Byla eA-1245-662/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. S., J. V., V. D., A. P., D. R., I. P., Š. P., N. D., A. I., E. R., D. P. Š., A. B., I. V., L. V., L. R., L. G., A. S., M. Ž.-J., L. B., K. S., V. B., A. U., I. K. ir G. B. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Vilniaus lopšeliui-darželiui „Mažylis“, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“, Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinei mokyklai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

41. Pareiškėjai V. S., J. V., V. D., A. P., D. R., I. P., Š. P., N. D., A. I., E. R., D. P. Š., A. B., I. V., L. V., L. R., L. G., A. S., M. Ž.-J., L. B., K. S., V. B., A. U., I. K. ir G. B. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą prašydami: iš dalies panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2014 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (toliau – ir Sprendimas) tiek, kiek Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje (toliau – ir Karaliaus Mindaugo mokykla) formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“; įpareigoti Tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“.

52. Pareiškėjai paaiškino, kad ginčijamu Sprendimu vaikų lankomos grupės yra perkeliamos iš saugios ir žinomos aplinkos lopšeliuose-darželiuose į tam nepritaikytas, neparuoštas patalpas bei teritoriją Karaliaus Mindaugo mokykloje.

63. Pareiškėjai akcentavo, jog savivaldybė, kaip mokyklos steigėja, neužtikrino mokyklos atitikties teisės aktų reikalavimams, nes, priimant Sprendimą, Karaliaus Mindaugo mokykla priešmokyklinio ugdymo veiklos nevykdė ir neturėjo leidimo-higienos paso, kuris reikalingas norint vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, o atsakovas žinojo, kad priešmokyklinio ugdymo grupės perkeliamos į patalpas, kurios neatitinka teisės aktų reikalavimų, tačiau nenumatė jokių priemonių ar finansavimo šaltinių, jog iki mokslo metų pradžios aptariamos patalpos (teritorija) atitiktų higienos normų reikalavimus bei nesurinko, neturėjo ir neanalizavo tikrosios informacijos apie Karaliaus Mindaugo mokyklos patalpas ir būsimą perkeliamų vaikų mokymosi aplinką, netyrė ir neatsižvelgė, kaip vaikų perkėlimas į naujas mokyklos patalpas atitinka vaikų teises, ar juos perkėlus bus užtikrinta pakankama jų teisių ir pareigų apsauga, nesivadovavo vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugos prioriteto principu ir pažeidė Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvenciją (toliau – ir Konvencija) ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą (toliau – ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas).

74. Pareiškėjai teigė, kad Sprendimas yra individualus administracinis aktas bei nurodė, jog jis (sprendimas) neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 7 ir 8 straipsnių bei skaidrumo principo, nes sprendimas nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais). Taip pat pareiškėjai akcentavo, jog Taryba turėjo pareigą Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūrinius pertvarkymus, susijusius su priešmokyklinių grupių įsteigimu, derinti su lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomene. Pareiškėjai pažymėjo, kad atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 35.2, 35.3, 35.4, 36, 38 punktus.

85. Pareiškėjai pažymėjo, kad jų sutarčių su lopšeliu-darželiu ,,Pagrandukas“ 2.12 punkte numatytas tėvų įsipareigojimas leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę, tad jie turėjo pagrindo tikėtis, jog vaikai galės lankyti priešmokyklinę grupę tame pačiame darželyje tomis pačiomis sąlygomis.

96. Atsakovai Taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) atsiliepime į skundą prašė atmesti skundą.

107. Atsakovai nurodė, kad Sprendimu buvo nustatytas priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ir atkreipė dėmesį, jog Vilniaus mieste trūksta savivaldybės lopšelių-darželių ir yra reiškiamas didžiulis gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi bei poreikis, kad būtų rasta kuo daugiau galimybių priimti didesnį vaikų kiekį į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Atsakovų teigimu, Taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (toliau – ir Švietimo įstatymas) pavestas funkcijas, siekdama rasti kompromisinį variantą ir suderinti skirtingų grupių interesus, priėmė Sprendimą priešmokyklinio ugdymo grupių veiklą organizuoti atitinkamose Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose, iškėlus priešmokyklinio ugdymo grupes iš atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių.

118. Atsakovas pažymėjo, jog ruošiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių iškėlimui į bendrojo lavinimo mokyklas dar 2013 m. spalio 25 d. Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu Nr. A15-1977(2.1.4-KS) „Dėl lėšų skyrimo“ Karaliaus Mindaugo mokyklai buvo skirtos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasėms įrengti, 2014 m. balandžio 9 d. Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) „Dėl lėšų skyrimo Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinei mokyklai“ taip pat buvo skirtos papildomos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasėms įrengti ir įsigytos atitinkamos prekės, reikalingos priešmokyklinio ugdymo veiklai organizuoti.

129. Atsakovai nurodė, kad atsižvelgiant į teisės aktų, kuriais skunde rėmėsi pareiškėjai, turinį matyti, jog leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių ir higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir Higienos norma) normų taikymas yra susijęs su konkrečia priešmokyklinio ugdymo veikla (t. y. vykdant priešmokyklinio ugdymo programas, įrengiant priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir t. t.). Higienos sąlygų užtikrinimas yra susijęs su tinkamu Sprendimo įgyvendinimu, o ne su jo teisėtumu.

1310. Atsakovų teigimu, ne tik priimant ginčijamą sprendimą, bet ir iki priešmokyklinio ugdymo veiklos pradžios, t. y. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., Karaliaus Mindaugo mokykla neprivalėjo turėti sąlygų, atitinkančių Higienos normos reikalavimus priešmokyklinio ugdymo veiklai.

1411. Atsakovai teigė, jog deklaratyvus Konvencijos ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo normų taikymas nepagrindė Sprendimo neteisėtumo, kadangi teisės aktai nustatė, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti organizuojamas bendrojo lavinimo mokyklose (Švietimo įstatymo 8 str. 2 d.).

1512. Anot atsakovų, Sprendimu nebuvo tvirtinamas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, todėl konstatuoti Taisyklių 35.2, 35.3, 35.4 punktų pažeidimą nėra teisinio pagrindo.

1613. Atsakovai pažymėjo, kad pagal Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatus, patvirtintus Tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1274, viena iš Karaliaus Mindaugo mokyklos veiklos rūšių – priešmokyklinis ugdymas (18.2.3 punktas). Pareiškėjai dar 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo informuoti apie ketinimą atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių iškėlimą į Karaliaus Mindaugo mokyklą, o 2014 m. kovo 27 d. raštu Nr. A51-25391/14(3.3.13.1-EM4) ir 2014 m. balandžio 2 d. raštu Nr. A51-2683/14(3.3.13.1-EM4) jie buvo informuoti, kad vaikų ugdymo sąlygos, organizuojant priešmokyklinį ugdymą Karaliaus Mindaugo mokykloje, nepasikeis ir nepablogės. Pasak atsakovų, Švietimo įstatymas nenustatė, atliekant mokyklos organizacinės veiklos pakeitimus, pareigos atskirai informuoti suinteresuotus asmenis apie atliekamą struktūros pertvarką (Švietimo įstatymo 44 str. 5 d.), todėl pareiškėjų argumentai, kad buvo pažeistos sprendimo priėmimo procedūros – nepagrįsti.

1714. Atsakovai akcentavo, jog su pareiškėjais buvo sudarytos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę sutartys arba ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo sutartys, kuriomis švietimo tiekėjas, t. y. atitinkamas lopšelis-darželis, įsipareigojo ugdyti pareiškėjų vaikus būtent pagal ikimokyklinio ugdymo programas ir neįsipareigojo bei negarantavo, kad priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas toje pačioje įstaigoje.

1815. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ir Švietimo ir mokslo ministerija) atsiliepime į skundą prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

1916. Švietimo ir mokslo ministerija paaiškino, kad Taryba, kaip Karaliaus Mindaugo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, priimdama Sprendimą, privalėjo sukurti realias teisines ir finansines prielaidas, kad iki mokslo metų pradžios aptariamos patalpos atitiktų higienos reikalavimus, kadangi priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas neturint leidimo-higienos paso pažeistų mokinių teisę turėti higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi aplinką (Švietimo įstatymo 46 str. 1 d. 7 p.). Dėl to mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas organizuoti priešmokyklinį ugdymą įstaigoje, kurioje veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, prieštarautų Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 daliai, Higienos normos 8 punktui.

2017. Anot Švietimo ir mokslo ministerijos, Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūros pertvarka turėjo būti derinama su lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomenėmis, kaip su kitomis interesų grupėmis, kadangi sprendimas steigti priešmokyklinio ugdymo grupes Karaliaus Mindaugo mokykloje tiesiogiai susijęs su jų teisėtais interesais ir lūkesčiais.

2118. Trečiasis suinteresuotas asmuo Karaliaus Mindaugo mokykla su skundu nesutiko ir atsiliepime paaiškino, kad 2014 m. kovo 20 d. vyko priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Vilniaus lopšelių-darželių „Mažylis“ ir „Pagrandukas“ lankančių vaikų tėvai, taip pat ir pareiškėjai. Tėvams buvo parodytos patalpos, kuriose būtų ugdomi jų vaikai.

22II.

2319. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Panaikino Sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta dvi priešmokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ perkelti į Karaliaus Mindaugo mokyklą.

2420. Teismas konstatavo, kad perkėlus priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą buvo įvykdyta reorganizacija ir pažymėjo, kad mokymo įstaigų reorganizavimas gali būti vykdomas tik teisės aktų nustatyta tvarka. Didžioji dalis reorganizacijos veiksmų privalomai turi būti atlikta iki sprendimo dėl reorganizacijos priėmimo ir tokių veiksmų atlikimas lemia ir paties sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo galimybę.

2521. Teismas, remdamasis Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad mokymosi aplinka mokykloje bei mokinių mokymosi krūvis turi atitikti Higienos normas ir norminių teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus, laiduoti švietimo programų vykdymą. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 4.1 punktu, mokyklos pastatai ir patalpos turi atitikti higienos normas. Lietuvos higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-476, nustato, kad mokykla turi turėti higienos pasą. Teismas pabrėžė, jog byloje buvo nustatyta, kad 2014 m. kovo 5 d. priimant ginčijamą sprendimą Karaliaus Mindaugo mokykla neturėjo leidimo-higienos paso.

2622. Teismas pažymėjo, jog Taryba, nuspręsdama dėl priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į Karaliaus Mindaugo mokyklą, neįvertino, kad minėta mokykla neatitiko sveikatos saugos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Situacija, kai savivaldybė priima sprendimą perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes, nors mokykla neatitinka sveikatos saugos teisės aktų, negalima, todėl Taryba nesilaikė teisėtumo principo, t. y. priimta ginčijama sprendimo dalis neatitiko teisės aktų reikalavimų (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.). Sprendimas buvo priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras ir taisykles (Švietimo įstatymo 28 str. 5 d., 47 str. 1 d. 2 p., Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 10 p.) bei prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (VSPĮ 21 str. 3, 4 d., Švietimo įstatymo 46 str. 1 d. 4 p., 49 str. 2 d. 1 p.).

2723. Teismas atmetė pareiškėjų skundo reikalavimą įpareigoti Tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“, nes šie veiksmai priskirtini atsakovų kompetencijai.

28III.

2924. Atsakovai Taryba ir Administracija apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas pareiškėjų skundas, ir šioje dalyje pareiškėjų skundą atmesti.

3025. Atsakovai paaiškina, kad Sprendimas buvo teisinis ir faktinis pagrindas atlikti tolimesnes administracines ir organizacines procedūras, susijusias su Sprendimo įgyvendinimu (t. y. skirti lėšas patalpų įrengimui, atlikti atitinkamus darbus ir įsigyti reikalingas prekes ikimokyklinio ugdymo veiklos vykdymui ir pan.), atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai nevertino, kad Administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento direktorius 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A15-1977/14(2.1.4-KS) skyrė Karaliaus Mindaugo mokyklai priešmokyklinio ugdymo grupių patalpų įrengimui 40 000 Lt (įrengti priešmokyklinio ugdymo klases), Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) buvo skirta dar 80 000 Lt įrengti priešmokyklinio ugdymo klases, Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A15-1444/14(2.1.4-KS) Karaliaus Mindaugo mokyklai skirta dar 23 000 Lt vaikų žaidimo aikštelių įrengimui. Šios lėšos teisės aktų nustatyta tvarka buvo panaudotos būtent tinkamam priešmokyklinio ugdymo grupių įrengimui Karaliaus Mindaugo mokykloje. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad buvo imtasi visų priemonių tinkamam Sprendimo įgyvendinimui. Aplinkybę, jog Sprendimas buvo tinkamai įgyvendintas patvirtina į bylą pateiktas Vilniaus visuomenės sveikatos centro išduotas 2014 m. spalio 20 d. leidimas-higienos pasas Nr. 12(12.6)-BSV-12650, kurio pagrindu Karaliaus Mindaugo mokyklai leidžiama vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą.

3126. Atsakovai pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl Sprendimo neteisėtumo ją grindžiant aplinkybe, jog priimant Sprendimą Karaliaus Mindaugo mokykla neturėjo priešmokyklinio ugdymo veiklą leidžiančio higienos paso, nepagrįsta teisės aktų nuostatomis, kadangi toks reikalavimas teisės aktuose nėra nustatytas. Remdamiesi Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Taisyklių 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 1 dalimi, nurodo, jog nagrinėjamu atveju jokia savivaldybės ugdymo įstaiga nebuvo reorganizuota, todėl pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad tam tikri veiksmai turi būti atlikti iki priimant sprendimą reorganizuoti mokymo įstaigą, netinkamai vertino faktines aplinkybes ir netinkamai taikė teisės normas.

3227. Pasak atsakovų, atsižvelgiant į teisės aktų, kuriais remiasi pareiškėjai, turinį, darytina išvada, kad Higienos normos taikymas yra susijęs su konkrečia priešmokyklinio ugdymo veikla (t. y. vykdant priešmokyklinio ugdymo programas, įrengiant priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir t. t.), tačiau Sprendimu buvo nustatytos priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atsakovai daro išvadą, kad joks teisės aktas nenumato savivaldybės atstovaujamosios institucijos pareigos pirmiau įrengti ugdymo įstaigos patalpas ir tik vėliau priimti atitinkamą sprendimą, kadangi patalpų atitikimas higienos reikalavimams yra siejamas su priešmokyklinio ugdymo veiklos vykdymu ir organizavimu.

3328. Minėtas aplinkybes taip pat patvirtina ir pareiškėjų byloje pateiktas Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. balandžio 3 d. raštas Nr. 13-14(2.1)-2-4194 „Dėl visuomenės sveikatos saugos kontrolės Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje“, kuriame nėra nurodyta jokių aplinkybių, patvirtinančių pareiškėjų reikalavimo panaikinti ginčijamo sprendimo dalį pagrįstumą. Šiuo raštu buvo konstatuota aplinkybė, kad Karaliaus Mindaugo mokykloje priešmokyklinio ugdymo programa 2014 m. balandžio mėnesį nebuvo vykdoma bei nurodyta, kad, priėmus ginčijamą sprendimą perkelti ikimokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į bendrojo lavinimo mokyklas, turi būti imamasi priemonių sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo veiklos vykdymui, kas iš nurodytų aplinkybių ir byloje esančių įrodymų ir buvo padaryta. Taigi tiek pareiškėjų argumentai, tiek pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendime nurodyti motyvai, patvirtino aplinkybę, jog pareiškėjų skundo reikalavimas yra susijęs su tinkamu Sprendimo įgyvendinimu, o ne su jo teisėtumu.

3429. Atsakovai nurodo, kad Vilniaus mieste trūksta savivaldybės lopšelių-darželių ir yra išreiškiamas didžiulis gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi bei poreikis, jog būtų rasta kuo daugiau galimybių priimti didesnį vaikų skaičių į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Taryba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme ir Švietimo įstatyme pavestas funkcijas, siekdama rasti kompromisinį variantą ir suderinti skirtingų grupių interesus, priėmė Sprendimą, kuriuo nusprendė priešmokyklinio ugdymo grupių veiklą organizuoti atitinkamose Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose ir iškėlė priešmokyklinio ugdymo grupes iš atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių. Minėtos teisės normos nenumatė jokių papildomų (sąlygų) reikalavimų privalomų priimant sprendimus dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) nustatymo. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Sprendimą priėmė tinkamas subjektas, turėdamas atitinkamą teisinį pagrindą.

3530. Atsakovų teigimu, iš Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalies ir 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto turinio matyti, kad nei viena iš šių įstatyminių nuostatų nenumato Tarybos ir Administracijos pareigos, tvirtinant priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, atskirai konsultuotis su gyventojais ar jų grupėmis (šiuo atveju pareiškėjais), o tuo labiau gauti jų sutikimą, taip kaip šias teisės normas aiškino pareiškėjai. Pirmosios instancijos teismas, nepagrindė, o pareiškėjai neįrodė, kaip konkrečiai buvo pažeista ši pareiškėjų teisė ir kaip buvo apribota pareiškėjų teisė dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo tiekėją. Taip pat Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalis nereglamentuoja nei konsultavimosi su gyventojais ar jų grupėmis tvarkos, nei formos, o numato, kad konsultuojamasi teisės aktų nustatyta tvarka. Tai reiškia, jog ši įstatymo nuostata turi būti laikoma blanketine, t. y. aiškiai ir nedviprasmiškai nukreipianti į kitus teisės aktus, reglamentuojančius konkrečių sprendimų, susijusių su švietimo visuomeniniais santykiais, priėmimo tvarką. Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nenurodė jokios teisės normos, įpareigojančios savivaldybių tarybas atskirai, tvirtinant priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, konsultuotis su atitinkama visuomenės dalimi.

3631. Atsakovų nuomone, pareiškėjams Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkto (veiklos skaidrumo principas), Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalies prasme buvo tinkamai suteikta informacija, todėl konstatuoti šių teisės normų pažeidimo nėra pagrindo. Be to, Švietimo įstatymas įtvirtina principinius reikalavimus švietimo tiekėjų tinklui. Akcentuoja, kad galiojantys teisės aktai negarantuoja pareiškėjams teisės reikalauti, jog priešmokyklinio ugdymo grupės iš lopšelio-darželio nebūtų iškeltos į bendrojo lavinimo mokyklą. Atsakovai, vertindami nagrinėjamą situaciją visuomenės ir asmens interesų derinimo aspektu, daro išvadą, kad įstatymo garantuotas visuomenės interesas turėti didesnį ikimokyklinio ugdymo vietų skaičių (būtent šių tikslų buvo siekiama priimant Sprendimą) yra prioritetinis atskirų asmenų noro lankyti konkrečią ikimokyklinio ugdymo įstaigą atžvilgiu.

3732. Atkreipia dėmesį, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas visiškai netyrė byloje esančių įrodymų, todėl 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Pažymi, kad dar 2013 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ ir 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ atitinkamas grupes lankančių vaikų tėvai buvo informuoti apie priešmokyklinės grupės iškėlimą į Karaliaus Mindaugo mokyklą, nurodant, dėl kokių priežasčių Vilniaus miesto savivaldybės taryba inicijuoja tokio Sprendimo priėmimą (Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ 3 grupės tėvų susirinkimo 2013 m. rugsėjo 24 d. protokolo Nr. 1 nuorašas ir Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimo 2013 m. rugsėjo 25 d. protokolo Nr. 1 nuorašas). Taigi pareiškėjai dar 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo informuoti apie atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių iškėlimą į Karaliaus Mindaugo mokyklą, o 2014 m. kovo 27 d. raštu Nr. A51-25391/14(3.3.13.1-EM4) ir 2014 m. balandžio 2 d. raštu Nr. A51-2683/14(3.3.13.1-EM4) pareiškėjai buvo informuoti, kad vaikų ugdymo sąlygos, organizuojant priešmokyklinį ugdymą Karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje, nepasikeis ir nepablogės. Švietimo įstatymas nenumato, atliekant mokyklos organizacinės veiklos pakeitimus, pareigos atskirai informuoti suinteresuotus asmenis apie atliekamą struktūros pertvarką iki tokio sprendimo priėmimo dienos (Švietimo įstatymo 44 str. 5 d.).

3833. Pareiškėjai atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

3934. Pareiškėjai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiškai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes bei padarė motyvuotą ir pagrįstą išvadą, kad Taryba nesilaikė teisėtumo principo.

4035. Pareiškėjai pažymi, jog Tarybos, kaip viešojo administravimo subjekto, veikla ir sprendimai turi būti pagrįsti teisės normomis bei nepažeisti teisės normų keliamų reikalavimų bei pabrėžia, kad ginčijamu sprendimu ne tik buvo nustatytas priešmokyklinių grupių skaičius Karaliaus Mindaugo mokykloje, bet dvi priešmokyklinio ugdymo grupės buvo perkeltos iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“, t. y. vykdoma Karaliaus Mindaugo mokyklos pertvarka. Pareiškėjai nurodo, kad priešmokyklinių grupių perkėlimas – tai mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo programos, pertvarkymas, todėl turėjo būti vykdomas vadovaujantis Taisyklių 35.2 punktu. Karaliaus Mindaugo mokyklos pertvarka turėjo būti numatyta Vilniaus miesto savivaldybės tinklo pertvarkos bendrajame plane, tačiau Taryba minėtos pertvarkos Vilniaus miesto savivaldybės tinklo pertvarkos bendrajame plane nenumatė ir tuo pažeidė teisės aktų reikalavimus.

4136. Pareiškėjai teigia, kad Higienos norma taikoma tik konkrečiai priešmokyklinio ugdymo veiklai, todėl netaikoma vertinant Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau pareiškėjai skundžia sprendimo dalį, kuria pažeidžiami jų interesai todėl, jog nei ginčijamo sprendimo priėmimo metu, nei jo įgyvendinimo metu Karaliaus Mindaugo mokykla nebuvo pasirengusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklos – neturėjo leidimo-higienos paso, kuris buvo išduotas tik 2014 m. spalio 20 d.

4237. Pareiškėjų teigimu, priimdama ginčijamą Sprendimą, Taryba turėjo užtikrinti, kad nebus pažeidžiamos vaikų teisės į saugią ir priešmokyklinei veiklai tinkamą aplinką, tačiau to nepadarė. Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais (2014 m. balandžio 9 d., 2014 m. liepos 1 d.) priešmokyklinių klasių įrengimui buvo skirtas papildomas finansavimas Karaliaus Mindaugo mokyklai tik po to, kai pareiškėjai kreipėsi į teismą, ginčydami priimto sprendimo teisėtumą ir Karaliaus Mindaugo mokyklos pasirengimą vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą. Faktas, kad leidimas-higienos pasas Karaliaus Mindaugo mokyklai buvo išduotas tik 2014 m. spalio 20 d., taip pat pareiškėjų pateiktas 2014 m. gegužės 5 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtino pareiškėjų teiginius, jog ginčijamas sprendimas neatitinka teisėtumo principo ir yra neteisėtas iš esmės.

4338. Pareiškėjai akcentuoja, jog vadovaujantis Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintų Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo 35 punktu tėvai ar globėjai iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo patvirtinti vaiko atvykimą į skirtą vietą įstaigoje, 37 punktu – iki rugpjūčio 1 d. nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma, todėl Karaliaus Mindaugo mokykla turėjo būti pasirengusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 1 d.

4439. Pareiškėjai pažymi, kad atsakovų teismui pateikti 2013 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ trečios grupės tėvų susirinkimo protokolo Nr. 1 nuorašas ir 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimo protokolo nuorašas neįrodo, kad atsakovas nepažeidė atitinkamų įstatymo normų, ir tuo pačiu nepažeidė veiklos skaidrumo principo. Tai, jog kai kurie pareiškėjai buvo informuoti apie galimą priešmokyklinių grupių iškėlimą, dar nereiškia, kad pareiškėjai žinojo, kokiomis sąlygomis tai numatoma padaryti, ar kokiomis sąlygomis jų vaikai bus ugdomi perkėlus grupes, tai nereiškia pareiškėjų sutikimo, jog jų vaikams priešmokyklinio ugdymo paslaugos būtų teikiamos tam nepritaikytose patalpose.

45Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

4740. Ginčas nagrinėjamojoje administracinėje byloje kilo dėl Tarybos Sprendimo dalies, kuria nuspręsta Karaliaus Mindaugo mokykloje formuoti priešmokyklinio ugdymo grupes po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“, ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“. Pareiškėjai prašė panaikinti minėtą Sprendimo dalį ir įpareigoti Tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“. Pirmosios instancijos teismas panaikino Sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta dvi priešmokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ perkelti į Karaliaus Mindaugo mokyklą, tačiau atsakovai su šiuo sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde atsakovai prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas pareiškėjų skundas, ir šioje dalyje pareiškėjų skundą atmesti.

4841. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovai apeliaciniame skunde prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta dvi priešmokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ perkelti į Karaliaus Mindaugo mokyklą. Dėl to išplėstinė teisėjų kolegija nepasisakys dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo atmestas pareiškėjų skundo reikalavimas įpareigoti Tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“.

4942. Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ trečios grupės tėvų susirinkimo metu tėvai buvo informuoti, jog nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinė grupė darželyje gali būti neformuojama, o iškelta į Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinę mokyklą (II t., b. l. 75), bei tapati informacija buvo pateikta 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkime (II t., b. l. 73); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A15-1477(21.4-KS) buvo skirta Karaliaus Mindaugo mokyklai 40 000 Lt įrengti dvi priešmokyklinio ugdymo klases (II t. b. l. 68–69); atsakovas 2014 m. kovo 5 d. priėmė ginčijamą Sprendimą, kuriuo nuspręsta, inter alia Karaliaus Mindaugo mokykloje formuoti priešmokyklinio ugdymo grupes po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ (I t., b. l. 12–16); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) Karaliaus Mindaugo mokyklai buvo skirta 80 000 Lt įrengti priešmokyklinio ugdymo klases (I t., b. l. 77); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. kovo 27 d. rašte Nr. A51-25391/14 nurodyta, kokių priemonių bus imtasi tam, kad būtų užtikrinta, jog patalpos, kuriose bus vykdomos priešmokyklinio ugdymo programos, atitiktų teisės aktų reikalavimus (I t., b. l. 80–81); Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. balandžio 3 d. rašte Nr. 13-14(2.1)-2-H19H nurodyta, jog 2014 m. kovo 28 d. Karaliaus Mindaugo mokykloje buvo atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė, kurios metu nustatyta, kad mokykloje priešmokyklinio ugdymo programa nevykdoma, todėl nėra galimybės įvertinti patalpų atitikties teisės aktų reikalavimams (I t., b. l. 22–23); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. A15-1444/14(2.1.4-KS) nustatyta, kad Karaliaus Mindaugo mokyklai skiriama 23 000 Lt vaikų žaidimų aikštelės įrengimui (III t., b. l. 99–101); 2014 m. spalio 20 d. Visuomenės sveikatos centras išdavė Karaliaus Mindaugo mokyklai leidimą-higienos pasą vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą (III t., b. l. 98).

5043. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, bylos šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, konstatuoja, jog ginčas byloje kilo dėl trijų esminių klausimų: kokiomis teisės aktų nuostatomis privalėjo vadovautis Taryba, perkeldama priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į Karaliaus Mindaugo mokyklą; ar Taryba, perkeldama priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į Karaliaus Mindaugo mokyklą, privalėjo konsultuotis su lopšelių-darželių bendruomene; ar Karaliaus Mindaugo mokykla privalėjo turėti leidimą-higienos pasą Sprendimo priėmimo metu, ar pradėjusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą.

51V.

5244. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutiko dėl taikytinų teisės normų perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad mokykla buvo reorganizuota, o pareiškėjų teigimu, mokykla buvo pertvarkyta. Atsakovai nesutinka nei su viena iš šių pozicijų.

5345. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl nagrinėjamam atvejui taikytinų teisės normų, visų pirma turi būti įvertinti savivaldybių įgaliojimai priešmokyklinio ugdymo srityje.

5446. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime, analizuodamas savivaldybių funkcijas, yra nurodęs, jog be tų funkcijų, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, joms gali būti pavesta vykdyti ir tam tikras valstybės funkcijas; taip užtikrinama veiksmingesnė valstybės valdžios ir piliečių sąveika, valdymo demokratiškumas. Savivaldybių veiklą vykdant šias funkcijas saisto atitinkami valstybės valdžios institucijų ir / arba pareigūnų sprendimai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją tokios valstybės funkcijos savivaldybėms vykdyti turi būti perduodamos įstatymu.

5547. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, būdama savivaldybės atstovaujamąja institucija, veikti bei leisti poįstatyminius teisės aktus gali tik pagal jai suteiktą, aiškiai apibrėžtą, kompetenciją. Savivaldybių kompetencija švietimo srityje yra reglamentuota Vietos savivaldos ir Švietimo įstatymuose. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad viena iš valstybės perduotų funkcijų savivaldybėms yra priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas. Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, įtvirtinančioje savivaldybių atstovaujamųjų institucijų įgaliojimus švietimo valdymo srityje, nustatyta, jog savivaldybės atstovaujamoji institucija: 1) įgyvendina valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti; 2) steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės administracijos švietimo padalinius; 3) formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti, inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą.

5648. Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių 9 punkte nustatyta, jog mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), savininkui nusprendus, mokykla gali vykdyti priešmokyklinio ugdymo programas, o Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkte nustatyta, kad kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimas (savininkas) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams.

5749. Taigi, kaip matyti iš šiam ginčui aktualaus teisinio reguliavimo nuostatų, atsakovas ginčo sprendimą priėmė, įgyvendindamas teisės aktuose jam suteiktą kompetenciją.

5850. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, buvo įvykdyta mokyklos reorganizacija, o pareiškėjų teigimu, mokykla buvo pertvarkyta.

5951. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog švietimo teikėjų tinklas formuojamas plėtojant švietimo programų ir švietimo įvairovę; koordinuojant teikiamas švietimo programas; steigiant, reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant mokyklas ir atliekant jų struktūros pertvarką. Dėl to spręstina, kad mokyklų reorganizavimas, likvidavimas, pertvarkymas ar struktūros pertvarka yra siejama su švietimo teikėjų tinklo kūrimu, todėl sprendžiant dėl taikytinų teisės normų šioje byloje, turi būti analizuojamos teisės normos, reglamentuojančios švietimo teikėjų tinklo kūrimą.

6052. Švietimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad švietimo teikėjų tinklo paskirtis – užtikrinti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumą, jo įvairovę, galimybes mokytis visą gyvenimą. Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Taisyklėmis (Švietimo įstatymo 28 str. 8 d.)

6153. Taisyklių VII skyriuje nustatyta, kad mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo (Taisyklių 34 p.). Inicijavimo stadijoje rengiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas bei konsultuojamasi dėl mokyklų tinklo kūrimo, mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Viešojo administravimo įstatymą (Taisyklių 35.1; 35.2; 35.3; 35.4; 35.5 p.). Įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir mokinių vežiojimo užtikrinimo planus (Taisyklių 36 p.). Įtvirtinimo stadijoje įsteigtoms, reorganizuotoms, pertvarkytoms mokykloms ir mokykloms, kurių struktūra pertvarkoma, teikiama pagalba, skatinanti siekti geros mokinių ugdymosi kokybės ir kurti aukštos kultūros organizaciją; didinamas švietimo sistemos veiksmingumas – investuojamos savivaldybių ir valstybės lėšos į reorganizuotų ir pertvarkytų mokyklų materialinę bazę, jos aprūpinamos naujomis technologijomis, mokymo priemonėmis. Toliau atnaujinamos mokytojų kvalifikacijos, jie įdarbinami. Vykdoma mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena, prireikus jis tobulinamas (Taisyklių 37 p.).

6254. Kaip buvo minėta, švietimo teikėjų tinklas inter alia kuriamas likviduojant, reorganizuojant, pertvarkant mokyklas bei pertvarkant mokyklų struktūrą. Mokyklų likvidavimo, reorganizavimo, pertvarkymo bei struktūros pertvarkos tvarka reglamentuota Švietimo įstatymo 44 straipsnyje. Minėtame straipsnyje iš esmės nustatyta, jog bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) mokyklą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko vadovaudamasi Taisyklėmis, Civiliniu kodeksu, kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir gavusi mokyklos steigimui pritarusių institucijų rašytinius sutikimus.

