Byla 2-919-251/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Šiaulių vandenys” atstovei advokato padėjėjai Jurgitai Šventickienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Mechanika” atstovui advokatui Petrui Labanauskui. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys” ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mechanika” ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3500,76 Lt skolą, 133,03 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1049,00 Lt bylinėjimosi išlaidas: 109,00 žyminį mokestį ir 940,00 Lt advokato padėjėjo išlaidas. Nurodo, kad atsakovas nevykdo savo prievolės pagal 2009-01-01 lietaus nuotekų tvarkymo sutartį Nr.J83395, kuri buvo surašyta ir pateikta atsakovui pasirašyti vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001-11-22 patvirtintomis „Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklėmis“ ir nustačius kad lietaus nuotekos iš atsakovo teritorijos patenka į ieškovo eksploatuojamus nuotekų tinklus. Kartu su sutartimis išsiųstame lydraštyje atsakovui buvo nurodyta, kad vieną, atsakovo pasirašytą sutarties egzempliorių, atsakovas per penkias dienas privalo grąžinti ieškovui. Atsakovui per nurodytą terminą pasirašyto sutarties egzemplioriaus negrąžinus, ieškovas pakartotinai 2009-01-26, 2009-06-05 ir 2009-07-02 išsiuntė priminimus su raginimu patvirtinti sutartį ir grąžinti ieškovui, tačiau atsakovas į šiuos raginimus nereagavo ir pasirašyto sutarties egzemplioriaus ieškovui iki šiol negrąžino. Atsakovui nepareiškus prieštaravimų dėl pateiktos pasirašyti sutarties ir neginčijant atsakovo lietaus nuotekų patekimo į ieškovo eksploatuojamus nuotekų tinklus, atsakovui buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos – faktūros 3500,76 Lt sumai. Atsakovui neapmokant pateiktų PVM sąskaitų- faktūrų, ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui delspinigių pažymą su priskaičiuotais delspinigiais už laikotarpį nuo 2009-04-23 ir 2009-06-30, kurie sudaro 133,03 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius, palūkanas ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, ieškinį tenkinti.

3Atsakovas su ieškiniu nesutinka, ir nurodo, kad su ieškovo jokios sutarties nėra sudaręs ir prievolės apmokėti PVM sąskaitas – faktūras neturi. Atsakovas jokios žalos ieškovui nėra padaręs, atsakovas moka ieškovui už vandenį ir kanalizaciją, todėl ne atsakovo, o ieškovo pareiga yra prižiūrėti lietaus nuotekų linijas, kurios yra už atsakovo teritorijos ribų. Nurodo, kad ieškovas yra privatus juridinis asmuo, todėl be sutarties už neatliktas paslaugas reikšti reikalavimų neturi teisės. Tuo pačiu nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigius, kadangi jiems turi būti rašytinis susitarimas, bei nepagrįstas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, todėl ieškovas neturi reikalauti procentinių palūkanų. Prašo ieškinį atmesti ir iš ieškovo priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas pareiškimu kreipėsi į teismą dėl 3500,76 Lt skolos, 133,03 Lt delspinigių, 6 (šešių) procentų metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 127,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal kurį buvo priimtas teismo įsakymas. Atsakovui pateikus prieštaravimus, ir po prieštaravimų ieškovui pareiškus ieškinį, teismo įsakymas buvo panaikintas (b.l. 1, 18, 23, 26-28, 48).

6Byloje kilo ginčas dėl miesto paviršinių nuotekų sistemą prižiūrinčios organizacijos teisės reikalauti ir pareigos mokėti už paviršines nuotekas teritorijoje Liejyklos g. 1a, Šiauliuose.

7Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 306 patvirtintos Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklės (toliau – taisyklės), kuriose nustatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys iš savo teritorijų paviršines nuotekas išleidžiantys į paviršinių nuotekų sistemą nepriklausomai nuo to, kad paviršinės nuotekos leidžiamos lietaus nuotekų tinklais ar be tinklų į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotekų sistemą yra miesto paviršinių nuotekų sistemą prižiūrinčios organizacijos abonentas (b.l. 36-42). Atsakovui yra suteiktos paslaugos išvalant paviršinius lietaus vandenis, kurie patenka iš atsakovo teritorijos į ieškovo eksploatuojamus valymo įrenginius ir išvalyti yra pateikiami į miesto tinklus. Šios paslaugos yra laikytinos viešosiomis paslaugomis. Išlaidos už šias paslaugas yra susiję su valymo įrenginių eksploatavimu, vandens surinkimu ir jo transportavimu į miesto tinklus ir atsakovas privalo jas atlyginti. Minėtas taisykles papildo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu patvirtintas reglamentas Nr.D1-193 ,,Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo”, kuriame nustatyta, kad abonentas yra asmuo, kuriam sutartimi ar kitokia teise teisės aktuose numatytu būdu suteikta teisė išleisti paviršines nuotekas į kitam asmeniui priklausančią nuotekų tvarkymo sistemą, o paviršinės nuotekos yra ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus patenkantis kritulių ir kitoks nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo, laistymo ir pan. vanduo, kurį teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai, naudojant nuotekų tvarkymo sistemas, surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas, t.y. perduoti nuotekų tvarkytojui.

8Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Mechanika“ 2002-06-27 valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu nuomoja žemės sklypą, esantį Liejyklos g. 1A, Šiauliuose (b.l. 2-5). Minėtų savivaldybės taisyklių 4 ir 6 punktuose numatyta, kad abonentas yra asmuo, kuris iš savo teritorijų paviršines (lietaus) nuotekas išleidžia į paviršinių nuotekų sistemą, o teritorija apibrėžiama kaip fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis žemės sklypas (b.l. 36). Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu patvirtintas reglamentas Nr. D1-193 ,,Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo”, kurio 3 punktas numato, kad reglamento nuostatos taikomos visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) teritorijas, ant kurių susidaro ir gali susidaryti paviršinės nuotekos. Atsakovas UAB ,,Mechanika“ nuomos sutarties pagrindu valdo ir naudoja žemės sklypą, esantį Liejyklos g. 1A, Šiauliuose, todėl jam kyla pareiga mokėti už paviršines nuotekas, nes ta pareiga kyla žemės sklypus valdantiems ir/ar naudojantiems asmenims. Atsakovas turi pareigą pagal taisyklių 72 p. sudaryti su ieškovu ir asmenimis, valdančiais ar naudojančiais teritoriją, sutartis, kurias, kaip teigia ieškovas, atsakovas atsisako sudaryti. Teismo nuomone, tarp šalių atsiradę santykiai turi viešosios, atlygintinos sutarties požymių, ir yra sudaryti konkliudentiniais veiksmais.

9Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Mechanika“ būtų įsirengus savo paviršinių nuotekų apskaitą ar savo lėšomis būtų įsirengus valymo įrengimus, todėl UAB „Šiaulių vandenys“ už paviršinio (lietaus ) vandens nuotekas patenkančias iš objekto Liejyklos g. 1 Šiauliuose į tiekėjo lietaus nuotekų tinklus ir naudojimasis lietaus kanalizacijos tinklais, apskaičiavo vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 306 patvirtintų Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos ir įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių 98 p. bei 2009 01 01 lietaus nuotekų tvarkymo sutarties Nr. J83395 3.1 punktu ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras. Byloje taip pat nėra įrodymų , kad UAB „Mechanika“, jeigu abejoja mokėjimo dokumento teisingumu , būtų pateikę raštišką pretenziją tinklus prižiūrinčiajai organizacijai .

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 133,03 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,02 procentus už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas nesutinka dėl delspinigių priteisimo, kadangi atsakovo manymu, delspinigių reikalavimas nesant rašytino susitarimo negali būti tenkinamas, o kadangi ieškovas nepatyrė žalos, neturi teisės reikalauti ir procentinių palūkanų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.72 str. nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Kadangi byloje nėra įrodymų, kad šalys rašytine sutartimi būtų susitarę dėl netesybų mokėjimo, šis ieškinio reikalavimas netenkintinas.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina skola.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3500,76 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009-07-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas prašo priteisti 1049,00 Lt bylinėjimosi išlaidas – 109,00 Lt žyminį mokestį ir 940,00 Lt advokato padėjėjo pagalbos išlaidas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str., 93 str.1 d.). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos proporcingai patenkintam reikalavimui ir iš atsakovo ieškovui priteistinos 1011,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, bei valstybei 5,40 Lt pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovui UAB „Šiaulių vandenys“ 3500,76 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų, 76 centų) skolą, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo visos teismo priteistos 3500,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-07-24 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1011,00 Lt (vieno tūkstančio vienuolikos litų) bylinėjimosi išlaidas.

18Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ valstybei 5,40 Lt (penkių litų, 40 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

20Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai