Byla AS-146-218-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Moller Auto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Moller Auto“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Moller Auto“ (toliau – ir pareiškėja, UAB „Moller Auto“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą skundu (b. l. 1-5), prašydama:

51) panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2010 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 1S-27 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo pratęsimo“; 2) panaikinti Tarybos 2010 m. gegužės

627 d. nutarimo Nr. 1S-87 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo termino pratęsimo“ rezoliucinės dalies 1 punktą; 3) panaikinti Tarybos 2010 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. 1S-144 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešojo pirkimo konkursuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams tyrimo antraštės patikslinimo“.

72011 m. sausio 20 d. pareiškėja pateikė teismui prašymą (b. l. 112-117) sustabdyti administracinę bylą ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti: 1) ar Tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinta redakcija) (toliau – Reglamentas) 66 punkto nuostata „Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą nutraukti tyrimą, tyrimą atlikęs įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo raštu praneša apie priimtą nutarimą pareiškėjui ir ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu“ ta apimtimi, kuria numatyta Tarybos pareiga raštu pranešti ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu, tik apie priimtą nutarimą nutraukti tyrimą, nenumatant Tarybai pareigos įteikti ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu, nutarimą (ar jo išrašą) dėl tyrimo termino pratęsimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – ir KĮ) (1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) 37 straipsnio 1 daliai; 2) ar Reglamento 102 punkto nuostata „valstybės tarnautojas Konkurencijos įstatyme ir šiame reglamente nustatytais atvejais išsiunčia administracijos sekretoriate patvirtintas nutarimo kopijas suinteresuotoms šalims, o jeigu nutarimo rezoliucinė dalis turi būti skelbiama „Valstybės žiniose“ ar jų priede „Informaciniai pranešimai“, įteikia nutarimo rezoliucinės dalies kopiją, lydraštį redakcijai ir kompiuterines laikmenas su įrašytu nutarimu atstovui spaudai“ ta apimtimi, kuria numatyta Tarybos pareiga išsiųsti suinteresuotoms šalims kopijas tik tų nutarimų, kurie yra numatyti abiejuose teisės aktuose, t. y. tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente, neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. įstatymo Nr. VIII-1099 redakcija) 37 straipsnio 1 daliai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi (b. l. 147-149) administracinę bylą nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktas).

10Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi, priimtoje analogiškoje administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, kurioje LVAT išaiškino, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Tuo tarpu ginčijamas Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui, nes iš esmės yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų bei sukuria pareiškėjui tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio pasekmes. LVAT taip pat išaiškino, kad, sistemiškai aiškinant KĮ normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Tarybos nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui yra neskundžiamas. Atsižvelgdamas į paminėtą administracinių teismų praktiką, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėja UAB „Moller Auto“ skundžia Tarybos nutarimus, kuriais tik pratęsiama ir tikslinama atliekama procedūra, kurios metu priimamas galutinis sprendimas, t. y. viešojo administravimo procedūros metu priimamus procedūrinio pobūdžio dokumentus, kurių teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio, todėl jie (ginčijami nutarimai) nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas.

11Teismas pažymėjo, kad Taryba dėl tyrimo, kurio metu priimti ginčijami procedūrinio pobūdžio nutarimai, 2010 m. lapkričio 11 d. priėmė KĮ 36 straipsnio 1 dalyje numatytą nutarimą, kurį pareiškėja ir kiti suinteresuoti asmenys ginčija teisme, todėl kaip tik šioje administracinėje byloje ar bylose ir turėtų būti vertinama, ar buvo padaryti procedūrinio pobūdžio pažeidimai, o jei padaryti – ar jie yra pagrindas naikinti ginčijamą nutarimą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.), kuris kaip tik ir sukuria pareiškėjai teisines pasekmes.

12Teismas taip pat nusprendė, kad, atsižvelgus į tai, jog byla yra nutraukiama, atmetamas ir pareiškėjos prašymas kreiptis į LVAT su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 111 str. 2 d. 1 p.).

13III.

14Pareiškėja UAB „Moller Auto“ atskiruoju skundu (b. l. 151-156) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Dėl skundžiamos nutarties motyvų nurodo, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo pagal tariamą analogiją vadovautis LVAT nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, kadangi ginčijami Tarybos nutarimai dėl tyrimo termino pratęsimo ir ypač dėl tyrimo objekto išplėtimo į kitas rinkas sukėlė pareiškėjai individualias teisines pasekmes bei turėjo esminės reikšmės pareiškėjos teisėms ir pareigoms, todėl negali būti laikomi vien procedūrinio pobūdžio. Pareiškėjos nuomone, skundžiama teismo nutartis turi būti naikinama kaip prieštaraujanti konstituciniams teisminės gynybos prioriteto ir universalumo, teisinės valstybės ir teisingo teisinio proceso principams.

16Be to, nurodo, kad ginčijama nutartimi atmesdamas pareiškėjos prašymą kreiptis į LVAT su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, teismas nepaisė oficialiosios Konstitucinio Teismo doktrinos (2007 m. spalio 24 d. nutarimas, 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimas) dėl teisės kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą su prašymu dėl teisės akto atitikties kitam aukštesnės galios teisės aktui.

17Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį nepakeistą.

18Dėl skundžiamos teismo nutarties motyvų pažymi, kad KĮ nuostatos ir LVAT suformuota praktika (2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010) rodo, jog Tarybos priimami nutarimai pagal savo pobūdį būna dviejų rūšių: materialiniai (pavyzdžiui, priimami tais atvejais, kai nustatomas KĮ reikalavimų pažeidimas) ir procedūriniai, kuriais gali būti, be kita ko, pratęsiamas tyrimo terminas ar patikslinama tyrimo antraštė. Paminėtų nutarimų reikšmė ir ūkio subjektams sukeliamos pasekmės nėra vienodos. Atsakovo įsitikinimu, paremtu minėtoje LVAT nutartyje esančiais išaiškinimais, nagrinėjamoje byloje turi būti priimtas analogiškas sprendimas, t. y. pareiškėjos skundas atmestas, nes juo apskųsti Tarybos nutarimai iš esmės negali būti skundo dalykas.

19Taip pat pažymi, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą išnagrinėti, ar Reglamento 66 ir 102 punktai neprieštarauja KĮ 37 straipsnio 1 daliai, nes pareiškėjos kvestionuojama norma yra specialioji ir negali būti aiškinama kaip bendro pobūdžio taisyklė (t. y. Reglamentas, detalizuodamas Konkurencijos įstatymą, nustato įteikimo tvarką tik tiems nutarimams, kurie sukuria materialinio pobūdžio padarinius proceso šalims).

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 25 d. nutraukė bylą vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu (kai byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai). Teismo nutartis motyvuojama iš esmės tuo, kad pareiškėjo skundžiami dokumentai – Tarybos 2010 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 1S-27 ir 2010 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 1S-87 rezoliucinės dalies 1 punktas dėl tyrimo termino pratęsimo bei 2010 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 1S-144 dėl tyrimo antraštės patikslinimo (t. y. iš esmės dėl tyrimo papildymo) – yra procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio sprendimai, todėl nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Ta pačia nutartimi pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė pareiškėjos prašymą kreiptis į LVAT su prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 111 str. 2 d. 1 p.).

24Patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi pagrįstai nutraukė administracinę bylą.

25Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai atsižvelgė į suformuotą administracinių teismų praktiką analogiškose bylose dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos priimtų procedūrinio pobūdžio nutarimų (nutarimų ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus (pradėti tyrimą) ir nutarimų papildyti tyrimą). Laikantis šios praktikos, pažymėtina, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies 1 punkto sisteminis vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus arba papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų laikytinas vienkartiniu teisės taikymo aktu, skirtu konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis), tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui, kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Tarybos nutarimas tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų atlikimo papildyti išplečiant tyrimo ribas, kaip ir nutarimas tyrimą pradėti, yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas. Nors ir negalima teigti, kad paminėti nutarimai pareiškėjui išvis jokių teisinių pasekmių nesukuria, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Konkurencijos įstatymo nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus ar nutarimas papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškinant Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada, jog yra numatyta galimybė skųsti galutinius Tarybos sprendimus arba Tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Tarybos nutarimai dėl tyrimo pradėjimo ar jo papildymo teismui yra neskundžiami. Taigi paminėti nutarimai savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – jais tik pradedama arba tęsiama pradėta procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti. Todėl byla nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, t. y. ne individualių administracinių aktų, teisėtumo ir pagrįstumo (LVAT 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2011 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-387/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-211/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-221/2011, 2011 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-212/2011, 2011 m. kovo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-227/2011).

26Teisėjų kolegija pažymi, kad aukščiau išdėstyti LVAT išaiškinimai pagal analogiją taikytini ir nagrinėjamu atveju, kadangi pareiškėja apskundė teismui procedūrinio pobūdžio Tarybos nutarimus dėl pradėto tyrimo termino pratęsimo ir nutarimą dėl pradėto tyrimo papildymo (tyrimo antraštės patikslinimo) (b. l. 31-34), kuriais byla dėl konkurenciją ribojančių veiksmų nebuvo išnagrinėta iš esmės, t. y. skundžiami nutarimai nepatenka į KĮ 36 straipsnyje („Konkurencijos tarybos nutarimai, priimami išnagrinėjus bylą“) ir 30 straipsnyje („Tyrimo pabaigimas”) išvardytų nutarimų sąrašą ir todėl, vadovaujantis KĮ 38 straipsnio bei ABTĮ 15 straipsnio nuostatomis, negali būti savarankiškas skundo administraciniam teismui dalykas. Kaip minėta, sistemiškai aiškinant Konkurencijos įstatymo normas, darytina išvada, jog procedūrinio pobūdžio Tarybos nutarimai dėl tyrimo pradėjimo ar jo papildymo, taip pat ir dėl pradėto tyrimo termino pratęsimo, tuo labiau dėl antraštės patikslinimo, teismui neskundžiami. Taigi ginčijami nutarimai tiesiogiai neįtakojo pareiškėjos teisinio statuso, kadangi jais buvo tik tęsiama pradėta tyrimo procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjos teisinis statusas galėjo pasikeisti. Remiantis bylos medžiaga ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pažymėtina, kad dėl tyrimo, kurio metu priimti ginčijami procedūrinio pobūdžio nutarimai, Taryba priėmė galutinį sprendimą (KĮ 36 str. 1 d. 1 p.) – 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 2S-28 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“, kurį dalyje dėl UAB „Moller Auto“ pareiškėja ginčija teisme (administracinė byla Nr. I-1302-171/2011), galutinis teismo sprendimas pagal pareiškėjos skundą dar nėra įsiteisėjęs. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje 2011 m. sausio 25 d. nutartyje visiškai pagrįstai pažymėjo, jog kaip tik nurodytoje administracinėje byloje ir turėtų būti vertinama, ar buvo padaryti pareiškėjos kvestionuojami procedūrinio pobūdžio pažeidimai, ir jei tokie pažeidimai buvo padaryti, – ar yra pagrindas naikinti ginčijamą nutarimą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.), kuris iš esmės ir sukuria pareiškėjai materialines teisines pasekmes. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nagrinėjant bylą dėl jau minėto galutinio Tarybos sprendimo (2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28), pareiškėja taip pat turės galimybę pasinaudoti visomis įstatymo suteiktomis pareiškėjo procesinėmis teisėmis. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo teigti, jog skundžiama 2011 m. sausio 25 d. teismo nutartis prieštarauja konstituciniams teisminės gynybos, teisinės valstybės ir kt. principams, kaip yra teigiama atskirajame skunde.

27Pareiškėja teigia, kad ginčijami Tarybos nutarimai pratęsti pradėto tyrimo terminą ir papildyti pradėtą tyrimą sukėlė pareiškėjai tam tikras neigiamas pasekmes (pareiškėja jas įvardija kaip „individualias teisines pasekmes“), todėl šie nutarimai negali būti laikomi vien procedūrinio pobūdžio. Dėl tokių argumentų teisėjų kolegija pažymi, kad, nors ir negalima teigti, jog ginčijami Tarybos nutarimai jokių teisinių pasekmių pareiškėjai išvis nesukūrė, tačiau šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio.

28Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nutraukė bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, nes administraciniai teismai nesprendžia dėl viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, t. y. ne individualių administracinių aktų, teisėtumo ir pagrįstumo (ABTĮ 15 str.).

29Administracinių bylų teisenoje teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. ABTĮ 111 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla. Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad nagrinėjamu atveju byla pagal pareiškėjos skundą dėl Tarybos nutarimų panaikinimo nutraukiama, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą kreiptis į LVAT su prašymu ištirti norminio administracinio akto dalies – Tarybos 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 patvirtinta redakcija) 66 ir 102 punktų – teisėtumą. Pažymėtina, kad pareiškėja savo atskirajame skunde neteisingai aiškina ir remiasi Konstitucinio Teismo

302007 m. spalio 24 d. nutarimu, kuriame kalbama apie atvejus, kai teismas ar nagrinėjamos bylos šalis suabejoja byloje taikytino teisės akto atitiktimi aukštesnės galios teisės aktams, t. y. prašymas dėl norminio administracinio akto teisėtumo susiejamas su teisme nagrinėjama konkrečia byla. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju administracinė byla nutraukiama, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą ištirti Reglamento 66 ir 102 punktų teisėtumą.

31Remdamasi išdėstytų motyvų visuma, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Tenkinti pareiškėjos atskirąjį skundą ir naikinti skundžiamą nutartį remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Moller Auto“ atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Moller Auto“ (toliau – ir... 5. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir... 6. 27 d. nutarimo Nr. 1S-87 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių... 7. 2011 m. sausio 20 d. pareiškėja pateikė teismui prašymą (b. l. 112-117)... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi (b.... 10. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 11. Teismas pažymėjo, kad Taryba dėl tyrimo, kurio metu priimti ginčijami... 12. Teismas taip pat nusprendė, kad, atsižvelgus į tai, jog byla yra... 13. III.... 14. Pareiškėja UAB „Moller Auto“ atskiruoju skundu (b. l. 151-156) prašo... 15. Dėl skundžiamos nutarties motyvų nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 16. Be to, nurodo, kad ginčijama nutartimi atmesdamas pareiškėjos prašymą... 17. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atsiliepimu į atskirąjį... 18. Dėl skundžiamos teismo nutarties motyvų pažymi, kad KĮ nuostatos ir LVAT... 19. Taip pat pažymi, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Skundžiama nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio... 24. Patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos... 25. Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai atsižvelgė į suformuotą... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad aukščiau išdėstyti LVAT išaiškinimai... 27. Pareiškėja teigia, kad ginčijami Tarybos nutarimai pratęsti pradėto tyrimo... 28. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 29. Administracinių bylų teisenoje teisės aktų priskyrimas prie norminių... 30. 2007 m. spalio 24 d. nutarimu, kuriame kalbama apie atvejus, kai teismas ar... 31. Remdamasi išdėstytų motyvų visuma, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Moller Auto“ atskirąjį... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....