Byla 2A-987/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Švarinta“ atstovėms advokatei Astai Jakutytei-Sungailienei, direktorei I. S., ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ atstovams direktoriui R. S., projektų vadovui P. Ž. ir advokatei Linai Darulienei, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei L. S., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ atstovams advokatui Justui Čobotui ir direktoriaus pavaduotojui R. Č., išvadą teikiančios institucijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovėms V. K. ir L. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Švarinta“ ir trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1136-368/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Švarinta“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinius atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, išvadas teikiančioms institucijoms Viešųjų pirkimų tarnybai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, dėl viešojo pirkimo sąlygų ir viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo bei viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Švarinta“ ieškiniu prašė:

4- panaikinti atsakovo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą (pranešimą), kuriuo atsisakyta nagrinėti ieškovo pretenziją;

5- pripažinti atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugos pirkimas“ pirkimo sąlygų 14 punkto, priedo Nr. 1 tiekėjo pasiūlymo formos dalį dėl kainos, techninės specifikacijos 1.9 punkto nuostatas prieštaraujančias imperatyviems viešųjų pirkimų principams ir pirkimo tikslui;

6- pripažinus pirkimo sąlygas prieštaraujančias imperatyviems viešųjų pirkimų principams ir pirkimo tikslui, panaikinti visus perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, priimtus po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2013-09-18, 10 val.).

7Ieškovas teigė, kad atsakovo paskelbto atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugos pirkimas“ paskutinė pirkimo sąlygų redakcija patvirtinta 2013 m. gegužės 29 d. protokolu. Pirkimo procedūros nuo 2013 m. liepos 29 d. iki 2013 m. rugsėjo 5 d. buvo sustabdytos dėl perkančiajai organizacijai pateiktos pretenzijos. Atsakovas 2013 m. rugsėjo 10 d. raštu informavo tiekėjus apie tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2013 m. rugsėjo 18 d., 10 val., o susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais įvyks 2013 m. rugsėjo 18 d., 10 val. Jis (ieškovas) 2013 m. rugsėjo 11 d. pateikė pretenziją, prašydamas panaikinti 2013 m. rugsėjo 10 d. raštą, nustatyti kitą protingą terminą pasiūlymams pateikti, sudarant galimybę tiekėjams kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo. Pretenzija 2013 m. rugsėjo 11 d. buvo atmesta. 2013 m. rugsėjo 18 d., 9.17 val. jis (ieškovas) pateikė atsakovui pretenziją dėl pirkimo sąlygų, tačiau atsakovas tą pačią dieną 9.47 val. jį informavo, kad pretenzija pateikta pasibaigus terminui, todėl nebus nagrinėjama. Mano, kad pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir pirkimo sąlygose nustatyto termino, todėl perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė ją (pretenziją) nagrinėti.

8Nesutikdamas su pirkimo sąlygų 14 punktu, ieškovas nurodė, kad viena iš komunalinių atliekų rūšių – antrinių žaliavų (pakuočių), nepagrįstai išskirta iš kitų, ir tokiu būdu ji (atliekų rūšis) tampa kito viešojo pirkimo objektu. Įvykdžius du atskirus pirkimus, susidarys situacija, kai už tų pačių atliekų surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas paslaugą bus mokama pagal dvi pirkimo sutartis, sudarytas su atskirais tiekėjais, todėl padidės komunalinių atliekų tvarkymo būtinos sąnaudos. Atsakovui planuojant vykdyti atskirą viešojo pirkimo konkursą dėl antrinių žaliavų (pakuočių) surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas, neįtraukiant šios paslaugos į šiuo metu vykdomo pirkimo objektą, sudaromos sąlygos riboti tiekėjų konkurenciją planuojamame vykdyti antrajame pirkime, kartu pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

9Ieškovas teigė, kad perkančioji organizacija nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 nuostatomis, numatančiomis, jog rinkliavos, mokamos savivaldybės gyventojų, dydis yra sudarytas iš pastovios ir kintamos dalių. Perkančioji organizacija ignoruoja nutarimu nustatytos metodikos taikymą ir pažeidžia viešąjį interesą, neracionaliai naudoja pirkimui skirtas lėšas.

10Ieškovas taip pat teigė, kad konkurso sąlyga dėl biologiškai skaidžių atliekų konteinerių spalvos skirtumo (techninės specifikacijos 1.9 p.) yra perteklinė, ribojanti tiekėjų konkurenciją, didinanti paslaugų teikimo kaštus.

11Pirkimo sąlygų 3 priedo 11 punktas nustato, kad tiekėjas turi turėti pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus įrankius, įrenginius ir technines priemones ir privalo pateikti perkančiajai organizacijai techninių priemonių sąrašą, kuriame turi būti pateikiamas techninių priemonių aprašymas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, nurodant turimas arba galimas pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais pirkimo sutarčiai vykdyti būtinas priemones. Ieškovas mano, kad tokiu reikalavimu tiekėjui, kuris visų įrankių neturi, bet ketina įsigyti ir yra sudaręs preliminarias reikalingų įrankių, įrenginių ir techninių priemonių pirkimo - pardavimo sutartis, nepagrįstai už

12kertamas kelias dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

13Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ prašė panaikinti:

 • konkurso pirkimo sąlygas ir viešojo pirkimo procedūras nutraukti;
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 10 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu įrašyti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą.

14Dėl konkurso sąlygų

15Ieškovas teigė, kad pirkimo sąlygos neatitinka VPĮ 24 straipsnio 8 dalies reikalavimų, pažeidžia Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos principų nuostatas. Viešojo pirkimo objektas – komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, o perdirbti tinkamų atliekų (antrinių žaliavų) surinkimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas neapima. Pirkimo sąlygų sutarties projekte įtvirtinta tiekėjo pareiga, teikiant paslaugas, vadovautis Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis, kuriose numatytos atliekų tvarkytojo pareigos nemokamai aprūpinti atliekų turėtojus antrinių žaliavų konteineriais, reguliariai ištuštinti antrinių žaliavų konteinerius, t. y., surinkti antrines žaliavas iš atliekų turėtojų. Tokia pati pareiga numatyta ir Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje. Ieškovas šiuo metu turi galiojančią Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo laikinąją sutartį. Įvykdžius pirkimą ir pasirašius naują sutartį, dabar galiojanti laikinoji sutartis pasibaigs. Taigi įvykdžius pirkimą neliks atliekų tvarkytojo, turinčio pareigą surinkti ir išvežti antrines žaliavas. Pirkimą laimėjęs tiekėjas, nors pagal sutartį neprivalės tvarkyti antrinių žaliavų, de facto bus priverstas jas tvarkyti.

16Pirkimo sąlygos neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos principų, kurie nustato, kad kainodaros taisyklės turi būti aiškios ir nedviprasmiškos; turi atitikti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjo interesus ir neturi versti tiekėjų veikti nepalankiomis sąlygomis; fiksuotas įkainis pirkimo dokumentuose gali būti nustatomas, kai rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dės sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio.

17Dėl atsakovo sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu įrašyti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą

18Ieškovas nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. 10 val. vyko tiekėjų pateiktų vokų su pasiūlymais atplėšimas. 2013 m. spalio 10 d. atsakovas informavo, kad sudaryta pasiūlymu eilė, kurioje pirmu numeriu įrašytas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas. Mano, kad šio tiekėjo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkte nustatytų reikalavimų pagrįsti transporto priemonių atitikimą teršalų išmetimo standartui, ne mažesniam kaip EURO IV; turėti ne mažiau kaip vieną automobilį su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui; turėti ne mažiau kaip 6 šiukšliavežius automobilius, reikalingus viešojo pirkimo sutarčiai vykdyti.

19Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Švarinta“ ieškinį ir ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai sujungė į vieną bylą. Ginčo dėl to nėra.

20II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

21Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškovo UAB „Švarinta“ ieškinį atmetė, o ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį tenkino iš dalies – panaikino atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013 m. spalio 10 d. sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

22Dėl ieškovo UAB „Švarinta“ reikalavimo

23Teismas nesutiko su ieškovu UAB „Švarinta“ dėl teiginio, kad atsakovas, gavęs 2013 m. rugsėjo 18 d. pretenziją, turėjo stabdyti pirkimo procedūras. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija pretenziją išnagrinėja tą pačią dieną, kai ji (pretenzija) gaunama, stabdyti pirkimo procedūrų, teismo įsitikinimu, nereikia. Įvertinęs ieškovo 2013 m. rugsėjo 11 d. ir 2013 m. rugsėjo 18 d. pretenzijų turinį, bei tai, kad apie pirkimo sąlygų pakeitimus viešai buvo paskelbta dar 2012 m. birželio mėnesį, teismas priėjo prie išvados, kad ieškovas praleido terminą pretenzijoms pateikti, tačiau atsižvelgdamas į viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principus, nusprendė vertinti šio ieškovo ieškinio argumentus.

24Teismo motyvai: pirkimo objektą, atsižvelgdama į poreikius, nustato perkančioji organizacija, o ne potencialūs tiekėjai, todėl aplinkybės, kad tiekėjams galbūt bus nenaudinga teikti tam tikras paslaugas, nelemia ir nekeičia perkančiosios organizacijos poreikių ar siekiamo tikslo.

25Teismas neanalizavo ieškovo UAB „Švarinta“ teiginių dėl rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes jie (teiginiai) nepagrįsti įrodymais. Nustatė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, sudarė nevienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir potencialiems tiekėjams nustatė skirtingus reikalavimus.

26Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 6 priedo 1.9 punktas numatė, jog biologiškai skaidžioms (žaliosioms) atliekoms surinkti naudojamų konteinerių spalva turi skirtis nuo mišrių atliekų konteinerių spalvos, o 3 priedo 11 punkte nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti pirkimo sutarčiai sudaryti reikalingus įrankius, įrenginius ir technines priemones. Šie reikalavimai, įvertinant pirkimo svarbą ir apimtį, nustatyti, siekiant įvertinti tiekėjo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tokie reikalavimai perkančiajai organizacijai svarbūs, nes padeda įsitikinti tiekėjų kvalifikacija pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

27Dėl ieškovo AB „Specializuotas transportas“ reikalavimo

28Teismas, remdamasis bylos faktinėmis aplinkybėmis bei VPĮ 94 straipsnio 1 dalimi, priėjo prie išvados, kad ieškovas AB „Specializuotas transportas“ praleido terminą ieškiniui pareikšti, tačiau, įvertinęs ieškovo nurodytas termino praleidimo priežastis, vadovaudamasis lygiateisiškumo principu bei siekiu neriboti tiekėjų teisės ginti tariamai pažeistas jų teises, praleistą terminą atnaujino.

29Dėl pirkimo objekto

30Įvertinęs ieškovo AB „Specializuotas transportas“ teiginius dėl pirkimo objekto, teismas sprendė, kad perkančioji organizacija gali atskirai organizuoti tam tikrų paslaugų pirkimą ir neprivalo visų rūšių atliekų tvarkymo paslaugų įsigyti vieno viešojo pirkimo metu. Atsakovas aiškiai nustatė pirkimo objektą, detalizavo perkamas paslaugas, todėl ieškovas nepagrįstai už perkančiąją organizaciją sprendžia, kokios paslaugos yra reikalingos ir kaip turi būti organizuojamas konkursas. Atsakovas, vykdydamas pirkimą, kuris neapima antrinių žaliavų tvarkymo paslaugų, nepažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų. Atliekų tvarkymo įstatymas neįpareigoja atsakovo organizuoti konkurso dėl visų rūšių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į atliekų šalinimo vietas.

31Dėl pretenzijų

32Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2013 m. liepos 26 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl viešojo pirkimo sąlygų, kuri buvo atmesta. 2013 m. rugsėjo 24 d. buvo pateikta pakartotinė pretenzija, kuri 2013 m. spalio 1 d. taip pat buvo atmesta, nusprendus jos pakartotinai nenagrinėti. Įvertinęs pakartotinės pretenzijos turinį, teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai jos (pretenzijos) pakartotinai nenagrinėjo, nes joje iš esmės keliami ankstesnėje pretenzijoje nurodyti klausimai.

332013 m. spalio 10 d. perkančioji organizacija pripažino trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų reikalavimus ir šį tiekėją paskelbė konkurso nugalėtoju. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2013 m. spalio 15 d. pateikė pretenziją, po ko viešojo pirkimo komisija 2013 m. spalio 15 d. sustabdė pirkimo procedūras, o 2013 m. spalio 22 d. nusprendė atidėti pretenzijos nagrinėjimą ir kreiptis į UAB „Ekonovus“ dėl kvalifikacijos patikslinimo. Gavęs papildomą informaciją, atsakovas ieškovo pretenziją atmetė. Teismas, įvertinęs šias faktines aplinkybes, sprendė, kad ieškovo teisės dėl to, kad pretenzijos nagrinėjimo terminas buvo pratęstas, nebuvo pažeistos.

34Dėl trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

35Įvertinęs trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto reikalavimams, teismas nustatė, kad UAB „Ekonovus“ transporto priemonės atitinka teršalų išmetimo standartą EURO IV pagal Tarybos direktyvą 2005/55/EB, ir kad technikos sąraše išvardytos transporto priemonės atitinka konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 1 dalį, tačiau teismas priėjo prie išvados, kad šis tiekėjas nepagrindė savo techninio pajėgumo, neįrodė, kad turi automobilį buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms surinkti, t. y., neįrodė, kad pajėgus tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. UAB „Ekonovus“ teiginys apie tai, kad automobilis yra tinkamas naudoti buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms surinkti, nesant kitų įrodymų, pvz.: transporto priemonės gamintojo ar jo atstovo Lietuvoje techninių duomenų apie transporto priemonės paskirtį, kitų dokumentų ar įrodymų, patvirtinančių, kad transporto priemonės konstrukcijos atitikimą reikalavimui dėl pavojingų atliekų surinkimo ir pervežimo, neįrodo, jog automobilis atitinka konkurso sąlygų reikalavimus.

36III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

37Ieškovas UAB „Švarinta“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 263 straipsnį, nes sprendimas iš esmės yra be motyvų, neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos teisinius ir faktinius dalykus, pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 str.).
 2. Pirmosios instancijos teismas suabsoliutino perkančiosios organizacijos teises ir nepagrįstai sprendė, kad antrinių žaliavų perdirbimas ir sutvarkymas nėra tiesiogiai susijęs su nagrinėjamu ginču. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnis, Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklių 47 punktas, 48.1 punktas įpareigoja užtikrinti antrinių žaliavų surinkimą, aprūpinti antrinių žaliavų konteineriais, reguliariai juos ištuštinti. Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuomet į atskirą pirkimo objektą išskiriamas vienas iš komunalinių atliekų rūšių surinkimo ir transportavimo paslaugos pirkimas, yra neracionalus pirkimui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas, pažeidžiant viešųjų pirkimų principus bei viešąjį interesą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 6 punkto nuostatos numato, kad būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos apima ir komunalinėse atliekose esančių antrinių žaliavų (pakuočių) rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo sąnaudas. Perkančiajai organizacijai sudarius pirkimo sutartį dėl antrinių žaliavų (pakuočių) surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas paslaugos teikimo viešajame konkurse, o dėl kitų komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas paslaugos – kitame, t. y. įvykdžius du atskirus pirkimus, neišvengiamai susidarys situacija, kuomet už tų pačių atliekų surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas paslaugą bus mokama pagal dvi pirkimo sutartis su atskirais tiekėjais. Dėl to neišvengiamai padidės su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios būtinosios sąnaudos. Nei vienam iš potencialių tiekėjų ekonomiškai nenaudinga ir nuostolinga teikti tik šią paslaugą, neteikiant visų rūšių surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos.
 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido terminą pretenzijoms pateikti. Ieškovas 2013 m. rugsėjo 18 d. pretenziją pateikė nepraleisdamas nei pirkimo sąlygų 11.11 punkte, nei VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje, 941 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.

38Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą iš dalies, t. y. dėl iš dalies patenkinto ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinio ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas vertino ne UAB „Ekonovus“ kvalifikaciją, kaip objektyvią kategoriją, o išimtinai tik UAB „Ekonovus“ pateiktus dokumentus. Priešingai nei nurodyta skundžiamame sprendime, transporto priemonė Mercedes Benz 2641 (valst. Nr. ( - )) yra visiškai parengta bei tinkama buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms vežti. Pirkimo dokumentai nenustatė jokių specialių reikalavimų automobiliui su įranga buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms surinkti, t. y., nenumatė reikalavimo dėl specialių sertifikatų ir pan. Net ir tuo atveju, jei būtų pripažinta, jog pirkimo dokumentai nustatė išvestinį kvalifikacijos reikalavimą pateikti tinkamumo vežti pavojingus krovinius sertifikatą (ADR), UAB „Ekonovus“ turi galimybę bet kada nuomos pagrindais naudotis transporto priemone, turinčia tokį sertifikatą. Prieš atmesdama pasiūlymą, perkančioji organizacija privalėjo paprašyti tiekėją pateikti duomenis apie tai ar ketinama pasitelkti transporto priemonė turi ADR sertifikatą. Papildomai su apeliaciniu skundu pateikta 2013 m. birželio 3 d. transporto priemonės nuomos sutartis pagrindžia, kad UAB „Ekonovus“ turi galimybę pasitelkti transporto priemonę (Volvo FH12, valstybinis numeris ( - )) su ADR sertifikatu. Šis įrodymas patvirtina trečiojo asmens kvalifikaciją.
 2. Atsakovas 2013 m. spalio 24 d. raštu Nr. S-3039 pareikalavo pateikti transporto priemonės Mercedes Benz 2641 aprašymą ar gamintojo techninius duomenis. Tiekėjas turėjo teisę laisvai pasirinkti, kuriuos įrodymus pateikti. UAB „Ekonovus“ perkančiajai organizacijai pateikė techninių priemonių sąrašą, kuriame buvo techninių priemonių aprašymas. Vėliau papildomai buvo pateikta 2013 m. spalio 28 d. transporto priemonės atitikties deklaracija Nr. 1028-02. UAB „Ekonovus“ visiškai atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

39Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB „Švarinta“ apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad nustatant pirkimo objektą buvo atsižvelgta į Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto tyrimo išvadas bei rekomendacijas. Apeliantas ginčija atsakovo teisę savo nuožiūra nustatyti konkretų viešojo pirkimo objektą. Joks teisės aktas nenurodo, jog visas komunalines atliekas privalo rinkti tik vienas tiekėjas. Pirkimo objektą, atsižvelgdama į poreikius, nustato pati perkančioji organizacija. Nurodė, kad apeliantas turėjo teisę pateikti pretenziją dėl viešojo pirkimo objekto per VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą, tačiau to nepadarė.

40Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ apeliacinį skundą, prašydamas palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą. Nurodė, kad apelianto UAB „Ekonovus“ argumentas“, jog viešojo konkurso sutarties vykdymui galėjo pasitelkti atitinkamą sertifikatą turinčią transporto priemonę kelia abejonių. Kartu su pasiūlymu tokios informacijos apeliantas nebuvo nurodęs, o šiuo metu koreguoja pasiūlymą. Naujų transporto priemonių nurodymas laikytinas viešųjų pirkimų principų bei procedūrų pažeidimu. Apeliantas neįrodė, kad transporto priemonė Mercedes Benz 2641 atitinka buityje susidarančių pavojingų atliekų vežimui.

41Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB „Švarinta“ apeliacinį skundą atmesti ir tenkinti jo (UAB „Ekonovus“) skundą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia teismo išvadų, kad atsakovo spendimai nepažeidė atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės normų. Teisės aktai nenustato reikalavimo, kad skirtingų rūšių atliekas rinktų tas pats arba skirtingi juridiniai asmenys. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokios apimties viešuosius pirkimus skelbti.
 2. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas praleido terminus pretenzijoms reikšti, todėl jis (apeliantas) neturėjo teisės teikti ieškinio. Apie paskutinį pirkimo dokumentų sąlygų pakeitimą atsakovas viešai paskelbė dar 2013 m. birželio 5 d. Apeliantas terminą pretenzijai pareikšti praleido daugiau nei tris mėnesius, todėl ši civilinė byla turėtų būti nutraukta.

42Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB „Ekonovus“ apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pagal CPK 47 straipsnio 4 dalį trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus. Skundo padavimas, kai pats atsakovas neskundžia sprendimo, yra veikimas prieš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos interesus. CPK 47 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama kaip užkertanti kelią trečiajam asmeniui teikti apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, kai jo (sprendimo) neskundžia proceso šalis, kurios pusėje veikia trečiasis asmuo.
 2. Nesutinka su apelianto UAB „Ekonovus“ argumentu, kad teismo sprendimas be motyvų. Sprendime aiškiai nurodyta, kad apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jo turima transporto priemonė atitinka teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojama pavojingoms atliekoms gabenti.
 3. Apeliantas neįrodė, kad jo turimas automobilis tinkamas pavojingoms atliekoms gabenti. Ieškinyje išsamiai išdėstyta, kad, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pavojingos atliekos gali būti gabenamos tik sertifikuota, specialiai pritaikyta įranga. Pateiktas transporto priemonės aprašymas neįrodo, kad transporto priemonė tinkama gabenti pavojingas atliekas.
 4. Apelianto teikiamas naujas įrodymas (transporto priemonės VOLVO FH12, turinčios pavojingų atliekų vežimo (ADR) sertifikatą, nuomos sutartis) neturėtų būti priimamas. Apeliantas keičia savo pasiūlymą taip, kad pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu. Leidžiant tokius pakeitimus būtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai.

43Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB „Švarinta“ apeliacinį skundą nagrinėti teismo nuožiūrą, o UAB „Ekonovus“ apeliacinį skundą atmesti. UAB „Ekonovus“ neįrodė, kad turi automobilį, tinkamą naudoti buityje susidarančioms atliekoms surinkti ir vežti. Apeliantas šių įrodymų nepateikė ir su apeliaciniu skundu. Vietoje to, pateikė nuomos sutartį, patvirtinančią, jog nuomojasi kitą automobilį.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Apeliaciniai skundai netenkintini.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

47Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2013 m. birželio 5 d. paskelbė atvirą konkursą „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugos pirkimas“. Pasiūlymus dalyviai galėjo pateikti iki 2013 m. rugsėjo 18 d. 10 val. (1 t., 99 b. l.). Nustatyta, kad 2013 m. spalio 10 d. perkančioji organizacija sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymas (15 t., 82-85 b. l.).

48Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl konkurso sąlygų teisėtumo bei trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

49VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones. Principų laikymusi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, taip pat paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau, kaip minėta, tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

50Dėl ieškovo UAB „Švarinta“ apeliacinio skundo

51Dėl pirkimo objekto

52Apeliaciniu skundu UAB „Švarinta“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais atmestas reikalavimas dėl konkurso sąlygų 14 punkto panaikinimo. Argumentų dėl kitų konkurso sąlygų pagrįstumo nenurodė, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

53Konkurso sąlygų 14 punktas apibrėžė pirkimo objektą – komunalinių atliekų (mišrių komunalinių atliekų, didelio gabarito, buityje susidarančių pavojingų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos, biologiškai skaidžių (žaliųjų) bei naudotų padangų) surinkimo iš Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų turėtojų ir jų transportavimo į apdorojimo (naudojimo ir šalinimo) vietas paslauga (1 t., 42 b. l.).

54Apeliantas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nustatytu pirkimo objektu, siekia, kad jis (pirkimo objektas) apimtų ir antrinių žaliavų (pakuočių) surinkimą. Remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (viešo pirkimo paskelbimo metu - 2013-06-05, nebuvo priimtas ir įsigaliojęs), Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsniu, Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-452 (toliau – Taisyklės), 47 punktu, 48.1 punktu, teigia, jog išskiriant vieną iš komunalinių atliekų rūšių yra pažeidžiami viešojo pirkimo principai ir viešasis interesas, nes tiekėjams nenaudinga ir nuostolinga teikti tik konkurso sąlygų 14 punkte nurodytą paslaugą, neteikiant visų kitų komunalinių atliekų rūšių surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas paslaugų, be to, išskiriant vieną iš komunalinių atliekų rūšių neracionaliai naudojamos pirkimui skirtos lėšos. Taigi pirkimo objekto netinkamą parinkimą apeliantas iš esmės grindžia ekonominiu nenaudingumu.

55Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi pirkimo objektą, atsižvelgdama į poreikius, nustato pati perkančioji organizacija, o ne tiekėjai, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

56Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog perkančioji organizacija, apibrėždama pirkimo objektą, būtų nesilaikiusi atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir tuo pažeidusi imperatyvius viešųjų pirkimų principus. Pirkimo objektas suformuluotas aiškiai ir nedviprasmiškai. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnis įpareigoja savivaldybes užtikrinti atliekų, taip pat ir antrinių žaliavų surinkimą, Taisyklių 47 punktas bei 48.1 punktas, kuriais remiasi apeliantas, įpareigoja atliekų tvarkytoją (surinkėją/vežėją) užtikrinti, kad Šiaulių miesto daugiabučių gyventojai būtų aprūpinti antrinių žaliavų konteineriais pagal nustatytus reikalavimus (Taisyklių 47 p.), taip pat ištuštinti konteinerius antrinėms žaliavoms (Taisyklių 48.1 p.). Taigi savivaldybė yra atsakinga už visų rūšių komunalinių atliekų, taip pat ir antrinių žaliavų surinkimą, tačiau, priešingai nei teigia apeliantas, jokie teisės aktai nereglamentuoja kokiu būdu ji (savivaldybė) turi užtikrinti atliekų surinkimą, t. y., nei Atliekų tvarkymo įstatymas ar Taisyklės, nei kiti teisės aktai nenumato, jog visas komunalines atliekas privalo rinkti tik vienas paslaugos tiekėjas, taip pat nedraudžia perkančiajai organizacijai vykdyti atskirus pirkimus skirtingoms atliekų rūšims surinkti ir transportuoti.

57Nepagrįstas ir neįrodytas apelianto skundo argumentas, kad perkančiajai organizacijai įvykdžius du atskirus pirkimus, už atliekų surinkimo ir transportavimo į apdorojimo vietas paslaugą bus mokama pagal dvi pirkimo sutartis, todėl padidės su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios būtinosios sąnaudos. Nustatyta, kad perkamos paslaugos kainą sudaro atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas 1 tonos kaina (1 t., 52 b. l.). Taigi kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, perkamos paslaugos kaina yra grindžiama tiekėjo išlaidomis, besąlygiškai susijusiomis su pirkimo objektu.

58Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo dėl konkurso sąlygų 14 punkto, apibrėžiančio pirkimo objektą, panaikinimo. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad perkančioji organizacija neprivalo pirkimo objekto keisti, įvertindama tik jo naudingumą tiekėjams. Priešingu atveju būtų tenkinami ne viešieji, o privatūs tiekėjų interesai. Neįrodyta, kad perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo objektą, į kurį neįtraukė vienos iš komunalinių atliekų rūšių – antrinių žaliavų (pakuočių), pažeidė atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat viešųjų pirkimų principus, viešąjį interesą ar apribojo apelianto ar kitų tiekėjų konkurenciją ir užkirto kelią teikti pasiūlymą bei dalyvauti konkurse.

59Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apelianto skundo ir naikinti konkurso sąlygų 14 punkte nustatyto pirkimo objekto.

60Dėl termino pretenzijai pateikti

61Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas praleido terminą pretenzijoms pateikti. Nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. pretenziją pateikė nepraleidęs nei pirkimo sąlygų 11.11 punkte, nei VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.

62Tiekėjai perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji nustato reikalavimus pirkimo objektui, gali skųsti VPĮ V skyriaus nustatyta tvarka, tačiau tokia galimybė (skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus) apribota laiko atžvilgiu ir priklauso nuo to, ar tiekėjas pagal bonus pater familias principą nedelsiant inicijuoja viešųjų pirkimų procedūrų peržiūrą. Tiekėjas viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. VPĮ 94 straipsnio 1 dalis numato, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui: 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.); 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.). Ši nuostata buvo perkelta ir į konkurso sąlygų 11.11 punktą.

63Nustatyta, kad viešo pirkimo sąlygos pirmą kartą buvo paskelbtos 2012 m. birželio 23 d. ir pirkimo eigoje ne kartą keistos. Apie paskutinį sąlygų pakeitimą ieškovas viešai paskelbė 2013 m. birželio 5 d. Perkančioji organizacija 2013 m. rugsėjo 10 d. raštu informavo tiekėjus, kad pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2013 m. rugsėjo 18 d. 10 val. (1 t., 99 b. l.). Apeliantas 2013 m. rugsėjo 11 d. pateikė pretenziją dėl 2013 m. rugsėjo 10 d. rašto, prašydamas nustatyti kitą terminą pasiūlymams pateikti, tačiau konkurso sąlygų šia pretenzija neginčijo (1 t., 103-105 b. l.). Perkančioji organizacija 2013 m. rugsėjo 11 d. raštu pretenziją atmetė (1 t., 106 b. l.). Apeliantas 2013 m. rugsėjo 18 d. (paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną) pateikė dar vieną pretenziją, kuria jau ginčijo konkurso sąlygas, taip pat ir sąlygą, apibrėžiančią pirkimo objektą (1 t., 107-115 b. l.). Perkančioji organizacija tos pačios dienos raštu informavo apeliantą, kad pretenzijos nenagrinės, nes ji pateikta praleidus terminą (1 t., 116 b. l.).

64Pažymėtina, kad nuo informavimo apie vykdomą konkursą momento (2013-06-05) apeliantas turėjo operatyviai ginti savo teises ir pretenziją dėl konkurso sąlygų teikti laikydamasis tiek VPĮ, tiek ir pirkimo dokumentuose nustatytų terminų. Šiuo atveju apeliantas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros, nes pretenziją dėl konkurso sąlygų pateikė, kaip minėta, paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo galutinės konkurso sąlygų redakcijos paskelbimo. Toks jo (apelianto) elgesys negali būti laikomas tinkamu ir sąžiningu, todėl perkančioji organizacija pretenzijos pagrįstai nevertino.

65Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir konstatavęs, kad pretenzija buvo pateikta praleidus konkurso sąlygų 11.11 punkte bei VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, tačiau apelianto ieškinį, kuriuo buvo ginčijamos konkurso sąlygos, nagrinėjo bei vertino ar jos (sąlygos) neriboja konkurencijos bei nepažeidžia viešųjų pirkimų principų.

66Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

67Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 263 straipsnį, nes sprendimas yra iš esmės be motyvų, todėl jis (sprendimas) turėtų būti panaikintas. Su tokiu apelianto skundo argumentu nėra pagrindo sutikti. Nustatyta, kad skundžiamas sprendimas yra motyvuotas, į esminius argumentus atsakyta, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė, jog pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.).

68Dėl trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ apeliacinio skundo

69Nagrinėjamoje byloje ginčas buvo kilęs dėl trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 1 dalyje (turėti ne mažiau kaip 6 šiukšliavežius automobilius su geografinės pozicionavimo sistemos (GPS) siųstuvais), 3 priedo 11 punkto 4 dalyje (turėti ne mažiau kaip 1 automobilį su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui) nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimas bei reikalavimui, kad tiekėjo naudojamos transporto priemonės atitiktų teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO IV pagal Tarybos direktyvą 2005/55/EB (1 t., 58 b. l.). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Ekonovus“ transporto priemonės atitinka teršalų išmetimo standartą EURO IV, taip pat atitinka konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 1 dalyje nurodytą reikalavimą, tačiau nustatė, kad apeliantas nepagrindė, jog turi konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nurodytą automobilį su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui. Atsižvelgęs į tai, teismas panaikino perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 10 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirmu numeriu įrašytas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas.

70Taigi nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl to, ar apelianto UAB „Ekonovus“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nustatytą reikalavimą turėti ne mažiau kaip vieną automobilį su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui.

71Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, jog pirkimo dokumentai nenustatė jokių specialių reikalavimų turėti ADR sertifikatą automobiliui, skirtam vežti buityje susidarančias pavojingas atliekas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 334 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ ir Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nėra taikomi transporto priemonėms, vežančioms buityje susidarančias pavojingas atliekas, todėl jo siūlytas automobilis Mercedez Benz 2641 atitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalies reikalavimus.

72Pirkimo dokumentų 3 priedo 11 punktas nustatė, jog kvalifikaciją įrodantys dokumentai – techninių priemonių sąrašas, kuriame pateikiamas techninių priemonių aprašymas arba gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai, nurodant turimas arba galimas pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos nuomos sutartys, preliminarios sutartys ar kitokie nuomos ar panaudos galimybes patvirtinantys dokumentai) pirkimo sutarčiai vykdyti būtinas priemones. Nustatyta, kad apeliantas atitikimą konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 daliai įrodinėjo savo paties sudarytu technikos sąrašu, kuriame nurodyta, kad automobilis Mercedes Benz 2641 skirtas pavojingiems kroviniams vežti (15 t., 66 b. l.). Perkančioji organizacija, kilus abejonių dėl UAB „Ekonovus“ kvalifikacijos, 2013 m. spalio 24 d. raštu įpareigojo tiekėją patikslinti (paaiškinti) duomenis apie kvalifikaciją (15 t., 101 b. l.). Vienas iš prašymų buvo pateikti technikos sąraše nurodytos transporto priemonės Mercedes Benz 2641 aprašymą ar gamintojo techninius duomenis, įrodančius, kad transporto priemonė yra tinkama pavojingų atliekų surinkimui. Apeliantas 2013 m. spalio 28 d. pateikė kvalifikaciją patikslinančius dokumentus (15 t., 108 b. l.). Atitikimą konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti pateikė savo paties 2013 m. spalio 28 d. surašytą deklaraciją, kurioje nurodė, kad automobilis Mercedes Benz 2641 tinkamas naudoti buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui, turi nuimamą sandarų, atsparų aplinkos poveikiui metalinį antstatą, kurio viduje telpa iki 12 vnt. 450 litrų talpos specialių konteinerių pavojingoms atliekoms laikyti ir gabenti (15 t., 113 b. l.). Kitų įrodymų, jog apelianto turima transporto priemonė Mercedes Benz 2641 yra skirta buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui, pateikta nebuvo.

73Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad apelianto siūlyta transporto priemonė Mercedez Benz 2641 neturi ADR sertifikato, taip pat nėra ginčo dėl to, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje aiškiai nesuformulavo jokių specialių reikalavimų turėti ADR sertifikatą automobiliui su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui. Ginčas iš esmės kilo dėl to, ar toks sertifikatas yra būtinas transporto priemonėms, vežančioms buityje susidarančias pavojingas atliekas.

74Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 17 straipsnio 1 dalį pavojingos atliekos vežamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytus pavojingų krovinių vežimo reikalavimus. Atliekų tvarkymo įstatymo 181 straipsnio 2 dalis nustato, kad buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms Atliekų tvarkymo įstatymo 17 straipsnio reikalavimai netaikomi tol, kol jas priima atliekas surenkanti, šalinanti arba naudojanti įmonė, kuri turi leidimą ir (ar) yra įregistruota į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Taigi iš paminėto teisinio reglamentavimo darytina išvada, jog po to, kai atliekas surenkanti, šalinanti arba naudojanti įmonė priima buityje susidarančias pavojingas atliekas, tokių atliekų vežimui taikomi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys pavojingų krovinių vežimą.

75Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 4 punktu pavojingų atliekų vežimą reglamentuoja Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 334 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstas apelianto skundo argumentas, jog buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms nėra taikomi pavojingų atliekų (krovinių) vežimą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 334 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ ir Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR).

76Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo 19 straipsnio 1 dalis numato, kad pavojinguosius krovinius vežančios transporto priemonės atitiktis ADR nustatytiems konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo reikalavimams patvirtinama transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatu. Taigi iš paminėto teisinio reglamentavimo darytina išvada, jog pavojingas atliekas (taip pat ir buityje susidarančias) vežančios transporto priemonės turi būti patvirtintos ADR sertifikatu.

77Minėta, jog perkančioji organizacija, konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nustatydama reikalavimą tiekėjams turėti automobilį su įranga buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms surinkti, taip pat apibrėždama kvalifikaciją įrodančius dokumentus, nenustatė jokių specialių reikalavimų tiekėjams turėti ADR sertifikatą automobiliui, skirtam vežti buityje susidarančias pavojingas atliekas, nors tokį reikalavimą nustatė pavojingų atliekų (krovinių) vežimą reglamentuojantys teisės aktai. Jo (sertifikato) atsakovas nereikalavo pateikti ir 2013 m. spalio 24 d. raštu prašydamas tiekėją paaiškinti (patikslinti) duomenis apie kvalifikaciją. Teisėjų kolegija pažymi, jog tam, kad tiekėjai galėtų pateikti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalies reikalavimas nebuvo suformuluotas aiškiai ir tiksliai. Kita vertus, tiekėjui, kuris teikia atliekų surinkimo bei transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas ir yra šios srities profesionalas, turi būti žinomi teisės aktai, nustatantys reikalavimus pavojingas atliekas vežančioms transporto priemonėms. Taigi apeliantui turėjo būti žinoma, jog transporto priemonė, skirta buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms vežti, pagal galiojančius teisės aktus turi turėti ADR sertifikatą. Nepateikus įrodymų, jog konkursui siūlytas Mercedez Benz 2641 tokį sertifikatą turi, yra tinkamas vežti buityje susidarančias pavojingas atliekas, nėra pagrindo pripažinti, jog pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nustatytą reikalavimą.

78Kartu su apeliaciniu skundu UAB „Ekonovus“ papildomai pateikė 2013 m. birželio 3 d. transporto priemonės nuomos sutartį, patvirtinančią, kad apeliantas yra išsinuomojęs transporto priemonę Vovlo FH12, turinčią pavojingų atliekų vežimo (ADR) sertifikatą (17 t., 43-44 b. l.). Šios sutarties apeliantas nei perkančiajai organizacijai, nei pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikęs. Pažymėtina, kad apeliantas turėjo galimybę ir teisę pasitelkti atitinkamą sertifikatą turinčią transporto priemonę sutarties vykdymui, tačiau tokią informaciją turėjo pateikti kartu su pasiūlymu. Naujas įrodymas, kuriuo grindžiamas atitikimas kvalifikaciniam reikalavimui, pateiktas tik apeliacinės instancijos teismui, todėl negali būti priimamas ir vertinamas, o jį priėmus ir konstravus kaip tinkamą įrodymą, taip būtų sudaryta galimybė apeliantui keisti pasiūlymą, o tai VPĮ draudžia (CPK 314 str.).

79Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino perkančiosios organizacijos 2013 m. spalio 10 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirmu numeriu įrašytas apelianto pasiūlymas.

80Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo AB „Specializuotas transportas“ atsiliepime į skundą pateiktu CPK 47 straipsnio aiškinimu, jog trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, neturi teisės skųsti sprendimo.

81CPK 47 straipsnio 2 dalis numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir procesines pareigas. CPK 42 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys turi teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis ir naudotis kitomis procesinėmis teisėmis. Atsižvelgiant į tai, trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ turėjo teisę skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

82Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų

84CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apeliantų UAB „Švarinta“ ir UAB „Ekonovus“ apeliacinių skundų, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

85Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė prašymą priteisti iš apeliantų jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, ieškovo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas, atsiliepimų į prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones rengimas, rengimasis bylos nagrinėjimui) sudaro 10 550,04 Lt (be PVM) (17 t., 197-200 b. l.).

86CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Ieškovo prašomos priteisti 10 550,04 Lt bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų teisinis pagrindas priteisti ieškovui visas jo prašomas bylinėjimosi išlaidas (10 550,04 Lt), tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą pobūdį bei galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiam atsiliepimui parengti, sprendžia, jog ieškovui priteistina 6 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme.

87Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

88Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

89Priteisti iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ (į. k. ( - )) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“ (į. k. ( - )) 6 000 Lt (šešis tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Švarinta“ ieškiniu prašė:... 4. - panaikinti atsakovo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimą (pranešimą), kuriuo... 5. - pripažinti atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių... 6. - pripažinus pirkimo sąlygas prieštaraujančias imperatyviems viešųjų... 7. Ieškovas teigė, kad atsakovo paskelbto atviro konkurso „Komunalinių... 8. Nesutikdamas su pirkimo sąlygų 14 punktu, ieškovas nurodė, kad viena iš... 9. Ieškovas teigė, kad perkančioji organizacija nesivadovavo Lietuvos... 10. Ieškovas taip pat teigė, kad konkurso sąlyga dėl biologiškai skaidžių... 11. Pirkimo sąlygų 3 priedo 11 punktas nustato, kad tiekėjas turi turėti... 12. kertamas kelias dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.... 13. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ prašė panaikinti: 14. Dėl konkurso sąlygų... 15. Ieškovas teigė, kad pirkimo sąlygos neatitinka VPĮ 24 straipsnio 8 dalies... 16. Pirkimo sąlygos neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m.... 17. Dėl atsakovo sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu įrašyti... 18. Ieškovas nurodė, kad 2013 m. rugsėjo 18 d. 10 val. vyko tiekėjų pateiktų... 19. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi civilinės bylos... 20. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 21. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškovo UAB... 22. Dėl ieškovo UAB „Švarinta“ reikalavimo... 23. Teismas nesutiko su ieškovu UAB „Švarinta“ dėl teiginio, kad atsakovas,... 24. Teismo motyvai: pirkimo objektą, atsižvelgdama į poreikius, nustato... 25. Teismas neanalizavo ieškovo UAB „Švarinta“ teiginių dėl rinkliavų už... 26. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 6 priedo 1.9 punktas numatė, jog... 27. Dėl ieškovo AB „Specializuotas transportas“ reikalavimo... 28. Teismas, remdamasis bylos faktinėmis aplinkybėmis bei VPĮ 94 straipsnio 1... 29. Dėl pirkimo objekto... 30. Įvertinęs ieškovo AB „Specializuotas transportas“ teiginius dėl pirkimo... 31. Dėl pretenzijų... 32. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ 2013 m. liepos 26 d. pateikė... 33. 2013 m. spalio 10 d. perkančioji organizacija pripažino trečiojo asmens UAB... 34. Dėl trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų... 35. Įvertinęs trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo atitikimą konkurso... 36. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 37. Ieškovas UAB „Švarinta“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 38. Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 39. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 40. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 41. Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB... 42. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė atsiliepimą,... 43. Trečiasis asmuo UAB „Ecoservice“ pateikė atsiliepimą, prašydamas UAB... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl konkurso sąlygų teisėtumo bei... 49. VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis... 50. Dėl ieškovo UAB „Švarinta“ apeliacinio skundo... 51. Dėl pirkimo objekto... 52. Apeliaciniu skundu UAB „Švarinta“ nesutinka su pirmosios instancijos... 53. Konkurso sąlygų 14 punktas apibrėžė pirkimo objektą – komunalinių... 54. Apeliantas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose... 55. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 56. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog... 57. Nepagrįstas ir neįrodytas apelianto skundo argumentas, kad perkančiajai... 58. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 59. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti apelianto skundo ir naikinti... 60. Dėl termino pretenzijai pateikti... 61. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog... 62. Tiekėjai perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji nustato... 63. Nustatyta, kad viešo pirkimo sąlygos pirmą kartą buvo paskelbtos 2012 m.... 64. Pažymėtina, kad nuo informavimo apie vykdomą konkursą momento (2013-06-05)... 65. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir... 66. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 67. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 263 straipsnį,... 68. Dėl trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ apeliacinio skundo... 69. Nagrinėjamoje byloje ginčas buvo kilęs dėl trečiojo asmens UAB... 70. Taigi nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl to, ar apelianto UAB... 71. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, jog... 72. Pirkimo dokumentų 3 priedo 11 punktas nustatė, jog kvalifikaciją įrodantys... 73. Teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad... 74. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 17 straipsnio 1 dalį pavojingos atliekos... 75. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d.... 76. Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų... 77. Minėta, jog perkančioji organizacija, konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4... 78. Kartu su apeliaciniu skundu UAB „Ekonovus“ papildomai pateikė 2013 m.... 79. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, prieina prie... 80. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo AB „Specializuotas transportas“... 81. CPK 47 straipsnio 2 dalis numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys... 82. Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta.... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 84. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 85. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė prašymą priteisti iš... 86. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 87. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 88. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą palikti... 89. Priteisti iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“...