Byla 2-2430-254/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sauda“ ieškinį atsakovei valstybės biudžetinei įstaigai Kauno teritorinei muitinei, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Tomadas“, valstybės institucija, teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovės 2012-08-16 sprendimą Nr. 1B-6.27-1-12974, kuriuo netenkinta jos pretenzija leisti susipažinti su tiekėjo UAB „Tomadas“ pasiūlyme esančia informacija, susijusia su transporto priemonių saugojimo vietomis (b.l. 4-9). 2012-09-04 nutartimi ieškinys, dalyje dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo atitinkamose pirkimo dalyse buvo atsisakyta priimti (b.l. 73-74). Ieškovė nurodė, kad dalyvavo 2011-11-18 „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 91 bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtame 5 pirkimo dalių supaprastintame atvirame konkurse „Sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir pasaugos paslaugų pirkimas“, tiekėjų pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų. 2012-07-27 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešimu Nr. 1427980 pateikė informaciją apie preliminarią pasiūlymo eilę bei sprendimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį kiekvienai pirkimo daliai, laimėtoja nurodant UAB „Tomadas“. Abejodama UAB „Tomadas“ kvalifikacijos atitikimu minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Konkurso sąlygų 9 lentelės 10.10 p., 10 lentelės 10.15 p., 11 lentelės 10.20 p., 13 lentelės 10.30 p., pagal kuriuos tiekėjai turėjo pateikti raštišką patvirtinimą, kuriame nurodyta saugojimo vieta (esančią konkrečios pirkimo dalies teritorijoje), plotas, galimas saugoti automobilių skaičius, ir pateikiamas dokumentas, patvirtinantis teisę disponuoti, kreipėsi į atsakovę su prašymu sudaryti sąlygas susipažinimui su šios tiekėjos pasiūlyme pateikta informacija, kad išsklaidytų abejones dėl vykdomo konkurso skaidrumo ir galimo suinteresuotumo dėl konkretaus laimėtojo nustatymo. Atsakovė prašymą tenkino, tačiau nepateikė tiekėjo pasiūlyme nurodytų duomenų, kurie pagrįstų kvalifikacijos atitikimą minėtiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nurodydama, kad šios informacijos konfidencialumą nurodė UAB „Tomadas“. Ieškovė laiko, kad konkurso procedūros buvo atliktos pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, nes atsakovės atsisakymas paviešinti tiekėjos UAB „Tomadas“ pasiūlyme esančią informaciją dėl jos atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams kelia pagrįstų abejonių, ar atsakovė kaip perkančioji organizacija visiems Konkurso dalyviams taikė vienodus reikalavimus bei ar Konkurso dalyviams taikytų reikalavimų esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų. Konkurso sąlygose be kita ko buvo nurodyta, kad „Tiekėjas turi užtikrinti tinkamas ir saugias transporto priemonių transportavimo ir saugojimo sąlygas, apsaugą ir tinkamą priežiūrą <...> įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų saugojimo priemonių (gaisrinės, saugos, ekologijos, sanitarijos ir kt.) reikalavimų laikymąsi“ ir kt. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

3Atsakovė Kauno teritorinė muitinė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pranešimu Nr. 143 8499 CVP IS priemonėmis informavo ieškovę, jog suteiks galimybę susipažinti su UAB „Tomadas“ pasiūlymu, išskyrus konfidencialią informaciją, bei paprašė patikslinti, sukonkretinant su kokiais dokumentais norėtų susipažinti. Tuo tarpu CVP IS priemonėmis UAB „Tomadas“ buvo paprašyta patikslinti, kokie pateikto pasiūlymo duomenys ir su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. UAB „Tomadas“ informavo, jog visi su pasiūlymu pateikti dokumentai bei pasiūlymo formoje nurodyti paslaugų teikimo įkainiai I-V pirkimo dalims yra konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, 2012-08-07 viešojo pirkimo komisija nusprendė dar kartą kreiptis į UAB „Tomadas“ su užklausa, nurodydama, kad negali absoliučiai visa informacija būti konfidenciali ir, kad perkančioji organizacija privalo skelbti tam tikrą VPĮ numatytą informaciją. Tada UAB „Tomadas“ informavo kokius dokumentus ir duomenis ji laiko konfidencialiais. 2012-08-08 viešojo pirkimo komisija apsvarstė kokius dokumentus ir juose esančius duomenis teiks susipažinti UAB „Sauda“ atstovui ir tą pačią dieną posėdžio metu UAB „Sauda“ direktoriui S. K. juos pateikė. Po susipažinimo S. K. nurodė, kad į visus klausimus atsakymus gavo ir daugiau klausimų neturi. Ieškinio argumentai atmestini, nes perkančioji organizacija prašė UAB „Tomadas“ nurodyti kokius dokumentus ir/ar duomenis jie laiko konfidencialiais, siekdama užtikrina informacijos konfidencialumą, sąžiningą, lygiateisį ir konkurencingą dalyvavimą tiek šiame, tiek galimą dalyvavimą analogiškuose konkursuose. Be to, ieškovei pateikta susipažinti su UAB „Tomadas“ Pasiūlyme nurodyta informacija, susijusia su saugos aikštelių atitikimu reikalavimams, tačiau tik toje dalyje, kuri tiekėjo nenurodyta kaip konfidenciali. Informacija apie numatomas transporto priemonių saugojimo aikšteles, ar jos atitinka saugos aikštelių reikalavimus, dalinai UAB „Sauda“ atstovui buvo pateikta, nes UAB „Tomadas“ pasiūlyme yra patvirtinimas, jog saugos perkančiosios organizacijos I-V pirkimo dalyse sulaikytas transporto priemones apšviestoje, aptvertose saugojimo aikštelėse, apsaugotose nuo pašalinių asmenų patekimo. UAB „Sauda“ atstovo teisė susipažinti su visa informacija buvo apribota toje apimtyje, kur yra nurodoma aikštelių konkreti buveinės vieta, numatomų saugoti transporto priemonių skaičius.

4Trečiasis asmuo UAB „Tomadas“ atsiliepimu prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Sutiko, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pretenziją dėl galimybės susipažinti su tiekėjos UAB „Tomadas“ pasiūlyme esančia informacija. Bendrovė, teikdama pasiūlymą Konkursui, pateikė prašymą dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo nurodydama kas sudaro konfidencialią informaciją, o būtent: kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, pateikiamų maršrutų žemėlapiai, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai, pasiūlymo užtikrinimo pratęsimo dokumentai, pasiūlyme nurodyti įkainiai, pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai ir kiti su pasiūlymu susiję dokumentai, t. y. preliminarios sutartys su Nekilnojamojo turto nuomos (aikštelių) savininkais ar valdytojais, nuomos įkainiais, terminais bei dislokacijos vietomis, išskyrus informaciją kuri pagal Civilinį kodeksą bei Akcinių bendrovių įstatymą įstatymą pripažįstama vieša. Bendrovėje direktorės 2010-01-04 įsakymu Dėl konfidencialumo buvo patvirtintas dokumentų sąrašas, kurie yra priskiriami prie konfidencialios informacijos dokumentų, į kurį įeina aukščiau išvardinti dokumentai. Be to, dėl Konkursui pateiktų preliminarių Nekilnojamojo turto nuomos sutarčių tarp UAB „Tomadas“ ir nuomojamų aikštelių savininkų yra sutarta, jog šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims be jų sutikimo informacijos, susijusios su sutartimis. Tokiu būdu konfidencialios informacijos atskleidimas neabejotinai pakenktų UAB „Tomadas“ ir neproporcingai suteiktų pranašumą ieškovei konkurso eigoje, nes disponuojant prašoma informacija ji netrukdomai galėtų daryti įtaką nuomojamų aikštelių savininkams ar valdytojams, siekiant pasiūlyti mokėti jiems didesnius nuomos įkainius ar kitais būdais įtakoti juos vienašališkai nutraukti preliminarias sutartis su UAB „Tomadas“.

5Ieškovė pateikė dubliką ir nurodė, kad vadovaujantis viešojo konkurso sąlygų 25 p., tiekėjai jau pasiūlymų pateikimo metu privalėjo nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta konkreti informacija priskirtina konfidencialiai informacijai, o VPĮ nenumato perkančiosios organizacijos pareigos pakartotinai prašyti tiekėją patikslinti ir nurodyti konfidencialią informaciją, jei pasiūlymo pateikimo metu tai nebuvo padaryta. Tuo tarpu prie atsakovės atsiliepimo į ieškinį pridėti rašytiniai įrodymai liudija, kad atsakovė dėl konfidencialios informacijos įvardijimo į trečiąjį asmenį kreipėsi net 2 kartus. Be to, informacijos konfidencialumas buvo nustatytas tik tada, kai ieškovei kilo abejonių dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Atsižvelgiant į teismų praktiką, negali būti suabsoliutintos įstatymo nuostatos, kuriomis ribojimas konfidencialios tiekėjo pasiūlymo informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims. Šios nuostatos turi būti derinamos su VPĮ 3 str. įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo principais. Nors įstatymai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo tokiai pagrįstumo analizę, tačiau kilus ginčui, ši organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti išsamius ir argumentuotus paaiškinimus, patvirtinančius tai, kad pagrįstai konkreti informacija nurodoma kaip konfidenciali. Nagrinėjamu atveju atsakovė iš viso neprašė trečiojo asmens pagrįsti jos nurodytos informacijos konfidencialumo. Nors nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte nėra apibrėžta pagal kokius kriterijus tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija turėtų (galėtų) būti laikoma konfidencialia, tačiau šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į civilinio kodekso 1.116 str. 1 d. apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog tam, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y. suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Trečiojo asmens pasiūlyme esanti informacija, susijusi su transporto priemonių saugojimo vietomis, kurį pagrįstų trečiojo asmens atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžianti informacija nepagrįstai trečiojo asmens įvardijama kaip konfidenciali, nes neatitinka tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotos praktikos, tiek teisė aktų reikalavimų, tiek protingumo kriterijaus.

6Atsakovė pateikė tripliką ir nurodė, kad nors ieškovei kilo abejonių dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, ji nesikreipė į atsakovę su pretenzija dėl UAB „Tomadas“ neatitikimo konkurso sąlygose numatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir sudarytos pasiūlymo eilės, o šiuo metu šios procedūros yra pabaigtos. Iš to darytina išvada, kad ieškovės ketinimas susipažinti su trečiojo asmens konkursui pateiktais dokumentais, jai buvo reikalingas ne siekiant apginti galimai pažeistas savo teises, o galimai susijęs su informacijos gavimu, su kuo konkrečiai ir kokiomis sąlygomis konkurso laimėtoju paskelbtas tiekėjas yra susitaręs sudaryti sutartis tam, kad galėtų vykdyti viešojo pirkimo sutartį, kaip galutinį šio viešojo pirkimo rezultatą. Teikiant pasiūlymą trečiasis asmuo nenurodė, kokia informacija yra konfidensiali, todėl atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 6, straipsniu, 41 straipsnio 3 dalimi ir CK 1.116 straipsniu, siekdama užtikrinti informacijos konfidencialumą, informavo trečiąjį asmenį apie ieškovo pageidavimą susipažinti su pasiūlymu, prašydama nurodyti kokius duomenis jis laiko konfidencialiais, o gavę tokius duomenis, supažindino ieškovę su ta informacijos ir dokumentų dalimi, kurios atskleidimas nepakenktų trečiajam asmeniui. Atsakovė pagal Konkurso sąlygų 48 p., turėjo išskirtinę teisę tikrinti ir vertinti tiekėjų pasiūlymus ar jie atitinka Konkurso sąlygose numatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalaimams. Viešojo pirkimo komisija 2012-07-24 posėdžio metu (protokolas Nr. 17) pripažino, kad abu tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir apie tokį sprendimą informavo tiekėjus. Ieškovė išankstine neteisimine ginčo tvarka nepasinaudojo. Atsakovė nurodo, kad įvertinusi trečiojo asmens nurodytą informaciją ir peržiūrėjusi dokumentus, kuriuos ji laiko konfidencialiais, neturėjo jokio pagrindo kreiptis į konkurse dalyvaujantį tiekėją dar kartą dėl nurodytos informacijos konfidencialumo pagrindimo. Trečiasis asmuo atsiliepime yra konkrečiai įvardijęs, kad ieškovei disponuojant jai neatskleista konfidencialia informacija, ji netrukdomai galėtų daryti įtaką nuomojamų aikštelių savininkams ar valdytojams, siekiant pasiūlyti mokėti didesnius nuomos įkainius ar kitokiais būdais įtakoti juos vienašališkai nutraukti preliminarias sutartis su trečiuoju asmeniu. Pažymėjo, kad Kauno teritorinės muitinės viršininko 2012-01-17 įsakymu Nr. 3B-23 „Dėl viešųjų pirkimų“ yra patvirtintas viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas bei konfidencialumo pasižadėjimas, kurį privalo pasirašyti kiekvienas viešojo pirkimo komisijos narys. Pagal šio reglamento 10 p., komisija negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas.

7Byloje gauta institucijos, teikiančios byloje išvadą - Viešųjų pirkimų tarnybos išvada. Šioje išvadoje yra nurodyta VPĮ 6 straipsnio 1 dalies, 6.19 straipnio bei supaprastintų pirkimų taisyklių 49 p. nuostatos dėl pareigos neatskleisti konfidencialią informaciją, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-16 (civlinė byla Nr. 2A-1096/2012) ir 2012-05-03 (civilinė byla Nr. 2A-1514/2012) nutartyse nurodyti argumentai šiuo klausimu. Institucija atkreipė dėmesį, kad atsakovė gavo ieškovės 2012-07-31 ir 2012-08-07 prašymus susipažinti su tiekėjo UAB „Tomadas“ „<...> pasiūlyme nurodytais įkainiais, su neįprastai mažos kainos pagrindimu, saugos aikštelių atitikimu reikalaimams, pasiūlymo užtikrinimo laidavimu ir kitais nekonfidencialiais dokumentais <...>“, 2012-08-10 pretenzijoje bei ieškinyje nurodė tik, kad nori susipažinti su „ <...> informacija, susijusia su transporto priemonių saugojimo vietomis“, todėl atsakovė turėjo kreiptis į trečiąjį asmenį, kad šis pateiktų paaiškinimus įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta konfidenciali. Institucija nurodė, kad teismas priimdamas sprendimą turėtų atsižvelgti į kasacinio teismo 2011-03-21 nutarties (priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2012) nuostatas, kad teikėjui turi būti leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą ir, kad nepriklausomai nuo to, jog peržiūros procedūros nuostatos pritaikytos teisėtai, jų taikymas konkrečiu atveju gali lemti neveiksmingą, pernelyg suvaržytą teisių gynybą. Šioje nutartyje buvo nurodyta teismams, kad jie turi patikrinti ne tik tai, kaip buvo laikomasis peržiūros procedūros nuostatų, bet ir tai, ar naudojimasis jomis suponavo veiksmingą tiekėjo teisių gynybą.

8Ieškinys tenkintinas.

9Ieškovė UAB „Sauda“ ir trečiasis asmuo „Tomadas“ dalyvavo atsakovės Kauno teritorinės muitinės vykdytame Sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir pasaugos paslaugų viešajame supaprastinatame, atviro konkurso būdu, pirkime (skelbtas 2011-11-18 leidinio „Valstybės žinios“ priede Nr. 91 ir Centrinio viešųjų pirkimų informcinėje sistemoje, viešojo pirkimo Nr. 62147). Pirkimas buvo skirtomas į penkias dalis: I dalis – dėl Vilniaus, Alytaus apskrityje sulaikytų transporto priemonių transportavimo į prekių iškrovimo, ekspertizės vietą visoje LR teritorijoje arba saugojimo vietą (-as) (bendras saugojamų transporto priemonių vietų skaičius ne mažiau kaip 450), kurios buveinė yra Vilniaus arba Alytaus apskritys, ir jų saugojimas; II dalis – dėl tų pačių paslaugų Kauno ir Marijampolės apskrityse, tik bendras saugojamų transporto priemonių vietų skaičius ne mažiau kaip 240; III dalis – dėl tų pačių paslaugų Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, tik bendras saugojamų transporto priemonių vietų skaičius ne mažiau kaip 75; IV dalis - dėl tų pačių paslaugų Šiaulių ir Telšių apskrityse, tik bendras saugojamų transporto priemonių vietų skaičius ne mažiau kaip 10); V dalis - dėl tų pačių paslaugų Panevėžio ir Utenos apskrityse, tik bendras saugojamų transporto priemonių vietų skaičius ne mažiau kaip 10). Ieškovė nepateikė pasiūlymo tik dėl IV pirkimo dalies. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, o sutartis pasirašoma 36 mėn. laikotapiui po sutarties sudarymo. Pagal pirkimo sąlygų 41 punktą, bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimai yra vykdomi CVP IS priemonėmis.

