioms įmonėms, kurios teikia būtent komunalinių atliekų surinkimo paslaugas (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 5 d., Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 21 p.). Atsakovas VĮ „Kauno aerouostas“ yra Lietuvoje ūkinę komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, jo veikloje susidarančios atliekos nėra vertintinos kaip komunalinės (t.y. ne buityje susidarančios). Tam, kad UAB „Vitaresta“ atsakovo skelbto viešojo konkurso pagrindu galėtų su atsakovu pasirašyti sutartį dėl atliekų išvežimo, sudaryti sutarties su Kauno rajono savivaldybe UAB „Vitaresta“ neprivalo, nes, kaip numatyta Apraše, nagrinėjamu VĮ „Kauno aerouostas“ atliekų išvežimo atveju trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“ nėra laikytinas įmone, vykdančia komunalinių atliekų surinkimą. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 5 dalis, Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos UAB „Vitaresta“ atžvilgiu nėra taikytinos, nes jis nėra subjektas, kuriam būtų taikomi Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr.DI-233 patvirtinto Sutarties sudarymo tvarkos aprašo reikalavimai. Teismas išvadas grindė šalių paaiškinimais bei rašytiniais byloje esančiais įrodymais.

18Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija prašo teismo sprendimą priimti savo nuožiūra.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20Apeliacinis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas.

23Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

24Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų.

25VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, išskyrus nurodytas šio straipsnio 5 dalyje, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jei toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis. Perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytose taisyklėse gali nustatyti atvejus, kuriais tiekėjų kvalifikacija netikrinama pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus (VPĮ 87 str. 2 d.).

26Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, supaprastintą viešąjį pirkimą (mažos vertės pirkimą), dėl kurio metu priimto sprendimo kilo šioje byloje nagrinėjamas ginčas, atsakovas vykdė pagal 2010 m. kovo 9 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-046 patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Pagal šių taisyklių 56.12 punkto nuostatą, mažos vertės pirkimų atveju tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti.

27Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovui, kaip pirkime dalyvavusiam tiekėjui, atsakovo pirkimo dokumentų, tarp jų ir viešųjų pirkimų taisyklių, turinys buvo žinomas ir suprantamas. Ieškovas pirkimo dokumentų neginčijo, pateikė savo pasiūlymą perkančiajai organizacijai, todėl preziumuojama, kad pirkimo dokumentai jam buvo aiškūs ir su pirkimo sąlygomis ieškovas sutiko.

28Kaip matyti iš bylos duomenų, pirkimo objektas bei reikalavimai tiekėjams buvo nustatyti atsakovo 2010 m. liepos 30 d. rašte Nr. V8-S562-1.21 ,,Dėl buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo“, t.y. skelbime apie viešąjį pirkimą (t. 1, b.l. 39), kuriame nurodyta, kad VĮ ,,Kauno aerouostas“ planuoja pirkti buitinių atliekų išvežimo paslaugas, o tiekėjai, teikdami pasiūlymus, kartu turi pateikti savo, kaip juridinio asmens, registravimo pažymėjimo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

29Taigi ieškovo paskelbto supaprastinto viešojo pirkimo dokumentuose nurodytas pirkimo objektas - buitinių atliekų išvežimo paslaugos, o reikalavimai tiekėjams - turėti teisę verstis tokia veikla, kuri sudaro viešojo pirkimo objektą.

30Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, padarė išvadą, kad tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ pasiūlymai, pateikti atsakovui, kaip perkančiajai organizacijai, atitiko pirkimo sąlygas, ir taip buvo užtikrinti visų tiekėjų lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo principai, garantuojama reali ir sąžininga konkurencija. Su šia išvada nesutikti pagrindo nėra.

31Trečiasis asmuo UAB ,,Vitaresta“, teikdamas savo pasiūlymą, kartu su juo pateikė savo registravimo pažymėjimo, įstatų, sertifikatų nuorašus, sutarties su šios bylos ieškovu dėl atliekų įvežimo į atliekų šalinimo įrenginį nuorašą bei kitus dokumentus, patvirtinančius jo teisę verstis atliekų išvežimo veikla (t. 1, b.l. 48-69). Taigi, atmesti trečiojo asmens pasiūlymo atsakovas, kaip perkančioji organizacija, remdamasi VPĮ normomis bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, neturėjo pagrindo.

32Ginčydamas atsakovo sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“ pripažintas laimėjusia buitinių atliekų išvežimo paslaugų pirkimo konkursą, ieškovas šioje byloje pareikštu ieškiniu teigė, kad UAB „Vitaresta“ neturi teisinio pagrindo teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir neturėjo net teisės dalyvauti konkurse. Apeliaciniame skunde ieškovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo jo argumentą, kad atsakovo konkursas pagal savo turinį suprantamas kaip atliekų tvarkymas. Taigi, šioje byloje kilo ginčas dėl to, kas yra atsakovo paskelbto viešojo pirkimo objektas ir dėl to, ar trečiasis asmuo, kaip ūkio subjektas, turi teisę teikti paslaugas, kurių pirkimą organizavo ieškovas.

33Apelianto teigimu, atsakovo siekis, skelbiant konkursą, yra susijęs su atliekų surinkimu ir vežimu, turi būti suprantamas kaip atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas, todėl atsakovas, kaip atliekų turėtojas, privalo naudotis Kauno rajono savivaldybės organizuota komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Pasak apelianto, savivaldybės teritorijoje teisėti atliekų tvarkytojai gali būti tik tie subjektai, kurie yra parinkti Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatytu būdu ir yra sudarę atitinkamą sutartį su savivaldybe. Šiuos savo teiginius apeliantas, be kita ko, grindžia Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 5 dalies norma.

34Iš tiesų, bendruosius atliekų prevencijos, apskaitos, surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo reikalavimus bei pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo principus Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymas. Pagal šio įstatymo 30 straipsnio 5 dalies nuostatą, įmonės, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą).

35Byloje nėra ginčo, kad trečiasis asmuo UAB ,,Vitaresta“ tokios sutarties nėra sudaręs. Tačiau pagal to paties įstatymo 30 straipsnio 4 dalies nuostatą, tokios sutartys sudaromos su savivaldybe, siekiant pavesti savivaldybės įsteigtai įmonei eksploatuoti atliekų tvarkymo sistemą. Todėl apeliantas pagrįstai teigia, kad savivaldybės teritorijoje teisėti atliekų tvarkytojai gali būti tik tie subjektai, kurie yra parinkti Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje numatytu būdu ir yra sudarę atitinkamą sutartį su savivaldybe (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 5 d.). Tačiau negalima sutikti su teiginiu, kad atsakovas nagrinėjamu viešuoju pirkimu organizavo būtent atliekų tvarkymo paslaugos pirkimą.

36Pagrindines Atliekų tvarkymo įstatymo sąvokas apibrėžiančio šio įstatymo 2 straipsnio (2008 m. liepos 3 d. įstatymo redakcija) 12 dalyje nustatyta, kad atliekų tvarkymas yra atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra ir atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punktas atliekų surinkimą apibūdina kaip atliekų paėmimą, rūšiavimą ir (arba) maišymą norint jas išvežti. Tuo tarpu atliekų vežėją šio straipsnio 15 dalis apibūdina kaip asmenį, kuris priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža bei perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui. Nors nagrinėjamo viešojo pirkimo metu galiojusi Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio redakcija atskirai neapibrėžė atliekų vežimo veiklos sąvokos, tačiau galiojusios šio straipsnio redakcijos 15 dalies bei šiuo metu galiojančios 2 straipsnio redakcijos 21 dalies, pagal kurią atliekų vežimas apibūdinamas kaip atliekų paėmimas iš jų turėtojo, vežimas ir perdavimas atliekų naudotojui ar šalintojui, turinys leidžia daryti išvadą, kad atliekų vežimą įstatymas apibūdina kaip žymiai siauresnę veiklą, negu atliekų tvarkymas, apimančią atliekų paėmimą iš jų turėtojo ir perdavimą naudotojui ar šalintojui, tačiau neapimančią atliekų surinkimo, rūšiavimo ir (arba) maišymo, apdorojimo, atliekų tvarkymo veiklos priežiūros bei atliekų šalinimo vietų priežiūros po jų uždarymo. Sprendžiant iš atsakovo skelbimo apie viešąjį pirkimą turinio (t. 1, b.l. 17, 39), būtent atliekų išvežimo, bet ne tvarkymo ar surinkimo, paslaugos ir buvo atsakovo paskelbto viešojo pirkimo objektas, kaip tai pagrįstai ir nustatė pirmosios instancijos teismas. Todėl Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 5 dalies nuostata, leidžianti vykdyti komunalinių atliekų surinkimo veiklą tik įmonei, sudariusiai atitinkamą sutartį su savivaldybe ar jos įsteigtu juridiniu asmeniu, negali būti taikoma, ir aplinkybė, kad trečiasis asmuo tokios sutarties su Kauno rajono savivaldybe nėra sudaręs, jam negali būti kliūtis teikti buitinių atliekų išvežimo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.

37Pažymėtina, kad kartu su savo pasiūlymu trečiasis asmuo pateikė ir su šios bylos ieškovu UAB ,,Kauno švara“ sudarytą sutartį dėl pasinaudojimo Lapių buitinių atliekų sąvartynu (t. 1, b.l. 62-66). Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo priimti iš UAB „Vitaresta“ nekenksmingas buitines atliekas (buitines atliekas ir panašias verslo gamybinių proceso metu susidarančias atliekas), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas į atliekų šalinimo įrenginį. Atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,Kauno švara“ turi teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas Kauno rajono lapių seniūnijos teritorijoje esantiems atliekų turėtojams (t. 1, b.l. 11-16), teigti, kad atsakovas, sudarydamas sutartį dėl buitinių atliekų išvežimo su UAB „Vitaresta“, nesinaudos Kauno rajono savivaldybės organizuota komunalinių atliekų tvarkymo sistema, kaip tai reglamentuoja Atliekų tvarkymo taisyklių 50 straipsnis, o taip pat ir Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 21 punktas, nėra pagrindo.

38Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės pagrįstas išvadas dėl atsakovo organizuoto viešojo pirkimo objekto ir trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ teisės teikti paslaugas, kurios yra šio viešojo pirkimo objektas, ir nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad teismas sprendimą grindė išskirtinai tik Viešųjų pirkimų įstatymu, netinkamai aiškino atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, ignoravo Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. TS-65 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles bei ieškovo argumentą dėl atsakovo konkurso turinio ir pirkimo objekto.

39Pažymėtina, kad atsakovas, skelbdamas viešąjį pirkimą, pasiūlymų vertinimo kriterijumi pasirinko mažiausios kainos kriterijų (t. 1, b.l. 39), kaip tai ir numatyta atsakovo suparastintų viešųjų pirkimų taisyklių 70.2 punkte. Pagal bylos duomenis, už mažiausią kainą perkamą paslaugą pasiūlė būtent trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“ (t. 1, b.l. 18, 19, 46, 80). Dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Todėl nesant pagrindo atmesti šio tiekėjo pasiūlymo, atsakovas, vadovaudamasis VPĮ normomis ir pirkimo dokumentais, privalėjo jo pasiūlymą pripažinti laimėjusiu. Toks sprendimas atitinka šioje nutartyje apibūdintą VPĮ nustatytą esminį viešojo pirkimo tikslą ir naikinti šį sprendimą nėra teisinio pagrindo.

40Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog ieškovui pagal sutartį su Kauno rajono savivaldybe nesuteikta teisė tvarkyti atliekas Karmėlavos seniūnijos teritorijoje, rodo teismo šališkumą bei norą apginti atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ interesus. Minėtas teismo argumentas yra pagrįstas faktiniais bylos duomenimis – paties ieškovo pateikta Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos Kauno rajono savivaldybės teritorijoje 2007 m. liepos 31 d. sutartimi (t. 1, b.l. 11-16). Aplinkybę, kad ieškovui nesuteikta teisė tvarkyti atliekas Karmėlavos seniūnijos teritorijoje, apeliacinės instancijos teisme patvirtino ir apelianto atstovė. Ši aplinkybė bei tai, kad ieškovas sutiko su ieškovo pirkimo dokumentais bei dalyvavo viešajame pirkime, iš esmės tik patvirtina faktą, kad tokiais savo veiksmais ieškovas pripažino, kad pirkimo objektas nėra atliekų tvarkymo paslaugos ir Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 5 dalies nuostata atsakovo skelbtame viešajame pirkime tiekėjams netaikytina.

41Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą iš esmės, padarė pagrįstas išvadas, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jo pasiūlymo kaina buvo žymiai mažesnė nei ieškovo pasiūlyta kaina ir todėl atsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų principų nepažeidė. Šių išvadų pagrindu teismas ieškinį atmetė pagrįstai ir bylą iš esmės išsprendė teisingai. Todėl tenkinti ieškovo apeliacinį skundą nėra teisinio pagrindo.

42Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo trečiajam asmeniui UAB „Vitaresta“ priteisiamos išlaidos, kurias jis patyrė, apmokėdamas už apeliacinės instancijos teisme dalyvavusio advokato pagalbą (CPK 98 str. 1 d.). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

43Kaip matyti iš advokato K. Jonaičio pateiktos 2011 m. kovo 30 d. PVM sąskaitos faktūros bei sąskaitos išrašo, už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme priskaičiuota ir sumokėta suma sudaro 2 420 Lt su PVM.

44Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punkto nuostatas, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į apeliacinį skundą –

451 200 Lt (1,5 (koeficientas)*800 Lt minimali mėnesinė alga). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla nėra itin sudėtinga, į advokato darbo ir laiko faktines sąnaudas, taip pat kad advokatas apeliacinės instancijos teismo posėdyje nedalyvavo, trečiojo asmens UAB „Vitaresta“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkina iš dalies. Trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 1 200 Lt.

46Atsakovas apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų apie šioje bylos stadijoje jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 236 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vitaresta“ 1 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VĮ „Kauno aerouostas“... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas 2010 m. liepos 30 d. paskelbė konkursą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 8. Teismas nustatė, kad supaprastintas viešasis pirkimas (mažos vertės... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Kauno švara“ prašo Kauno apygardos... 11. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 12. 1. Teismas sprendimą grindė išskirtinai tik Viešųjų pirkimų įstatymu,... 13. 2. Teismas ignoravo ieškovo argumentą, kad atsakovo konkursas pagal savo... 14. 3. Teismas netinkamai aiškino atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės... 15. 4. Teismo argumentas, kad ieškovui pagal sutartį su Kauno rajono savivaldybe... 16. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas VĮ „Kauno... 17. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB... 18. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kauno rajono... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d.... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2... 23. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 24. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste VPĮ) 3 straipsnio,... 25. VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, išskyrus... 26. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, supaprastintą... 27. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovui, kaip pirkime dalyvavusiam... 28. Kaip matyti iš bylos duomenų, pirkimo objektas bei reikalavimai tiekėjams... 29. Taigi ieškovo paskelbto supaprastinto viešojo pirkimo dokumentuose nurodytas... 30. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, padarė... 31. Trečiasis asmuo UAB ,,Vitaresta“, teikdamas savo pasiūlymą, kartu su juo... 32. Ginčydamas atsakovo sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo UAB „Vitaresta“... 33. Apelianto teigimu, atsakovo siekis, skelbiant konkursą, yra susijęs su... 34. Iš tiesų, bendruosius atliekų prevencijos, apskaitos, surinkimo, saugojimo,... 35. Byloje nėra ginčo, kad trečiasis asmuo UAB ,,Vitaresta“ tokios sutarties... 36. Pagrindines Atliekų tvarkymo įstatymo sąvokas apibrėžiančio šio... 37. Pažymėtina, kad kartu su savo pasiūlymu trečiasis asmuo pateikė ir su... 38. Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė iš esmės pagrįstas išvadas... 39. Pažymėtina, kad atsakovas, skelbdamas viešąjį pirkimą, pasiūlymų... 40. Negalima sutikti ir su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismo... 41. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija... 42. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo trečiajam asmeniui UAB... 43. Kaip matyti iš advokato K. Jonaičio pateiktos 2011 m. kovo 30 d. PVM... 44. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu... 45. 1 200 Lt (1,5 (koeficientas)*800 Lt minimali mėnesinė alga). Teisėjų... 46. Atsakovas apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų apie šioje... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 236 straipsnio 1... 48. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 49. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“...