Byla eA-1307-556/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo P. R. individualios įmonės „Broliai juodvarniai“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. R. individualios įmonės „Broliai juodvarniai“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas P. R. individuali įmonė „Broliai juodvarniai“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. A-3726 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo“ (toliau – Įsakymas).

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi jis tiesiogiai kyla iš neteisėtų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimų Nr. T-414, T-416 ir T-417 (toliau – ir Tarybos sprendimai), kuriais apribotas barų prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 10 val. iki 14 val. prekybos vietose ( - ) ir ( - ). Pareiškėjas pažymėjo, kad Tarybos sprendimai yra nelogiški, prieštaraujantys įstatymams, diskriminaciniai ir visiškai nepagrįsti, priimti nesilaikant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normų, šiais sprendimais apribojama nuosavybės teisė ir tai yra savininko teisių pažeidimas, toks prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimas yra visiškai be jokio teisinio pagrindo. Pareiškėjas nurodė, kad Tarybos sprendimai nėra grindžiami jokiais objektyviais duomenimis (faktais), juose tik nurodyta, kad jie priimti remiantis seniūnijų, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštais, tačiau Tarybos sprendimuose nėra aptarta ir motyvuota, kas konkrečiai paminėtuose raštuose nurodyta, kaip ta informacija yra susijusi būtent su pareiškėjui priklausančiomis kavinėmis, nėra paaiškinta ir motyvuota, kodėl buvo pritaikytas būtent toks prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimas.

93.

10Pareiškėjas pabrėžė, jog Įsakymas yra neteisėtas ir juo pareiškėjas negali būti įpareigotas atlikti turimų licencijų tikslinimą, pakeičiant prekybos alkoholiu laiką nuo 10 val. iki 14 val., kadangi jis yra priimtas remiantis Tarybos sprendimų pagrindu, kurie yra neteisėti. Pareiškėjas manė, jog tik Kauno apygardos administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. eI-2470-644/2017 išsprendus Tarybos sprendimų teisėtumo klausimą, atsakovas galėtų pradėti licencijų tikslinimo procedūras.

114.

12Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo skunde nėra nurodyta jokių argumentų, kodėl Įsakymas yra neteisėtas ir turėtų būti panaikintas. Visi skunde dėstomi argumentai susiję su Tarybos sprendimais, kurių teisėtumas yra nagrinėjamas kitoje byloje.

156.

16Atsakovas pažymėjo, kad 2017 m. liepos 12 d. raštu Nr. 27-2-518 informavo pareiškėją apie priimtus Tarybos sprendimus dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo, kuriame informavo apie pareigą per 5 darbo dienas patikslinti licencijas. Pakartotinai pareiškėjas apie šią pareigą ir už jos nevykdymą gresiančias sankcijas buvo informuotas 2017 m. liepos 31 d. raštu Nr. 27-2-585, tačiau registruoto laiško su šiuo raštu pareiškėjas pašte neatsiėmė. Atsakovas pabrėžė, kad administracinėje byloje Nr. eI-2470-644/2017 pareiškėjas buvo pateikęs prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai sustabdyti Tarybos sprendimų galiojimą, kurį pirmos instancijos teismas tenkino, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino. Tai rodo, jog pareiškėjas suprato, kad Tarybos sprendimai, dėl kurių vyksta ginčas teisme, yra galiojantys, kol jų galiojimas nėra sustabdytas teismo nutartimi taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir jis privalo vykdyti nustatytą pareigą pateikti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais darbo laikui patikslinti. Pareiškėjui neatvykus patikslinti licencijos ir galiojant reikalavimo užtikrinimo priemonėms, atsakovas nesiėmė jokių veiksmų dėl licencijų stabdymo kol buvo galutinai išspręstas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ar netaikymo. Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-790-442/2017 patenkinus atsakovo atskirąjį skundą ir panaikinus pirmosios instancijos teismo pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemones, atsakovas 2017 m. spalio 4 d. raštu Nr. 27-2-731 pakartotinai informavo pareiškėją apie prievolę patikslinti licenciją, tačiau pareiškėjui nevykdant nustatytos prievolės, priėmė Įsakymą. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad jis atliko visus privalomus veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme bei Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (akto redakcija, galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d.) (toliau – ir Taisyklės) ir negalėjo pasielgti kitaip nei imperatyviai nustatyta teisės aktuose. Atsakovas pažymėjo ir tai, kad pareiškėjas nepagrįstai Įsakymą sieja su Tarybos sprendimais, kuriais buvo apribotas prekybos alkoholiu laikas, nes dėl Tarybos sprendimų priėmimo neturėjo būti ir nebuvo stabdoma jo ūkinė veikla ir naikinama licencija. Atsakovas teigė, jog Alkoholio kontrolės įstatyme nustatyta ekonominė sankcija – licencijos sustabdymas – yra ne paminėtų sprendimų padarinys, o Alkoholio kontrolės įstatymo nustatytų imperatyvų nepaisymo pasekmė.