102012-07-24 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio sprendimu buvo nustatyta, kad tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir apie tai jie buvo informuoti pranešimais (b.l. 148, 170). 2012-07-27 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio sprendimu buvo sudaryta tiekėjų pasiūlymų eilė pagal kiekvieną pirkimą ir laimėjusiu pagal visas pirkimo dalis, pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų, buvo pripažintas UAB „Tomadas“ pateiktas pasiūlymas (b. l. 122).

11Pagal VPĮ 93 straipsnio 3 dalį, tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra išaiškinta, jog sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2011 m. gruodžio mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011). Kai ieškinyje reiškiami reikalavimai ikiteismine ginčo sprendimo tvarka nebuvo pareikšti, t.y. kai pretenzijos dalykas nesutampa su ieškinio dalyku (nors ieškinio pagrindas atitinka pretenzijos pagrindą), konstatuotinas privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos nesilaikymas. Kai ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, teismas, spręsdamas tokio ieškinio priėmimo klausimą, turi atsisakyti ieškinį priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju ieškovė neteikė perkančiajai organizaciaji pretenzijos dėl sprendimo pripažinti tiekėjų pasiūlymus atitinkančiais kvalifikacijos reikalavimus ar pretenzijos dėl sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę, todėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartyje buvo konstatuota, kad ginčas šių perkančiosios organizacijos sprendimų atžvilgiu nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Viešųjų pirkimų tarnybos CVP IS duomenimis sutartis su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju nėra sudaryta.

12Ieškovė pasirinko savo teisių įgyvendinimo bei gynimo būdą teikdama pretenziją dėl atsakovės sprendimo neleisti susipažinti su kito tiekėjo pateikta informaciją apie jo kvalifikacinius reikalavimus ir pareiškė šiuo pagrindu ieškinį. Jame nurodė, kad perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų principų - šiuo atveju skaidrumo, lygiateisiškumo. Teismas pažymi, kad pagal nusistovėjusią kasacinę jurisprudenciją, pripažinus perkančiosios organizacijos veiksmus neužtikrinusiais VPĮ 6 straipsnyje jai nustatytų pareigų įgyvendinimo ir kartu pažeidusiais VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo, lygiateisiškumo principus, kurių pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų teisės normų pažeidimui, yra pateisinamas perkančiosios organizacijos veiksmų bei sprendimų panaikinimas.

13Byloje nustatyta, kad 2012-08-01 (2012-07-31, 22:45) ieškovė pateikė atsakovei prašymą paskirti datą, laiką ir vietą atvykti susipažinti su tiekėjo UAB „Tomadas“ pateiktomis kainomis bei kitais pasiūlyme pateiktais dokumentais (b.l. 121). Atsakovė paskyrė ieškovei 2012-08-08 15.00 val. atvykti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, išskyrus konfidencialią informaciją, tačiau taip pat prašė ne vėliau kaip iki 2012-08-07 darbo dienos pabaigos patikslinti su kokiais konkrečiais pasiūlyme pateiktais dokumentais tiekėjas nori susipažinti (b.l. 118). 2012-08-02 Viešojo pirkimo komisijos posėdyje, nutarta pateikti trečiajam asmeniui UAB „Tomadas“ užklausimą, kad šis nurodytų kurie jo pateikto pasiūlymo ir kartu su juo pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais (b.l. 119-120). Trečiasis asmuo 2012-08-03 informavo atsakovę, kad visi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai bei pasiūlymo formoje nurodyti paslaugų įkainiai I-V pirkimo dalims yra konfidenciali informacija (b.l. 117).

142012-08-07 ieškovė pateikė prašymo patikslinimą ir nurodė, kad prašo leisti susipažinti su pasiūlyme nurodytais įkainiais, su neįprastai mažos kainos pagrindimu, saugos aikštelių atitikimu kvalifikaciniams reikalavimams, pasiūlymo užtikrinimo laidavimu ir kitais nekonfidencialiais dokumentais (b.l. 116). Viešųjų pirkimų komisija, gavusi pastarąjį ieškovės prašymo patikslinimą, 2012-08-07 posėdyje nutarė papildomai prašyti tretyjį asmenį informuoti, kurie pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu patiekti dokumentai yra konfidencialūs (b.l. 114-115, 113). Trečiasis asmuo 2012-08-08 informavo Viešųjų pirkimų tarnybą, kurią informaciją laiko konfidencialia (b.l. 112).

15Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-08-08 protokole Nr. 22 nurodyti duomenys apie ieškovės UAB „Sauda“ supažindinimą su trečiojo asmens UAB „Tomadas“ pasiūlymu (b.l. 97-98). Prie šio protokolo pridėtos dokumentų kopijos, su ieškovės direktoriaus S. K. parašais apie susipažinimą su jais (b.l. 99-111). Ieškovės atstovui susipažinti buvo pateiktas UAB „Tomadas“ pasiūlymas, kurioje kainos kiekvienai daliai buvo uždengtos; tiekėjo deklaracija; VĮ Registrų centras Kauno filialo pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją ir UAB „Tomadas“ registravimo pažymėjimas. Ieškovės atstovas nurodė, kad norėtų dar susipažinti su UAB „Tomadas“ įkainiais, su neįprastai mažos kainos pagrindimu, pasiūlymo užtikrinimo laidavimu.

16Ieškovė 2012-08-10 pateikė atsakovei pretenziją (b.l. 94-96), kurioje nurodė, kad atsakovė pažeidė UAB „Sauda“ teisėtus interesus ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą nesuteikdama galimybės susipažinti su UAB „Tomadas“ informacija apie šio tiekėjo siūlomas transporto saugojimo vietas.

17Atsakovė 2012-08-16 sprendimu Nr. 1 B-6.27-1-12974 „Dėl UAB „Sauda“ pretenzijos“ nusprendė 2012-08-10 UAB „Sauda“ pretenzijos netenkinti. Sprendime nurodė, kad pagal VPĮ 6 straipsnio, 41 straipsnio 3 dalies nuostatas, tretiesiems asmenims prekančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfindencialumą nurodė tiekėjas. UAB „Tomadas“ konfidencialiais nurodė su pasiūlymu pateiktus saugos aikštelių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus, todėl atsakovė šios informacijos ieškovei susipažinti nepateikė.

18Pagal Bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 10.10, 10.15, 10.20, 10.30 punktus (Konkurso sąlygų 9, 10, 11, 13 lentelės) tiekėjai turėjo turėti aptvertas saugomas aikšteles ar kitaip disponuoti ne mažesniam nei šiuose punktuose nurodytam kiekiui transporto priemonių saugoti tose apskrityse. Tiekėjas turėjo pateikti šiuos dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinius reikalavimus: raštišką patvirtinimą, kuriame nurodyta saugojimo vieta (esančią konkrečios pirkimo dalies teritorijoje), plotas, galimas saugoti automobilių skaičius, ir pateikti dokumentus, patvirtinančius teise disponuoti. Atsakovei 2012-10-05 nutartimi (b.l. 182) buvo nustatytas terminas pateikti teismui visus trečiojo asmens pateiktus dokumentus, įrodančius šiuos kvalifikacinius reikalavimus. Teismui buvo pateikti trečiojo asmens atsakovei pateikti dokumentai, kurie 2012-10-11 nutartimi pripažinti neteiktini susipažinti ir kopijuoti (b.l. 189). Šią informaciją, kaip konfidencialią ir neteiktiną susipažinti UAB „Tomadas“ nurodė 2012-08-08 pranešime Nr. 1447528 „Dėl konfidencialumo“ (b.l. 112). Atsiliepime į ieškinį šis tiekėjas nurodė, kad atskleidus saugojimo aikštelių dislokacijas, terminus bei įkainius būtų pabloginta bendrovės padėtis konkurse, ieškovė galėtų netrukdomai daryti įtaką nuomojamų aikštelių savininkams ar valdytojams, siekiant pasiūlyti jiems mokėti didesnius nuomos įkainius ar kitais būdais įtakoti juos vienašališkai nutraukti preliminarias sutartis su UAB „Tomadas“.

19Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Nors įstatymų leidėjas perkančiajai organizacijai yra nustatęs imperatyvų reikalavimą neatskleisti tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, tačiau viešuosiuose pirkimuose šis reikalavimas turi būti derinamas su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais principais - skaidrumo, lygiateisiškumo ir kt. UAB „Tomadas“ pasiūlyme nenurodė, kad su pasiūlymu pateikta informacija yra konfidenciali. VPĮ nereglamentuoja, kurioje konkurso procedūrų stadijoje tiekėjas turi nurodyti, kad jo pasiūlymo medžiaga arba jos dalis yra konfidenciali, todėl teismas nesutinka su ieškove, kad atsakovė pažeidė VPĮ principus. Atsakovė tik gavusi ieškovės prašymą susipažinti su informacija kreipė į trečiąjį asmenį, kad šis nurodytų, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau, trečiasis asmuo 2012-08-03 raštu (b.l. 117) nurodė, kad visa informacija konfidenciali, o 2012-08-08 raštu (b.l. 112), kad visa ieškovo prašoma susipažinti - kvalifikacijos reikalavimus pagrindžianti informacija yra konfidenciali. Tokiu atveju, teismas sprendžia, kad atsakovė turėjo svarstyti ar pagrįstai tiekėja UAB „Tomadas“ visą kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančią informaciją pagrįstai nurodė konfidencialia ir kreiptis į ją prašant pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad visa informacija dėl kvalifikacijos reikalavimų, t.t. ir raštiškas patvirtinimas, kuriame nurodyta saugojimo vieta (esančią konkrečios pirkimo dalies teritorijoje), plotas, galimas saugoti automobilių skaičius, atitinka materialiosios teisės normose nustatytus kriterijus, kuriais remiantis informacija pripažįstama konfidencialia. Atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2012-08-02 ir 2012-08-07 posėdžių nutarimais (b.l. 114-115, 119-120) kreipėsi į konkursą laimėjusį tiekėją tik dėl duomenų, kokia pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises. Nagrinėjamu atveju 2012-08-16 sprendimu Nr. 1 B-6.27-1-12974 atsakovė netenkino ieškovės prašymo tik tuo argumentu, kad visą kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančią informaciją tiekėja UAB „Tomadas“ nurodė konfidencialia. Pažymėtina, kad atsakovė neprašė tiekėjos pagrįsti, kodėl visa kvalifikacijos reikalavimus patvirtinanti informacija, t.t. raštiškas patvirtinimas, kuriame nurodyta saugojimo vieta (esančią konkrečios pirkimo dalies teritorijoje), plotas, galimas saugoti automobilių skaičius, laikytina konfidencialia ir savo sprendime nepasisakė ar pagrįstai tiekėja visą ginčo informaciją laiko konfidencialia, taip pat sprendime nenurodė aplinkybių, kurios leistų spręsti, kad toks ribojimas nepažeis ieškovės teisių į veiksmingą gynybą. Šiuo aspektu dar pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012-06-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. Nr. 2A-1873/2012 konstatuota, kad teisines pasekmes sukelia ne informacinio pobūdžio pranešimas apie priimtą sprendimą, o pats viešojo pirkimo komisijos sprendimas. VPĮ 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Komisijos nario atskiroji nuomonė. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę nariai.“ Kad tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ieškovė buvo informuota 2012-07-24 pranešimu, tačiau jame taip pat nebuvo duomenų, kurie būtų pagrindu spręsti apie trečiojo asmens atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodyti požymiai, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi. Atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja, siekdamas komercinės naudos, spręstina, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurios priklausytų pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė būti paskelbtam konkurso laimėtoju. Be to, nelaikytina konfidencialia informacija viešai skelbiama informacija (pvz. Konkurso sąlygų 45,46 p.).

20Kasacinio teismo ne kartą akcentuota, kad peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja efektyvių perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Versmės“ leidykla v. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, bylos Nr. 3K-3-35/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010). Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su ieškove, kad atsakovė neatliko visų savo pareigų, spręsdama klausimą dėl ginčo informacijos pripažinimo konfidencialia ir neteiktina ieškovei susipažinti, o nesuteikus jai jokios informacijos apie konkursą laimėjusio tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, ji neturėjo priemonių ir galimybių apskųsti atsakovės sprendimus bei tai yra susiję su VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimu.

