Byla I-2861-171/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Rūtos Miliuvienės ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ atstovei Aistei Giruckienei, atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus atstovui Igoriui Tkačenko, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Vilniaus vandenys“ atstovui Mariui Lazauskui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. D., D. A., J. P., M. B., N. Š., P. B., R. B., R. Š., S. U., T. T., V. V. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl akto panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, UAB „Naujininkų ūkis“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Vilniaus vandenys“, I. P., A. D., J. Ž., R. Š., L. A., L. Š., H. S., D. A., A. V., V. S., R. N., D. R., A. B., E. A., A. A., O. K., J. J., I. D., S. D., R. T., T. T., I. K., G. S., J. S., O. M., I. N., S. U., V. F., A. Z., A. Č., J. K., N. J., V. P., J. P., L. R., V. R., I. M., L. M., J. K., L. B., L. N., J. A., A. L, A., V. J., B. J., J. M., M. Ž., N. Š., R. K., R. B., P. B., A. A., P. J., M. Č., J. P., V. S. P., M. B., V. N., V. T., V. V., N. B., A. L., K. L., L. D., N. S., L. B., V. P., S. P., N. Z., N. M., A. B., R. Č., R. D., S. M., R. J., J. B., S. J., I. T., S. D., S. J.,)

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–9) ir prašė panaikinti 2012-11-01 Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus apskrities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-3436(V12) (toliau – Aktas).

3Skunde nurodė, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, 2012-11-01 atlikęs

4UAB „Vilniaus energija“ Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo laikymosi kontrolę tiekiant šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui (60 butų) Dzūkų g. 10A Vilniuje (toliau – Namas), surašė Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3436(V12). Patikrinimo metu nustatyta, kad šeši iš septynių patikrintų karšto vandens skaitiklių neturi galiojančių patikros žymenų. Šiame daugiabučiame name LR CK 4.85 str. nustatyta tvarka yra pasirinktas Šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas 2-asis karšto vandens tiekimo būdas be karšto vandens tiekėjo, apie tai pareiškėjai 2010-04-22 gautu raštu

5Nr. A2-456 pranešė UAB „Naujininkų ūkis“. Inspekcijos surašyto Akto nurodymai naikintini kaip neatitinkantys teisės aklų reikalavimų, faktinės situacijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) viešai skelbiamos pozicijos ir dėl to negali būti keliami pareiškėjai UAB „Vilniaus energija“. Karšto vandens tiekimo veiklos daugiabučiame name Dzūkų g. 10A pareiškėja nevykdo – šio namo gyventojai pasirinko antrąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – iš šilumos tiekėjo perka tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjos UAB „Vilniaus vandenys“. Komisijos nustatytos karšto vandens kainos namo vartotojams nėra taikomos, kaip ir nėra taikomos jokios kitų teisės aktų nuostatos, susijusios būtent su karšto vandens tiekėjo veikla. Šis antrasis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas Dzūkų g. 10A vartotojų pasirinktas dar 2010 m. kovo mėnesį, t. y. pagal galiojančią tvarką ir teisėtai, ir toks pasirinkimas nėra ginčytas ir nuginčytas teismuose, tokiam pasirinkimui negali būti pritaikyti teisės aktai, priimti po tokio sprendimo priėmimo, t. y. sprendimo teisėtumo nepaneigia nei energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurios įsigaliojo nuo 2010-11-01 (toliau – Taisyklės), nei jų pakeitimai. Pagal Įstatymo 16 str. 4 d. metrologinę patikrą karšto vandens tiekėjas vykdo tik jo įrengtiems ir jam priklausantiems karšto vandens skaitikliams. Komisija viešai yra išaiškinusi, kad gyventojai, nusprendę apsirūpinti karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo, patys tampa atsakingi už apskaitos prietaisų patikimumą bei teisingą ir laiku deklaravimą. Šiuo metu galiojanti Taisyklių redakcija (analogiškai Įstatymui) nustato pareigas įrengti naujus karšto vandens tiekėjui priklausančius skaitiklius tik namuose, kurių gyventojai yra pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu būdą su karšto vandens tiekėjo dalyvavimu.

6Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai.

7Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius pateikė atsiliepimą (b. l. 106–112), kuriame su skundu nesutiko, prašė skundą atmesti.

