Byla e2FB-7065-323/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant pareiškėjui J. S., jo atstovei advokatei Audronei Grigelionienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, akcinė bendrovė (toliau - AB) „Energijos skirstymo operatorius“, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Intrum Lietuva“, Pajūrio regioninio parko direkcija, Šilutės kredito unija, I. N., J. A., R. K., L. S., E. S., antstolė L. P., antstolė B. T., antstolis J. P., antstolė V. V., antstolis G. J., antstolis G. K..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, prašo teismo pareiškėjui iškelti fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratore paskirti L. L.. Nurodė, kad su E. S. išsituokė 2001 metais, tačiau santuokos nutraukimas įregistruotas tik 2005 metais. 2006 metais vėl pradėjo gyventi kartu, vesti bendrą ūkį. Tais pačiais metais nusprendė pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, jį pertvarkyti į gyvenamųjų namų paskirties žemę ir parduoti. Tuo tikslu su AB DNB bankas (dabartinis pavadinimas - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) buvo sudarytos Kredito sutartys, kurių pagrindu E. S. buvo suteiktos paskolos. Užtikrinant kreditų gavėjos E. S. prisiimtus įsipareigojimus pareiškėjas su AB DNB bankas (dabartinis pavadinimas - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) sudarė Laidavimo sutartis, pagal kurias įsipareigojo atsakyti bankui kaip solidarus skolininkas visu savo turtu už netinkamą E. S. įsipareigojimų vykdymą. 2008 metais įvyko ekonominė krizė, nekilnojamojo turto kainos rinkoje nukrito, parduoti turtą pasidarė labai sunku, turto vertė tapo ženkliai mažesnė nei suteiktų paskolų dydis, išaugo banko palūkanų dydis. Dar kurį laiką stengėsi mokėti kredito įmokas, tuo tikslu pardavė transporto priemones, skolinosi iš giminaičių, kitų asmenų. Tačiau kredito sutarčių jose nustatyta tvarka vykdyti ilgainiui nebeįstengė, todėl jos buvo nutrauktas, įkeistas turtas realizuotas. Pareiškėjas kaip laiduotojas Luminor Bank AS Lietuvos skyriui liko skolingas 404 345,38 Eur. Bendra pareiškėjo įsiskolinimų suma kreditoriams sudaro 530 014,72 Eur. Taip pat nurodė, kad dėl sveikatos būklės šiuo metu nedirba, yra registruotas darbo biržoje. Pažymėjo, kad pagal gaunamas pajamas neturi galimybių per protingą terminą įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjas laiko, kad yra nemokus ir kad jam turi būti iškelta bankroto byla.

5Suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriais bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo palaikė, prašė jį tenkinti, nurodydamas pareiškime išdėstytus motyvus ir argumentus.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 minimalias mėnesines algas (toliau – MMA).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad AB DNB bankas (dabartinis pavadinimas - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) su E. S. 2006 m. vasario 1 d. sudarė Kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo suteiktas 690 000 Lt (199 837,81 Eur) kreditas, įkeičiant žemės sklypą su statiniais, adresu ( - ). Šios kreditavimo sutarties sąlygos buvo iš dalies pakeistos ir papildytos 2009 m. birželio 30 d. Susitarimu Nr. ( - ). 2006 m. gegužės 9 d. tarp AB DNB bankas (dabartinis pavadinimas - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) ir E. S. buvo sudaryta Kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu suteiktas 464 087 Eur dydžio kreditas gyvenamajam namui su priklausiniais ir žemės sklypu, adresu ( - ), pirkti. Kredito sutarties Nr. ( - ) sąlygos buvo iš dalies pakeistos ir papildytos 2007 m. balandžio 19 d. Susitarimu Nr. ( - ) bei 2009 m. birželio 30 d. Susitarimu Nr. ( - ). Užtikrinant kreditų gavėjos E. S. prisiimtus įsipareigojimus 2009 m. birželio 30 d. sudaryta Laidavimo sutartis Nr. ( - ) bei 2006 m. gegužės 9 d. sudaryta Laidavimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurias pareiškėjas įsipareigojo atsakyti bankui kaip solidarus skolininkas visu savo turtu už netinkamą E. S. įsipareigojimų vykdymą. Netinkamai vykdant Kredito sutartis, jos banko buvo vienašališkai nutrauktos, bankui įkeistas turtas buvo parduotas. Pareiškėjas nurodo, kad nepadengtas skolos likutis Luminor Bank AS Lietuvos skyriui (teisių ir pareigų perėmėjas UAB „Intrum Lietuva“) sudaro 404 345,38 Eur ir metinės palūkanos. Pareiškėjas nurodo, kad taip pat yra skolingas: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos 60 Eur baudos, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 8,69 Eur baudos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui 320,40 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 17,01 Eur, Pajūrio regioninio parko direkcijai 362,03 Eur, I. N. 2 423,77 Eur, Šilutės kredito unijai 2 960,18 Eur, J. A. 13 000 Eur, R. K. 5 223 Eur ir metines palūkanas, L. S. 1 563,95 Eur, E. S. 1 500 Eur, bei vykdymo išlaidas antstoliams; iš viso nepatenkintų įsipareigojimų sumą sudaro 530 014,72 Eur.

10Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2FB-9482-904/2018 (dabartinis Nr. e2FB-340-904/2019) solidariai skolininkei E. S. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta E. G..

11Iš byloje esančių duomenų taip pat nustatyta, kad pareiškėjas nekilnojamojo, registruotino kilnojamojo turto neturi. Pareiškėjas nedirba, yra registruotas darbo biržoje, jo pajamas sudaro 122 Eur socialinė pašalpa bei artimųjų parama.

12Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pareiškėjas pagal savo turtinę padėtį negali įvykdyti minėtų skolinių įsipareigojimų nurodytiems kreditoriams, kadangi pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma yra didelė, ženkliai viršija 25 MMA sumą, tokių įsipareigojimų pagal savo gaunamas pajamas pareiškėjas per protingą terminą negali įvykdyti. Atsižvelgiant į tai, teismas pripažįsta, kad pareiškėjo gaunamų pajamų nepakaktų per protingą laiką padengti skolinius įsipareigojimus. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas J. S. yra nemokus.

13Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas pagrindas iškelti šiam asmeniui bankroto bylą. Kita Įstatyme numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui – Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas.

14Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kai kurie šių atvejų siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu. Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Nagrinėjamu atveju nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą.

15Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą nagrinėjamu atveju neatitiktų nei pareiškėjo, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes jo gaunamos pajamos neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos. Tuo tarpu iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjo, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (Įstatymo 12 straipsnio 3 dalis). Galiausiai, kreditoriams bankroto procedūros metu Įstatymas numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.).

16Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjui J. S. bankroto bylą, nes pareiškėjas yra nemokus ir objektyviai nenustatyti Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti ribojimo pagrindai.

17Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti bankroto administratorių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas bankroto administratore prašo skirti L. L., kreditoriai kitų kandidatūrų nepasiūlė. Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti L. L. bankroto administratore, nenustatyta. Prie pareiškimo pridėtas L. L. sutikimas, numatytas Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, atlikti bankroto procedūras, teismui pagal Įstatymo 13 straipsnio 7 dalį pateiktas bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Atsižvelgęs į tai, teismas bankroto administratore skiria L. L..

18Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratorės L. L. lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą, laikytina, kad nurodyta 50 Eur suma yra protinga ir pagrįsta, todėl nustatytina 50 Eur suma, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti (Įstatymo 4 straipsnio 6 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

19Pareiškėjas taip pat prašo patvirtinti 170 Eur sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį jo būtiniesiems poreikiams tenkinti, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytas sumas, reikalingas kiekvieną mėnesį jo būtiniesiems poreikiams tenkinti, bei įvertinus jų pagrįstumą, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos tvirtintina pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga 170 Eur dydžio piniginių lėšų suma (Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas).

20Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu, nustatytinas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis,

Nutarė

23iškelti J. S., asmens kodas ( - ), gyvenančiam adresu ( - ), bankroto bylą.

24Paskirti J. S. bankroto administratore L. L., asmens kodas ( - ), adresas ( - ), sąrašo Nr. ( - ), tel. ( - ), el. paštas: ( - ).

25Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

26Patvirtinti 50 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorė L. L. turi teisę naudoti J. S. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

27Patvirtinti 170 Eur dydžio lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį pareiškėjo J. S. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

28Nustatyti 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

29Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims bei paskirtai bankroto administratorei L. L..

30Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintą kopiją išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Registrų centras, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, antstoliams B. T., L. P., V. V., G. J., J. P. ir G. K..

31Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos... 5. Suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą dėl bankroto bylos... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 1... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad AB DNB bankas (dabartinis pavadinimas - Luminor... 10. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės (CPK 179 straipsnio 3... 11. Iš byloje esančių duomenų taip pat nustatyta, kad pareiškėjas... 12. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad pareiškėjas pagal savo turtinę... 13. Pažymėtina, kad fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlygiškas... 14. Įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo... 15. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą... 16. Atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas... 17. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 11 straipsniu,... 18. Įvertinus teismui pateiktą bankroto administratorės L. L. lėšų sumos,... 19. Pareiškėjas taip pat prašo patvirtinti 170 Eur sumą, reikalingą kiekvieną... 20. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu nustatytinas 30 dienų... 21. Remiantis Įstatymo 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu, nustatytinas keturių... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 23. iškelti J. S., asmens kodas ( - ), gyvenančiam adresu ( - ), bankroto bylą.... 24. Paskirti J. S. bankroto administratore L. L., asmens kodas ( - ), adresas ( -... 25. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 26. Patvirtinti 50 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorė L. L. turi... 27. Patvirtinti 170 Eur dydžio lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį... 28. Nustatyti 4 mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 29. Neįsiteisėjusią nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 30. Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintą... 31. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...