Byla 2A-367/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės, sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Virginijai Balčiūnienei, ieškovo direktoriui K. S., atsakovo atstovui advokatui Mariui Venckui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inoveca Medtechna“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimo, kuriuo ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1293-123/2009 pagal ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ ieškinį atsakovui VšĮ „Klaipėdos sveikatos priežiūros centras“ dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas prašė pripažinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, neteisėtu ir priteisti iš atsakovo 36 908,29 Lt nuostolių atlyginimo. Nurodė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo 2009 m. kovo 4 d. paskelbtame supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytame stomatologinės įrangos viešųjų pirkimų konkurse, ieškovo kaina buvo geriausia, tačiau jo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovo nuomone, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nes susirašinėjimas elektroniniu paštu neužtikrino, kad šalys laiku gaus informaciją, nors atsakovas 2009 m. kovo 25 d. siuntė elektroniniu paštu pranešimą ieškovui, kad per 24 valandas privalo atsiųsti paaiškinimus ir patikslinimus, tačiau ieškovas perskaitė laišką tik po kelių dienų, gavęs kitą pranešimą, kad jo pasiūlymas yra jau atmestas, todėl atsakovas, neįsitikinęs, ar ieškovas gavo laišką, ir nustatydamas 24 valandų terminą atsakyti, pažeidė protingumo kriterijus. Be to, ieškovas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 dalį perkančioji organizacija neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme įrodo, kad jo pasiūlymai yra lygiaverčiai ir atitinka specifikacijoje keliamus reikalavimus. Atsakovas negalėjo reikalauti iš ieškovo, kad jis pateiktų dar nesukomplektuotų prekių bukletus, kaip tai numatyta konkurso sąlygų 10.9 punkte, nes ieškovas pateikė bukletus kartu su konkurso pasiūlymu, o duomenis apie panašias gaminamas stomatologinės įrangos komplektacijas pateikė kaip papildomą informaciją. Ieškovas pateikė į lietuvių kalbą neišverstų dokumentų (konkurso sąlygų 18 p.), tačiau tie neišversti dokumentai buvo tik papildoma informacija, todėl ieškovas manė, kad jo pateiktas konkurso pasiūlymas atitiko visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir jos pasiūlymas atmestas neteisėtai.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija turi įsitikinti, jog tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pasiūlyme nurodytas sąlygas. Atitinkamai UAB „Inoveca Medtechna“ pasiūlymas atmestas pagrįstai, atsižvelgiant į konkurso sąlygų 55.2 punktą, nes buvo pateikti netikslūs ir neišsamūs duomenys apie kvalifikaciją, ir ji jų nepatikslino (LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 str. 2 d. 1 p.). Be to, pagal konkurso sąlygų 55.3. punktą, ieškovas pridėjo prekių aprašymus, bukletus rusų kalba, o tai neatitinka konkurso sąlygų 18 punkto reikalavimų, todėl tai atsakovas pagristai laikė konkurso sąlygų pažeidimu. Ieškovo aiškinimas, kad tai buvo tik papildoma medžiaga, yra subjektyvus, nes pagal konkurso sąlygų 21 punktą visą pasiūlymą sudaro pateiktų dokumentų, kurie yra tinkamai susiūti, sunumeruoti, kad negalėtų būti pakeisti, visuma (20 p.), todėl pateiktus dokumentus laikyti kaip papildomus nėra pagrindo. Be to, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad negautos pajamos yra lėšos, kurias realiai numatoma gauti, jei nebūtų pažeidimo, o šiuo atveju teismas konstatavo, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, todėl buvo pagrįstai atmestas. Be to, iš bylos duomenų aišku, kad buvo gauti penki pasiūlymai tiekti stomatologinę įrangą, o konkurso laimėtoju paskelbta tik viena bendrovė, todėl potencialaus tiekėjo galimybės gauti pajamų iš galimų tiekimų daro hipotetines, spėjamas, bet ne realias numatomas gauti pajamas, ir tokios pajamos neatitinka pagal teisės doktriną ir praktiką negautoms pajamoms keliamų reikalavimų.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį visiškai patenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

61. Pirmosios instancijos teismas visiškai nesigilino į tai, kaip ieškovas, būdamas rūpestingas ir atidus, turėjo ir privalėjo žinoti, jog jam elektroniniu paštu galėtų būti siunčiama informacija dėl duomenų patikslinimo. Antai konkurso sąlygų 41 ir 54 punktuose nenumatyta, kad perkančioji organizacija galėtų kreiptis į tiekėją elektroniniu paštu, nurodytu jo pasiūlyme, todėl ieškovas neturėjo jokio pagrindo tikėtis gauti elektroninį laišką iš atsakovo. Tokiu būdu apie atsakovo išsiųstą pranešimą ieškovas sužinojo tik po kelių dienų, gavęs faksu, o ne elektroniniu paštu pranešimą apie tai, kad pasiūlymas yra atmetamas, o susirašinėjimas elektroniniu paštu neužtikrina, kad šalys gaus informaciją. Taigi atsakovas pažeidė LR Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje nurodytą reikalavimą, kad jei kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Be to, ieškovas nurodo, kad nustatytas 24 valandų terminas neatitinka protingumo kriterijaus, nes eliminuoja galimybę realizuoti savo teisę patikslinti kvalifikaciją. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nevertino ir tos aplinkybės, kad ieškovas, sužinojęs apie prašymą patikslinti kvalifikaciją, nedelsiant tai padarė pateikdamas pretenziją (tokiu būdu ieškovo pasiūlymas atitiko ir kvalifikacinius techninius reikalavimus). Taigi pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad susirašinėjimas elektroniniu paštu negali užtikrinti susižinojimo momento ir buvo neleistinas pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, nes pirkimo dokumentų 41 ir 54 punktai suteikė teisę tik tiekėjams siųsti informaciją perkančiajai organizacijai šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu.

72. Pačios siūlomos prekės aprašymas pasiūlyme yra pateiktas lietuvių kalba, o papildoma neprivaloma vaizdinė medžiaga rusų kalba, todėl pirmosios instancijos teismo motyvas, kad ieškovas pridėjo prekių aprašymus, bukletus rusų kalba, o tai neatitinka konkurso sąlygų 18 punkto reikalavimų, prieštarauja faktinėms aplinkybėms. Taigi teismas, nesigilindamas į tai, kokiu tikslu buvo pateikti pertekliniai dokumentai, formaliai konstatavo, kad konkurso sąlygos buvo pažeistos. Tačiau, ieškovo nuomone, pertekliniai dokumentai apskritai negali būti vertinami. Be to, ieškovas pažymi, kad nors konkursui buvo pateikti 5 pasiūlymai, tačiau tiek ieškovo, tiek kitų trijų konkurso dalyvių pasiūlymai buvo atmesti, o sutartis sudaryta su net 37 procentais brangesnį pasiūlymą pateikusiu tiekėju UAB „Limeta“. Tokiu būdu perkančioji organizacija nesilaikė LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinto pirkimų tikslo – sudaryti pirkimo sutartį, nepažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo principo, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

83. Ieškovo pasiūlymas pagal kainą buvo pirmas, todėl, jeigu atsakovas nebūtų neteisėtai atmetęs pasiūlymo, ieškovas turėjo teisę pretenduoti į valstybinį užsakymą, kurį įvykdęs būtų gavęs 36908,29 litų pelno. Atitinkamai aplinkybė, kad atsakovas jau sudarė sutartį ir ją įvykdė su kitu tiekėju, įrodo realų atsakovo poreikį įsigyti prekių, todėl yra akivaizdus priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo.

9Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

101. Negautos pajamos turi būti realios, o ne hipotetinės, kaip yra konkrečiu atveju. Atitinkamai konkrečiu atveju ieškovas nieko neprarado, nes dar parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas parodė, kad jis jokių duomenų ar dokumentų apie prekių užsakymą ar pagaminimo užsakymą neturi, nes tokių veiksmų neatliko. Tokiu būdu, atsakovo nuomone, ieškinio reikalavimas yra hipotetinis ir sąlygojamas tiek nuo ieškovo priklausančių, tiek ir nepriklausančių aplinkybių (pripažinimas konkurso laimėtoju, sutarties sudarymas, tinkamų prekių savalaikis ir tinkamas pagaminimas, jų sertifikavimas, pagaminimas ir pan.) todėl negalima teigti, kad ieškovas patyrė realius nuostolius ir negavo realių pajamų

112. Tai, kad ieškovas nelaimėjo konkurso, yra paties ieškovo pareigų nevykdymo ir neveikimo padarinys, nes ieškovas turėjo veikti kaip rūpestingas verslininkas ir patikslinti pateiktus netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją.

123. Perkančioji organizacija nepadarė jokių LR Civilinio kodekso ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, o pats ieškovas netinkamai atliko veiksmus, kad jo pateiktame pasiūlyme būtų užfiksuotas visiškas aiškumas tiek dėl perkamų prekių specifikacijos, tiek komplektacijos, kokybės, jų pateikimo terminų, ginčų sprendimo būdo.

134. Pasiūlyme pateikta sutartis tarp ieškovo ir gamintojo yra be vertimo, o taip pat neišversta dalis kitų dokumentų, nors to buvo imperatyviai reikalaujama pagal Konkurso sąlygų 18 punktą. Be to, pasiūlyme pateikto sertifikato ir pasiūlymo duomenys nesutampa (pasiūlymo 16 ir 21 lapai), todėl kyla pagrįstų abejonių dėl jų atitikimo pirkimo sąlygoms ir galiojimo, o dalis sertifikatų iš viso neišversti į lietuvių kalbą (pasiūlymo 18, 19, 28 lapai), pasiūlyme yra pateiktas sertifikatas, tačiau nėra pateiktas jo vertimas, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl pačių sertifikatų egzistavimo. Taigi pasiūlymas nėra visiškai sukomplektuotas bei neatitinka konkurso sąlygų 20 punkto reikalavimų, nors to reikalauja ir LR Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 5 dalies nuostatos, o taip pat konkurso sąlygų 21 punktas. Be to, kadangi kartu su pasiūlymu voke buvo pateikti ir bukletai, jie taip pat turėjo būti susiūti, sunumeruoti ir patvirtinti, nes voke nebuvo jokios žymos, kad šie dokumentai yra pertekliniai ar papildomi. Teismui pateiktoje 2009 m. kovo 27 d. pretenzijoje pats ieškovas nurodė, kad komisija turėjo įvertinti ir pridėtus konkursui dokumentus, gautus iš firmos Chirana Medical. Taigi akivaizdu, kad perkančioji organizacija minėtus dokumentus vertino kaip pasiūlymo dalį.

145. Iš pateiktos gamintojo deklaracijos nėra aišku, ar ją pasirašęs asmuo turi tam įgaliojimus, o deklaracijoje nėra garantuojama, kad prekės bus pagamintos konkurso sąlygose nurodytais terminais, o jokių kitų duomenų dėl pirkimo įvykdymo terminų ieškovas su pasiūlymu nepateikė. Tuo tarpu iš teisminio nagrinėjimo metu ieškovo pateiktos 2005 m. vasario 11 d. sutarties tarp ieškovo ir gamintojo matoma, kad prekių tiekimo terminai viršija konkurso sąlygų 73 punkte nurodytus terminus.

156. Iš gamintojo deklaracijos matoma, kad gamintojas konkurso sąlygose nurodytų prekių neturi ir jas tik pagamins, tačiau savo pasiūlyme aiškiai nurodė, kad prekės visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Tačiau, apelianto nuomone, pirkėjas negalėjo įsitikinti tinkama tiekėjo kvalifikacija, nes pasiūlyme nebuvo nurodytos prekės specifikacijos ir techninės charakteristikos. Kadangi prekė gaminama nauja, gamintojas jos neturėjo, nes, priešingu atveju, konkursui būtų pateiktos prekės specifikacijos ir techninės charakteristikos.

167. Į ieškovo pateiktas pretenzijas buvo nuosekliai ir visapusiškai atsakyta dar konkurso vykdymo eigoje, prašant jį patikslinti savo teikiamą pasiūlymą, tačiau pats ieškovas nebuvo pakankamai rūpestingas. Tai, kad apeliantas žinojo apie 2009 m. kovo 25 d. pasiūlymą patikslinti pasiūlymo duomenis patvirtina ir tai, kad 2009 m. kovo 26 d. su juo buvo bendrauta telefoninio pokalbio metu, tačiau ieškovas atsisakė pateikti papildomus duomenis. Ieškovas duomenų nepatikslino nei 2009 m. kovo 27 d., nei 2009 m. balandžio 1 d. rašydamas pretenzijas. Tuo tarpu terminą papildomiems paaiškinimams pateikti gali nustatyti pati perkančioji organizacija savo nuožiūra (Sąlygų 51 punktas), o paskirti ilgo termino pasiūlymui patikslinti nebuvo būtina, nes ieškovas konkursui ruošėsi iš anksto ir sąlygos jam buvo žinomos.