8Nurodė, kad patikrinimo metu nenustatyta ir pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad Namo karšto vandens vartotojai šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams pateikė Taisyklių 193.1.2 ir 193.1.3 punktuose nurodytus dokumentus bei kad sudarė Taisyklių 193.2.1 ir 193.2.2 punktuose nustatytas sutartis, todėl jų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu antruoju karšto vandens tiekimo būdu nėra įgyvendintas. Namo gyventojai už šilumą karštam vandeniui ruošti bei cirkuliaciją ir už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti neatsiskaito atskirai su šilumos tiekėju pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis ir atskirai su geriamojo vandens tiekėju pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio rodmenis, kaip tai turėtų būti, jei apsirūpinimas karštu vandeniu vyktų antruoju karšto vandens tiekimo būdu (Taisyklių 193.2.1 ir 193.2.2 punktai). Name už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti su geriamojo vandens tiekėja UAB „Vilniaus vandenys“ atsiskaito būtent pareiškėja. Namo butų gyventojai už sunaudotą karštą vandenį su pareiškėja atsiskaito pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis, t. y. Namo butuose apsirūpinimas karštu vandeniu vyksta pirmuoju karšto vandens tiekimo būdu – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimu iš karšto vandens tiekėjo – pareiškėjos, todėl pareiškėja Name yra karšto vandens tiekėja. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Taisyklių 171 punktu, karšto vandens tiekėjas privalo savo lėšomis įrengti, prižiūrėti karšto vandens skaitiklius ir atlikti jų metrologinę patikrą. Pareiškėjos elgesys, kai ji atsiskaitymams su karšto vandens vartotojais naudoja karšto vandens skaitiklių, neturinčių metrologinės patikros, rodmenis, vertintinas kaip karšto vandens vartotojų interesų pažeidimas. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą (Taisyklių 182, 183 punktai) pareiškėja iki 2010-11-01 privalėjo perimti Namo butų karšto vandens vartotojams priklausiusių skaitiklių nuosavybę arba įrengti savo karšto vandens skaitiklius. Bet kuriuo atveju nuo 2010-11-01 Namo butų karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius turi prižiūrėti pareiškėja.

9Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė skundą atmesti.

10Trečiasis asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikė atsiliepimą (b. l. 101–104), kuriame prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

11Nurodė, kad vartotojai daugiabučiuose namuose gali CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo sunaudojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Pažymėjo, kad Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo ir vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį. Šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, nustatyta Įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Teisės aktuose yra reglamentuotas karšto vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros atlikimas tik Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytu pirmuoju apsirūpinimo karštu vandeniu būdu, t. y. kai karštas vanduo perkamas iš karšto vandens tiekėjo, numatant, kad už jo apskaitos prietaisų metrologinę patikrą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas. Nei Įstatymas, nei įstatymą įgyvendinantys teisės aktai tiesiogiai nenurodo, kas turi atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą apsirūpinant karštu vandeniu antruoju būdu. Komisija pabrėžė, kad laikosi nuomonės, kad gyventojai, kurie pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu antrą būdą, yra patys atsakingi už tinkamų naudoti apskaitos prietaisų įsigijimą, sumontavimą, metrologinę patikrą ir pan. Pagal Matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto Metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31, MP-001 priedo 24 punktą skaitiklių savininkai yra atsakingi už tinkamą skaitiklių techninę priežiūrą ir laiku atliktą patikrą. Esant antram apsirūpinimo karštu būdui, dalį karšto vandens tiekėjo funkcijų atlieka daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ar kitas namo gyventojų įgaliotas asmuo, pasirašydamas sutartis su geriamojo vandens ir šilumos tiekėjais, todėl daro išvadą, kad karšto vandens apskaitos prietaisų metrologinę patikrą galėtų organizuoti minėtas daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ar kitas namo gyventojų įgaliotas asmuo.

12Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Naujininkų ūkis“ pateikė atsiliepimą (b. l. 120–123), kuriame prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad gyventojams pasirinkus 2-ąjį karštu vandeniu apsirūpinimo būdą teisės aktai reglamentuoja ir šio būdo įgyvendinimo tvarką.

142-ojo karšo vandens apsirūpinimo būdo atveju yra būtini karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis bei karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis. Namo gyventojai (vartotojai), pasirinkę 2-ąjį būdą, turi įgalioti tam tikrą asmenį (UAB „Naujininkų ūkis“), kuris sudarytų pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos tiekėja UAB „Vilniaus energija“ bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti sutartis su geriamojo vandens tiekėja UAB „Vilniaus vandenys“. Kol minėtos nuostatos neįgyvendintos, vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai. Atsižvelgusi į faktines aplinkybes ir teisinį reguliavimą, UAB „Naujininkų ūkis“ daro išvadą, kad Namui Dūkų g. 10 taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.

