Byla 2A-1514/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gasiūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-383-467/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ filialui „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ (tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Elektros darbai“) dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo konkurso dalyvio teisės gauti informaciją apie kitų dalyvių siūlomą įrangą.

4Ieškovas UAB „Daikaras“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ 2011 m. lapkričio 5 d. raštą Nr.2(IF-4.MT)-1046 ir 2011 m. lapkričio 10 d. raštą Nr.2(IF-4.MT)-1091 bei įpareigoti atsakovą pateikti informaciją ieškovui apie konkurso nugalėtojo UAB „Elektros darbai“ pateiktame pasiūlyme nurodytą įrangą ir modelius, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ 2011 m. rugsėjo 7 d. paskelbė atvirą viešąjį konkursą „Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai“, kuriuo ketino pirkti 6 komplektų kondicionavimo sistemos įrengimo darbus. Pasiūlymus dalyvauti viešajame pirkime pateikė ieškovas ir tretysis asmuo UAB „Elektros darbai“. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ 2011 m. spalio 25 d. atsiuntė ieškovui raštą, kuriame nurodė, jog 2011 m. spalio 24 d. viešųjų pirkimų komisija konkurso laimėtoju pripažino UAB „Elektros darbai“, o UAB „Daikaras“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį techninių sąlygų, atmetė.

6Ieškovas žodžiu pageidavo susipažinti su nugalėtojo pateiktu pasiūlymu, tačiau atsakovas, motyvuodamas pasiūlymo medžiagos komercine paslaptimi, neleido. Ieškovas 2011 m. spalio 27 d. pretenzija raštu pareikalavo leisti susipažinti su jį dominančia medžiaga. Atsakovas 2011 m. lapkričio 5 d. raštu Nr.2(IF-4.MT)-1046 ieškovo pretenziją atmetė ir atsisakė tokią informaciją pateikti. Atsakovas informacijos nepateikė ir 2011 m. lapkričio 10 d. raštu Nr.2(IF-4.MT)-1091, atsakydamas į pakartotinę ieškovo 2011 m. lapkričio 5 d. pretenziją. Atsakovas, atsisakydamas pateikti ieškovui informaciją apie konkurso nugalėtojo pateiktame pasiūlyme nurodytą įrangą ir modelius, tik pažymėjo, kad UAB „Elektros darbai“ nurodė kaip konfidencialią visą pateiktą pasiūlymo medžiagą. Tokiu būdu atsakovas diskriminavo ieškovą ir pažeidė ieškovo teisę į informaciją bei Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą skaidrumo principą.

7Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektais negalėjo būti laikomas kondicionavimo įrangos negaminančios bendrovės pasiūlymas dėl darbų, kurių aprašymas negali nei atskleisti, nei turėti unikalių techninių kondicionavimo įrangos montavimo ypatybių, nes įrangos montavimo taisyklės yra atskleidžiamos kiekvienam įrangą įgyjančiam ar ją platinančiam asmeniui. Ši informacija yra vieša. Taip pat unikalių (sudarančių komercinę paslaptį) savybių neturi ir negali turėti informacija apie visame pasaulyje platinamus kondicionavimo įrangos modelius bei šios įrangos sudėtines dalis.

8Negalėdamas susipažinti su prašoma informacija, ieškovas neturi galimybės realizuoti jam Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 2 punkte suteiktos teisės - kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo.

9Iš atsakovo 2011 m. spalio 18 d. rašto Nr.2(IF-4.MT)-985 matyti, kad atsakovas po pasiūlymų gavimo prašė ieškovą nurodyti, kokią informaciją, nurodytą savo pasiūlyme, ieškovas laiko konfidencialia. Kadangi šis raštas buvo pateiktas tik po to, kai ieškovas jau buvo kreipęsis į atsakovą dėl informacijos pateikimo, pagrįstai, manytina, kad analogiškas raštas buvo išsiųstas ir trečiajam asmeniui UAB „Elektros darbai“. Tai patvirtina ir faktas, kad pasiūlymo formoje nėra grafos nuomonei, kuri informacija laikytina konfidencialia, išreikšti. Konfidencialumas nėra aptartas ir supaprastinto atviro konkurso sąlygose. Atsisakymą pateikti ieškovo prašomą informaciją atsakovas savo 2011 m. spalio 4 d. ir 2011 m. spalio 5 d. raštuose grindė kitais motyvais nei vėlesniuose skundžiamuose raštuose, todėl manytina, jog atsakovo teiginys skundžiamuose raštuose atsirado tik po to, kai buvo gautas atsakymas iš UAB „Elektros darbai“, kad visa pasiūlyme nurodyta informacija laikytina konfidencialia. Atsakovas 2011 m. spalio 5 d. raštu netgi leido ieškovo atstovui susipažinti su kitų tiekėjų informacija, kuri laikoma nekonfidencialia, kas taip pat patvirtina faktą, kad tuo metu (iki 2011 m. spalio mėnesio pabaigos) UAB „Elektros darbai“ dar nebuvo nurodę atsakovui, kokia pasiūlymo informacija laikytina konfidencialia.

10Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ ieškinį prašė atmesti. Nurodė, jog vokų atplėšimo metu dalyvavo ieškovo atstovas ir girdėjo informaciją apie pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą, pasiūlyme nurodytą kainą ir kitą atviro konkurso sąlygų 7.3 punkte numatytą informaciją.

11VPĮ suteikia teisę teikėjui nurodyti, kokia perkančiajai organizacijai pateikta informacija yra konfidenciali, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė ieškovui pateikti UAB „Elektros darbai“ pasiūlymo medžiagą. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra pasisakoma, kurioje stadijoje tiekėjas turi nurodyti, kad jo pasiūlymo medžiaga yra konfidenciali.

12Ieškovas nepakankamai įsigilino į atsakovo paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai“ bendrąsias nuostatas, o būtent į 7 dalies 7.3 punktą, pagal kurį atsakovas vokų atplėšimo metu neskelbė tiekėjų siūlomos įrangos pavadinimų. Ieškovas buvo informuotas apie tai, kad perkančioji organizacija pasiūlymus vertina ne pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, o pagal mažiausios kainos kriterijų (konkurso sąlygų 10.1 punktas), todėl yra taikoma ne Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 6 dalis, o to paties straipsnio 8 dalis.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.

15Teismas nurodė, kad skaidrumas, kuris reiškia tinkamos informacijos apie organizuojamus viešuosius pirkimus, jo sąlygas bei priežastis, dėl kurių atmetamas vienas ar kitas dalyvio pasiūlymas, suteikimą, turi būti derinamas su konfidencialumo principu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nė vienas principas nėra absoliutus, visos informacijos, susijusios su sprendimu atmesti pasiūlymą dėl to, kad jis neatitinka reikalavimų bei priežasčių, dėl kurių vienas ar kitas konkretaus dalyvio pasiūlymas atmestas, nesuteikimas pirkimų dalyviui negali būti pateisinamas būtinybe laikytis konfidencialumo vykdant viešuosius pirkimus. Pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teisme, gauti šią informaciją.

16Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija negali atskleisti tretiesiems asmenims jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios sutarčių vykdymo ypatumus, be kita ko, leidžia teigti, jog komercinę (gamybinę) paslaptį sudaro informacija, turinti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir kurios slaptumui išsaugoti reikalingas konfidencialumas. Be to, pažymėtina, jog konkrečiu nagrinėjamu atveju atsakovas tiekėjų pasiūlymus vertino ne pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, bet pagal mažiausios kainos kriterijų (konkurso sąlygų 10.1 punktas), todėl atsakovas yra teisus taikydamas VPĮ 31 straipsnio 8 dalį, o ne šio įstatymo 31 straipsnio 6 dalį, kaip to reikalavo ieškovas.

17Teismas pritarė atsakovo atsikirtimams į ieškinį, jog ieškovas nepakankamai įsigilino į atsakovo paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kondicionavimo sistemos įrengimo darbai“ nuostatas (Konkurso nuostatų 7 dalies 7.3 punktas), todėl kelia klausimą dėl pateikimo tiekėjo informacijos, kuri neturėjo būti pateikiama pagal konkurso sąlygas. Paskelbto konkurso sąlygos buvo suformuluotos aiškiai ir suprantamai, kas atitinka skaidrumo principą, tačiau jose nebuvo numatyta, jog vokų atplėšimo metu bus skelbiama informacija apie tiekėjų siūlomos įrangos pavadinimus, todėl atsakovas, gavęs ieškovo 2011 m. rugsėjo 29 d. prašymą-pretenziją, 2011 m. spalio 4 d. pateiktame atsakymu pagrįstai atsisakė suteikti nurodytą informaciją, kuri, be to, buvo dar ir konfidenciali. Ieškovui 2011 m. spalio 5 d. pateikus dar vieną pretenziją, kurioje buvo reikalaujama pateikti konkurse dalyvaujančių tiekėjų pasiūlytos įrangos pilnus pavadinimus (elektroniniu paštu arba faksu), techninius duomenis pagrindžiančius dokumentus, kurie jau yra pateikti su pasiūlymais ir yra nekonfidenciali informacija (VPĮ 31 str. 6 d.), atsakovas 2011 m. spalio 5 d. atsakyme nurodė, kad taikytina VPĮ 31 straipsnio 8 dalis, be to perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Ieškovas šiuo atsakymu taip pat buvo informuotas, kokiu būdu ir kaip gali susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais/informacija, kuri nenurodyta kaip konfidenciali. Atsakydamas į 2011 m. lapkričio 5 d. pretenzija, atsakovas vėl atsisakė tokią informaciją suteikti, nes ją teikėjas nurodė kaip konfidencialią (VPĮ 6 str. 1 d.).

18Kiekvienas iš atsakovo atsakymų ieškovui priklausė nuo paties ieškovo prašymų-pretenzijų turinio, todėl kaip nepagrįstus teismas vertino ieškovo teiginius, kad atsakovo teiginys dėl konfidencialumo skundžiamuose raštuose atsirado tik po to, kai buvo gautas atsakymas iš UAB „Elektros darbai“, kad visa pasiūlyme nurodyta informacija laikytina konfidencialia.

19Kadangi VPĮ nereglamentuoja, kurioje konkurso procedūrų stadijoje tiekėjas turi nurodyti, kad jo pasiūlymo medžiaga arba jos dalis yra konfidenciali, teismas atmetė kaip teisiškai nereikšmingą ieškovo teiginį, jog atsakovas tik po to, kai ieškovas jau buvo kreipęsis į atsakovą dėl informacijos pateikimo, gavo iš trečiojo asmens UAB „Elektros darbai“ informaciją apie tai, kad jo pasiūlymo medžiaga yra konfidenciali. Teismas pažymėjo, kad reikšminga yra tai, jog šios informacijos konfidencialumas nėra nuginčytas, o skaidrumo principo pažeidimas nenustatytas. Ieškovas nepateikė pagrįstų įrodymų, kad pagal pasirinktą konkurso vertinimo kriterijų (mažiausią kainą) yra pakankamų prielaidų skaidrumo principui pažeisti (CPK 178 str.). Ieškovas turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis pažeidimo prielaida.

20Ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Panaikinti atsakovo atsakymus (ieškinyje nurodytus raštus) vien dėl to, kad jų pagrindu ieškovui nebuvo pateikta jo norima gauti informacija, būtų nelogiška, neteisinga ir neprotinga, nes ieškovas jokio reikalavimo dėl atsakovo sprendimo (dalyvių pasiūlymų vertinimo, eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo) pripažinimo neteisėtu nereiškia.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Ieškovas UAB „Daikaras“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį patenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

231. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neginčijo, atsakovo atsisakomos pateikti informacijos konfidencialumo. Ieškinyje buvo pažymėta, kad VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektais negalėjo būti laikomas kondicionavimo įrangos negaminančios bendrovės pasiūlymas dėl darbų, kurių aprašymas jokiais būdais negali ne tik kad atskleisti, bet ir savyje turėti unikalių techninių kondicionavimo įrangos montavimo ypatybių, nes įrangos montavimo taisyklės, būtinos užtikrinti jos veikimą, yra atskleidžiamos kiekvienam įrangą įgyjančiam ar ją platinančiam asmeniui. Si informacija yra vieša ir prieinama kiekvienam asmeniui. Taip pat unikalių (sudarančią komercinę paslaptį) savybių neturi ir negali turėti informacija apie visame pasaulyje platinamus kondicionavimo įrangos modelius bei šios įrangos sudėtines dalis.

242. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas nepateikė pagrįstų įrodymų, jog pagal pasirinktą konkurso vertinimo kriterijų (mažiausią kainą) yra pakankamai prielaidų skaidrumo principo pažeidimui. Byloje yra ieškovo pateikta prie pasiūlymo pridėta 2011 m. spalio 13 d. lokalinė sąmata (analogiška sąmatas turėjo pateikti ir kiti tiekėjai), iš kurios matyti, kad pagrindinę pasiūlymo kainos dalį sudaro oro kondicionavimo sistemos. Kadangi nė vienas tiekėjas, dalyvavęs konkurse, minėtų oro kondicionavimo sistemų negamina, taip pat jų neimportuoja tiesiogiai iš gamintojų, šios prekės galėjo būti pateiktos tik iš oficialių jų platintojų Lietuvoje ir pasiūlymo kainų skirtumas tegalėjo svyruoti 10 procentų (tiekėjo pelno) ribose. Tačiau skirtumas tarp ieškovo pasiūlymų (86 267,84 Lt) ir konkursą laimėjusios UAB „Elektros darbai“ (60 076,55 Lt) siekė net 30 procentų. Toks kainų skirtumas galėjo susidaryti tik dėl to, jog UAB „Elektros darbai“ galimai nenurodė ir nepateikė pasiūlyme oro kondicionavimo sistemos, galinčios užtikrinti konkurso techninių sąlygų 3.2.5 punkto reikalavimus, numatančius šaldymo režimą nuo -30° C iki +45° C režime. Būtent tokį veikimo režimą galėjo užtikrinti vienintelis įrenginys - tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistema „Emerson”, kurios pardavimo kaina, skirtingiems tiekėjams įgyjant ją iš to paties pardavėjo, negalėjo skirtis 30 procentų. Dėl šios priežasties ieškovui kilo įtarimų, kad UAB „Elektros darbai“ galėjo nurodyti ir pasiūlyti oro kondicionavimo įrenginį, kuris būtų žymiai pigesnis, bet neužtikrintų konkurso techninių sąlygų 3.2.5 punkto reikalavimų. Atsakovo nenoras atskleisti oro kondicionavimo įrenginių modelius ir jų pavadinimus, sustiprino šiuos įtarimus ir pažeidė skaidrumo principą paskelbto viešojo pirkimų sąlygų laikymosi kontekste.

253. Nepagrįstas teismo teiginys, kad nelogiška, neteisinga ir neprotinga naikinti atsakovo minėtus raštus, nes ieškovas nereiškė jokio kito reikalavimo dėl atsakovo sprendimo.

26VPĮ V skyriaus nuostatomis gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo, t. y. ne tik pirkimo objektą pasiūlęs subjektas (dalyvis), bet ir galintis tokį objektą pasiūlyti (tiekėjas) asmuo, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadaręs (pvz., jei tiekėjas nebuvo informuotas apie pirkimą arba tokia informacija disponavo, tačiau nepateikė pasiūlymo, nes pirkimo sąlygos (galbūt diskriminacinės) jį atgrasė nuo dalyvavimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2009) (VPĮ 2 str. 26 p.).

27Teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar teisėtas interesas pažeistas ar ginčijamas. Ieškovas, siekdamas protingai pasinaudoti savo teise kreiptis į teismą dėl atsakovo sprendimo paskelbti laimėtojų tretįjį asmenį, ketino iš pradžių įsitikinti, ar nebuvo pažeistos jo teises, vienam iš konkurso teikėjų galimai nurodžius įrenginį, kuris neatitinka konkurso techninių sąlygų, todėl jis kreipėsi į atsakovą su prašymų pateikti laimėtojo oro kondicionavimo įrenginio modelį ir pavadinimą. Gavęs vien tik šią informaciją, ieškovas būtų įsitikinęs savo teisių pažeidimo buvimu. Ir tik tuomet, jei būtų nustatytas pažeidimas, t. y. kad laimėtojo tiekėjo pateiktas modelis neatitinka konkurso techninių sąlygų, ieškovas kreiptųsi į teismą. Būtent toks atsargus ieškovo elgesys yra logiškas, teisingas ir protingas (CPK 7 str. 2 d.). Teismas, neigdamas ieškovo pareikšto reikalavimo teisėtumą, pažeidžia ieškovo teisę į teisminę gynybą.

284. Nepagrįsti teismo teiginiai, kad ieškovas kėlė klausimą dėl pateikimo tiekėjo informacijos, kuri neturėjo būti pateikiama pagal konkurso sąlygas, nes buvo konfidenciali.

29a) Visos pasiūlymo informacijos paskelbimas konfidencialia prieštaravo VPĮ įtvirtintam skaidrumo principui. Ieškovo noras gauti informaciją apie konkurso nugalėtojo pasiūlymo įrangą ir modelius buvo pagrįstas vienu iš šio principo išplaukiančių tikslų - ar perkančioji organizacija - laikėsi viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimų konkurso sąlygų.

30Vykdydama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija yra įpareigota suteikti ne tik tą informaciją, kuri tiesiogiai numatyta VPĮ ar jos patvirtintoje pirkimu tvarkoje, bet ir tą, kurios kiekvienu konkrečiu atveju reikalauja skaidrumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005). Visais atvejais skaidrumas, kuris reiškia tinkamos informacijos apie organizuojamus viešuosius pirkimus, jo sąlygas bei priežastis, dėl kurių atmetamas vienas ar kitas dalyvio pasiūlymas, suteikimas, be abejo, turi būti derinamas su konfidencialumo principu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nė vienas principas nėra absoliutus, visos informacijos, susijusios su sprendimu atmesti pasiūlymą dėl to, kad jis neatitinka reikalavimu, bei priežasčių, dėl kuriu vienas ar kitas konkretaus dalyvio pasiūlymas atmetamas, nesuteikimas pirkimų dalyviui negali būti pateisinamas būtinybe laikytis konfidencialumo vykdant viešuosius pirkimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005).

31Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Teisingumo Teismas nurodė, kad skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas - garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (nurodytas Sprendimas Komisija prieš CAS Succhi di Frutta). Skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimų sąlygų laikymosi kontekste. Pavyzdžiui, perkančiosios organizacijos veiksmai pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, pasireiškusio perkančiosios organizacijos veiksmais, kuriais ji priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-295/2007; 2008 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-185/2008).

32b) Ieškovo prašoma informacija pagal savo turinį ir pobūdį jokiu būdu negalėjo būti taikoma konfidencialia. Į bylą buvo pateikta 2011 m. spalio 13 d. lokalinė sąmata, kurioje atsispindėjo konkursui pateiktų oro kondicionavimo sistemų įrangos, medžiagų ir darbų pavadinimai. Analogiškas sąmatas turėjo pateikti ir kiti du tiekėjai. Kaip matyti iš ieškovo sąmatos, joje nėra jokios konfidencialumą sudarančios informacijos, kuri nebūtų viešai prieinama.

335. Nepagrįsta teismo išvada, kad neturi reikšmės aplinkybė, kada tiekėjas paprašė laikyti informaciją konfidencialia. Šioje byloje tai turėjo esminės reikšmės, kadangi iniciatyvą dėl informacijos konfidencialumo (kokią pasiūlymo informaciją laikyti konfidencialia), išreiškė ne pats tiekėjas, bet perkančioji organizacija (atsakovo 2011 m. spalio 18 d. raštas Nr. 2(IF-4.MT)-985). Jei tiekėjas būtų laikęs nuo pat pradžių visą pasiūlymo informaciją konfidencialia, jis būtų nurodęs tai iš karto pačiame pasiūlyme. Tačiau to nebuvo padaryta, ką pripažino ir pats atsakovas. Be to, atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, kad UAB „Elektros darbai“ iš tikrųjų prašė laikyti pasiūlyme nurodytą informaciją konfidencialia ir kokia apimtimi.

34Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai” Geležinkelių infrastruktūros direkcija atsilipimu į apeliacinį skundą prašė jo netenkinti. Nurodė, kad apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčijo tik 2011 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. 2(IF-4.MT)-106 ir 2011 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. 2(IF-4.MT)-1091, tačiau ginčijo visus priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus.

35Perkančioji organizacija konkurso sąlygose aiškiai nurodė, kad tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, todėl tvirtinti, kad konkursui pateikti pasiūlymai neva vertintini pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, nėra pagrindo.

36Skaidrumo principas, kuris be kita ko reiškia tinkamos informacijos apie organizuojamus viešuosius pirkimus, jo sąlygas bei priežastis dėl kurių yra atmetamas vienas ar kitas dalyvio pasiūlymas, suteikimas, turi būti derinamas su konfidencialumo principu. Perkančioji organizacija turi pareigą, grindžiamą abipusių šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą.

37Nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog atsakovas pažeidė VPJ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Perkančioji organizacija vertindama trečiojo asmens pasiūlymo kainų skaičiuotę, vadovavosi VPĮ nuostatomis, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, todėl negalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo kainų ir tinkamos įrangos pagrindimo vien tuo pagrindu, kad juo suabejojo apeliantas.

38IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Esminis byloje kilęs ginčas, ar viešojo pirkimo konkurso dalyviui pagrįstai atsisakyta suteikti informaciją apie konkurso laimėtojo pasiūlymo turinį, motyvuojant tuo, jog šiuos duomenis konkurso laimėtojas nurodė kaip konfidencialią informaciją.

40Byloje nustatyta, kad tiekėjas UAB „Daikaras“ 2011 m. rugsėjo 29 d. pareiškė pretenziją, prašydamas suteikti informaciją apie konkurse dalyvaujančių tiekėjų siūlomos įrangos pilnus pavadinimus bei techninius duomenis pagrindžiančius dokumentus. Nurodė, kad ši informacija nebuvo skelbiama vokų atplėšimo procedūros metu. Perkančioji organizacija 2011 m. spalio 4 d. šią pretenziją atmetė nurodydama, kad dalyvių pasiūlymai šiuo metu yra vertinami užsakovo, susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais bus galima tik tada, kai perkančioji organizacija įvertins visus pasiūlymus ir priims sprendimą dėl laimėtojo.

41Sekančią dieną UAB „Daikaras“ pateikė perkančiajai organizacijai kitą pretenziją, kuria taip pat prašė pateikti prašomą informaciją apie dalyvių pasiūlymus. Ši pretenziją tą pačią dieną buvo atmesta atsisakant pateikti prašomą informaciją pretenzijoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba faksu) ir pasiūlyta tiekėjui susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais/informacija, kuri nenurodyta kaip konfidenciali, perkančiosios organizacijos patalpose, stebint darbuotojui iš anksto suderintu laiku.

42Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdis, kuriame nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtojas, įvyko 2011 m. spalio 24 d.

432011 m. lapkričio 5 d. UAB „Daikaras“ pateikė dar vieną pretenziją, kuria pareikalavo leisti susipažinti su konkurso laimėtojo UAB „Elektros darbai“ pasiūlytos įrangos pavadinimais ir modeliais. 2011 m. lapkričio 10 d. ši pretenzija buvo atmesta kaip pakartotinė ir ieškovui buvo nurodyta, kad tiekėjas UAB „Elektros darbai“ 2011 m. spalio 19 d. raštu visą pasiūlymo informaciją nurodė kaip konfidencialią.

44Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatyta, kad perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią (VPĮ 6 str. 1 d.).

45Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos, nustatančios ribojimus tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo pasiūlymo informaciją, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, negali būti absoliučios. Šios nuostatos turi būti derinamos su šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų principais. Laikantis skaidrumo, nediskriminavimo principų vykdant viešuosius pirkimus visa informacija teikiama perkančiajai organizacijai negali būti konfidenciali. Tokia informacija pripažįstama tik ta konkurso dalyvio pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai.

46VPĮ 6 straipsnio turinio analizė rodo, kad įstatymų leidėjas įtvirtino, jog vykdant pirkimo procedūras, pripažinta konfidencialia informacija gali būti dalis konkurso dalyvio pasiūlymą sudarančios medžiagos. Kokia informacija gali būti konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo (šiuo atveju – konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą), tačiau viešuosiuose pirkimuose tuo negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais. Nors įstatymai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo konfidencialiai pagrįstumo analizę, kilus ginčui, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali.

47Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar pagrįstai perkančioji organizacija ieškovui atsisakė teikti informaciją apie UAB „Elektros darbai“ pasiūlymą, motyvuodama atsisakymą viso pasiūlymo informacijos konfidencialumu.

48Kaip jau minėta, viešuosiuose pirkimuose reikalavimas neatskleisti konfidencialios informacijos turi būti derinamas su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais principais, tarp kurių skaidrumo, lygiateisiškumo principai. Kadangi visą pasiūlymo informaciją tiekėjas UAB „Elektros darbai“ nurodė kaip konfidencialią, perkančioji organizacija, žinodama, kad ieškovas reikalauja dalį šios informacijos pateikti, taip pat įvertinęs tai, kad viso pasiūlymo pripažinimas konfidencialia informacija galėtų būti suderinamas su viešųjų pirkimų principais tik išimtiniais atvejais, kai tiekėjas pagrindžia visos informacijos konfidencialų pobūdį, turėjo pareikalauti tiekėją pagrįsti viso pasiūlymo konfidencialumą, t.y. pagrįsti, kad pasiūlyme esanti visa informacija atitinka materialiosios teisės normose nustatytus kriterijus, kuriais remiantis pirkimo pasiūlymą sudaranti informacija pripažįstama konfidencialia.

49Pažymėtina, kad VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų būti laikoma konfidencialia. Tačiau įvertinus CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja, siekdamas komercinės naudos, spręstina, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju.

50Kadangi su konfidencialia informacija negali susipažinti kiti konkurso dalyviai, įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę tam tikrą pasiūlymų informaciją laikyti konfidencialia, nustatė išimtį iš VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų, kurie perkančiąją organizaciją įpareigoja sudaryti tiekėjams vienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei atitinkamai vienodas galimybes ginčyti jos priimtų sprendimų teisėtumą, remiantis pirkimo medžiaga, kurią sudaro taip pat ir tiekėjų pasiūlymai. Būtent šių skaidrumo ir lygiateisiškumo principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises.

51Nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste pažymėtina, kad UAB „Elektros darbai“ savo pasiūlymu pateiktą visą medžiagą nurodė laikyti konfidencialia 2011 m. spalio 19 d. raštu (2011 m. lapkričio 5 d. atsakymas į pretenziją b.l. 33). Į bylą pateiktas perkančiosios organizacijos 2011 m. spalio 18 d. raštas Nr. 2(IF-4, MT)-985 ieškovui, kuriuo prašoma nurodyti, kuri ieškovo konkursui pateikto pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Ieškovas mano, kad UAB „Elektros darbai“ visą savo pasiūlymo medžiagą nurodė laikyti konfidencialia tik gavęs tokį patį perkančiosios organizacijos užklausimą. Atsakovas byloje neginčija šio argumento ir nurodo, kad įstatymas nereglamentuoja, kuriuo metu tiekėjas gali perkančiajai organizacijai nurodyti, kokią savo pasiūlymo medžiagą prašo laikyti konfidencialia.

52Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog UAB „Elektros darbai“ savo pasiūlyme esančią informaciją nurodė laikyti konfidencialia tik gavęs ieškovo užklausimą, o ne pateikdamas pasiūlymą kaip tą būtų daręs apdairus verslo subjektas, suinteresuotas išsaugoti tam tikros informacijos konfidencialumą komerciniais tikslais, taip pat tai, kad UAB „Elektros darbai“ atsakyme perkančiajai organizacijai nurodė visą su pasiūlymu pateiktą informaciją laikyti konfidencialia (dalis jos jau buvo dalyviams atskleista 2011 m. rugsėjo 28 d. vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu) perkančiajai organizacijai pagrįstai turėjo sukelti abejones, ar teisėtai visą informaciją tiekėjas prašo laikyti konfidencialia, suabejoti, ar atsakymas į užklausimą dėl informacijos konfidencialumo nebuvo parašytas skubotai, pernelyg ir be teisėto pagrindo išplečiant konfidencialia galinčios būti informacijos apimtį.

53Pažymėtina, kad konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri yra vieša remiantis teisės aktų reikalavimais (pavyzdžiui, vokų plėšimo procedūros metu skelbiama informacija) (CK 1.116 str. 1 d., VPĮ 31 str. 8 d., Konkurso sąlygų 7.3 p. (b.l. 26)). Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar tiekėjas pagrįstai nurodė pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumą, perkančioji organizacija, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama tinkamai įvykdyti VPĮ reikalavimus informuoti apie pirkimą, jo eigą ir rezultatus, turėtų kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti konfidencialia nurodytos informacijos atitiktį CK reikalavimams.

54Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, kuriai įstatyme nustatyta pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), kilus ginčui dėl informacijos pripažinimo konfidencialia pagrįstumo, dėl UAB „Elektros darbai“ nurodymo visą pasiūlyme pateiktą informaciją laikyti konfidencialia suderinamumo su lygiateisiškumo ir skaidrumo principais, būtų pagal kompetenciją ėmusis pastangų įsitikinti, jog prašymas visą informaciją laikyti konfidencialia yra pagrįstas. Todėl ieškovas pagrįstai laikė, kad perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytai duomenimis apie įrangą ir modelius, motyvuojant tik tuo, kad visą pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialų ir nedėjus pastangų išsiaiškinti, ar visas pasiūlymo turinys pagrįstai prašomas laikyti konfidencialiu, pažeidė ieškovo teises ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą.

55Dėl šių motyvų perkančiosios organizacijos sprendimai atsisakyti teikti ieškovui informaciją apie laimėtojo pasiūlyme pateiktą įrangą ir modelius naikintini ir perkančioji organizacija įpareigotina spręsti šios informacijos ieškovui pateikimo klausimą, gavus UAB „Elektros darbai“ motyvuotą pagrindimą dėl šio tiekėjo pasiūlyme esančios informacijos apie nurodytą įrangą ir modelius atitiktį konfidencialiai informacijai keliamiems reikalavimams (tokia informacija neprieinama kitiems asmenims, ji įstatymuose nenumatyta kaip negalinti būti konfidenciali, atitinka CK 1.116 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus kriterijus).

56Ieškovas prašė panaikinti atsakovo raštus Nr.2(IF-4.MT)-1046 ir Nr.2(IF-4.MT)-1091. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiais raštais ieškovas tik buvo informuotas apie atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus: raštu Nr. 2(IF-4.MT)-1046 ieškovas informuotas apie Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimą atmesti pretenziją (protokolas Nr. 5(IF-4)-474), o raštu Nr.2(IF-4.MT)-1091 apie 2011 m. lapkričio 9 d. sprendimą nenagrinėti UAB „Daikaras“ 2011 m. lapkričio 5 d. pretenzijos ir ieškiniu iš esmės siekia, kad būtų panaikinti šie Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai. Šie ieškinio reikalavimai tenkintini.

57Kadangi sprendimas naikinamas ir priimamas naujas, atitinkamai turi būti peržiūrėtas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Kadangi, nors sprendimu ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau iš esmės ieškovo reikalavimai pripažįstami pagrįstais, todėl ieškovui priteistina už ieškinį bei apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (po 139 Lt), taip pat advokato pagalbos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme išlaidos (800 Lt). Nors apeliaciniame skunde ieškovas prašo priteisti išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, iki bylos nagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos nepateikė įrodymų apie šių išlaidų, susidariusiu dėl teisinės pagalbos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, dydį (CPK 98 str. 1 d.), todėl šių išlaidų teismas neskirsto.

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimą pakeisti – ieškinį patenkinti iš dalies ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

60Panaikinti atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimą atmesti pretenziją ir 2011 m. lapkričio 9 d. sprendimą nenagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „Daikaras“ 2011 m. lapkričio 5 d. pretenzijos.

61Įpareigoti atsakovą kreiptis į uždarąją akcinę bendrovę „Elektros darbai“ dėl motyvuoto pagrindimo apie pasiūlyme esančios informacijos ar jos dalies atitikimą konfidencialiai informacijai įstatymuose keliamus reikalavimus ir iš naujo spręsti ieškovo prašomos pateikti informacijos apie uždarosios akcinės bendrovės „Elektros darbai“ pasiūlymą pateikimo klausimą.

62Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Daikaras“ (j. a. k. 124085483) iš atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (j. a. k. 110053842) 139 Lt (šimtą trisdešimt devynis litus) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, 139 Lt (šimtą trisdešimt devynis litus) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio ir 800 Lt (aštuonis šimtus litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl viešojo pirkimo konkurso dalyvio teisės gauti... 4. Ieškovas UAB „Daikaras“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo AB... 5. Nurodė, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos... 6. Ieškovas žodžiu pageidavo susipažinti su nugalėtojo pateiktu pasiūlymu,... 7. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų komercinės... 8. Negalėdamas susipažinti su prašoma informacija, ieškovas neturi galimybės... 9. Iš atsakovo 2011 m. spalio 18 d. rašto Nr.2(IF-4.MT)-985 matyti, kad... 10. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos... 11. VPĮ suteikia teisę teikėjui nurodyti, kokia perkančiajai organizacijai... 12. Ieškovas nepakankamai įsigilino į atsakovo paskelbto supaprastinto atviro... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 15. Teismas nurodė, kad skaidrumas, kuris reiškia tinkamos informacijos apie... 16. Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija negali atskleisti... 17. Teismas pritarė atsakovo atsikirtimams į ieškinį, jog ieškovas... 18. Kiekvienas iš atsakovo atsakymų ieškovui priklausė nuo paties ieškovo... 19. Kadangi VPĮ nereglamentuoja, kurioje konkurso procedūrų stadijoje tiekėjas... 20. Ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Ieškovas UAB „Daikaras“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą... 23. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neginčijo, atsakovo... 24. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas nepateikė pagrįstų... 25. 3. Nepagrįstas teismo teiginys, kad nelogiška, neteisinga ir neprotinga... 26. VPĮ V skyriaus nuostatomis gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose... 27. Teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar teisėtas interesas... 28. 4. Nepagrįsti teismo teiginiai, kad ieškovas kėlė klausimą dėl pateikimo... 29. a) Visos pasiūlymo informacijos paskelbimas konfidencialia prieštaravo VPĮ... 30. Vykdydama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija yra įpareigota... 31. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama... 32. b) Ieškovo prašoma informacija pagal savo turinį ir pobūdį jokiu būdu... 33. 5. Nepagrįsta teismo išvada, kad neturi reikšmės aplinkybė, kada tiekėjas... 34. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai” Geležinkelių infrastruktūros... 35. Perkančioji organizacija konkurso sąlygose aiškiai nurodė, kad tiekėjų... 36. Skaidrumo principas, kuris be kita ko reiškia tinkamos informacijos apie... 37. Nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog atsakovas pažeidė VPJ 3 straipsnio... 38. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. Esminis byloje kilęs ginčas, ar viešojo pirkimo konkurso dalyviui pagrįstai... 40. Byloje nustatyta, kad tiekėjas UAB „Daikaras“ 2011 m. rugsėjo 29 d.... 41. Sekančią dieną UAB „Daikaras“ pateikė perkančiajai organizacijai kitą... 42. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdis, kuriame... 43. 2011 m. lapkričio 5 d. UAB „Daikaras“ pateikė dar vieną pretenziją,... 44. Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatyta, kad perkančioji... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1... 46. VPĮ 6 straipsnio turinio analizė rodo, kad įstatymų leidėjas įtvirtino,... 47. Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar pagrįstai perkančioji... 48. Kaip jau minėta, viešuosiuose pirkimuose reikalavimas neatskleisti... 49. Pažymėtina, kad VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti... 50. Kadangi su konfidencialia informacija negali susipažinti kiti konkurso... 51. Nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste pažymėtina, kad UAB... 52. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog UAB „Elektros darbai“ savo... 53. Pažymėtina, kad konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri yra... 54. Byloje nėra duomenų, kad perkančioji organizacija, kuriai įstatyme... 55. Dėl šių motyvų perkančiosios organizacijos sprendimai atsisakyti teikti... 56. Ieškovas prašė panaikinti atsakovo raštus Nr.2(IF-4.MT)-1046 ir... 57. Kadangi sprendimas naikinamas ir priimamas naujas, atitinkamai turi būti... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 59. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimą pakeisti –... 60. Panaikinti atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ filialo... 61. Įpareigoti atsakovą kreiptis į uždarąją akcinę bendrovę „Elektros... 62. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Daikaras“ (j. a. k....