17II.

187.

19Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 15 d. sprendimu pareiškėjo P. R. individualios įmonės „Broliai juodvarniai“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

208.

21Teismas nustatė, kad Įsakymu buvo sustabdytas pareiškėjo licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas 2017 m. spalio 12–22 d. bare ( - ), licencijos Nr. 288/7; bare ( - ), licencijos Nr. 288/6; bare ( - ), licencijos Nr. 288/8. Tarybos sprendimais apribotas barų prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 10 val. iki 14 val. prekybos vietose ( - ), pareiškėjas nesutikdamas su Tarybos sprendimais, pateikė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, kurio pagrindu pradėta administracinė byla Nr. eI-2470-644/2017. Sprendimas šioje byloje nėra įsiteisėjęs.

229.

23Teismas analizavo Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnį (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.), kuris nustato įspėjimų apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą ir licencijos galiojimo sustabdymo tvarką. Teismas atkreipė dėmesį į 341 straipsnio 2 dalį, 186 straipsnio 3 dalį, 341 straipsnio 4 dalies 1 punktą, analizavo Taisyklių 31, 53, 56 punktus ir darė išvadą, jog licencijos turėtojui tenka pareiga kreiptis į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos patikslinimo, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, per 5 darbo dienas nuo savivaldybės vykdomosios institucijos rašytinio pranešimo apie savivaldybės tarybos nustatytą apribojimą gavimo. Licencijos turėtojui tokios pareigos nesilaikius, jis įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir po įspėjimo per nustatytą terminą nepašalinus nurodytų pažeidimų, trūkumų, licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas.

2410.

25Teismas laikė neginčijamai nustatytu tai, kad pareiškėjui Tarybos sprendimais apribotas barų prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 10 val. iki 14 val. prekybos vietose ( - ), vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi. Apie tai pareiškėjas buvo informuotas atsakovo 2017 m. liepos 12 d. raštu Nr. 27-2-518 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“. Šiuo dokumentu pareiškėjas buvo įspėtas apie pareigą kreiptis į atsakovą dėl licencijos patikslinimo ir apie galimas pasekmes. Tačiau pareiškėjas, kaip licencijos turėtojas verstis mažmenine prekyba, į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos patikslinimo nesikreipė. Pakartotinai pareiškėjas apie šią pareigą ir už jos nevykdymą gresiančias sankcijas buvo informuotas 2017 m. liepos 31 d. raštu Nr. 27-2-585 „Dėl licencijų galiojimo sustabdymo“, tačiau registruotos siuntos iš pašto neatsiėmė.

2611.

27Teismas nurodė, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 2017 m. liepos 17 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą dėl Tarybos sprendimų panaikinimo ir prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. sustabdyti Tarybos sprendimų galiojimą iki byla bus išnagrinėta teisme. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartimi pareiškėjo prašymas buvo atmestas, tačiau 2017 m. rugpjūčio 9 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 28 d. nutartis buvo panaikinta ir pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo buvo tenkintas. Po to, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartį panaikino ir atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, atsakovas 2017 m. spalio 4 d. raštu Nr. 27-2-731 „Dėl licencijų patikslinimo“, registruotu paštu ir pareiškėjo elektroninio pašto adresu informavo pareiškėją apie prievolę patikslinti licenciją. Šiame rašte buvo nurodyta, jog pareiškėjas privalo kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl licencijos patikslinimo verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais baruose ( - ) ir buvo nurodytas tokios prievolės pagrindas – Alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 3 dalis. Paminėto straipsnio 3 dalyje nurodytas 5 darbo dienų terminas kreipimuisi į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos patikslinimo, o tai reiškia, jog 2017 m. spalio 11 d. suėjo galutinis terminas kreiptis į atsakovą dėl licencijos patikslinimo, nes 2017 m. spalio 4 d. raštas Nr. 27-2-731 „Dėl licencijų patikslinimo“ buvo išsiųstas ne tik registruotu paštu, bet ir į pareiškėjo elektroninį paštą 2017 m. spalio 4 d.