21Dėl pirmiau nurodytų argumentų, skundžiamas 2012-08-16 sprendimas Nr. 1 B-6.27-1-12974 panaikintinas. Tačiau teismas nemano, kad turėtų taikyti CPK 4238 straipsnio 2 dalies nuostatas ir patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, kadangi atsakovės padarytas pažeidimas gali būti ištaisytas įpareigojant ją kreiptis į UAB „Tomadas“ dėl motyvuoto pagrindimo apie pasiūlyme esančios informacijos dėl šio tiekėjo atitikimo Bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų pagal Konkurso sąlygų 10.10, 10.15, 10.20, 10.30 punktus (Konkurso sąlygų 9, 10, 11, 13 lentelės) atitikimą konfidencialiai informacijai įstatymuose keliamus reikalavimus ir iš naujo spręsti ieškovės prašomos pateikti informacijos apie UAB „Tomadas“ pasiūlymą pateikimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1514/2012).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 4238 straipsniais

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Panaikinti atsakovės Kauno teritorinės muitinės (juridinio asmens kodas 190734952) 2012-08-16 sprendimą Nr. 1 B-6.27-1-12974 „Dėl UAB „Sauda“ pretenzijos“.

25Įpareigoti atsakovę Kauno teritorinę muitinę kreiptis į UAB „Tomadas“ dėl motyvuoto pagrindimo apie informacijos dėl šio tiekėjo atitikimo Bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus pagal Konkurso sąlygų 10.10, 10.15, 10.20, 10.30 punktus (Konkurso sąlygų 9, 10, 11, 13 lentelės) atitikimą konfidencialiai informacijai įstatymuose keliamus reikalavimus ir iš naujo spręsti ieškovės UAB „Sauda“ prašomos pateikti informacijos apie UAB „Tomadas“ pasiūlymą pateikimo klausimą.

26Priteisti iš atsakovės Kauno teritorinės muitinės (juridinio asmens kodas 190734952) ieškovei UAB „Sauda“ (juridinio asmens kodas 120507414) 1 000 (vieną tūkstantį) litų žyminio mokesčio.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apelaiciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovės... 3. Atsakovė Kauno teritorinė muitinė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 4. Trečiasis asmuo UAB „Tomadas“ atsiliepimu prašė ieškovės ieškinį... 5. Ieškovė pateikė dubliką ir nurodė, kad vadovaujantis viešojo konkurso... 6. Atsakovė pateikė tripliką ir nurodė, kad nors ieškovei kilo abejonių dėl... 7. Byloje gauta institucijos, teikiančios byloje išvadą - Viešųjų pirkimų... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Ieškovė UAB „Sauda“ ir trečiasis asmuo „Tomadas“ dalyvavo atsakovės... 10. 2012-07-24 Viešojo pirkimo komisijos posėdžio sprendimu buvo nustatyta, kad... 11. Pagal VPĮ 93 straipsnio 3 dalį, tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties... 12. Ieškovė pasirinko savo teisių įgyvendinimo bei gynimo būdą teikdama... 13. Byloje nustatyta, kad 2012-08-01 (2012-07-31, 22:45) ieškovė pateikė... 14. 2012-08-07 ieškovė pateikė prašymo patikslinimą ir nurodė, kad prašo... 15. Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-08-08 protokole Nr. 22 nurodyti duomenys apie... 16. Ieškovė 2012-08-10 pateikė atsakovei pretenziją (b.l. 94-96), kurioje... 17. Atsakovė 2012-08-16 sprendimu Nr. 1 B-6.27-1-12974 „Dėl UAB „Sauda“... 18. Pagal Bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 10.10, 10.15, 10.20,... 19. Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo... 20. Kasacinio teismo ne kartą akcentuota, kad peržiūros procedūros veiksmingumo... 21. Dėl pirmiau nurodytų argumentų, skundžiamas 2012-08-16 sprendimas Nr. 1... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Panaikinti atsakovės Kauno teritorinės muitinės (juridinio asmens kodas... 25. Įpareigoti atsakovę Kauno teritorinę muitinę kreiptis į UAB „Tomadas“... 26. Priteisti iš atsakovės Kauno teritorinės muitinės (juridinio asmens kodas... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apelaiciniam teismui...