6355. Švietimo įstatyme mokyklos reorganizavimo samprata nėra apibrėžta, todėl privalu remtis Civilinio kodekso normomis. Civiliniame kodekse nustatyta, kad reorganizavimas – juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (Civilinio kodekso 2.95 str. 2 d.), ir pažymėta, jog juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir skaidymo būdu (Civilinio kodekso 2.97 str.).

6456. Įvertinusi bylos faktines aplinkybes ir šiam ginčui aktualų teisinį reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad Karaliaus Mindaugo mokykla buvo reorganizuota, kadangi mokykla nebuvo jungiama su kitu juridiniu asmeniu ir nebuvo išskaidyta. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, jog perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą buvo įvykdyta reorganizacija, nesirėmė teisės normomis bei nenurodė motyvų, dėl kurių sprendė, kad buvo įvykdyta reorganizacija. Be to, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog juridinio asmens reorganizavimo procedūra yra reglamentuota ir nurodė, kad didžioji dalis reorganizacijos veiksmų turi būti atlikti iki paties sprendimo dėl reorganizacijos priėmimo, tačiau šių teiginių pirmosios instancijos teismas nepagrindė jokiomis konkrečiomis teisinio reglamentavimo nuostatomis.

6557. Nusprendusi, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti teisės aktų nuostatų dėl mokyklos reorganizavimo, išplėstinė teisėjų kolegija toliau vertins, ar teisiniams santykiams, dėl kurių kilo ginčas, taikomos teisės aktų nuostatos, skirtos mokyklų struktūros pertvarkai reglamentuoti. Būtent tokios pozicijos laikosi pareiškėjai, anot kurių, perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes į Karaliaus Mindaugo mokyklą, mokykla iš tikrųjų buvo pertvarkyta.

6658. Civilinio kodekso 2.104 straipsnyje nustatyta, kad pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Karaliaus Mindaugo mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Iš visuotinai prieinamų dokumentų matyti (2010 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-1016 patvirtintų Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatų; 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1274 patvirtintų Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatų), jog Karaliaus Mindaugo mokyklos teisinė forma nebuvo pakeista, todėl šiuo atveju negalima spręsti, kad mokykla buvo pertvarkyta.

6759. Kita vertus, sisteminė Švietimo įstatymo normų analizė leidžia daryti išvadą, kad įstatymų leidėjas turėjo tikslą diferencijuoti mokyklos pertvarkymą nuo mokyklos struktūros pertvarkymo. Mokyklos struktūros pertvarka Švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje apibrėžiama kaip mokyklos grupės ar tipo pakeitimas arba vykdomos organizacinės veiklos pakeitimai (klasių, grupių, skyrių, filialų steigimas ar likvidavimas, mokymo valstybine kalba ar tautinės mažumos kalba įvedimas ar pabaiga mokykloje, paskirties keitimas) – vykdoma valstybinės ir savivaldybės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo), kitų mokyklų – savininko (dalyvių susirinkimo) sprendimu, jeigu įstatymai, nustatantys konkrečias juridinių asmenų teisines formas, nenustato kitaip.

6860. Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi visuotinai prieinamus Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktus, pažymi, jog Taryba 2012 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą, kuriuo, be kita ko, buvo numatyta pertvarkyti Karaliaus Mindaugo vidurinės mokyklos struktūrą į Karaliaus Mindaugo pagrindinę mokyklą, o Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1274 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų struktūros pertvarkos“ buvo nuspręsta pertvarkyti Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinę mokyklą į Karaliaus Mindaugo pagrindinę mokyklą. Tuo pačiu sprendimu buvo patvirtinti Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatai, kuriuose buvo nustatyta, jog mokykla vykdo priešmokyklinį ugdymą (18.2.3 p.), t. y. Vilniaus miesto savivaldybės taryba (mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija) nusprendė Karaliaus Mindaugo mokyklai priskirti naują funkciją – priešmokyklinį ugdymą.

6961. Patvirtinus Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatus ir priskyrus mokyklai naują funkciją – priešmokyklinio ugdymo vykdymą, buvo sudaryta teisinė prielaida Karaliaus Mindaugo mokyklai pradėti vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą.

7062. Vadovaujantis šio sprendimo 48 punkte nurodytu teisiniu reglamentavimu bei atsižvelgiant į tai, jog sprendimas pertvarkyti Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūrą buvo priimtas tik 2013 m. birželio 5 d., darytina išvada, kad Taryba iš karto po to, kai buvo patvirtinti nauji Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatai, objektyviai neturėjo galimybių nuspręsti pradėti vykdyti priešmokyklinio ugdymo Karaliaus Mindaugo mokykloje nuo 2013–2014 mokslo metų. Šiuo aspektu reikia priminti, kad Taryba klasių skaičių mokyklose nustato iki kovo 31 d. Taryba 2014 m. kovo 5 d. nusprendė, inter alia, formuoti Karaliaus Mindaugo mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupes po vieną grupę perkeliant iš lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir lopšelio-darželio „Mažylis“. Nepaisant to, jog nuo sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta pertvarkyti Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūrą, praėjo gana ilgas laiko tarpas, ginčijama Sprendimo dalis traktuotina kaip mokyklos struktūros pertvarkymo, priskiriant mokyklai naujas funkcijas, tąsa.

7163. Sistemiškai aiškinant nurodytą teisinį reglamentavimą bei įvertinus faktines aplinkybes, konstatuotina, kad ginčijama Sprendimo dalis buvo priima Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūrinio pertvarkymo srityje. Kaip buvo minėta, mokyklų tinklo kūrimo įgyvendinimo stadijoje savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl mokyklų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų pertvarkymų planą. Matyti, kad ši stadija susideda iš dviejų elementų: sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo. Nagrinėjamu atveju priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimas buvo sprendimo pertvarkyti Karaliaus Mindaugo mokyklą įgyvendinimas.

72VI.

7364. Išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjai teigė, jog Taryba, priimdama Sprendimą, privalėjo konsultuotis su lopšelių-darželių bendruomene bei į tai, jog konstatuota, kad šiuo atveju turi būti taikomos mokyklos struktūros pertvarkymui skirtos normos, pažymi, kad privalu įvertinti, ar buvo laikomasi informavimo pareigos, nustatytos Taisyklėse.

7465. Viešojo administravimo subjektai priimdami sprendimus privalo konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), jei priimamas sprendimas yra susijęs su bendrais teisėtais visuomenės interesais, o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis (Viešojo administravimo įstatymo 7 str. 1 d.). Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kuriant valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas. Mokyklų tinklo kūrimo nuostatos detalizuotos Taisyklėse, kuriose inter alia reglamentuota informavimo pareiga.

7566. Taisyklių VII skyriuje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Viešojo administravimo įstatymą. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja Taisyklėms. Kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose visuomenei teikiama informacija apie vykstančius procesus.

7667. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus.

7768. Kita vertus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tais atvejais, kai savivaldybės neturi pareigos konsultuotis, jos yra saistomos skaidrumo principo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d. nutarime konstatavo, jog visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti. Skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą.

7869. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje taip pat nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis skaidrumo principu, kuris reiškia, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Dėl to, net ir konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas neturėjo pareigos konsultuotis su suinteresuotais asmenimis, kaip tai suprantama Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies prasme, viešojo administravimo subjektas turi pareigą informuoti visuomenę apie savo veiklą tam, jog nebūtų sudaryta situacija, kai visuomenė neturi informacijos apie viešojo administravimo subjekto veiklą.

7970. Kaip buvo minėta, pareiškėjams apie tai, jog planuojama perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, buvo pranešta 2013 m. rugsėjo mėnesį lopšelių-darželių susirinkimų metu, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. kovo 27 d. rašte Nr. A51-25391/14 nurodyta, kokių priemonių bus imtasi siekiant užtikrinti, jog patalpos, kuriose bus vykdomos priešmokyklinio ugdymo programos, atitiktų teisės aktų reikalavimus. Be to, visi Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai yra skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovai nepažeidė skaidrumo principo ir pareiškėjams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo iš lopšelių-darželių procesu.

80VII.

8171. Pareiškėjai taip pat ginčija, kad Sprendimas skundžiama apimtimi neatitiko teisės aktų reikalavimų, kadangi Sprendimo priėmimo metu Karaliaus Mindaugo mokykla neturėjo leidimo-higienos paso.

8272. Institucijų, vykdančių priešmokyklinį ugdymą, pareiga užtikrinti higienos normų laikymąsi nustatyta Švietimo ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymuose bei Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. Pareiga turėti leidimą-higienos pasą institucijoms, vykdančioms ikimokyklinio ugdymo veiklą, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklą, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklą, profesinių mokyklų ugdymo veiklą, aukštųjų mokyklų ugdymo veiklą nustatyta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje, o Higienos normos 8 punkte nustatyta, kad įstaiga gali vykdyti ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą tik teisės akto nustatyta tvarka gavusi leidimą-higienos pasą.

8373. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą, konstatuoja, kad teisės aktuose expressis verbis nustatyta, kad leidimą-higienos pasą institucija privalo turėti tik pradėjusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, t. y. įpareigojimas yra siejamas su veiklos vykdymu, o ne sprendimu, kuriuo remiantis ateityje bus vykdoma priešmokyklinio ugdymo veikla, todėl Karaliaus Mindaugo mokykla privalo turėti leidimą-higienos pasą nuo tos dienos, kai faktiškai pradės vykdyti priešmokyklinį ugdymą.

8474. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nors lingvistiškai aiškinant teisės normas, negalima daryti išvados, kad dar prieš pradedant vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, institucija privalo turėti leidimą-higienos pasą, tačiau Taryba, kaip viešojo administravimo subjektas, yra saistoma inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012; 2013 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-708/2013).

8575. Dėl to prieš priimant sprendimą ar priėmus sprendimą perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, turi būti nustatomos priemonės, kurios užtikrintų, kad patalpos, kuriose bus vykdoma priešmokyklinio ugdymo veikla, atitiks teisės aktų reikalavimus.

8676. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A15-1477(21.4-KS) buvo skirta Karaliaus Mindaugo mokyklai 40 000 Lt įrengti dvi priešmokyklinio ugdymo klases, o priėmus Sprendimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) Karalius Mindaugo mokyklai buvo skirta 80 000 Lt įrengti priešmokyklinio ugdymo klases, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. A15-1444/14(2.1.4-KS) nustatyta, kad Karaliaus Mindaugo mokyklai skiriama 23 000 Lt vaikų žaidimų aikštelės įrengimui. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. kovo 27 d. rašte Nr. A51-25391/14 nurodyta, kokių priemonių bus imtasi tam, kad būtų užtikrinta, jog patalpos, kuriose bus vykdomos priešmokyklinio ugdymo programos, atitiktų teisės aktų reikalavimus.

8777. Nors Sprendime ir nebuvo aptartos priemonės, kuriomis bus užtikrintas teisės aktų laikymasis, tačiau iš sprendimo 77 punkte aptartų Vilniaus miesto savivaldybės institucijų veiksmų akivaizdu, jog buvo dedamos reikiamos pastangos užtikrinti, kad patalpos atitiktų Higienos normą, o tai, be kita ko, patvirtina ir faktas, jog galiausiai Karaliaus Mindaugo mokyklai buvo išduotas leidimas-higienos pasas.

8878. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog veiklą galima vykdyti tik tose patalpose, kurios atitinka higienos normų reikalavimus, tačiau rėmėsi nebegaliojančiu poįstatyminiu teisės aktu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintais Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais) bei mokykloms skirtomis higienos normomis (Lietuvos higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai), nors šiuo atveju turi būti taikoma Higienos norma, skirta priešmokyklinio ugdymo įstaigoms (Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“).

8979. Kilusio ginčo kontekste pareiškėjai taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-2573/2011, kurioje buvo konstatuota, kad priimdamas ginčijamą sprendimą atsakovas žinojo, jog mokyklai skiriamos patalpos neatitinka teisės aktų reikalavimų ir ginčijamu sprendimu atsakovas nenumatė būtino finansavimo, taip pat teisminio nagrinėjimo metu neįrodė, jog priimant ginčijamą sprendimą jis sukūrė teisines ir faktines prielaidas, kad iki mokslo metų pradžios aptariamos patalpos atitiks higienos reikalavimus. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad nagrinėjamo ginčo ir apžvelgiamos bylos ginčo aplinkybės yra skirtingos. Pareiškėjų nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje buvo sprendžiamas klausimas dėl mokyklos reorganizavimo, o šiuo atveju išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, jog buvo atliekamas mokyklos struktūrinis pertvarkymas.

9080. Įvertinus teisinį reglamentavimą ir faktines aplinkybes nėra pagrindo spręsti, jog dėl to, kad Sprendimo priėmimo metu Karaliaus Mindaugo mokykla neturėjo leidimo-higienos paso, Sprendimas turi būti panaikintas.

9181. Nustatytos bylos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir pareiškėjų skundo dalį dėl prašymo panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalį, kuria nuspręsta Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“, atmesti.

92Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

Nutarė

93Atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti.

94Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą pakeisti.

95Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo dalį, kuria panaikinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalis dėl dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ perkėlimo į Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinę mokyklą, panaikinti ir šią pareiškėjų skundo dalį atmesti.

96Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

97Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 2. Išplėstinė teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 1. Pareiškėjai V. S., J. V., V. D., A. P., D. R., I. P., Š. P., N. D., A.... 5. 2. Pareiškėjai paaiškino, kad ginčijamu Sprendimu vaikų lankomos grupės... 6. 3. Pareiškėjai akcentavo, jog savivaldybė, kaip mokyklos steigėja,... 7. 4. Pareiškėjai teigė, kad Sprendimas yra individualus administracinis aktas... 8. 5. Pareiškėjai pažymėjo, kad jų sutarčių su lopšeliu-darželiu... 9. 6. Atsakovai Taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau –... 10. 7. Atsakovai nurodė, kad Sprendimu buvo nustatytas priešmokyklinio ugdymo... 11. 8. Atsakovas pažymėjo, jog ruošiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio... 12. 9. Atsakovai nurodė, kad atsižvelgiant į teisės aktų, kuriais skunde... 13. 10. Atsakovų teigimu, ne tik priimant ginčijamą sprendimą, bet ir iki... 14. 11. Atsakovai teigė, jog deklaratyvus Konvencijos ir Vaiko teisių apsaugos... 15. 12. Anot atsakovų, Sprendimu nebuvo tvirtinamas savivaldybės bendrojo ugdymo... 16. 13. Atsakovai pažymėjo, kad pagal Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatus,... 17. 14. Atsakovai akcentavo, jog su pareiškėjais buvo sudarytos vaikų priėmimo... 18. 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo... 19. 16. Švietimo ir mokslo ministerija paaiškino, kad Taryba, kaip Karaliaus... 20. 17. Anot Švietimo ir mokslo ministerijos, Karaliaus Mindaugo mokyklos... 21. 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Karaliaus Mindaugo mokykla su skundu... 22. II.... 23. 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 11 d.... 24. 20. Teismas konstatavo, kad perkėlus priešmokyklinio ugdymo grupes iš... 25. 21. Teismas, remdamasis Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, nurodė,... 26. 22. Teismas pažymėjo, jog Taryba, nuspręsdama dėl priešmokyklinio ugdymo... 27. 23. Teismas atmetė pareiškėjų skundo reikalavimą įpareigoti Tarybą... 28. III.... 29. 24. Atsakovai Taryba ir Administracija apeliaciniame skunde prašo pakeisti... 30. 25. Atsakovai paaiškina, kad Sprendimas buvo teisinis ir faktinis pagrindas... 31. 26. Atsakovai pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl Sprendimo... 32. 27. Pasak atsakovų, atsižvelgiant į teisės aktų, kuriais remiasi... 33. 28. Minėtas aplinkybes taip pat patvirtina ir pareiškėjų byloje pateiktas... 34. 29. Atsakovai nurodo, kad Vilniaus mieste trūksta savivaldybės... 35. 30. Atsakovų teigimu, iš Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalies ir 47... 36. 31. Atsakovų nuomone, pareiškėjams Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio... 37. 32. Atkreipia dėmesį, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas... 38. 33. Pareiškėjai atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 39. 34. Pareiškėjai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas... 40. 35. Pareiškėjai pažymi, jog Tarybos, kaip viešojo administravimo subjekto,... 41. 36. Pareiškėjai teigia, kad Higienos norma taikoma tik konkrečiai... 42. 37. Pareiškėjų teigimu, priimdama ginčijamą Sprendimą, Taryba turėjo... 43. 38. Pareiškėjai akcentuoja, jog vadovaujantis Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d.... 44. 39. Pareiškėjai pažymi, kad atsakovų teismui pateikti 2013 m. rugsėjo 24... 45. Išplėstinė teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. 40. Ginčas nagrinėjamojoje administracinėje byloje kilo dėl Tarybos... 48. 41. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovai apeliaciniame... 49. 42. Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 24 d.... 50. 43. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes,... 51. V.... 52. 44. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutiko dėl taikytinų teisės normų... 53. 45. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl... 54. 46. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d.... 55. 47. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, būdama savivaldybės atstovaujamąja... 56. 48. Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių 9 punkte nustatyta, jog mokyklos... 57. 49. Taigi, kaip matyti iš šiam ginčui aktualaus teisinio reguliavimo... 58. 50. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog perkeliant... 59. 51. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Švietimo įstatymo 28... 60. 52. Švietimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad švietimo... 61. 53. Taisyklių VII skyriuje nustatyta, kad mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir... 62. 54. Kaip buvo minėta, švietimo teikėjų tinklas inter alia kuriamas... 63. 55. Švietimo įstatyme mokyklos reorganizavimo samprata nėra apibrėžta,... 64. 56. Įvertinusi bylos faktines aplinkybes ir šiam ginčui aktualų teisinį... 65. 57. Nusprendusi, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti teisės aktų... 66. 58. Civilinio kodekso 2.104 straipsnyje nustatyta, kad pertvarkymas – tai... 67. 59. Kita vertus, sisteminė Švietimo įstatymo normų analizė leidžia daryti... 68. 60. Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi visuotinai prieinamus... 69. 61. Patvirtinus Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatus ir priskyrus mokyklai... 70. 62. Vadovaujantis šio sprendimo 48 punkte nurodytu teisiniu reglamentavimu bei... 71. 63. Sistemiškai aiškinant nurodytą teisinį reglamentavimą bei įvertinus... 72. VI.... 73. 64. Išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjai... 74. 65. Viešojo administravimo subjektai priimdami sprendimus privalo konsultuotis... 75. 66. Taisyklių VII skyriuje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo... 76. 67. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog... 77. 68. Kita vertus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tais... 78. 69. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje taip pat nustatyta, kad... 79. 70. Kaip buvo minėta, pareiškėjams apie tai, jog planuojama perkelti... 80. VII.... 81. 71. Pareiškėjai taip pat ginčija, kad Sprendimas skundžiama apimtimi... 82. 72. Institucijų, vykdančių priešmokyklinį ugdymą, pareiga užtikrinti... 83. 73. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą,... 84. 74. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nors lingvistiškai... 85. 75. Dėl to prieš priimant sprendimą ar priėmus sprendimą perkelti... 86. 76. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 87. 77. Nors Sprendime ir nebuvo aptartos priemonės, kuriomis bus užtikrintas... 88. 78. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas taip... 89. 79. Kilusio ginčo kontekste pareiškėjai taip pat rėmėsi Lietuvos... 90. 80. Įvertinus teisinį reglamentavimą ir faktines aplinkybes nėra pagrindo... 91. 81. Nustatytos bylos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo... 92. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 93. Atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto... 94. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą... 95. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo... 96. Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d.... 97. Nutartis neskundžiama....