Byla I-2667-624/2013
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su pareiškėjų RUAB „Junesta“ ir A. S. skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-03-06 gautas pareiškėjų skundas dėl Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – ir NŽT) Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2012-10-23 įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-1772, kuriuo patvirtinta žemės paėmimo visuomenės poreikiams, Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės statybai, projekto dalis. Skunde reiškiamas prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti, nors kartu nurodoma, kad termino skundui paduoti pareiškėjai nepraleido.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p. numato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

5Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir ŽĮ) 46 str., reglamentuojančio žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarką, 8 d., be kita ko, numato, kad Nacionalinės žemės tarnybos vadovas sprendimą paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams priima pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą ir sutartį dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę, kuri sudaroma tarp privačios žemės savininko ir (ar) kito naudotojo ir prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusios institucijos, arba tik pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą ir turto vertinimo ataskaitą, jeigu sutartis dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją nesudaroma. Sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodoma paimamo žemės sklypo rinkos vertė ir su žemės paėmimu susiję nuostoliai, apskaičiuoti šio Įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka, ir jų atlyginimo būdas. ŽĮ 8 d. numato, kad ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo plano rengimo ir tvirtinimo, taip pat dėl atlyginimo už paimamą visuomenės poreikiams žemę dydžio nustatymo nagrinėjami bendrosios kompetencijos apygardos teisme pagal visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo buvimo vietą. Jeigu Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams ir suinteresuota institucija šio Įstatymo 47 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl leidimo paimti žemės sklypą pagal priimtą sprendimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, šie ginčai nagrinėjami pagal ginčo teisenos taisykles.

6Kadangi pateiktu skundu ginčijamas NŽT įsakymas, kuriuo patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas (jo dalis), jis (skundas) yra teismingas Vilniaus apygardos teismui.

7Pažymėtina, kad pagal ŽĮ 46 str. 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas administraciniam teismui ABTĮ nustatyta tvarka, tačiau šiuo atveju ginčas kilo jau dėl vėlesnėje žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros stadijoje priimto sprendimo.

8Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 37 str. 3 d., 105 str., 149 str.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti pareiškėjų RUAB „Junesta“ ir A. S. skundą dėl įsakymo panaikinimo.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti RUAB „Junesta“.

11Išaiškinti pareiškėjams, kad dėl ginčijamo NŽT įsakymo panaikinimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos civilinio proceso nustatyta tvarka į Vilniaus apygardos teismą.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai