Byla Ik-951-365/2011
Dėl leidimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Rasai Šimkuvienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Algiui Krušnai, atsakovės atstovei Renatai Jašinskienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,ŽVC“ atstovui T. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos MG AB ,,Precizika” skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, UAB ,,ŽVC“ dėl leidimo pakeitimo ir

Nustatė

2Pareiškėja MG AB ,,Precizika” kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2002 10 03 išduoto ir 2010 04 04 UAB ,,ŽVC“ vardu perregistruoto statybos leidimo Nr. ( - ) galiojimą ir priteisti teismo išlaidas (I t., b. l. 1-6, II t., b. l. 78-84).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad ji nuosavybės teise valdo dalį pastatų, esančių žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), ( - ), Vilniuje (toliau - Žemės sklypas) tarp jų ir nekilnojamąjį turtą - baseiną (unikalus Nr. ( - )) (toliau - Baseinas), kurio vidutinė rinkos vertė, remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, yra 38 000 Lt. 2010 03 05 gavo raštą, kuriame UAB „ŽVC“ nurodė, kad ji yra gavusi statybos leidimą vykdyti statybos darbus - įrengti statybos aikštelę toje sklypo dalyje, kurioje yra ir bendrovei priklausantis Baseinas. UAB „ŽVC“ vėliau nurodė, kad statybos leidimas Nr. ( - ) (toliau — Statybos leidimas), kuriuo neva buvo leista įrengti automobilių stovėjimo aikštelę vietoje Baseino, 2002 10 03 yra išduotas UAB „Fima“, kuri 2004 07 23 < pirkimo - pardavimo sutartimi perleido UAB „ŽVC“ tuo metu dar nebaigtą rekonstruoti administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniuje. UAB „ŽVC“ taip pat nurodė, kad minėta pirkimo - pardavimo sutartimi įgydamas administracinį pastatą iš UAB „Fima“ jis įgijo ir teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus UAB „Fima“ išduoto Statybos leidimo pagrindu. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad Statybos leidimas buvo perregistruotas UAB „ŽVC“ vardu tik 2010 04 19. 2002 02 28 buvo išdavusi sutikimą įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Tačiau, nurodytame sutikime nebuvo aptarta, kas turės teisę atlikti Baseino griovimo darbus, kaip bus kompensuojama likviduoto Baseino vertė ir kt. Visus nurodytus klausimus, susijusius su aikštelės įrengimu ir Baseino griovimu, bendrovė su UAB „Fima“ buvo susitarusi prieš imantis bet kokių naujos aikštelės įrengimo ir (ar) Baseino griovimo darbų išspręsti atskiru tarpusavio susitarimu. Tai patvirtina tas faktas, jog UAB „Fima“ išduotame ir vėliau UAB „ŽVC“ vardu perregistruotame Statybos leidime numatyta griauti tik gerbūvio elementus, kurie teisės aktuose apibūdinami kaip žemės sklype atlikti reljefo lyginimo, apželdinimo darbai, įrenginiai ir pan. Joks statinys, įskaitant Baseiną, negali būti prilygintas gerbūvio elementams, kurių griovimui buvo pritarta išduodant ginčijamą Statybos leidimą. Be to, nekilnojamasis daiktas, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 str. 1 d. 1 p., gali būti perleistas tik notarine forma sudarytu sandoriu: notarinis sandoris dėl Baseino perleidimo UAB „Fima“ ar kitam trečiajam asmeniui nebuvo sudarytas. Praėjus kuriam laikui nuo minėto sutikimo išdavimo, ji kartu su UAB „Fima“ atsisakė planų įrengti aikštelę ir griauti Baseiną, o automobilių parkavimo klausimą nusprendė spręsti suteikiant teisę bendrovei įrengti automobilių stovėjimo aikšteles Žemės sklypo rytinėje dalyje. Šią aplinkybę patvirtina 2002 10 22 UAB „Fima“ išduotas sutikimas Nr. ( - ), kuriame nurodė, kad neprieštarauja, jog UAB ,,Precizika“ įrengtų naują autoparkingą, ir neprieštarauja, kad aikštelių įrengimo darbai būtų vykdomi pagal UAB ,,Precizika“ parengtą projektinę dokumentaciją, koreguojant parengtą administracinio pastato ( - ) rekonstrukcijos projektą. Bendrovė parengė automobilių parkavimo aikštelės ( - ) techninį projektą, kuriam 2003 04 05 buvo išduotas statybos leidimas lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelių statybai Nr. ( - ). Atsižvelgiant į UAB ,,Precizika“ ir UAB „Fima“ susitarimą, minėto projekto techninėje dokumentacijoje nurodoma, kad iš anksčiau suderinto UAB „Fima“ projekto paliekama tik aikštelių sprendiniai, o visa kita projektuojama naujai. Pareiškėjos teigimu, tai akivaizdžiai parodo, kad jog UAB „Fima“ aiškiai ir neatšaukiamai atsisakė įrenginėti aikštelę Baseino vietoje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas informavo, kad administracinio pastato adresu ( - ) rekonstravimo projekte, kurio sprendiniams buvo pritarta 2002 09 25 Nuolatinės statybos komisijos posėdyje ir 2002 10 03 išduotas Statybos leidimas, buvo numatyta griauti gerbūvio elementus, konkrečiai neįvardijant Baseino, Baseno griovimo ar perkėlimo klausimą gali spręsti tik UAB ,,Precizika“. Pareiškėja nurodė, kad tiek Statybos leidimo išdavimo metu galiojusioje, tiek aktualioje Statybos įstatymo redakcijose buvo nustatyta, kad teisė būti statytoju gali būti įgyvendinama, tik kai statytojas žemės sklypą valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Bendrovės turimais duomenimis, UAB „ŽVC“ nėra sudariusi Žemės sklypo nuomos, ar kitokios Žemės sklypo valdymo ir (ar) naudojimo teises jam suteikiančios sutarties, niekada teisėtai nevaldė ir šiuo metu nevaldo Žemės sklypo bei jo nenaudojo ir nenaudoja nei nuosavybės, nei nuomos, nei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Todėl neatitiko ir neatitinka Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. nustatyto reikalavimo, t. y. UAB „ŽVC“ niekada neturėjo ir šiuo metu neturi teisės būti statytoju ir Žemės sklype vykdyti statybos darbus.

4Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjos skundais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimuose į skundus ( I t., b. l. 101-107, II t., 106-110) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad ji bei UAB „Fima“ vėliau pakeitė savo susitarimą ir iš anksčiau suderinto projekto, kuriam išduotas ginčijamas statybos leidimas, paliekami tik aikštelių (eksplikacija Nr. 4 ir Nr. 6) sprendiniai. Pažymėjo, kad norėdamas gauti 2003 04 05 statybos leidimą pareiškėja kreipėsi į UAB „Fima“ prašydama leisti jai įrengti automobilių stovėjimo aikšteles dalyje UAB „Fima“ nuomojamos teritorijos. Toks sutikimas buvo gautas. Prie minėto sutikimo yra pridėtas žemės sklypo pasidalinimo brėžinys, kuriame aiškiai matosi, kad UAB „Fima“ sutikimą dėl 2002 10 03 išduoto statybos leidimo koregavimo davė tik dalyje savo teritorijos (į ją neįeina ginčijamas automobilių parkavimas (eksplikacija Nr. 5)). Pareiškėjos pozicijos nepagrįstumą rodo ir tai, kad jei iš buvusios projektinės dokumentacijos būtų paliekama tik eksplikacijos Nr. 4 ir 6, vadinasi, UAB „Fima“ taip pat turėjo atsisakyti rekonstruoti administracinį pastatą (eksplikacija Nr. 1), projektuoti pagrindinį bei šiaurinį įėjimą (eksplikacija Nr. 9 ir 11) ir pan. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos pozicija, kad ginčijamas statybos leidimas turi būti panaikintas, nes UAB „ŽVC“ neturi teisės būti statytoju. Nurodo, kad Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje yra numatyti reikalavimai statytojo teisei įgyvendinti. Minėto straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais LR įstatymų nustatytais pagrindais. Statybos įstatymas nesieja teisės būti statytoju su žemės sklypo nuomos teise, t. y. valdymas ir naudojimas gali pasireikšti ir kitais įstatymuose nustatytais pagrindais. Pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies punktą 1 punktą valstybinės žemės sklypai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išnuomojami, jei jie užstatyti fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais. Vyriausybės 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 27 punkte nurodyta, jog naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus gali išsinuomoti LR fiziniai ir juridiniai asmenys, užsieniečiai, užsienio juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos. Pagal 28 punktą išnuomojami tie naudojami žemės sklypai, kurie užstatyti asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, jog UAB „ŽVC“ turi teisę naudoti žemės sklypą prie jai nuosavybės teise priklausančio pastato. Kaip matyti iš prie skundo pridėto Vilniaus apygardos teismo 2005 08 04 sprendimo adm. byloje Nr. 2A-774-52/05 Vilniaus apskrities viršininko 2002 08 01 įsakymas buvo panaikintas vien tik tuo pagrindu, kad Vilniaus apskrities viršininkas neteisingai nustatė išnuomojamo žemės sklypo dalis. UAB „Fima“ kaltės dėl 2002 08 01 įsakymo neteisėtumo nėra ir nebuvo, t. y. UAB „Fima“ (vėliau UAB „ŽVC“) subjektinė teisė būti žemės sklypo nuomotoja nebuvo panaikinta. Atkreipia dėmesį, kad 2002 10 03 statybos leidimas buvo perregistruotas 2010 04 19 (t.1 b.l.38-40), o įrašas registre apie tai, kad yra panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2002 08 01 įsakymas atsirado tik 2010 08 23, t.y. po beveik 4 mėnesių. Pati nuomos sutartis buvo apskritai nutraukta tik 2010 12 07, t.y. dar po 4 mėnesių. Tai rodo, kad nei Vilniaus miesto savivaldybė, nei UAB „ŽVC“ neatliko neteisėtų veiksmų. Pažymėjo, kad iš Nekilnojamojo turto registro išrašo (registro Nr. ( - )) matyti, kad sudaryta nuomos sutartis iš Nekilnojamojo turto registro nėra išregistruota (įrašas galioja nuo 2004 10 25 iki 2101 07 31). Teigia, kad išvardintos aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad tiek statybos leidimo išdavimo metu, tiek jo perregistravimo UAB „ŽVC“ vardu Vilniaus miesto savivaldybė teisės aktų nepažeidė, UAB „ŽVC“ neprarado subjektinės teisės (išsi)nuomoti naudojamą žemės sklypą todėl tuo pagrindu konstatuoti statybos leidimo neteisėtumo nėra galima.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atsiliepimuose prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepimuose į skundus ( I t., b. l. 89-90, II t., 96-98) nurodė, kad jai reikalavimų nėra keliama. Vadovaujantis statybos leidimų išdavimą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis UAB „ŽVC“, perregistruojant statybos leidimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai be kitų dokumentų turėjo pateikti ir valstybinės žemės sklypo, ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - )) nuomos sutartį bei pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos. Vilniaus apygardos teismo 2005 08 04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 buvo panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2002 08 01 įsakymas Nr. 3056-01 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Vilniuje išnuomojimo“, o Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 12 07 įsakymu Nr. Ž49-3348 žemės sklypo, ( - ), Vilniuje nuomos sutartis pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento. Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. numatyta, kad statytojo teisė įgyvendinama kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, o Statybos įstatymo 23 str. 29 d. 2 p. numatyta, kad Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas teismo sprendimu, jeigu asmuo, kuriam išduotas statybą leidžiantis dokumentas, nebeatitinka šio įstatymo 3 str. 2 d. nurodytų reikalavimų. Statytojas UAB „ŽVC“, planuojantis atlikti statybos darbus pagal 2002 10 03 statybos leidimą Nr. ( - ), perregistruotą 2010 04 19, žemės sklypo, ( - ), Vilniuje, (kadastrinis Nr. ( - )) nevaldo ir nenaudoja nei nuosavybės teise nei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, t. y. neatitinka Statybos įstatymo 3 str. 2d. l p. nustatyto reikalavimo, ir negali įgyvendinti statytojo teisės.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,ŽVC“ su pareiškėjos skundais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimuose į skundus ( I t., b. l. 193-203, II t., 111-124) nurodė, kad byloje pateikta medžiaga neįrodo, kad UAB ,,Fima“ atsisakė ketinimų griauti Baseiną. UAB ,,Fima“ neprieštarauja, kad automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai būtų vykdomi pagal Pareiškėjos parengtą projektinę dokumentaciją, koreguojant UAB ,,Fima“ parengtą administracinio pastato ( - ) rekonstrukcijos projektą. Iš pareiškėjai išduoto statybos leidimo Nr. ( - ) projektinės dokumentacijos matyti, jog UAB ,,Fima“ Statybos leidime numatytas autoparkingas, suprojektuotas vietoje Baseino (dokumentacijoje pažymėtas skaičiumi „5“) yra paliekamas.(t.2 b.l.151-154). Taigi pareiškėja šioje dalyje nekeitė Statybos leidime įtvirtintų projektinių sprendinių ir paliko vietoj Baseino UAB ,,Fima“ suprojektuotą autoparkingą. Tai patvirtina, jog UAB ,,Fima“ 2002 10 22 sutikimas leido keisti tik tuos Statybos leidimo projektinius sprendinius, kurie yra visai kitoje teritorijos dalyje, t. y. pareiškėjos projektiniuose sprendiniuose pažymėtoje skaičiais 4, 6, 7, 8 ir, kad pareiškėja tai žinojo ir suprato. Todėl 2002 10 22 sutikimas Nr. 01-11-883 nėra ir negali būti laikomas atsisakymu nuo teisės griauti Baseiną. Pareiškėja nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių buvo sudarytas susitarimas, kuriame nustatyta, jog prieš imantis bet kokių naujos aikštelės įrengimo ir (ar) Baseino nugriovimo darbų, tai bus aptarta atskiru tarpusavio susitarimu. Iš Statybos leidimo projektinės dokumentacijos matyti, kad eksplikacijoje prie Baseino yra paties pareiškėjos tuometinio vadovo Lisausko prierašas, jog Baseinas bus likviduojamas. Todėl pareiškėjo teiginiai, kad Statybos leidimas nesuteikia suinteresuotam asmeniui teisės nugriauti Baseiną, nepagrįstas. Paaiškino, kad Žemės nuomos sutartis buvo pripažinta niekine vien tam, kad sudaryti naują nuomos sutartį, kurioje būtų realizuotas 2005 08 04 Vilniaus apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05. Sprendimu buvo panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2002 08 01 įsakymas Nr. 3056-01 būtent dėl to, jog jame neteisingai buvo nurodytos išnuomotinos žemės sklypo dalys, nurodant per mažą dalį šioje byloje nedalyvaujančiam asmeniui UAB „Mabilona“. Todėl Žemės nuomos sutarties pripažinimas niekine negali turėti pasekmių suinteresuotam asmeniui išduoto Statybos leidimo atžvilgiu.

7Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus reikalavimus, prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad baseinas nėra vien dėl grožio. 2011 01 25 pažymoje nurodyta, kad MG AB „Precizika“ priklausantis baseinas yra inžinerinis statinys. Baseinas yra gamybinio-administracinio pastato inžinerinių tinklų ventiliacinės kondicionavimo sistemos dalis. Jo pagrindinė naudojimo paskirtis yra vandens, esančio vėdinimo kondicionavimo sistemoje, aušinimas. Baseinas skirtas vėdinti gamybines patalpas ir palaikyti jose reikiamą temperatūrą. Baseinas naudojamas nuo 1981 metų. Jis yra reikalingas pastato eksploatavimui.

8Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės atstovės su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepimuose nurodytais argumentais. Paaiškino, kad pareiškėja statybos leidimo turinį galėjo suvokti jau 2003 04 05, gavusi kitą statybos leidimą, kuriame baseino vietoje buvo numatyta ir suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė, todėl yra praleidusi terminą skundui paduoti. Pareiškėja norėdama įrengti UAB „Fima“ naudojamoje sklypo dalyje automobilių stovėjimo aikštelę, kreipėsi į UAB „Fima“, kuri sutikimą davė. Visa kita liko kaip buvo suplanuota 2002 m. statybos leidime. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento rašte buvo pasakyta, kad statinį galima griauti tik turint savininko sutikimą. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad nėra davusi sutikimo baseinui griauti. Prieš išduodant ginčijamą 2002 m. statybos leidimą, MG AB „Precizika“ sutikimas buvo duotas raštu. Sutikimas taip pat yra užtvirtintas statybos leidimo generaliniame plane, kur yra MG AB „Precizika“ direktoriaus žyma, kad baseinas turi būti likviduojamas ir jo vietoje statoma automobilių stovėjimo aikštelė. Pareiškėjos minėti 2003 m. susitarimai buvo dėl kitos sklypo vietos, o ne dėl baseino. Pareiškėjos teiginys, kad išduodant ginčijamą 2002 m. statybos leidimą ir 2010 m. balandžio 19 d. statybos leidimą perregistruojant UAB „ŽVC“ vardu, UAB „ŽVC“ nebuvo sudariusi nuomos sutarties, nepagrįstas. UAB „ŽVC“ nuomos sutartis nutrūko tik 2010 m. gruodžio mėnesį, t. y. jau po statybos leidimo išdavimo. Šios aplinkybės negalėjo sąlygoti statybos leidimo neteisėtumo.

9Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,ŽVC” atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepimuose nurodytais argumentais. Paaiškino, kad pareiškėja patikslino ne tik teismo įpareigotą skundo dalį, bet pateikė ir naujų argumentų, kad UAB „Fima“ 2003 m. išdavė sutikimą dėl statybos leidimo bei, kad nebuvo susitarimų dėl baseino griovimo. Pastarųjų argumentų klausimu yra praleistas apskundimo terminas. Statybos leidimo išdavimo metu nuomos sutartis UAB „ŽVC“ dar galiojo. Žemės nuomos sutartis yra pripažinta negaliojančia dėl panaikinto Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, bet tai nekeitė UAB „ŽVC“ kaip statinių savininko subjektinės teisės sudaryti naują nuomos sutartį. Statiniai vis dar nuosavybės teise priklauso UAB „ŽVC“. Ji faktiškai naudojasi šia žeme. Statybos leidimo panaikinimas tik dėl to, kad šiuo trumpuoju momentu UAB „ŽVC“ nėra sudariusi žemės nuomos sutarties, neatitiktų teisėtų lūkesčių, sąžiningumo ir teisingumo principo. Žemės nuomos sutartis bus sudaryta artimiausiu metu. Nacionalinės žemės tarnybos 2010 12 07 įsakymas Nr. Ž49-3348 nėra pasirašytas.

10Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas prašymas byla nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

11Pateikta teismui medžiaga patvirtina, kad MG AB “Precizika“ leido UAB ,,Fima“ jai priklausančioje pastato ( - ) Vilniuje žemės sklype rekonstrukciją, užstatant šeštąjį aukštą ir įrengiant UAB ,,Fima“ priklausančioje sklypo dalyje automobilių stovėjimo aikštelę. NTR centrinio duomenų banko išraše užfiksuota, kad UAB ,,Fima“ nuomavo žemę( - ) Vilniuje. (t. 2 b. l. 1-13).

122002 10 03 išduotas Statybos leidimas UAB ,,Fima“ vykdyto administracinio pastato rekonstrukciją ( - ) Vilniuje.

132010 04 19 statybos leidimas, išduotas 2002 10 03 d. perregistruotas UAB “ŽVC“ vardu administracinio pastato ( - ) Vilniuje rekonstravimo darbams (t. 2, b. l. 14-15; t. 1, b. l. 114-129).

14Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas MG AB“Precizika“ 2003 04 05 išdavė statybos leidimą Nr. ( - ) lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės statybai ( - ) Vilniuje. (t. 3, b. l. 151-155; 161-164; 50-53). Projektinėje dokumentacijoje užfiksuota, kad projektavimo dokumentacijos pagrindas yra anksčiau suderintas projektas su UAB „Fima“.

152010 03 25d. Vilniaus m. I apylinkės teisme , išnagrinėjus MG AB “Precizika“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, UAB “ŽVC“ buvo uždrausta imtis veiksmų, susijusių su MG AB “Precizika“ priklausančio baseino ( - ) Vilniuje pertvarkymu, t.y., dar iki 2010 metų kovo mėnesio MG AB “Precizikai“ buvo žinoma, jog UAB “ŽVC“ ruošiasi vietoje baseino įrenginėti automobilių stovėjimo aikštelę. (t.1, b. l. 65-66; t. 2, b. l. 67-68).

16Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2010 12 07d. įsakymu Nr. Ž49-3348 pripažino negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento 2002 08 01 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. ( - ) ir 2002 08 01 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. ( - ) (t. 2, b. l. 76), t. y. žemės nuomos sutartys buvo nutrauktos po to, kai byla jau buvo nagrinėjama teisme.

172002 08 09 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės Vilniaus filialo pažymėjime Nr. ( - ) užfiksuota, jog ( - ) Vilniuje UAB ,,Fima“ turi dalį nekilnojamojo turto ; juridinis žemės sklypo (jo dalies) įgijimo pagrindas – 2002 08 01 nuomos sutartis Nr. ( - ), o nuomos panaudos terminas nuo 2002 08 01 iki 2101 07 31 (t.2 b.l.165-167; 168).

182002 09 25d. UAB ,,Fima“ davė sutikimą MG AB “Precizika“ įrengti automobilių stovėjimo aikštelę jai nuomos teise priklausančioje žemės sklypo dalyje ( - ) Vilniuje (t. 2, b. l. 169-170-174).

19Byla nutrauktina.

20Ištirti įrodymai patvirtina, kad statybos leidimas UAB :Fima“ buvo išduotas laikantis norminių aktų reikalavimų, sprendžiant leidimo išdavimo klausimą. Žemės nuomos sutartis yra pripažinta negaliojančia dėl panaikinto Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, bet tai nekeičia padėties , nes UAB „ŽVC“ kaip statinių savininkas turi teisę sudaryti naują nuomos sutartį. Statiniai vis dar nuosavybės teise priklauso UAB „ŽVC“ ir bendrovė faktiškai naudojasi šia žeme. Statybos leidimo panaikinimas tik dėl to, kad šiuo momentu UAB „ŽVC“ nėra sudariusi žemės nuomos sutarties, neatitiktų teisėtų lūkesčių, sąžiningumo ir teisingumo principo.

21Statybos leidimas perregistruotas UAB “ŽVC“ vardu 2010 04 19. 2010 03 25 Vilniaus m. I apylinkės teisme jau buvo nagrinėjamas MG AB “Precizika“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, o UAB “ŽVC“ buvo uždrausta imtis veiksmų, susijusių su MG AB “Precizika“ priklausančio baseino ( - ) Vilniuje pertvarkymu, t. y., dar iki 2010 metų kovo mėnesio MG AB “Precizikai“ buvo žinoma, jog UAB “ŽVC“ ruošiasi vietoje baseino įrenginėti automobilių stovėjimo aikštelę. Vilniaus apygardos administraciniame teisme skundas dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu gautas 2010 10 25, t.y. praėjus septyniems mėnesiams po to, kai pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus m.1 apylinkės teismą. Skaičiuojant terminą nuo statybos leidimo išdavimo dienos, t.y. nuo 2002 10 03, praėjo daugiau nei aštuoneri metai. Todėl bet kuriuo atveju pareiškėjas praleido LR ABTĮ 33 str.1 d. numatytą kreipimosi į teismą terminą ir byla nutrauktina.

22Pareiškėjas MG AB “Precizika“ 2010 08 24 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą, prašydami paaiškinti ar gali UAB “ŽVC“ griauti baseiną ir prašo skaičiuoti kreipimosi į teismą terminą nuo atsakymo į šį kreipimasį gavimo dienos – nuo 2010 09 06 (t. 1, b. l. 32-33), nes neva nežinojo, kad gali būti griaunamas baseinas. Šią pareiškėjo poziciją teismas vertina kritiškai, kaip siekimą pateisinti niekuo nepagrįstą termino praleidimą, nes, kaip jau buvo minėta, pareiškėjas 2010 kovo mėnesį – dar prieš gaunant atsakymą iš miesto plėtros departamento kreipėsi į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą dėl galimų statybos veiksmų, kas akivaizdžiai liudija, jog pareiškėjas žinojo, kad baseinas bus griaunamas .

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 6 p., 102 str., teismas

Nutarė

24Nutraukti bylą.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja MG AB ,,Precizika” kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad ji nuosavybės teise valdo dalį pastatų,... 4. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjos... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,ŽVC“ su pareiškėjos skundais... 7. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus... 8. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės atstovės su pareiškėjos skundu... 9. Teisminio nagrinėjimo metu trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,ŽVC”... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 11. Pateikta teismui medžiaga patvirtina, kad MG AB “Precizika“ leido UAB... 12. 2002 10 03 išduotas Statybos leidimas UAB ,,Fima“ vykdyto administracinio... 13. 2010 04 19 statybos leidimas, išduotas 2002 10 03 d. perregistruotas UAB... 14. Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 15. 2010 03 25d. Vilniaus m. I apylinkės teisme , išnagrinėjus MG AB... 16. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus vedėjas... 17. 2002 08 09 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro... 18. 2002 09 25d. UAB ,,Fima“ davė sutikimą MG AB “Precizika“ įrengti... 19. Byla nutrauktina.... 20. Ištirti įrodymai patvirtina, kad statybos leidimas UAB... 21. Statybos leidimas perregistruotas UAB “ŽVC“ vardu 2010 04 19. 2010 03 25... 22. Pareiškėjas MG AB “Precizika“ 2010 08 24 kreipėsi į Vilniaus miesto... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Nutraukti bylą.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...