Byla 2A-194/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Daliui Poviliui, atsakovo atstovams E. B., R. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-81-431/2009 pagal ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį atsakovui Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl viešųjų pirkimų įstatymo ginamų tiekėjo interesų pažeidimo, tretieji asmenys UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“, UAB „Vėtrūna“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Pireka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LAD) ir prašė: 1) panaikinti atsakovo vykdomo atvirojo konkurso „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ viešojo pirkimo komisijos 2008-07-10 sprendimą Nr. V6-215 pripažinti UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymus kaip atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus ir įrašyti minėtus konkurso dalyvius į preliminarią pasiūlymų eilę; 2) įpareigoti LAD viešojo pirkimo komisiją atmesti šiuos pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimų; 3) įpareigoti komisiją iš naujo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir į pirmą vietą įrašyti UAB „Pireka“ pasiūlymą bei paskelbti jį laimėjusį minėtą konkursą, sudaryti su UAB „Pireka“ sutartį, kurios pagrindu būtų įvykdytas statybos darbų pirkimas.

5Ieškovas nurodė, kad minėtas sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, pažeidžiantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas ir konkurso sąlygas dėl dviejų priežasčių. Pirma, VPĮ 39 straipsnio antrosios dalies 4 punkte (VPĮ redakcija, galiojusi nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14) ir pirkimo sąlygų 45.4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą, jei jame nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Ieškovo nuomone, komisija, remdamasi šiomis nuostatomis, privalėjo atmesti pasiūlymus, nes, pirma, visų trečiųjų asmenų pasiūlymuose nurodytos kainos sudėtinės dalys neatitiko jų bendros kainos ir buvo apvalinamos litų tikslumu, nenurodant centų. Antra, ieškovas 2008-07-14 pretenzijoje perkančiajai organizacijai nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymuose nurodyta kaina yra neįprastai maža, kadangi konkurso numatoma sutarties vertė 25 500 000 Lt yra iki keturių milijonų didesnė nei aptartų dalyvių kainos. Atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pretenziją nurodydamas, kad jam pateiktos kainos abejonių nekėlė, todėl jų nelaikė neįprastai mažomis.

6Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad vykdomo konkurso pirkimo dokumentų 23 punkte buvo nustatyta, jog pasiūlymo kaina nurodoma litais, įskaitant visus mokesčius ir PVM. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 (toliau – Reglamentas) 6.15 punktą, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Konkurso dalyvių pasiūlymuose pagal vienodą formą sudarytų sąmatų antraštinėje skiltyje kainos nurodomos tūkstančiais litų, tai yra skaičiavimai pagal aritmetikos taisykles suapvalinami iki sveiko skaičiaus, be nurodomų centų. Perkančioji organizacija visų pasiūlymų, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kainas ir jų sudėtinių dalių skaičiavimus įvertino kaip priimtinus ir atitinkančius pirkimo dokumentus, todėl nustatytos taisyklės buvo vienodai taikomos visiems konkurso dalyviams. Pasiūlymuose pateiktų dokumentų apimtys sudarė galimybes įsitikinti ir įvertinti pasiūlytų kainų pagrįstumą pagal nurodytas būtinų atlikti darbų apimtis, todėl nebuvo pagrindo manyti esant neįrastai mažas pasiūlymų kainas.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, remdamasis Reglamentu, konstatavo, kad skaičiuojamos kainos apvalinimas konkrečiai ruošiamose lokalinėse sąmatose dėl numatomų atlikti statybos darbų pagal techninį projektą gali būti apvalinamos iki sveiko skaičiaus, kai galutinė kaina nurodoma tūkstančiais litų. Taip pat teismas nustatė, kad skaičiuojamosios kainos suapvalinimas iki sveiko skaičiaus nelaikytinas aritmetine klaida. Nurodė, jog neatsitiktinai VPĮ 39 straipsnio 2 dalies redakcijoje, aktualioje nuo 2008-09-15, nebėra nustatyto pasiūlymo dėl kainos neatitikimo jos sudedamosioms dalims atmetimo pagrindo, kadangi VPĮ nedetalizuoja kainos sudėtinių dalių sąvokos. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad pasiūlymų kainos yra neįprastai mažos, kadangi ieškovo pateikti paskaičiavimai dėl siūlomų atskirose pozicijose kainų skirtumų, susidariusių dėl neatitikimo ekspertizės kainai, nesudarė pagrindo vertinti kainą kaip neįprastai mažą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog daugumoje pozicijų visų trijų konkurso dalyvių pasiūlymai yra mažesni, negu ekspertizės nurodyta vertė. Nurodė, jog pirmuoju numeriu įrašyto konkurso dalyvio kaina nuo ketvirtojo skiriasi tik 13,7 procentų, todėl ieškovas nepagrįstai laikė pasiūlymų kainas neįprastai mažomis.

8Ieškovas UAB „Pireka“ apeliaciniu skundu prašo minėtą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

91. Teismas ištyrė ne visus ieškovo nurodytus argumentus, neteisingai nustatė ir vertino nagrinėjamoje byloje svarbias aplinkybes bei nepagrįstai rėmėsi Reglamentu, kuris nustato statinių projektavimo tvarką, o konkursas buvo vykdomas dėl jau suprojektuoto statinio pastatymo. Be to, nuorodos, kad skaičiavimai atliekami pagal Reglamentą, nebuvo nei VPĮ, nei konkurso sąlygose.

102. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kainos galėjo būti apvalinamos iki sveiko skaičiaus ir turėjo būti pateikiamos tūkstančiais litų, nes tokių reikalavimų minėtame Reglamente bei konkurso sąlygose nėra nustatyta. Teismas nustatė, kad Reglamento nuostatos taikomos šioms pirkimo procedūroms, tačiau neatsižvelgė, kad visų trijų įmonių pateiktos sąmatos neatitinka Reglamento reikalavimų.

113. Teismas sprendė, kad neatitikimai konkurso pasiūlymuose yra susiję su skaičių apvalinimu, o ne su aritmetinėmis klaidomis, todėl netinkamai taikė VPĮ 39 straipsnio antrosios dalies 4 punktą. Tuo tarpu UAB ,,Vėtrūna“ pasiūlyme yra net kelios aritmetinės klaidos, dėl kurių teismas nepasisakė.

124. VPĮ nustato perkančiosios organizacijos pareigą įvertinti konkurso dalyvių pasiūlymus neįprastai mažos kainos aspektu prieš nustatant įmonių pasiūlymus atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimams, tačiau teismo metu paaiškėjo, kad atsakovas pateiktų pasiūlymų šiuo aspektu nevertino. Visų trijų tiekėjų kainos skirtingose pozicijose tiek lyginant tarpusavyje, tiek su projektinėje ekspertizėje pateiktomis kainomis skiriasi 50-70 procentų, todėl teismas nepagrįstai atmetė šį argumentą. Be to, konkurso numatoma sutarties vertė buvo 25 500 000 Lt, tačiau tiekėjų pasiūlytos kainos buvo iki keturių milijonų mažesnė.

13Atsakovas atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad konkurso sąlygų 23 punktas numato, jog pasiūlymo kaina yra nurodoma litais, centai nėra minimi, Reglamento 6 priede kainos pateikiamos tūkstančiais litų. Atsakovo nuomone, Reglamentas yra aktualus tiek, kiek jo turinys leidžia nustatyti kainos skaičiavimo metodą. Atkreipia dėmesį, kad pagal aritmetikos taisykles atliktas suapvalinimas negali būti traktuojamas kaip aritmetinė klaida, nes jų neatlikus būtų neįmanoma nurodyti galutinės tikslios pasiūlymo kainos. Pagal tiekėjų pateiktus pasiūlymus atsakovui nekilo abejonių, kad statybos darbai būtų atliekami už neįprastai mažą kainą ar pasiūlymuose būtų neįtrauktų darbų.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjant šį ginčą pirmosios instancijos teisme Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi atsisakė patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir pirkimo procedūros šio ginčo nagrinėjimo metu sustabdytos nebuvo. Atsakovas su UAB ,,Kaminta“, kurios pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, 2008-09-08 sudarė statybos rangos sutartį.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas. Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 320 str. 2 d.).

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, nurodydamas, jog perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ 39 straipsnio antrosios dalies 4 punkte nustatyto reikalavimo atmesti pasiūlymus, jei sudedamųjų kainų dalys neatitinka pasiūlyme nurodytos bendros kainos, nes VPĮ UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymuose atlikti apvalinimai negali būti traktuotini kaip aritmetinėmis klaidomis. Teismas taip pat nurodė, kad minėtuose pasiūlymuose nurodyta kaina nelaikytina neįprastai maža, todėl atsakovas pagrįstai juos įtraukė į preliminarią pasiūlymų eilę.

18Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo dviejų grupių motyvus: pirma, apeliantas nesutinka su teismo išvada, jog atsakovas pagrįstai nelaikė kainų apvalinimo aritmetinėmis klaidomis, antra, apelianto nuomone, atsakovas pateiktų pasiūlymų nevertino neįprastai mažos kainos aspektu, todėl teismas be pagrindo atmetė šį ieškovo reikalavimą. Dėl šių priežasčių, apelianto teigimu, UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymai turėjo būti atmesti.

19Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neduoda pagrindo keisti ar naikinti iš esmės pagrįsto ir teisingo pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 185, 263 str.).

20Dėl bendros kainos atitikimo jos sudėtinėms dalims

21Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį ir sprendė, kad perkančioji organizacija neturėjo teisinio pagrindo atmesti UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymus dėl to, jog sudedamosios kainos dalys neatitinka pasiūlyme nurodytos bendros kainos. Apelianto nuomone, dalyvių pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitiko jos sudėtinių dalių sumos dėl aritmetinių klaidų, kurios buvo padarytos ne tik apvalinant pateiktas kainas iki sveikų skaičių ir nenurodant centų, bet ir atliekant atskirus sudėtinių kainos dalių skaičiavimus. Apelianto įsitikinimu, sudėtinės kainų dalys privalėjo būti skaičiuojamos centų tikslumu, todėl nepagrįsta atsakovo nuomonė, visų konkurso dalyvių pateiktos pasiūlymų kainos atitiko sudėtinių dalių sumas, skaičiavimuose aritmetinių klaidų nebuvo padaryta, nes kainas buvo prašoma nurodyti tūkstančiais litų, todėl apvalinimai iki sveiko skaičiaus, nenurodant skaičių po kablelio (centų) nelaikytini aritmetinėmis klaidomis ir atitinkamai sudėtinių dalių neatitikimu pasiūlymo kainai.

22Teisėjų kolegijos nuomone, šis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 185 str.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovo LAD organizuotas konkursas dėl archyvų komplekso statybos darbų yra viešas konkursas, bylos aplinkybes būtina vertinti atsižvelgiant į viešojo konkurso proceso esmę, paskirtį, o taip pat į ypač reikšmingus konkurso dalyvių lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus. Pažymėtina, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas, todėl viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi minėtų principų bei sąžiningos konkurencijos laisvės (VPĮ 3 str.).

24Be to, nagrinėjant šios kategorijos bylas, būtina atsižvelgti ir į proceso koncentruotumo, ekonomiškumo, o taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, kurie leidžia konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus (CPK 3, 7 str.). Todėl pažeidimai, neturėję įtakos konkurso skaidrumo, dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimui ir laimėtojo išrinkimui, negali būti laikomi pakankamu pagrindu naikinti skundžiamus sprendimus.

25Pagal konkurso sąlygų 20 punktą, tiekėjai pasiūlymus rengia pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą, kurioje nurodyta, kad kainos nurodomos litais, o pagal 23 punktą – pasiūlymo kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus duomenis ir turi apimti visas su statybos darbais susijusias išlaidas, įskaitant visus mokesčius, tarp jų ir PVM, kuris nurodomas atskirai. Pagal pirkimo dokumentų techninę specifikaciją pateiktuose pasiūlymuose sudėtinės kainos dalys nurodomos darbų kiekių žiniaraščiuose ir detalizuojamos lokalinėse sąmatose.

26Teismas, analizuodamas ieškovo pateiktus skaičiavimus, kuriais ieškovas grindė ginčijamuose konkurso dalyvių pasiūlymuose kainos neatitikimą jos sudėtinėms dalims, nustatė, kad visi apelianto įvardijami neatitikimai susidaro dėl nurodomos kainos apvalinimo iki sveiko skaičiaus. Teismas sprendė, kad skaičiuojamos kainos apvalinimas konkrečiai ruošiamose lokalinėse sąmatose dėl numatomų atlikti statybos darbų pagal techninį projektą gali būti apvalinamas iki sveiko skaičiaus ne tik suvestiniame kainos apskaičiavime, bet ir lokalinėse sąmatose, kai galutinė kaina nurodoma tūkstančiais litų. Teismas rėmėsi LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 Statinio projektavimas“ patvirtintu Statybos techniniu reglamentu.

27Apeliantas teigia, kad nei konkurso sąlygose, nei VPĮ nėra nuorodos, jog kainų skaičiavimai turi būti atliekami pagal Reglamento nuostatas, todėl šio pirkimo procedūroms jis netaikomas. Teisėjų kolegijos nuomone, šis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, nes atsižvelgiant į CPK 3 straipsnio 6 dalį, šioje byloje nagrinėjamiems teisiniams santykiams Reglamentas gali būti taikomas pagal teisės analogiją (CPK 178 str.).

28Pagal minimo Reglamento 37 punktą, statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma, kuri detalizuojama pagal Reglamento 6 priedą. Šiame priede nurodomas suvestinis statybos kainos apskaičiavimas aprašant išlaidas statybos ir montavimo darbams, įrenginiams, kitoms išlaidoms ir PVM, o kaina nurodoma tūkstančiais litų – ,,Kaina, tūkst. Lt“. Kaip matyti iš perkančiai organizacijai pateiktų UAB „Kaminta“ ir UAB „Vėtrūna“ lokalinių sąmatų, pagal atskiras darbų rūšis būtinų darbų ir išlaidų aprašymuose kainos nurodytos su centais, skaičiuojant visą kainą pagal kiekvieną sąmatą taip pat paskaičiuojama kaina su centais ir nurodant kainą „iš viso“ – suma apvalinama iki sveiko skaičiaus, taip pat ir PVM. AB „YIT Kausta“ lokalinėse sąmatose skaičiavimai atlikti centų tikslumu, o iki sveikų skaičių suapvalinami nurodant kainą pasiūlyme. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tiekėjai UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ savo pasiūlymuose laikėsi kainų apvalinimo taisyklių, o apvalindami nepadarė aritmetinių klaidų.

29Nagrinėjamuoju laikotarpiu galiojusioje VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto redakcijoje buvo nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą, jeigu nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Tokia pati nuostata įtvirtinta ir Atviro konkurso sąlygų 45.4 punkte. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios normos nustato bendrąją taisyklę, pagal kurią pasiūlymo kaina turi sutapti su jos sudėtinių dalių suma. Be to, Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami nacionaline valiuta, o kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, teismas pagrįstai sprendė, kad apvalinimai yra galimi ir, priešingai nei teigia apeliantas, nelaikytini aritmetinėmis klaidomis (CPK 178 str.).

30Be to, pažymėtina, kad teismas teisingai nurodė, jog pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies redakciją, aktualią nuo 2008-09-15, iš viso nebėra įtvirtinto reikalavimo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlymo kaina neatitinka jos sudedamųjų dalių, nurodant, jog perkančioji organizacija, pasiūlyme radusi nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, pasiūlymų vertinimo metu privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.

31Teisėjų kolegija laiko, kad atsakovas savo atsiliepime teisingai teigia, jog paties ieškovo UAB ,,Pireka“ pateiktuose objektinių sąmatų tiesioginių išlaidų skiltyse kainos taip pat buvo nurodomos tūkstančiais litų be centų, ir tai leidžia spręsti, kad visi konkurso dalyviai vienodai suprato pirkimo sąlygų nuostatas šiuo klausimu bei skaičiavimuose taikė apvalinimo taisykles.

32Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas teisingai sprendė, jog nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, pasiūlymuose pateiktų kainų apvalinimų nelaikydama aritmetine klaida, nepažeidė VPĮ nuostatų. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi tiekėjų pasiūlymai, kurie atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tame tarpe ir ieškovo, buvo pripažinti tinkamais ir vienodai įvertinti, o laimėjęs pasiūlymas nustatytas remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Taigi atsakovas šiuo klausimu nepažeidė viešojo konkurso skaidrumo, dalyvių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principų reikalavimų (VPĮ 3 str.).

33Dėl neįprastai mažos kainos

34Apeliantas teigia, kad atsakovas neįvykdė VPĮ nustatytos pareigos prieš nustatant įmonių pasiūlymus atitinkančiais konkurso sąlygų reikalavimus įvertinti konkurso dalyvių pasiūlymus neįprastai mažos kainos aspektu, o be to, atsakovas privalėjo pareikalauti iš UAB „Kaminta“, AB YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pateikti neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus. Šiuos teiginius apeliantas grindžia tuo, kad visų trijų tiekėjų kainos skirtingose pozicijose tiek lyginant tarpusavyje, tiek su projektinėje ekspertizėje pateiktomis kainomis skiriasi 50-70 procentų.

35Apeliantas teisingai nurodo, jog VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, o dalyviui nepateikus tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą atmesti. Tokia pareiga perkančiajai organizacijai atsiranda iš karto, kai tik ji nustato, jog pateikta pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. Viešųjų pirkimų įstatyme nėra numatyta kriterijų, pagal kuriuos pasiūlyta kaina yra laikoma neįprastai maža. Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, jog tai sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, rinkos kainas, pasiūlymų kainas, teikiamų paslaugų ekonomiškumą, pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas, dalyvio siūlomų paslaugų originalumą, norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi, o taip pat analogiškas sutartis bei VPĮ 40 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 8 d. nutartis civilin4je byloje Nr. 2A-581/2008).

36Kolegija sutinka su teismo išvada, kad bendrosios ekspertizės aktas vertintinas kaip numatomos sutarties vertės nustatymas ir nelaikytinas vienintele galima kaina, kai bet koks nukrypimas nuo jos suteiktų pagrindą iš konkurso dalyvių reikalauti paaiškinimų. Remiantis anksčiau nurodytų VPĮ principų reikalavimais laikytina, jog tokie perkančiosios organizacijos veiksmai yra būtini tik tuo atveju, kai kyla įtarimų, jog pasiūlyta kaina neįprastai maža.

37Kaip buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, atsakovo nurodyta numatoma konkurso sutarties vertė yra 25 500 000 Lt, tuo tarpu preliminarioje pasiūlymų eilėje visų pirmųjų trijų tiekėjų pasiūlymai ne itin skyrėsi vienas nuo kito: laimėjusio UAB „Kaminta“ pasiūlymo kaina - 21 585 279 Lt, AB ,,YIT Kausta“ – 23 826 767 Lt, o UAB ,,Vėtrūna“ – 24 236 726 Lt. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, vien šis skirtumas nesudaro pagrindo įtarti, jog kaina yra neįprastai maža.

38Ieškovas, siekdamas pagrįsti savo teiginius dėl neįprastai mažų tiekėjų pasiūlymų kainų, pateikė skaičiavimus dėl atskirose pozicijose siūlomų kainų neatitikimo bendrosios ekspertizės kainai, iš kurių matyti, kad UAB ,,Kaminta“ pateiktos atskirų darbų kainos nuo šioje ekspertizėje nustatytų kainų skiriasi 1,5 - 75,7 procentų, AB ,,YIT Kausta“ 5,2 - 73 procentų, o UAB ,,Vėtrūna“ –4,5 - 70,5 procentų, pavyzdžiui, laimėjusio pasiūlymo šildymo darbų kaina yra 18,8 procentais, o trečioje vietoje esančio pasiūlymo – 31,3 procentais mažesnė už ekspertizės kainą (1 t. b. l 185-188). Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, nurodyti apelianto argumentai neduoda pagrindo priešingai išvadai šiuo klausimu, nei padarė teismas. Kaip žinoma, tiekėjai, dalyvaudami konkurse, patys pasirenka siekiamo pelno dydį, atsižvelgdami ir į tai, kad jų konkurentai – tai kiti panašias paslaugas teikiantys tiekėjai, todėl akivaizdu, kad kiekvieno iš jų kainos gali ir turi skirtis dėl skirtingų atitinkamų sudedamųjų kainos dalių. Siekiant patikrinti, ar pasiūlymų kainos nėra neįprastai mažos, patikrinama, ar nėra akivaizdžių skaičiavimo klaidų, ar nėra praleistų ir į sąmatą neįtrauktų darbų. Kaip minėta, šių aplinkybių perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos teismas nenustatė, tokių įrodymų apeliantas nepateikė taip pat ir apeliacinės instancijos teismui. Be to, nors VPĮ normos neįprastai mažos kainos nesieja su jos konkrečiais matematiniais paskaičiavimais, tačiau teismas, siekdamas pagrįsti savo išvadą skundžiamame sprendime išanalizavo aplinkybes ir atliko skaičiavimus, kurie rodo, kad konkurso dalyvio, įrašyto pirmuoju numeriu į preliminarią pasiūlymų eilę pasiūlymo kaina skiriasi nuo antruoju įrašyto dalyvio pasiūlymo kainos 9,4 procentais, įrašyto pirmuoju numeriu nuo trečiuoju įrašyto dalyvio kainos skiriasi 11 procentais, o įrašyto pirmuoju numeriu nuo ketvirtuoju įrašyto dalyvio kainos skiriasi 13,7 procentais. Tuo tarpu, apeliantas neįrodinėjo, jog tris pirmuosius preliminarioje eilėje nurodytus pasiūlymus pateikusios bendrovės yra tarpusavyje susijusios, susitarusios ar dėl kitų aplinkybių nesąžiningai veikė išvien.

39Todėl teisėjų kolegijos nuomone, teismas turėjo pagrindą išvadai, kad perkančioji organizacija teisingai atmetė apelianto pretenziją dėl pareigos reikalauti iš UAB „Kaminta“, AB YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ papildomų įrodymų, pagrindžiančių neįprastai mažą kainą. Nagrinėjant apeliacinį skundą ieškovas šios išvados pagrįstumo nepaneigė (CPK 178 str.).

40Apeliantas teigia, kad atsakovas pateiktų pasiūlymų nevertino neįprastai mažos kainos aspektu, nes į bylą nepateiktas viešojo pirkimo komisijos protokolas, kuriame būtų užfiksuotas šio klausimo svarstymas. Teisėjų kolegija laiko, jog šis apelianto argumentas taip pat neduoda pagrindo naikinti teismo sprendimo. Be to, kaip paaiškino apeliacinės instancijos teismui atsakovo atstovas, protokole nėra fiksuojamas sąmatų analizavimas, lyginamieji skaičiavimai, jame nurodomi tik viešųjų pirkimų komisijos sprendimai.

41Kaip žinoma, VPĮ nustatytos normos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos paskirtis – apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo grėsmės, jog sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl tiekėjo nepajėgumo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo aspektu yra svarbi byloje nustatyta aplinkybė, kad jau antrus metus po konkurso UAB ,,Kaminta“ vykdo sutartinius įsipareigojimus ir atsakovas šiai bendrovei neturi pretenzijų dėl atliekamų darbų kokybės. Ši aplinkybė taip pat leidžia spręsti, jog nurodytoji kaina yra reali, ekonomiškai pagrįsta, o tuo pačiu buvo pasiektas esminis viešojo pirkimo tikslas: sudaryti pirkimo sutartį racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

42Teisėjų kolegijos nuomone, kiti apelianto apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai neduoda pagrindo spręsti, kad teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

43Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, daro išvadą, kad nėra pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas skunde nurodytais motyvais, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Pireka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos... 5. Ieškovas nurodė, kad minėtas sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas,... 6. Atsakovas atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad vykdomo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Ieškovas UAB „Pireka“ apeliaciniu skundu prašo minėtą teismo sprendimą... 9. 1. Teismas ištyrė ne visus ieškovo nurodytus argumentus, neteisingai... 10. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kainos galėjo būti apvalinamos iki... 11. 3. Teismas sprendė, kad neatitikimai konkurso pasiūlymuose yra susiję su... 12. 4. VPĮ nustato perkančiosios organizacijos pareigą įvertinti konkurso... 13. Atsakovas atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjant šį ginčą pirmosios... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį,... 18. Apeliantas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliaciniame skunde nurodyti argumentai... 20. Dėl bendros kainos atitikimo jos sudėtinėms dalims... 21. Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia,... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, šis apelianto argumentas atmestinas kaip... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovo LAD... 24. Be to, nagrinėjant šios kategorijos bylas, būtina atsižvelgti ir į proceso... 25. Pagal konkurso sąlygų 20 punktą, tiekėjai pasiūlymus rengia pagal pirkimo... 26. Teismas, analizuodamas ieškovo pateiktus skaičiavimus, kuriais ieškovas... 27. Apeliantas teigia, kad nei konkurso sąlygose, nei VPĮ nėra nuorodos, jog... 28. Pagal minimo Reglamento 37 punktą, statinio statybos skaičiuojamosios kainos... 29. Nagrinėjamuoju laikotarpiu galiojusioje VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto... 30. Be to, pažymėtina, kad teismas teisingai nurodė, jog pagal VPĮ 39... 31. Teisėjų kolegija laiko, kad atsakovas savo atsiliepime teisingai teigia, jog... 32. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas... 33. Dėl neįprastai mažos kainos... 34. Apeliantas teigia, kad atsakovas neįvykdė VPĮ nustatytos pareigos prieš... 35. Apeliantas teisingai nurodo, jog VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta... 36. Kolegija sutinka su teismo išvada, kad bendrosios ekspertizės aktas... 37. Kaip buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, atsakovo nurodyta numatoma... 38. Ieškovas, siekdamas pagrįsti savo teiginius dėl neįprastai mažų tiekėjų... 39. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, teismas turėjo pagrindą išvadai, kad... 40. Apeliantas teigia, kad atsakovas pateiktų pasiūlymų nevertino neįprastai... 41. Kaip žinoma, VPĮ nustatytos normos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos... 42. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti apelianto apeliaciniame skunde nurodyti... 43. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 46. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. sprendimą palikti...