178. Atmestinas požiūris į viešojo pirkimo konkursą taip pat sudarė pagrindą abejoti dėl tolimesnių sąlygų tinkamo įvykdymo, o ieškovo pajamų negavimas yra jo paties neveikimo padarinys.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 , 2 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

20Nesutikdamas su skundžiamu sprendimu ieškovas didžiąją dalį savo apeliacinio skundo skyrė argumentams, jo nuomone, patvirtinantiems, kad atsakovas netinkamu būdu (elektroniniu paštu) paprašė patikslinti pasiūlymo duomenis. Tačiau sutikti su šiuo apelianto argumentu negalima, nes konkurso sąlygų 41 punkte aiškiai nurodyta, kad bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas paštu, elektroniniu paštu, faksu. Todėl nėra pagrindo teigti, kaip tai daro apeliantas, kad pirmosios instancijos teismas nesigilino į tai, kokiu būdu ieškovas, būdamas rūpestingas ir atidus, turėjo ir privalėjo žinoti, jog jam elektroniniu paštu galėtų būti siunčiama informacija dėl duomenų patikslinimo. Svarbu yra ir tai, kad kaip matyti iš paties ieškovo pateikto elektroninio laiško kopijos, ieškovas prašymą dėl pasiūlymo patikslinimo buvo gavęs, o toks laiškas buvo išsiųstas iš atsakovo konkurso sąlygų paskelbto elektroninio pašto adreso (b. l. 7, prie bylos pridėtos konkurso medžiagos kopijos 78 lapas).

21Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovo nustatytas terminas pasiūlymo duomenims patikslinti – 24 valandos yra pernelyg trumpas. Kolegijos nuomone, toks terminas, turint omenyje, kad prašoma buvo patikslinti ieškovo jau pateiktą pasiūlymą konkursui, kuriam pastarasis turėjo pasiruošti iš anksto, negali būti kategoriškai vertintinas kaip neprotingas. Be to, svarbu yra tai, kad nei per nurodytą terminą, nei vėliau, tame tarpe pateikiant atsakovui pretenzijas, ieškovas savo pasiūlymo nepatikslino. Pastebėtina, kad visą ieškovo sutarties su gamintoju teksto vertimą ieškovas pateikė tik pirmosios instancijos teismui. Savo prašyme dėl ieškovo pasiūlymo patikslinimo atsakovas, be kita ko, nurodė, kad ieškovas kai kuriuos prekių aprašymus, bukletus pateikė atskirai nuo pasiūlymo, nesurištus ir nesusiūtus, kas reiškia, kad įrodymai apie atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui, kaip tai numatyta konkurso sąlygų 10.9 punkte, nepateikti. Todėl atsakovas paprašė patikslinti nurodytą kvalifikacinį reikalavimą ir tai padaryti atsižvelgiant į konkurso sąlygų 10 punkto pastabų 2 punkto ir 18 punkto nuostatas, įskaitant ir bukletų bei tinkamai patvirtintų vertimų pateikimą (b. l. 7).

22Apeliaciniame skunde teigiama, kad ieškovo pateikti gamintojo bukletai tėra papildoma neprivaloma medžiaga rusų kalba, kuri buvo perteklinė ir neturėjo nulemti konkurso rezultatų. Tačiau tokia apelianto pozicija, visų pirma, prieštarauja jo paties pozicijai, išdėstytai 2009 m. kovo 27 d. rašytoje pretenzijoje, kurioje ieškovas teigė, kad dokumento turinys yra aukščiau už formą dėl ko, jo nuomone, Viešųjų pirkimų komisija turėjo įvertinti ir pridėtus konkurso dokumentus, gautus iš gamintojo (b. l. 9). Be to pažymėtina, kad paminėti bukletai buvo įdėti į voką kartu su ieškovo pasiūlymu, dėl ko pagal konkurso sąlygas turėjo būti vertinami kartu su pasiūlymu.

23Prašyme dėl pasiūlymo patikslinimo taip pat buvo nurodyta, kad pasiūlyme pateiktos kopijos ir jų vertimai netinkamai patvirtinti (be datos ir tvirtinančiojo pavardės, o dalis dokumentų kopijų pateikta be vertimo (žr. prie bylos pridėtos konkurso medžiagos kopijos 28 – 40 lapai). Pastebėtina, kad nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde ieškovas neginčijo, kad tokių pažeidimų jo pasiūlyme buvo, o taip pat nenurodė, kad jie buvo pašalinti. Apeliantas savo reikalavimo pagrįstumą grindžia ir tuo, kad jis buvo pasiūlęs mažiausią kainą. Tačiau vien tai, kad tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą, negali atleisti jo nuo pareigos laikytis bendrų paskelbto konkurso sąlygų, nes priešingu atveju, taikant tokiam tiekėjui išlygas dėl konkurso sąlygų privalomumo, būtų pažeistos kitų konkurse dalyvaujančių tiekėjų teisės bei VPĮ 3 straipsnio nuostatos, įpareigojančios perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, viešųjų pirkimų komisija turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą (VPĮ 28 str. 5 d., 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p., konkurso sąlygų 10 punkto pastabų 2 p., konkurso sąlygų 18, 21, 55.2 p.).

24Nustačius, kad viešųjų pirkimo komisija pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, tenkinti jo reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo nėra pagrindo (VPĮ, CK 6.245-6.249), o taip pat atsižvelgiant į apeliaciniame skunde nurodytus motyvus, naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimą taip pat nėra pagrindo.

25Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Iš byloje esančio kasos išlaidų orderio Nr. 0681 ir pinigų priėmimo kvito Nr. 492669 (b. l. 80 – 81) aišku, kad atsakovas Všį „Klaipėdos sveikatos priežiūros centras“ patyrė 3000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, tačiau atsižvelgiant LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (rekomendacijų 2, 8.11, 8.18 punktai), ši suma mažintina iki 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) ir ji iš ieškovo priteistina atsakovo naudai (CPK 98 str.).

26Iš byloje esančių duomenų (b. l. 75) aišku, kad valstybė patyrė 1,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, todėl šios išlaidos taip pat priteistinos iš ieškovo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ (į. k. 123549952) atsakovui Všį „Klaipėdos sveikatos priežiūros centras“ (į. k. 141574462) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ 1,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas prašė pripažinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškovo UAB... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m.... 6. 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nesigilino į tai, kaip ieškovas,... 7. 2. Pačios siūlomos prekės aprašymas pasiūlyme yra pateiktas lietuvių... 8. 3. Ieškovo pasiūlymas pagal kainą buvo pirmas, todėl, jeigu atsakovas... 9. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo... 10. 1. Negautos pajamos turi būti realios, o ne hipotetinės, kaip yra konkrečiu... 11. 2. Tai, kad ieškovas nelaimėjo konkurso, yra paties ieškovo pareigų... 12. 3. Perkančioji organizacija nepadarė jokių LR Civilinio kodekso ir LR... 13. 4. Pasiūlyme pateikta sutartis tarp ieškovo ir gamintojo yra be vertimo, o... 14. 5. Iš pateiktos gamintojo deklaracijos nėra aišku, ar ją pasirašęs asmuo... 15. 6. Iš gamintojo deklaracijos matoma, kad gamintojas konkurso sąlygose... 16. 7. Į ieškovo pateiktas pretenzijas buvo nuosekliai ir visapusiškai atsakyta... 17. 8. Atmestinas požiūris į viešojo pirkimo konkursą taip pat sudarė... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Nesutikdamas su skundžiamu sprendimu ieškovas didžiąją dalį savo... 21. Apeliantas taip pat teigia, kad atsakovo nustatytas terminas pasiūlymo... 22. Apeliaciniame skunde teigiama, kad ieškovo pateikti gamintojo bukletai tėra... 23. Prašyme dėl pasiūlymo patikslinimo taip pat buvo nurodyta, kad pasiūlyme... 24. Nustačius, kad viešųjų pirkimo komisija pagrįstai atmetė ieškovo... 25. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos bylinėjimosi... 26. Iš byloje esančių duomenų (b. l. 75) aišku, kad valstybė patyrė 1,35 Lt... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ (į. k. 123549952) atsakovui... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Inoveca Medtechna“ 1,35 Lt išlaidų,...