Byla B2-2343-343/2012
Dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2012 06 29 kreditorių susirinkimo nutarimo 9 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens VĮ „Turto bankas“ skundą dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2012 06 29 kreditorių susirinkimo nutarimo 9 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2VĮ “Turto bankas” skundu prašo pripažinti negaliojančiu B AB spaustuvė „Spindulys“ 2012 06 29 kreditorių susirinkimo nutarimą devintuoju darbotvarkės klausimu ir priimti nutartį, kuria nuspręsti, kad administravimo išlaidoms, tame skaičiuje ir administratoriaus atlyginimui, laikotarpiui nuo įvykusio kreditorių susirinkimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skirti 15 000 Lt plius mokesčiai (b.l. 1-7). Skunde VĮ „Turto bankas“ nurodo, kad 2012 06 29 kreditorių susirinkimas skundžiamu klausimu nutarė „Palikti šiuo metu galiojančią administravimo išlaidų sąmatą“. Šis nutarimas yra priimtas pažeidžiant kreditorių teises ir teisėtus interesus, bei civilinio kodekso teisės normų nuostatas. Bankas balsavo prieš šį nutarimą. Įtakos šio nutarimo priėmimui turėjo didžiausio kreditoriaus Danske/Bank AS Lietuvos filialo balsavimas. Šis kreditorius elgiasi nesąžiningai, nes žino, kad nebus padengta nė dalelė kitų kreditorių reikalavimų, gal būt, taip bankas atsidėkoja administratoriui už tai, kad jis nuo 2011 01 21 neprašo iš banko pervesti į įmonės sąskaitą pinigų, proporcingai tenkančių administravimo išlaidoms dengti už perduotą įkeistą turtą. VĮ „Turto bankas“ siūlė administravimo išlaidoms iki bendrovės išregistravimo skirti 15 000 Lt plius mokesčiai. Administratorius turėjo su tokiu sprendimu nesutikti ir pats jį skųsti, nes administratoriui taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, specialios etikos taisyklės, todėl jis turi veikti taip, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudingos kreditoriams ir įmonei. Administratoriaus darbo krūvis yra ženkliai sumažėjęs, tačiau nežiūrint to jis neatlieka netgi būtinų darbų: neskirsto kreditoriams sukauptų lėšų; nors turtas perduotas įkaito turėtojui, tačiau jis nesugeba išreikalauti sumos, proporcingai tenkančios administravimo išlaidoms. Mano, kad teismas turėtų panaikinti skundžiamą nutarimą ir nustatyti administravimo išlaidoms 15000 Lt plius mokesčiai iki įmonės išregistravimo. Nurodo, kad ĮBĮ 24str. 5d., kurioje yra įtvirtinta nuostata, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui, suponuoja išvadą, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs teismui prerogatyvą patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą, bei, nustačius jo neteisėtumą, priimti vieną iš procesinių sprendimų – šį nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą, ar perduoti kreditoriams iš naujo spręsti dėl nutarimo priėmimo, arba šį nutarimą pakeisti. Teismui panaikinus skundžiamą nutarimą ir nepasisakius dėl administravimo išlaidų proporcijų mokėjimo, didžiausi kreditoriai vėl balsuotų kaip naudinga jiems, kiti kreditoriai turėtų skųsti tokį nutarimą ir tai užtęstų bankroto procesą. Skunde taip pat nurodoma, kad 14 dienų apskundimo terminas nėra praleistas, nes VĮ „Turto bankas“ pasirašytą 2012 06 29 protokolą gavo 2012 07 17, skundą teikia 2012 07 31.

3Atsiliepime į skundą (b.l. 123) B AB spaustuvė „Spindulys“ nurodo, kad skundas atmestinas, nes pirma, yra paduotas praleidus ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. , t.y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127str. 1d.). VĮ „Turto bankas“ balsavo raštu, todėl apie priimtą nutarimą galėjo sužinoti 2012 06 29. Skundo pateikimo terminas baigėsi 2012 07 13, tuo tarpu skundas paduotas tik 2012 07 31. B AB spaustuvė „Spindulys“ vadovaudamasi CK 1.126str. 2d. teismo prašo taikyti ieškinio senatį. Antra, kai kreditoriai nutaria nekeisti administravimo išlaidų sąmatos (su administratoriumi ir/ar kitais asmenimis sudarytų pavedimo sutarčių sąlygų), laikoma, jog yra pripažįstama, kad esminių pasikeitimų dėl bankroto procedūrų vykdymo, kurie sudarytų pagrindą pakeisti administravimo išlaidų sąmatą, nėra. Vieno iš kreditorių nuomonė nesudaro pagrindo nepritarti tokiam kreditorių sprendimui dar ir todėl, kad Atsakovo įsipareigojimus lemiantys sandoriai nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, nenutraukti, nepakeisti, yra galiojantys ir vykdomi. Nurodo ir tai, kad kreditorių susirinkimas turi teisę nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų (ĮBĮ 23str. 3p.). Skunde nurodyti argumentai dėl administratoriaus neveikimo yra administratoriaus veiksmų vertinimo dalykas, veiksmų vertinimas ir sprendimai dėl jų yra kreditorių susirinkimo kompetencija, t.y. kreditoriaus ir administratoriaus ginčui dėl administratoriaus veiksmų yra nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka. Toks ginčas nėra net inicijuotas, todėl teismas negali šioje byloje spręsti dėl administratoriaus neveikimo ir šiais argumentais grįsti sprendimą dėl patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo.

4Atsiliepimu į skundą Danske Bank A/S (b.l. 131-134) prašo skundą atmesi. Atsiliepime nurodo, kad administravimo išlaidų sąmatos nustatymo, bei disponavimo ja tvarkos klausimai yra išimtinė kreditorių susirinkimo prerogatyva (ĮBĮ 36str. 2d., 3d.; 23str.1d.5p.) . Todėl prašymas teismui nustatyti administravimo išlaidų sąmatą yra neteisėtas, neatitinkantis galiojančio įstatyminio reglamentavimo bei teismų praktikos. 2012 06 29 kreditorių susirinkime 9 darbotvarkės klausimu už nutarimą palikti galiojančią administravimo išlaidų sąmatą balsavo 68,80 proc. visų kreditorių. Sutinkamai su ĮBĮ 24str. 1d. kreditorių susirinkimo nutarimai laikomi priimtais, kai už juos balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų patvirtintų reikalavimų. Akivaizdu, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas teisėtai. Kreditoriai, priimdami skundžiamą nutarimą atsižvelgė į administratoriaus darbo krūvį, dirbamų darbų apimtis ir sudėtingumą. Buvo atsižvelgta į administratoriaus informaciją apie vykdomus darbus: parduodamas įmonės turtas, keturi teisminiai ginčai, darbas su įmonės debitoriais, darbas skolų išieškojimo procese ir kt. . Tai reikalauja laiko ir piniginių sąnaudų. Daug pinigų ir laiko reikalauja informacijos teikimas 59 kreditoriams, informacijos teikimas buvusiems darbuotojams ir VSDFV iš archyvo (dokumentai buvo kaupiami nuo 1944 metų). Administravimo išlaidos yra naudojamos taupiai, yra sutaupyta 30 procentų visos patvirtintos sumos, o kitos išlaidos pagrįstos dokumentais.

5Atsiliepimu į skundą UAB „Danske lizingas“ (b.l. 125-126) prašo skundą atmesti ir nurodo, kad sutinka su Danske/Bank AS Lietuvos filialo išdėstyta pozicija.

6Skundas atmestinas.

72012 06 29 įvyko aštuntasis B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas (b.l. 8-11). Šiame kreditorių susirinkime devintuoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ kreditoriai nutarė : „Palikti šiuo metu galiojančią administravimo išlaidų sąmatą“. Su šiuo nutarimu nesutinka VĮ „Turto bankas“.

8Dėl ieškinio senaties termino taikymo

9Sprendžiant skundo pagrįstumo klausimą, pirma išspręstinas klausimas ar skundas paduotas nepraleidus ieškinio senaties termino. Todėl svarbu nustatyti, kada ieškinio senaties terminas prasidėjo ir kada baigėsi. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127str. 1d.). VĮ „Turto bankas“ apie 2012 06 29 kreditorių susirinkimą žinojo, kadangi balsavo raštu, todėl turėjo pareigą domėtis priimtais nutarimais ir apie priimtą nutarimą ne tik galėjo, bet ir privalėjo sužinoti tą pačią dieną, t.y. - 2012 06 29. Įvertinus nurodytą, pareiškėjai skundo pateikimo terminas baigėsi 2012 07 13, tuo tarpu skundas paduotas tik 2012 07 31 (b.l. 12). B AB spaustuvė „Spindulys“ vadovaudamasi CK 1.126str. 2d. teismo prašo taikyti ieškinio senatį. Sutinkamai su CK 1.131str. 1d. ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Teismas įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad VĮ „Turto bankas“ praleido ieškinio senaties terminą, B AB spaustuvė „Spindulys“ prašo jį taikyti, teismas taiko ieškinio senatį ir sprendžia, jog vien dėl to skundas atmestinas.

10Dėl nutarimo 9 –uoju darbotvarkės klausimu.

11Kaip žinia, devintuoju darbotvarkės klausimu įmonės kreditoriai Nutarė „Palikti šiuo metu galiojančią administravimo išlaidų sąmatą“. VĮ „Turto bankas“ nuomone, šis nutarimas yra priimtas pažeidžiant kreditorių teises ir teisėtus interesus, bei civilinio kodekso teisės normų nuostatas. Šį bendro pobūdžio teiginį bankas grindžia ta aplinkybe, jog įtakos šio nutarimo priėmimui turėjo didžiausio kreditoriaus Danske/Bank AS Lietuvos filialo balsavimas. Teismo vertinimu, o taip pat tai patvirtina balsavimo rezultatai, ginčijamo nutarimo priėmimui įtakos turėjo visų kreditorių, dalyvavusių susirinkime, balsavimas. Pagal ĮBĮ nuostatas kreditoriai susirinkime turi nevienodą balsų skaičių, todėl akivaizdu, jog nuo daugiausiai balsų turinčio kreditorius balsavimo priklauso, koks bus balsavimo rezultatas. Šioje bankroto byloje didžiausiu kreditoriumi yra Danske/Bank AS ir todėl nuo jo balsavimo ir priklauso balsavimo rezultatas. Tokia situacija atitinka įstatymo nuostatas. Pažymėtina, kad Danske/Bank AS balsavo su tiek balsų, kiek turi, balsavo laiku, įstatymų nepažeidė.

12Pareiškėja taip pat nurodo, kad Danske/Bank AS elgiasi nesąžiningai, nes žino, kad nebus padengta nė dalelė kitų kreditorių reikalavimų. Teismas sprendžia, kad pareiškėja neįrodė banko nesąžiningumo, nes Danske/Bank AS yra tarp kitų kreditorių, todėl yra neįtikėtina, kad bankas veiktų pats prieš save. Iš kitos gi pusės, akivaizdu, jog negali būti priešpastatomi kreditorių interesai prieš administratoriaus interesą gauti užmokestį už atliekamą darbą, t.y. negalima versti administratorių dirbti be atlyginimo, juolab įvertinus tokias svarbias aplinkybes, kad administratoriui taikomi aukšti kvalifikacijos standartai, jis turi turėti leidimą teikti administravimo paslaugas, keliami aukšti reikalavimai jo atsakomybei. Pareiškėja svarsto, kad, gal būt, taip bankas atsidėkoja administratoriui už tai, kad jis nuo 2011 01 21 neprašo iš banko pervesti į įmonės sąskaitą pinigų, proporcingai tenkančių administravimo išlaidoms dengti už perduotą įkeistą turtą. Teismas dėl šio motyvo nepasisako, nes tai tėra pareiškėjos pamąstymai. Sprendžia, kad prielaidų pagrindu kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti panaikintas.

13Be to, VĮ „Turto bankas“ nuomone, administratoriui turėjo užtekti banko siūlomos administravimo išlaidoms iki bendrovės išregistravimo - 15 000 Lt plius mokesčiai sumos. Šis motyvas yra niekuo nepagrįstas, nes nepateikti jokie paskaičiavimai, neaišku kiek užsitęs bankroto procedūros, be to, kaip nurodė administratorius yra vykdomos anksčiau sudarytos sutartys. Svarbi yra ir ta aplinkybė, jog kreditoriai nepripažino, kad yra esminių pasikeitimų dėl bankroto procedūrų vykdymo, pasikeitimų nenurodė ir pareiškėja, todėl ir nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutarimą šiuo argumentu.

14Motyvą, kad administratorius turėjo su tokiu sprendimu nesutikti ir pats jį skųsti teismas vertina kaip bendro pobūdžio pasvarstymą, nes administratorius negali veikti pats prieš save. Tiesiog yra neįtikėtina, kad administratorius, turėdamas vykdyti nepakeistą pavedimo sutartį, vykdydamas bankroto procedūras, skųstų kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais yra skiriamos lėšos administravimo išlaidoms apmokėti. Tuomet neaišku, kas gi turėtų apmokėti administravimo išlaidas. Jeigu tai darytų administratorius iš savo lėšų, tai akivaizdu, jog jis taip pat bankrutuotų. Be to, kaip nurodo Danske/Bank AS dalis administravimo išlaidų dengiamos pagal faktines išlaidas ir administratorius yra sutaupęs apie 30 proc. skirtų lėšų. Tai patvirtina tą aplinkybę, jog administratorius lėšas naudoja ekonomiškai, veikia kreditorių interesais. Nors pareiškėja nurodo, kad administratoriaus darbo krūvis yra ženkliai sumažėjęs, tačiau šio savo teiginio nedetalizuoja, todėl teismas sprendžia, kad ši aplinkybė nėra įrodyta.

15Pareiškėjos nuomone, administratorius neatlieka netgi būtinų darbų: neskirsto kreditoriams sukauptų lėšų; nors turtas perduotas įkaito turėtojui, nesugeba išreikalauti sumos, proporcingai tenkančios administravimo išlaidoms. Teismo vertinimu tai nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutarimą, nes pareiškėja nepateikė įrodymų, kad administratorius netinkamai atlieka savo pareigas. Pirma, dėl administratoriaus netinkamo pareigų atlikimo turi būti priimtas atitinkamas kreditorių susirinkimo nutarimas, nes būtent kreditorių susirinkimas turi teisę nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų (ĮBĮ 23str. 3p.). Nurodyti argumentai dėl administratoriaus neveikimo yra administratoriaus veiksmų vertinimo dalykas, veiksmų vertinimas ir sprendimai dėl jų yra kreditorių susirinkimo kompetencija, t.y. kreditoriaus ir administratoriaus ginčui dėl administratoriaus veiksmų yra nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka. Toks ginčas nėra net inicijuotas, todėl pareiškėja negali šiuo argumentu grįsti savo reikalavimo. Trečia, pareiškėja nepateikė teismui prašymo pakeisti administratorių, nes paskirtasis neatlieka ir/ar netinkamai atlieka jam pavestas pareigas.

16Pareiškėja VĮ „Turto bankas“ prašo teismą panaikinus skundžiamą nutarimą nustatyti administravimo išlaidoms 15 000 Lt plius mokesčiai iki įmonės išregistravimo. Jos nuomone, ĮBĮ 24str. 5d., kurioje yra įtvirtinta nuostata, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui, suponuoja išvadą, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs teismui prerogatyvą patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą, bei, nustačius jo neteisėtumą, priimti vieną iš procesinių sprendimų – šį nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą, ar perduoti kreditoriams iš naujo spręsti dėl nutarimo priėmimo, arba šį nutarimą pakeisti. Su šia išvada teismas nesutinka, nes sutinkamai su ĮBĮ administravimo išlaidų sąmatos nustatymo, bei disponavimo ja tvarkos klausimai yra išimtinė kreditorių susirinkimo prerogatyva (ĮBĮ 36str. 2d., 3d.; 23str.1d.5p.) . Todėl prašymas teismui nustatyti administravimo išlaidų sąmatą atmestinas.

17Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytą sprendžia, jog skundas atmestinas, nes neįrodytas (CPK 178 str.) .

18Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

19skundą atmesti.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai