Byla A-1468-858/2015
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą pareiškėjui UAB „Pažiba“ dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Agentūra) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1-3), prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2014 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. 3R-42(AG-21/01-2014) (toliau – ir skundžiamas sprendimas).

5Paaiškino, jog pareiškėjas UAB „Pažiba“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į VAGK su skundu, prašydamas panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. BR1-1368 „Dėl projektų, kuriems skiriama ir neskiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystė ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Įsakymas) dalį dėl paramos pareiškėjui neskyrimo. VAGK skundžiamu sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino ir panaikino Įsakymo dalį dėl paramos neskyrimo pareiškėjui bei įpareigojo Agentūrą iš naujo vertinti pareiškėjo paraišką.

6Nurodė, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-263 (toliau – ir Įgyvendinimo suprastintosios taisyklės, Taisyklės Nr. 3D-263), 11 punktą pareiškėjai turi atitikti tinkamumo gauti paramą kriterijus paraiškos pateikimo dieną. Pareiškėjas neatitiko Įgyvendinimo suprastintųjų taisyklių 12.1 punkte numatyto reikalavimo – nevykdė verslinės akvakultūros veiklos. Be to, pareiškėjas neatitiko Valstybinės veterinarijos kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (toliau – ir Tvarkos aprašas), 3 punkto reikalavimo – nebuvo įregistruotas ir neturėjo veterinarinio patvirtinimo numerio, kurį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Vertindama paraišką Agentūra veikė jai numatytų įgaliojimų ribose, tinkamai taikė Įgyvendinimo supaprastinųjų taisyklių nuostatas, reglamentuojančias paramos skyrimą, ir neturėjo kompetencijos vertinti šių taisyklių teisėtumo, atitikties Europos Sąjungos teisės aktams, todėl skundžiamas VAGK sprendimas yra nepagrįstas, o pareiškėjo skundas atmestinas.

7Pareiškėjas UAB „Pažiba“ atsiliepime į atsakovo skundą (b. l. 14-18) prašė palikti galioti skundžiamą VAGK sprendimą.

8Paaiškino, jog Europos Komisijos sprendimu C/2007/6703 patvirtintos paramos programos 51 puslapyje, 5.3.3.1 punkte nurodyta, kad paramos gavėjai yra įmonės, kurios užsiima ar siekia užsiimti versline akvakultūra. Nors pareiškėjas paraiškos pateikimo metu nevykdė šios veiklos, jis buvo ėmęsis priemonių jai pradėti ir atitiko minėtą nuostatą, todėl Įsakymu nepagrįstai atsisakyta neskirti jam paramos. Teisės aktuose nėra apibrėžtas terminas „verslinė akvakultūra“, todėl pareiškėjas negalėjo įrodyti, kad užsiima šia veikla. Be to, teisės aktuose nėra numatytas draudimas paraiškas teikti naujai įsteigtoms įmonėms, pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles jos yra tinkami pareiškėjai, ką patvirtina ir ankstesnė Agentūros praktika skirstant analogišką paramą. Tinkamais paramos gavėjais laikytini ir subjektai, pradedantys vykdyti verslinės akvakultūros veiklą.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu (b. l. 41-45) atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 13 d. Agentūrai pateikė paraišką Nr. 2AKV1-3-13-5-PR001, kuria prašė skirti 174 000 Lt dydžio paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystė ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“. Agentūros direktorius Įsakymu nusprendė neskirti paramos pareiškėjui pagal minėtą paraišką. Neskyrimo priežastimi nurodyta tai, kad paraiškos pateikimo metu pareiškėjas nevykdė verslinės akvakultūros veiklos, o tik planavo tai daryti. Atsakovas taip pat nurodė, kad pareiškėjas neatitinka kito paramai gauti reikalingo kriterijaus – nėra Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše (Tvarkos aprašo 3 p., Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 11 p.). VAGK 2014 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą Nr. 3R-42(AG-21/01-2014), kuriuo tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino atsakovo Agentūros direktoriaus Įsakymą bei įpareigojo Agentūrą iš naujo vertinti pareiškėjo paraišką. Atsižvelgęs į nurodytas faktines aplinkybes, teismas pabrėžė, jog administracinėje byloje ginčas kilo dėl Agentūros atsisakymo skirti Europos žuvininkystės fondo paramą pareiškėjui verslinės akvakultūros veiklai vykdyti.

12Teismas nurodė, jog ginčo santykių teisinio reguliavimo tikslai įtvirtinti 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo, jo 4 straipsnyje nustatyta, kad Europos žuvininkystės fondo paramos teikimo tikslai yra (1) remti bendrą žuvininkystės politiką, siekiant užtikrinti gyvųjų vandens išteklių naudojimą ir remti akvakultūrą, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą; (2) skatinti tvarią išteklių ir Bendrijos žvejybos laivyno žvejybos pajėgumų pusiausvyrą; (3) skatinti tvarų vidaus vandenų žvejybos vystymąsi; (4) didinti veikiančių struktūrų konkurencingumą ir ekonomiškai gyvybingų žuvininkystės sektoriaus įmonių vystymąsi; (5) skatinti aplinkos ir gamtos išteklių apsaugą ir gerinimą, kai tai susiję su žuvininkystės sektoriumi; (6) skatinti tvarų vystymąsi ir gerinti gyvenimo kokybę regionuose, kuriuose plėtojama žuvininkystės sektoriaus veikla; (7) skatinti moterų ir vyrų lygybę plėtojant žuvininkystės sektorių ir žuvininkystės regionus.

13Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 4 punkte nurodyta, kad priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities tikslai yra (1) naujų (rūšys, kurių akvakultūros gamyba valstybėje narėje yra nedidelė arba jos visai nėra ir kurios turi geras perspektyvas rinkoje) ir geras rinkos perspektyvas (rūšys, kurių paklausa rinkoje, kaip rodo vidutinės trukmės tendencijų prognozė, greičiausiai viršys pasiūlą) turinčių žuvų rūšių auginimas; (2) akvakultūros metodų, padedančių mažinti neigiamą ar didinti teigiamą poveikį aplinkai, palyginti su įprastine praktika, akvakultūros sektoriuje diegimas; (3) parama tradicinės akvakultūros veiklos rūšims, padedančioms išsaugoti ir plėtoti tradicinę ekonominę ir socialinę struktūrą bei aplinką; (4) parama įrangai, padedančiai apsaugoti ūkius nuo laukinių plėšrūnų, įsigyti; (5) darbo ir saugos sąlygų gerinimas akvakultūros ūkių darbuotojams. Šiems tikslams pasiekti keliami uždaviniai yra: (1) modernizuoti akvakultūros įmones; (2) siekti didesnio akvakultūros įmonių produktyvumo ir konkurencingumo; (3) užtikrinti akvakultūros įmonės auginamų žuvų ligų kontrolę ir likvidavimą; (4) skatinti rinkoje paklausių, vertingų žuvų rūšių auginimą; (5) mažinti žuvilesių paukščių daromą žalą žuvų augintojams.

14Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703 (toliau – ir Veiksmų programa), nurodyta, kad jos bendras tikslas yra skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą ir konkurencingumo didinimą, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą, taip pat įgyvendinant šią programą, yra inter alia siekiama plėtoti akvakultūrą, suderinti vidaus vandenų žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais ir sukurti konkurencingą vidaus vandenų žvejybos laivyną, plėtoti žuvų perdirbimą, didinant sektoriaus produktų konkurencingumą rinkoje, kuriant konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinti sektoriaus įmonių ir pripažintų gamintojų organizacijų arba kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą, mokslinius tyrimus, saugoti ir plėtoti gyvuosius vandens išteklius, užtikrinti žvejybinės veiklos plėtrą, statant ir modernizuojant žvejybos uostus ir prieplaukas bei jų infrastruktūros objektus, skatinti žuvininkystės regionų tvarų vystymąsi ir gerinti gyvenimo kokybę juose vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu.

15Teismas pabrėžė, jog pagrindinis motyvas, kuriuo skundžiamame akte yra grindžiama išvada, kad pareiškėjo paraiška netinkama paramai gauti buvo tai, kad jos pateikimo momentu pareiškėjas neužsiėmė versline akvakultūra. Šis tinkamumo paramai reikalavimas skundžiamame sprendime ir skunde teismui kildinamas iš Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 6 ir 12.1 punktų nuostatų. Atitinkamai, teismas nurodė, jog Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 6 punkte nustatyta, kad paramos paraiškas pagal Priemonės veiklos sritį gali teikti labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės ir didelės įmonės, užsiimančios versline akvakultūra. Šių taisyklių 12.1 punkte nustatyta, jog vienas iš tinkamumo gauti paramą kriterijų yra tai, kad paramos paraišką teikia pareiškėjas, įvardytas tinkamu pareiškėju pagal šių taisyklių III skyrių (minėtas 6 punktas yra šių taisyklių III skyriuje). Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 2 punkte nurodyta, kad jos yra parengtos vadovaujantis inter alia 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo, Veiksmų programa. 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad Europos Žuvininkystės Fondo parama būtų suderinta su Bendrijos politikos kryptimis, prioritetais ir veikla bei papildytų kitas Bendrijos finansines priemones. Šis suderinamumas ir papildomumas visų pirma nurodomas veiksmų programoje. Veiksmų programos 5.3.3.1 punkte nurodyta, kad priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ numatyti paramos gavėjai yra įmonės, kurios užsiima ar siekia užsiimti versline akvakultūra. Tos pačios priemonės kitoms veiklos sritims („Vandens aplinkosaugos priemonės“, „Gyvūnų sveikatai skirtos priemonės“) bei kai kurioms kitoms priemonėms Veiksmų programoje, yra konkrečiai nurodyta, kad tinkamais veiklos gavėjais yra įmonės, užsiimančios versline akvakultūra ar kita (priklausomai nuo priemonės ir veiklos srities) susijusia veikla. Tvirtinant Veiksmų programą buvo aiškiai ir konkrečiai ketinama, kad parama būtų skirta taip pat ir įmonėms, kurios neužsiima, bet siekia užsiimti versline akvakultūra.

16Teismas pažymėjo, jog Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 2 punkte nurodyta, kad jos parengtos vadovaujantis inter alia Veiksmų programa. Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu, o Veiksmų programa patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu. Šios programos 7.1.1 punkte nustatyta, kad vadovaujančioji institucija (Žemės ūkio ministerija) tvirtina Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisykles. Atitinkamai, Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių paskirtis yra sudaryti sąlygas įgyvendinti Veiksmų programą, bet ne plėsti ar siaurinti joje numatytą paramai tinkamų subjektų ratą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal šią priemonę parama yra skiriama iš Europos Sąjungos lėšų (Europos žuvininkystės fondo), konstatuotina, kad šiuo atveju Įgyvendinimo supaprastintosiomis taisyklėmis negali būti siaurinamas paramai tinkamų subjektų ratas, lyginant su numatytu minėtose Europos Sąjungos teisės nuostatose.

17Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjas nebuvo įregistruotas ir neturėjo veterinarinio patvirtinimo numerio, kurį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakyme yra iš esmės nurodyta kaip įrodymas, patvirtinantis, jog paraiškos pateikimo metu pareiškėjas neužsiėmė versline akvakultūra. Kita vertus, Įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse tarp tinkamumo paramai gauti kriterijų toks reikalavimas nėra įtvirtintas, jose tik yra numatyta, kad pareiškėjas turi įsipareigoti užtikrinti, kad projektas atitiks Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas netaikomas, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi), tačiau šis kriterijus yra nukreiptas į ateitį ir nesuponuoja pareigos paraiškos pateikimo metu pareiškėjui būti įregistruotu ir turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kurį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Atitinkamai, ši aplinkybė nebuvo pagrindas konstatuoti, kad UAB „Pažiba“ nebuvo tinkama paramai gauti.

18Nustatant, ar pagal ginčo santykių reguliavimą tinkamais pareiškėjais laikytini subjektai, kurie dar neužsiima, tačiau siekia užsiimti versline akvakultūra, yra reikšmingi ir minėti susijusio reglamentavimo tikslai. Iš minėtų reguliavimo tikslų šiuo atveju ypač atsižvelgtina į 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamente įtvirtintus siekius didinti veikiančių struktūrų konkurencingumą ir ekonomiškai gyvybingų žuvininkystės sektoriaus įmonių vystymąsi, skatinti tvarų vystymąsi ir gerinti gyvenimo kokybę regionuose, kuriuose plėtojama žuvininkystės sektoriaus veikla, remti bendrą žuvininkystės politiką, siekiant užtikrinti gyvųjų vandens išteklių naudojimą ir remti akvakultūrą, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą. Įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse taip pat nustatyta, kad jomis keliami tikslai ir uždaviniai siekti didesnio akvakultūros įmonių produktyvumo ir konkurencingumo; skatinti rinkoje paklausių, vertingų žuvų rūšių auginimą, naujų (rūšys, kurių akvakultūros gamyba valstybėje narėje yra nedidelė arba jos visai nėra ir kurios turi geras perspektyvas rinkoje) ir geras rinkos perspektyvas (rūšys, kurių paklausa rinkoje, kaip rodo vidutinės trukmės tendencijų prognozė, greičiausiai viršys pasiūlą) turinčių žuvų rūšių auginimą.

19Teismo nuomone, skundžiamame VAGK sprendime ginčo reguliavimas išaiškintas tinkamai atsižvelgiant į šiuos tikslus. Įsakyme pateiktas teisinio reguliavimo aiškinimas, kad tinkamais pareiškėjais negali būti laikomi subjektai, kurie neužsiima verslinės akvakultūros veikla, neįgyvendina Veiksmų programoje, Įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse numatytų tikslų. Teismas sprendė, kad skundžiamas VAGK sprendimas yra teisėtas ir jo naikinti nėra pagrindo.

20III.

21Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniu skundu (b. l. 50-53) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą (apeliacinio skundo reikalavime klaidingai nurodyta teismo sprendimo data) bei į administracinės bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti Žemės ūkio ministeriją.

22Apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, pateiktos pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymima, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino Agentūros argumentus, kuriais ji įrodinėjo savo sprendimo neskirti paramos pagrįstumą, o kai kurių argumentų visai nevertino, todėl teismo sprendimas turėtų būti naikinamas. Pabrėžia, jog Veiksmų programa nėra ir negali būti traktuojama kaip Europos Sąjungos teisės aktas, ji nėra tiesiogiai taikoma ir neturi viršenybės prieš Lietuvos Respublikos teisės aktus. Veiksmų programos 7.1.1 papunktyje nustatyta, kad vadovaujančioji institucija (Žemės ūkio ministerija) tvirtina Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisykles. Vadinasi, detalią paramos teikimo tvarką ir sąlygas (įskaitant ir galimus pareiškėjus) numato ne Veiksmų programa, o Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės.

23Atsakovas remiasi įstatymų viršenybės principu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012 pateiktais išaiškinimais ir nurodo, kad Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 6 punkte numatyta, kad paramos paraiškas pagal priemonės veiklos sritį gali teikti labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės ir didelės įmonės, užsiimančios versline akvakultūra. Šis principas būtų pažeistas, jeigu Agentūra vertindama pareiškėjo paraišką būtų neatsižvelgusi į minėtą tinkamumo kriterijaus sąlygą ir pareiškėjo, neužsiimančio versline akvakultūra, paraišką pripažintų tinkama paramai skirti.

24Agentūros nuomone, 2006 m. liepos 27 d. reglamente, Veiksmų programoje ir Įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse numatyti tikslai būtų pažeisti, jei parama būtų skiriama įmonėms, neužsiimančioms versline akvakultūra, o tik ketinančioms ja užsiimti ateityje. Nurodyti tikslai būtų kur kas lengviau įgyvendinami skiriant paramą ekonomiškai stabilioms, žuvininkystės sektoriuje jau įsitvirtinusioms ir verslinės akvakultūros veikla užsiimančioms įmonėms. Kita vertus, vertinant pareiškėjo byloje esančius dokumentus kyla rimtų abejonių ir dėl pareiškėjo galimybių užsiimti versline akvakultūra ateityje. Paaiškina, jog pagal paraiškos III skyriaus „Verslo planas“ 1 lentelės duomenis vienintelis pareiškėjo turimas ilgalaikis materialusis turtas yra nuomos sutarties pagrindu valdoma gamybinio pastato (unikalus Nr. 5597-5012-2026) dalis, kurioje pareiškėjas ir ketina įrengti UAS. Pagal VĮ Registrų centro duomenis minėtas gamybinis pastatas yra veršidė, pastato fizinio nusidėvėjimo procentas 43%, šio pastato dalis (170 kv. m.) nuomos sutarčių pagrindu taip pat valdo kiti pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“: UAB „MUKERA“, UAB „Lidanca“, UAB „Pagauk svajonę“, UAB „AquaNet LT“, UAB „Doradas“ ir UAB „Minčia“. Siekdama apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus bei vykdydama pažeidimų prevenciją ir rizikos valdymą Agentūra dėl pareiškėjo ir dalies kitų pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal nurodytos priemonės veiklos sritį, kaip galimai rizikingų subjektų, yra pateikusi informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT). Rašte nurodyta, kad subjektų riziką kelia šios aplinkybės – dalyvauja susiję asmenys, ta pati projektų įgyvendinimo vieta, tie patys finansavimo šaltiniai, projektams įgyvendinti prašoma vienodos paramos sumos.

25Agentūros nuomone, į administracinės bylos nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu taip pat tikslinga įtraukti Žemės ūkio ministeriją, nes ji patvirtino Įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles, dėl kurių nuostatų yra kilęs ginčas.

26Pareiškėjas UAB „Pažiba“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 59-64) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą.

27Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi argumentai, pateikti pirmosios instancijos teismui. Papildomai pareiškėjas remiasi Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 12.5 papunkčiu, Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 2, 11 punktais ir pažymi, jog Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės yra patvirtintos Žemės ūkio ministro įsakymu iki Įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-79, o Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės. Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės teikia nuorodą į Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles ir Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės numato, kad tinkamais pareiškėjais pagal Įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles gali būti ir nauji ūkio subjektai, nevykdantys veiklos. Įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse nėra aiškiai apibrėžta sąvoka „užsiimantys versline akvakultūra” ir nėra draudimo naujiems ūkio subjektams gauti paramą.

28Pareiškėjas pabrėžia, jog Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo, Veiksmų programa. Nurodytas reglamentas, jo 29 straipsnis nenumato, kad paramos gavėjai turi užsiimti versline akvakultūra. Pareiškėjo nuomone, numačius tokias sąlygas būtų iškreipiamas tikslas skatinti verslumą ir inovacijas, ribojama galimybė į rinką įeiti naujiems subjektams ir remiami jau rinkoje esantys subjektai. Tokie ribojimai iškreiptų konkurenciją, nes į paramą negalintys pretenduoti nauji ūkio subjektai negalėtų pasiūlyti konkurencingų kainų ir tai reikštų objektyviais kriterijais neparemto riboto asmenų rato finansavimą, tai pažeistų pagrindinius Europos Sąjungos principus dėl bendros konkurencingos rinkos. Veiksmų programa taip pat numato, kad paramos gavėjais gali būti tiek įmonės, kurios užsiima akvakultūra, tiek tos, kurios ketina ja užsiimti. Iš esmės paramos gavėjų apibrėžimas į Veiksmų programą perkeltas iš reglamento identiškai, tačiau pridėta sąvoka, kad paramą gali gauti įmonės „užsiimančios ar siekiančios užsiimti akvakultūra“. Tiek esant šiai papildomai sąvokai, tiek jos nesant, akivaizdu, kad kalba eina apie visas ir bet kokias įmones, atitinkančias pagrindinius kriterijus dėl jų dydžio, nepaisant jų veiklos.

292006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo taip pat numato konkrečias sąlygas ir atvejus, kai į tam tikrą paramą gali pretenduoti tik asmenys, užsiimantys konkrečia veikla (pvz., reglamento 23, 44 str. 4 d.). Jeigu reglamentas ir Veiksmų programa neriboja paramos gavėjų rato, Įgyvendinimo taisyklės negali paramos gavėjų rato susiaurinti. Nei įvardintame reglamente, nei Veiksmų programoje nėra nurodoma, kad paramos suteikimo tikslas yra esamų ūkio subjektų rėmimas.

30Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-175/2013 pateiktais išaiškinimais ir nurodo, jog Veiksmų programa yra įgyvendinama dvejomis įgyvendinimo taisyklėmis – Įgyvendinimo supaprastintosiomis taisyklėmis, pagal kurią gaunamos paramos maksimali suma yra 174 000 Lt (pagal kurias teikė paraišką pareiškėjas), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-299 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 3D-423 redakcija) patvirtintomis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara” priemonės „Akvakultūra” veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones” įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės, Taisyklės Nr. 3D-299), pagal kurią gaunamos paramos maksimali suma yra 3 500 000 Lt (taisyklių 15 p.). Abiejų įgyvendinimo taisyklių 4 punkte numatyti priemonės veiklos tikslai ir 5 punkte numatyti priemonės veiklos uždaviniai yra identiški, tačiau Įgyvendinimo supaprastintų taisyklių 6 punktas numato, kad paramos paraiškas pagal Priemonės veiklos sritį gali teikti labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės ir didelės įmonės, užsiimančios versline akvakultūra, o Įgyvendinimo taisyklių, pagal kurias gaunamos paramos maksimali suma yra 3 500 000 Lt, 6 punktas numato, kad paramos paraiškas pagal Priemonės veiklos sritį gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti versline akvakultūra. Įgyvendinimo taisyklėmis, pagal kurią gaunamos paramos maksimali suma yra 3 500 000 Lt, numatytas toks pats paramos gavėjų ratas kaip ir Veiksmų programoje bei reglamente, nesiaurinant paramos gavėjų jau veikiančiais akvakultūros srityje subjektais. Taigi abiejų įgyvendinimo taisyklių numatyti priemonės veiklos tikslai ir uždaviniai sutampa, tačiau pagal Įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles nėra numatyta, kad paramą gali gauti ir įmonės siekiančios užsiimti versline akvakultūra. Atsižvelgiant į paramos sumą ir sutampančius veiklos tikslus pagal abi įgyvendinimo taisykles, galima teigti, kad Įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse numatyta sąvoka „užsiimantys versline akvakultūra“ turi apimti ir naujus ūkio subjektus, kurie tik siekia tokia veikla užsiimti ir kitoks aiškinimas prieštarautų 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo, Veiksmų programoje ir visose jos įgyvendinimo taisyklėse numatytiems paramos tikslams.

31Pabrėžia, jog vertinant pareiškėjo paraišką nebuvo vertinamos jo galimybės ateityje užsiimti versline akvakultūra ir buvo vertinama tik aplinkybė, kad jis šiuo metu ja neužsiima. Atsakovas neatliko objekto patikrinimo vietoje, kaip tai numato Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 41 punktas. Atsižvelgiant į tai, šie atsakovo argumentai neturi ryšio su byla ir paraiškos atmetimo pagrindu. Atsakovas naujus paraiškos atmetimo pagrindus galėtų nurodyti iš naujo vertindamas paraišką. Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės nenumato, kad atsakovas turėtų vertinti pareiškėjo galimumą užsiimti versline akvakultūra ir teikia tik nuorodą, jog pareiškėjas turi įrodyti, kad jis atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles (Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 12.5 p.), kurios aiškiai numato, kad naujų ūkio subjektų ekonominis gyvybingumas vertinamas praėjus vieneriems metams po projekto įgyvendinimo. Projekto neįgyvendinus turėtų būti grąžintos paramos lėšos, o jų negrąžinus būtų pagrindas svarstyti dėl įvairių rūšių atsakomybės taikymo tiek įmonei, tiek jos dalyviams bei valdymo organams. Be to, Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 39 punktas numato, kad paramos paraiškos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtinomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – ir Veiksmų programos administravimo taisyklės). Remiasi Veiksmų programos administravimo taisyklių 37 punktu ir nurodo, jog nėra numatyta, kad būtų vertinamos hipotetinės galimybės, ar asmuo galės užsiimti versline akvakultūra ateityje. Atsakovas neturi teisės vadovautis savo sugalvotais vertinamaisiais hipotetiniais kriterijais. Pareiškėjui neaišku, kokiu būdu su jo paraiškos atmetimo pagrindu, nurodytu Įsakyme, yra susijęs atsakovo kreipimasis į FNTT.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi, atnaujinęs administracinės bylos nagrinėjimą iš esmės, kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją prašydamas pateikti nutartyje įvardintą informaciją (t. II, b. l. 73-82).

33Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2014 m. gruodžio 19 d. Žemės ūkio ministerija pateikė prašomą informaciją.

34Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tvirtinti jo ir pareiškėjo 2015 m. kovo 12 d. sudarytą taikos sutartį. •SS/21 1-201 rija 6

35Ruskan

36iklaičio teismo iklaičio Jotiems tvarkos atlikti

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. BR1-1368 dalies, kuria atsisakyta pareiškėjui UAB „Pažiba“ skirti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystė ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones“ įgyvendinimo supaprastintąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-263 (toliau – ir Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės).

40Proceso šalys pareiškėjas ir atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė apeliacinės instancijos teismui jų sudarytą 2015 m. kovo 12 d. taikos sutartį (toliau – ir Taikos sutartis), kurią prašo teismo patvirtinti ir šią administracinę bylą nutraukti.

41Pasisakydama dėl galimybės patvirtinti pateiktą taikos sutartį teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 521 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Taikos sutartis negali būti sudaroma bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo. Taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir skunde (prašyme) nurodyti reikalavimai. Taikos sutartimi gali būti išspręstas visas ginčas ar jo dalis (atskiri reikalavimai).

42Iš nurodyto teisinio reguliavimo galima teigti, jog taikos sutarties sudarymas savaime reiškia, kad tarp šalių yra kilęs konfliktas ir šalys siekia jį išspręsti. Taigi taikos sutarties esmė – tarpusavio kompromiso radimas. Tai reiškia, kad gana dažnai šalys, siekdamos bendro sprendimo, atsisako tam tikrų jų pozicijas išskiriančių argumentų, reikalavimų ir taip kiek atitolsta nuo pradinės ginčo pozicijos, siekiant rasti bendrų problemos sprendimo būdų.

43Kaip matyti iš pateiktos Taikos sutarties, ja pareiškėjas atsisakė nuo savo paduoto prašymo (reikalavimų) Taikos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir būdu. Nuo apeliacinio skundo taip pat atsisako ir atsakovas atsižvelgdamas į suderėtas Taikos sutarties sąlygas.

44Taigi pateikta Taikos sutartis išreiškia tiek pareiškėjo, tiek ir atsakovo valią ir siekį taikiai išspręsti šioje administracinėje byloje kilusį ginčą. Šiuo atveju nėra nustatyta ABTĮ 521 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, neleidžiančių tvirtinti pateiktos Taikos sutarties, nėra duomenų apie tai, kad ši sutartis gali pažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teises ar teisėtus interesus. Priešingai, iš Žemės ūkio ministerijos 2014 m. gruodžio 19 d. rašto taip pat matyti, kad ji taip pat yra suinteresuota, jog tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas taikiai. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, į tai, jog iš Taikos sutarties matyti, kad šalims yra žinomos patvirtintos taikos sutarties sukeliamos teisinės pasekmės, numatytos ABTĮ 102 straipsnyje (Taikos sutarties 5 p.), darytina išvada, jog egzistuoja visos teisinės sąlygos, leidžiančios šioje byloje tvirtinti šalių pateiktą Taikos sutartį.

45Prieš tvirtinant Taikos sutartį naikintinas skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 3R-42(AG-21/01-2014), kuris šioje byloje buvo priimtas bylą nagrinėjant išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (ABTĮ 25, 28 str.). Priešingu atveju palikus skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą galioti būtų paneigta Taikos sutartis, jos pasirašymas taptų teisiškai beprasmis. Patvirtintus Taikos sutartį, administracinė byla nutrauktina remiantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsniu, 101 straipsnio 4 punktu ir 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą panaikinti.

48Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. 3R-42(AG-21/01-2014) panaikinti.

49Patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateiktą 2015 m. kovo 12 d. tokio turinio taikos sutartį:

50„Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, įregistravimo kodas ( - ), adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, a. s. ( - ), „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, atstovaujama Teisės departamento direktoriaus T. J., veikiančio pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įgaliojimą Nr. BR8-60, (toliau – Atsakovė arba Agentūra), ir UAB „Pažiba”, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ( - ) Panevėžys (toliau – Pareiškėja), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena iš jų – Šalimi,

51atsižvelgdamos į tai, kad:

521. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2) pagal Pareiškėjos skundą (Atsakovės apeliacinį skundą) dėl Agentūros 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. BR1-1368 „Dėl projektų, kuriems skiriama ir neskiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystė ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara” priemonės „Akvakultūra” veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones” supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles, sąrašo patvirtinimo” dalies dėl paramos Pareiškėjai neskyrimo;

532. Šalys siekia teisinį ginčą užbaigti greitai ir taikiai;

543. Šalys siekia taikiai užbaigti pradėtą teisminį procesą administracinėje byloje Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2) bei užkirsti kelią kilti teisminiams ar neteisminiams ginčams ateityje prašymo pagrindu,

55vadovaudamosi:

564. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 521 straipsniu, reglamentuojančiu taikos sutarties sąlygas;

575. ABTĮ 101 str. 2 ir 4 d., pagal kurias, bylą nutraukus ir/ar pasirašius taikos sutartį, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama,

58sudarė šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis), kuria susitarė:

596. Taikiai baigti administracinę bylą Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2):

606.1. Pareiškėja šia sutartimi įsipareigoja projektą pagal 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktą paraišką kurios registracijos Nr. 2AKV1-3-13-5-PR001, įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.;

616.2. Pareiškėja įsipareigoja projekto pagal 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktą paraišką kurios registracijos Nr. 2AKV1-3-13-5-PR001, galutinį mokėjimo prašymą pateikti Agentūrai ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.;

626.3. kiekviena Šalis pati padengs savo bylinėjimosi (įskaitant išlaidas advokatų bei advokatų padėjėjų paslaugoms apmokėti) ir bet kokias kitas susijusias išlaidas, Šalies patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2);

636.4. kiekviena Šalis pati padengs savo patirtas išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties sudarymu;

646.5. Pareiškėja sutinka, jog 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktos paraiškos, kurios registracijos Nr. 2AKV1-3-13-5-PR001, vertinimas vyks vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara” priemonės „Akvakultūra” veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones” įgyvendinimo supaprastintosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-263 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara” priemonės „Akvakultūra” veiklos srities „Investicijos į akvakultūros įmones” įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo” (toliau – Supaprastintosios taisyklės) (Taikos sutarties pasirašymo metu galiojanti redakcija);

656.6. Pareiškėja sutinka, jog 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktos paraiškos, kurios registracijos Nr. 2AKV1-3-13-5-PR001, vertinimas vyks vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo” (Taikos sutarties pasirašymo metu galiojanti redakcija) (toliau – Administravimo taisyklės).

667. Atsakovė pareiškia, kad Pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 13 d. pateikta paraiška, registracijos Nr. 2AKV1-3-13-5-PR001, bus vertinama kaip atitinkanti Supaprastintųjų taisyklių 6 punkte nustatytą veiklos vykdymo reikalavimą (pripažįstama, jog įmonė užsiima versline akvakultūra), o tolimesnis pakartotinis paraiškos vertinimas ir administravimas bus vykdomas griežtai vadovaujantis Supaprastintųjų bei Administravimo taisyklių reikalavimais.

678. Agentūra įsipareigoja Pareiškėjos bylos pakartotinį vertinimą atlikti per 15 dienų po teismo nutarties, patvirtinančios taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos, neįskaitant laikotarpių skiriamų Pareiškėjai, prašomos papildomos informacijos pateikimui.

68Baigiamosios nuostatos:

699. Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis įpareigojantis susitarimas, kurio vykdymas Šalims yra privalomas ir užtikrinamas vadovaujantis šios Taikos sutarties sąlygomis.

7010. Šalys patvirtina, kad šia Taikos sutartimi išsprendžia visus ginčus administracinėje byloje Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2).

7111. Sudaroma Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų: nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisinis pagrindas pripažinti šią Taikos sutartį negaliojančia ir (ar) niekine.

7212. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, susijusių su šalių teisiniu statusu ir veiksnumu, viešąja tvarka, ir klausimų, kuriuos reglamentuoja imperatyvios teisės normos.

7313. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad yra visiškai veiksnios bei turi visas teises ir įgalinimus sudaryti ir įvykdyti šią Taikos sutartį pagal taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus.

7414. Šalys pareiškia, kad šią Taikos sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir, kaip atitinkančią valią, priėmė ir pasirašė.

7515. Šalys pripažįsta, kad ši Taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir dėl jos viena kitai jokių pretenzijų neturi ir ateityje nereikš.

7616. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės, numatytos ABTĮ 101 str. 2 ir 4 d., t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, prašo Teismą patvirtinti Taikos sutartį ir nutraukti administracinę bylą Nr. A-1468 858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2) Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

7717. Šalys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių žalos atlyginimo reikalavimų, susijusių su administracine byla Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01083-2014-2) Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bei Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

7818. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus taikos sutartį patvirtinusiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčiai.

7919. Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas Pareiškėjai, antrasis – Atsakovei, trečiasis – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

8020. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Šalims pasirašius šią Sutartį, ji Šalims turės įstatymo galią ir Šalims bus privaloma, o šią Taikos sutartį patvirtinus Teismui ji turės teismo sprendimo (res judicata) galią.“

81Administracinę bylą nutraukti.

82Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Paaiškino, jog pareiškėjas UAB „Pažiba“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Nurodė, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų... 7. Pareiškėjas UAB „Pažiba“ atsiliepime į atsakovo skundą (b. l. 14-18)... 8. Paaiškino, jog Europos Komisijos sprendimu C/2007/6703 patvirtintos paramos... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 13... 12. Teismas nurodė, jog ginčo santykių teisinio reguliavimo tikslai įtvirtinti... 13. Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 4 punkte nurodyta, kad priemonės... 14. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programoje,... 15. Teismas pabrėžė, jog pagrindinis motyvas, kuriuo skundžiamame akte yra... 16. Teismas pažymėjo, jog Įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių 2 punkte... 17. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjas nebuvo... 18. Nustatant, ar pagal ginčo santykių reguliavimą tinkamais pareiškėjais... 19. Teismo nuomone, skundžiamame VAGK sprendime ginčo reguliavimas išaiškintas... 20. III.... 21. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 22. Apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, pateiktos pirmosios instancijos... 23. Atsakovas remiasi įstatymų viršenybės principu, Lietuvos vyriausiojo... 24. Agentūros nuomone, 2006 m. liepos 27 d. reglamente, Veiksmų programoje ir... 25. Agentūros nuomone, į administracinės bylos nagrinėjimą trečiuoju... 26. Pareiškėjas UAB „Pažiba“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą (b.... 27. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi argumentai, pateikti pirmosios... 28. Pareiškėjas pabrėžia, jog Įgyvendinimo supaprastintosios taisyklės... 29. 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos... 30. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m.... 31. Pabrėžia, jog vertinant pareiškėjo paraišką nebuvo vertinamos jo... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi,... 33. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2014 m. gruodžio 19 d. Žemės... 34. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 35. Ruskan... 36. iklaičio teismo iklaičio Jotiems tvarkos atlikti... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl atsakovo... 40. Proceso šalys pareiškėjas ir atsakovas Nacionalinė... 41. Pasisakydama dėl galimybės patvirtinti pateiktą taikos sutartį teisėjų... 42. Iš nurodyto teisinio reguliavimo galima teigti, jog taikos sutarties sudarymas... 43. Kaip matyti iš pateiktos Taikos sutarties, ja pareiškėjas atsisakė nuo savo... 44. Taigi pateikta Taikos sutartis išreiškia tiek pareiškėjo, tiek ir atsakovo... 45. Prieš tvirtinant Taikos sutartį naikintinas skundžiamas pirmosios... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimą... 48. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 29 d.... 49. Patvirtinti apeliacinės instancijos teismui pateiktą 2015 m. kovo 12 d. tokio... 50. „Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,... 51. atsižvelgdamos į tai, kad:... 52. 1. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra nagrinėjama... 53. 2. Šalys siekia teisinį ginčą užbaigti greitai ir taikiai;... 54. 3. Šalys siekia taikiai užbaigti pradėtą teisminį procesą... 55. vadovaudamosi:... 56. 4. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 57. 5. ABTĮ 101 str. 2 ir 4 d., pagal kurias, bylą nutraukus ir/ar pasirašius... 58. sudarė šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis), kuria susitarė:... 59. 6. Taikiai baigti administracinę bylą Nr. A-1468-858/2015 (teisminio proceso... 60. 6.1. Pareiškėja šia sutartimi įsipareigoja projektą pagal 2013 m. rugsėjo... 61. 6.2. Pareiškėja įsipareigoja projekto pagal 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktą... 62. 6.3. kiekviena Šalis pati padengs savo bylinėjimosi (įskaitant išlaidas... 63. 6.4. kiekviena Šalis pati padengs savo patirtas išlaidas, susijusias su šios... 64. 6.5. Pareiškėja sutinka, jog 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktos paraiškos,... 65. 6.6. Pareiškėja sutinka, jog 2013 m. rugsėjo 13 d. pateiktos paraiškos,... 66. 7. Atsakovė pareiškia, kad Pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 13 d. pateikta... 67. 8. Agentūra įsipareigoja Pareiškėjos bylos pakartotinį vertinimą atlikti... 68. Baigiamosios nuostatos:... 69. 9. Ši Taikos sutartis yra tinkamai teisiškai įformintas ir Šalis... 70. 10. Šalys patvirtina, kad šia Taikos sutartimi išsprendžia visus ginčus... 71. 11. Sudaroma Taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams... 72. 12. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši Taikos sutartis nereglamentuoja... 73. 13. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad yra visiškai veiksnios bei turi visas... 74. 14. Šalys pareiškia, kad šią Taikos sutartį perskaitė, jos turinį,... 75. 15. Šalys pripažįsta, kad ši Taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir... 76. 16. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, patvirtina, kad joms žinomos ir... 77. 17. Šalys įsipareigoja ateityje viena kitai nereikšti jokių žalos... 78. 18. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus taikos sutartį patvirtinusiai... 79. 19. Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais... 80. 20. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Šalims pasirašius šią Sutartį, ji... 81. Administracinę bylą nutraukti.... 82. Nutartis neskundžiama....