2812.

29Teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-74/2014, kurioje buvo konstatuota, jog Alkoholio kontrolės įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas nei Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) detaliai nereglamentuoja tvarkos, kaip turi būti įteikiami viešojo administravimo subjekto priimti dokumentai, taip pat neapibrėžia momento, nuo kurio laikoma, jog registruotu laišku buvo gautas įteikimas. Teismas nurodė, jog Taisyklių 54 punkte nurodyta, kad licenciją išdavusi institucija apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą įspėja licencijos turėtoją raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar registruotu laišku) per Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą. Įspėdama licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licenciją išdavusi institucija nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir nustato terminą, per kurį licencijos turėtojas privalo jas pašalinti, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis negu 10 dienų. Pašalinęs šias priežastis, licencijos turėtojas privalo apie tai raštu (registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis) pranešti licenciją išdavusiai institucijai.

3013.

31Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jų neteikė ir pareiškėjas, jog jam nebuvo įteikti įspėjimai apie pareigą kreiptis į atsakovą dėl licencijos patikslinimo ir apie galimas pasekmes. Atsižvelgęs į visa tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai informavo pareiškėją apie ketinimą sustabdyti licencijos galiojimą, jos sustabdymą, nes nustatyta prievolė nebuvo įvykdyta. Teismas pabrėžė, kad licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tvarka yra imperatyviai reglamentuota teisės aktų, o licencijas išduodanti institucija neturi diskrecijos teisės pasirinkti minėtų veiksmų sekos.

3214.

33Kadangi nustatyta, jog pareiškėjui buvo tinkamai įteikti įspėjimai apie pareigą kreiptis į atsakovą dėl licencijos patikslinimo ir apie galimas pasekmes, o pareiškėjas per įstatymų nustatytą terminą prievolės neįvykdė, nenustatyta ir kitokių ABTĮ 91 straipsnyje numatytų teisės aktų panaikinimo pagrindų, teismas darė išvadą, kad Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas.

3415.

35Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog nepagrįstai pareiškėjas Įsakymą sieja su Tarybos sprendimais, kuriais buvo apribotas prekybos alkoholiu laikas, nes dėl minėtų sprendimų priėmimo neturėjo būti ir nebuvo stabdoma pareiškėjo licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas 2017 m. spalio 12–22 d. bare ( - ), licencijos Nr. 288/7; bare ( - ), licencijos Nr. 288/6; bare ( - ), licencijos Nr. 288/8. Teismas nurodė, kad Alkoholio kontrolės įstatyme nustatyta ekonominė sankcija – licencijos sustabdymas – yra ne paminėtų Tarybos sprendimų padarinys, o pačio pareiškėjo neveikimo, t. y. Alkoholio kontrolės įstatymo nustatytų imperatyvų nepaisymo, pasekmė. Tai reiškia, jog skunde ir teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovo išdėstyti argumentai dėl Tarybos sprendimų neteisėtumo ir nepagrįstumo nėra reikšmingi šios bylos nagrinėjimo kontekste.

36III.

3716.

38Pareiškėjas P. R. individuali įmonė „Broliai juodvarniai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimą bei patenkinti pareiškėjo reikalavimą ir panaikinti atsakovo Įsakymą.

3917.

40Pareiškėjas teigia, jog teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas tinkamai raštu informavo pareiškėją apie ketinamą sustabdyti licencijų galiojimą bei jų sustabdymą. Pareiškėjas vadovaujasi Alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 3 dalimi, 341 straipsnio 2–4 dalimis bei Taisyklių 48 punktu ir teigia, jog atsakovas prieš sustabdydamas licencijų galiojimą buvo įpareigotas pateikti pranešimą apie priimtą atsakovo sprendimą dėl prekybos laiko ribojimo bei įspėjimą apie galimą licencijų sustabdymą, o tik tada licencijas sustabdyti. Pareiškėjas nurodo, jog jam buvo pateiktas 2017 m. spalio 4 d. raštas Nr. 27-2-731 dėl pareigos patikslinti licencijas ir 2017 m. spalio 11 d. raštas Nr. 27-2-753, kuriuo informuojama apie licencijų sustabdymą bei pateiktas Įsakymas. Pareiškėjas pabrėžia, jog tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemones, jis galėjo būti įpareigotas patikslinti licencijas, atliekant visas įstatyme numatytas imperatyvias procedūras, t. y. pateikiant pranešimą, įspėjimą ir per įspėjime nurodytą terminą nepatikslinus licencijų – jas stabdyti. Pareiškėjas akcentuoja, kad atsakovas nesilaikė Alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų terminų ir be teisėto pagrindo įspėjimą pareiškėjui pateikė dar nepraėjus 5 darbo dienoms. Pareiškėjas nesutinka su teismo vertinimu, jog galutinis terminas kreiptis dėl licencijų patikslinimo suėjo 2017 m. spalio 11 d., nes 2017 m. spalio 6–10 d. pareiškėjui galėjo būti įteiktas įspėjimas apie galimą licencijų sustabdymą ir tame įspėjime turėjo būti nustatytas terminas, per kurį pareiškėjas turėjo patikslinti licencijas, o to nepadarius, licencijų galiojimas galėtų būti sustabdytas; Įsakymas buvo priimtas būtent 2017 m. spalio 11 d., nors pareiškėjas tuo metu dar turėjo teisę tikslinti licencijas. Pareiškėjas teigia, jog atsakovas veikė ultra vires.

4118.

42Pareiškėjas nurodo, kad Tarybos sprendimai 2017 m. gruodžio 6 d. teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2470-644/2017 pripažinti neteisėtais ir panaikinti, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1062-575/2019 paliko 2017 m. gruodžio 6 d. teismo sprendimą nepakeistą, taigi Pareiškėjas negalėjo būti įpareigotas patikslinti licencijas, kadangi Lietuvos teisėje pripažįstamas universalus principas, jog iš neteisėtumo negali kilti jokia teisė (lot. ex iniuria non oritur ius).

4319.

44Pareiškėjas nurodo, kad 2018 m. sausio 9 d. nutartimi teismas tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sustabdė Tarybos sprendimų galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas atskirojo skundo nepateikė. Pareiškėjas teigia, jog teismas nevertino aplinkybės, jog nagrinėjamu atveju pažeidžiamas teisėtumo principas. Pareiškėjas nurodo, kad nagrinėjamu atveju patikslinus licencijas, pakeičiant jose prekybos alkoholiu laiką nuo 10 val. iki 14 val., pareiškėjas nebūtų turėjęs galimybės prekiauti alkoholiu kitu laiku, nei būtų numatyta licencijoje, net ir pripažinus Tarybos sprendimus neteisėtais. To negalėtų daryti ir dabar, kai Tarybos sprendimų galiojimas yra sustabdytas, taigi visiškai nepagrįstai atsakovas, nesulaukęs, kol bus priimtas galutinis sprendimas byloje dėl Tarybos sprendimų neteisėtumo, priėmė Įsakymą.

4520.

46Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo P. R. individualios įmonės „Broliai juodvarniai“ apeliacinį skundą prašo Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

4721.

48Atsakovas atsiliepime pakartoja bylos faktines aplinkybes bei pažymi, kad nei Alkoholio kontrolės įstatymas, nei Taisyklės nenumato pareigos licencijai išduodančiai institucijai pakartotinai įspėti apie licencijos sustabdymą. Atsakovas akcentuoja, kad geranoriškai 2017 m. spalio 4 d. raštu Nr. 27-2-731 pakartotinai informavo pareiškėją apie prievolę patikslinti licenciją, gręsiančias sankcijas, todėl visiškai nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad buvo pažeistos procedūros.

4922.

50Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi Taisyklių 48 punktu, kadangi šis punktas skirtas licencijos turėtojams, vykdantiems didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Atsakovas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje aktualūs yra Taisyklių (redakcija galiojusi iki 2017 m. lapkričio 1 d.) 31, 53, 55 ir 56 punktai, Alkoholio kontrolės įstatymo (redakcija galiojusi iki 2017 m. lapkričio 1 d.) 341 straipsnis.

5123.

52Atsakovas nurodo, kad Įsakymu pareiškėjo licencijų galiojimas buvo sustabdytas iki 2017 m. spalio 22 d. Pareiškėjas apie Įsakymą buvo informuotas tiek siunčiant pranešimą kartu su Įsakymo kopija registruotu paštu, tiek pristatant minėto rašto kopiją tiesiai pareiškėjui. Nors pareiškėjas žinojo apie Įsakymą ir iš to kylančias pasekmes, tačiau ir toliau nesiėmė jokių veiksmų ir neatvyko pasitikslinti licencijų, o tai tik patvirtina, kad pareiškėjas net nesiruošė pateikti licencijos patikslinimui. Tokią išvadą galima daryti ne tik todėl, kad pareiškėjo atstovas tai buvo aiškiai nurodęs telefonu atsakovo darbuotojams, bet ir iš to, kad pareiškėjas iki Įsakymo gavimo taip ir nesikreipė į atsakovą, be to, tiek savo skunde, tiek apeliaciniame skunde nurodo, kad jam pareiga pateikti licenciją patikslinimui net negalėjo kilti, nes ši pareiga kildinama iš tariamai neteisėtų Tarybos sprendimų.

5324.

54Atsakovas pažymi, jog dėl Tarybos sprendimų teisėtumo klausimas dar nėra išspręstas jokiu įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Įsakymo priėmimo metu nebuvo pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, todėl kitoje byloje ginčijami Tarybos sprendimai tai dienai buvo galiojantys ir turėjo būti vykdomi. Atsakovas teigia, jog pareiškėjas nepagrįstai Įsakymą sieja su Tarybos sprendimais, kuriais buvo apribotas prekybos alkoholiu laikas, nes dėl minėtų Tarybos sprendimų priėmimo neturėjo būti ir nebuvo stabdoma jo ūkinė veikla ir naikinama licencija.

5525.

56Atsakovas nurodo, jog tai, kad jis neskundė 2018 m. sausio 9 d. nutartimi pritaikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių, niekaip nepatvirtina atsakovo pripažinimo, kad Tarybos sprendimai yra neteisėti, kadangi dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-2470-644/2017 yra paduotas apeliacinis skundas.

5726.

58Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog teismas turėjo vertinti, kad sprendžiant Įsakymo teisėtumo klausimą, jau buvo priimtas sprendimas kitoje byloje, kurioje Tarybos sprendimai pripažinti neteisėtais ir pažymi, kad Įsakymo priėmimo metu Tarybos sprendimai buvo galiojantys ir vykdytini, be to, nebuvo išspręstas Tarybos sprendimų teisėtumo ar neteisėtumo klausimas.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV.

6127.

62Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – atsakovo Įsakymo teisėtumas ir pagrįstumas.

6328.

64Įsakymas buvo priimtas, vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio (Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijos) 3 dalimi ir 341 straipsnio (Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymas ir licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas) 4 dalies 1 punktu, nepaaiškinant, kokios faktinės aplinkybės nulėmė tokio teisės akto priėmimą.

6529.

66Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-336/2011; 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-450/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

6730.

68Skundžiamame Įsakyme iš tikro nėra pateikta duomenų, kuriais remiantis atsakovas nusprendė sustabdyti licencijų galiojimą, nenurodyti absoliučiai jokie faktai, argumentai, neaprašyta situacija, įgalinusi atsakovą priimti apskųstą Įsakymą. Ir nors Įsakyme esantys viešojo administravimo subjekto patvarkymai yra suprantami, nukreipti į konkretų teisinį vienetą, tačiau faktiškai nebuvo pagrįsti. Taigi apskųstas teisės aktas (žr. nutarties 1 p.) priimtas nesilaikant gero administravimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015), objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principų, nėra tinkamai motyvuotas (jame neišdėstyti konkretūs faktiniai pagrindai), todėl tai akivaizdžiai nesuderinama ir su Viešojo administravimo įstatymo reikalavimais. Nustatyti ginčijamo individualaus administracinio akto trūkumai pripažintini esminiais, o tai reiškia, jog ginčijamas Įsakymas vis dėlto turėjo būti pripažintas nepagrįstu bei panaikintas kaip neteisėtas iš esmės (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo analogiško pobūdžio bylas pvz., 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1132-629/2019; 2019 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1402-629/2019).

6931.

70Konstitucinis atsakingo valdymo principas, lemia tai, kad valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 26 d. išvadą). Šie pamatiniai konstituciniai imperatyvai ir iš jų išplaukiantys įvairūs reikalavimai teisėkūros aktams taikytini ir viešojo administravimo institucijoms, vykdant administracinio reglamentavimo veiklą. Priimdamos administracinius aktus, viešojo administravimo institucijos turi veikti neperžengdamos jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtos kompetencijos ribų, paisyti teisės aktų hierarchijos, teisės akto priėmimo ir paskelbimo procedūrų, užtikrinti, kad teisės aktai atitiktų Konstitucijoje ir įstatymuose (inter alia Viešojo administravimo įstatyme) įtvirtintus principus bei kitus reikalavimus.

7132.

72Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos pats apsibrėžti faktines aplinkybes, jas patikrinti ir po to spręsti, ar atsakovo pritaikytas teisinis kvalifikavimas buvo pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kokias aplinkybes nustatė pats teismas.

7333.

74Pagal Konstituciją valstybės valdžia organizuota ir įgyvendinama remiantis valdžių padalijimo principu. Šis principas reiškia, kad įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios yra atskirtos, pakankamai savarankiškos, kad tarp šių valdžių turi būti pusiausvyra. Kiekviena valdžios institucija turi jos paskirtį atitinkančią kompetenciją, kur teismams pavesta vykdyti teisingumą. Ir tuo atveju kai Konstitucijoje yra tiesiogiai nustatyti konkrečios valdžios institucijos įgaliojimai, nė viena kita institucija negali iš jos tų įgaliojimų perimti, o institucija, kurios įgaliojimai Konstitucijoje nustatyti, negali jų perduoti ar atsisakyti (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d., 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimus).

7534.

76Teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo palikti galioti Įsakymą, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas.

77Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

78Pareiškėjo P. R. individualios įmonės „Broliai juodvarniai“ apeliacinį skundą patenkinti.

79Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

80Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. A-3726 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo“.

81Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas P. R. individuali įmonė „Broliai juodvarniai“ (toliau –... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pabrėžė, jog Įsakymas yra neteisėtas ir juo pareiškėjas... 11. 4.... 12. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašė pareiškėjo... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo skunde nėra nurodyta jokių argumentų,... 15. 6.... 16. Atsakovas pažymėjo, kad 2017 m. liepos 12 d. raštu Nr. 27-2-518 informavo... 17. II.... 18. 7.... 19. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 15 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad Įsakymu buvo sustabdytas pareiškėjo licencijų verstis... 22. 9.... 23. Teismas analizavo Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnį (akto... 24. 10.... 25. Teismas laikė neginčijamai nustatytu tai, kad pareiškėjui Tarybos... 26. 11.... 27. Teismas nurodė, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys... 28. 12.... 29. Teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario... 30. 13.... 31. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jų neteikė ir pareiškėjas,... 32. 14.... 33. Kadangi nustatyta, jog pareiškėjui buvo tinkamai įteikti įspėjimai apie... 34. 15.... 35. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog nepagrįstai pareiškėjas Įsakymą... 36. III.... 37. 16.... 38. Pareiškėjas P. R. individuali įmonė „Broliai juodvarniai“ apeliaciniame... 39. 17.... 40. Pareiškėjas teigia, jog teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas... 41. 18.... 42. Pareiškėjas nurodo, kad Tarybos sprendimai 2017 m. gruodžio 6 d. teismo... 43. 19.... 44. Pareiškėjas nurodo, kad 2018 m. sausio 9 d. nutartimi teismas tenkino... 45. 20.... 46. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo... 47. 21.... 48. Atsakovas atsiliepime pakartoja bylos faktines aplinkybes bei pažymi, kad nei... 49. 22.... 50. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas nepagrįstai vadovaujasi... 51. 23.... 52. Atsakovas nurodo, kad Įsakymu pareiškėjo licencijų galiojimas buvo... 53. 24.... 54. Atsakovas pažymi, jog dėl Tarybos sprendimų teisėtumo klausimas dar nėra... 55. 25.... 56. Atsakovas nurodo, jog tai, kad jis neskundė 2018 m. sausio 9 d. nutartimi... 57. 26.... 58. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog teismas turėjo vertinti,... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV.... 61. 27.... 62. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – atsakovo Įsakymo teisėtumas... 63. 28.... 64. Įsakymas buvo priimtas, vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 16... 65. 29.... 66. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą... 67. 30.... 68. Skundžiamame Įsakyme iš tikro nėra pateikta duomenų, kuriais remiantis... 69. 31.... 70. Konstitucinis atsakingo valdymo principas, lemia tai, kad valstybės... 71. 32.... 72. Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo... 73. 33.... 74. Pagal Konstituciją valstybės valdžia organizuota ir įgyvendinama remiantis... 75. 34.... 76. Teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir... 77. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 78. Pareiškėjo P. R. individualios įmonės „Broliai juodvarniai“ apeliacinį... 79. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 15 d.... 80. Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.... 81. Sprendimas neskundžiamas....