15Atsiliepime nurodė, kad atsakovo akto reikalavimas turėtų būti vertinamas kaip teisėtas. Pirma, Namo gyventojai CK 4.85 straipsnio nustatyta tvarka priėmė sprendimą dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo. Minėto būdo įgyvendinimo tvarka nustatyta Įstatymo 15, 16 straipsniuose, nustatytas teisinis reguliavimas detalizuotas Taisyklėse. Tik tinkamai įgyvendinus Taisyklėse nustatytas visas sąlygas dėl antrojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, atsiranda teisės ir pareigos, siejamos su šiuo apsirūpinimo karštu vandeniu būdu. Kol nėra tinkamai įgyvendintas priimtas sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu antruoju būdu ir nėra išpildytos visos privalomos sąlygos dėl tokio būdo, taikomas pirmojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo teisinis reguliavimas ir visos iš to išplaukiančios teisės bei pareigos. Skunde nėra pateikta duomenų apie tai, kad namo gyventojai ir pati pareiškėja būtų įvykdę visas taisyklėse nustatytas pareigas, reikalingas sprendimui apsirūpinti karštu vandeniu antruoju karšto vandens tiekimo būdu įgyvendinti. Skundžiamame akte nustatyta, kad tikrintame name nesumontuotas karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis, todėl namo sunaudotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti nenustatomas pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis. Skundžiamame akte taip pat pažymėta, kad namo gyventojai už sunaudotą karštą vandenį atsiskaito pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių „SmeCo“, „Kaden“ ir „Rubikon“ rodmenis, kurių tipai įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Be to, tarp pareiškėjos, kaip šilumos tiekėjo, ir namo gyventojų (jų atstovo) turėtų būti sudaryta ir sutartis dėl šilumos vandeniui pašildyti. Nagrinėjamu atveju vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai laikytini atsiskaitomaisiais, kadangi jie naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėju (pareiškėja), o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti (neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai), be to, skaitikliai turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas.

16Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant

17(b. l. 130–131), todėl byla išnagrinėta be trečiojo suinteresuoto asmens atstovo.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ per teismo posėdį paaiškino, kad gyventojų pasirinktas 2-asis būdas neįgyvendintas. UAB „Vilniaus vandenys“ yra sudariusi sutartis ir atsiskaito su pareiškėja UAB „Vilniaus energija“, tai patvirtina į bylą pateiktos PVM sąskaitos faktūros. Name neįrengtas karšo vandens skaitiklis (apskaičiuoti šilumą karštam vandeniui paruošti), todėl atsiskaitymai vyksta pagal name įrengto įvadinio skaitiklio rodmenis su

19UAB „Vilniaus energija“. Vienu metu pareiškėja su UAB Vilniaus vandenys“ buvo sudariusi bendradarbiavimo sutartį, todėl gyventojai kartu su UAB „Vilniaus energija“ pateikiamomis sąskaitomis rasdavo geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti ir nuotekų šalinimo kainas.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. paaiškino, kad ji atsiskaitė ir atsiskaito tik su pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ už šilumą ir karštą vandenį.

21Kiti dalyvavę tretieji suinteresuoti asmenys patvirtino, kad vyksta atsiskaitymas tik su

22UAB „Vilniaus energija“ už šilumą ir karštą vandenį. Butuose įrengti du skaitikliai, pagal kuriuos nurodomas karšto ir šalto vandens sunaudojimas.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka.

24Skundas atmestinas.

25Byloje ginčas kilo dėl 2012-11-01 Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-3436(V12).

26Ginčo esmė yra Akto teisėtumas ir pagrįstumas.

27Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Metrologijos įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas, energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės ir kiti su jų įgyvendinimu susiję teisės aktai.

28Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, 2012-11-01 atlikęs pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ Metrologijos įstatymo laikymosi kontrolę tiekiant šilumos energiją ir karštą vandenį gyvenamajam namui Dzūkų g. 10A Vilniuje (60 butų), surašė Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3436(V12) (b. l. 18–19), kuriame padarė išvadą, kad pažeisti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies reikalavimai. Butuose Nr. 6, 25, 31, 32, 33, 40 įrengti karšto vandens skaitikliai, naudojami butų sunaudoto karšto vandens kiekiui nustatyti ir atsiskaityti, neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančių patikrą patvirtinančių dokumentų. Akte atsakovas nurodė pareiškėjai, kad:

291) vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d. nuostatomis atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, 2) parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti jį vadovo parašu, 3) apie nurodymų vykdymo eigą raštu iki 2012 m. lapkričio 12 d. informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių.

30Atsakovas, atlikdamas patikrinimą, nustatė, kad namo gyventojai už sunaudotą karštą vandenį atsiskaito pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių „SmeCo“, „Kamden“ ir „Rubikon“ rodmenis. Skaitiklių tipai įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, jie yra butų savininkų nuosavybė. Pasirinktinai patikrinęs butų Nr. 6, 25, 31, 32, 33, 39 ir 40 skaitiklius, atsakovas nustatė, kad jie techniškai tvarkingi, užplombuoti pareiškėjos plombomis, pareiškėja atlieka jų kontrolę, skaitikliai naudojami atsiskaityti už sunaudotą karštą vandenį, tačiau neturi galiojančių patikros žymenų ar kitų galiojančią patikrą patvirtinančių dokumentų.

31Pareiškėja nesutinka su atsakovo pozicija, teigia, kad ji Name nevykdo karšto vandens tiekimo veiklos, nes šio namo gyventojai CK 4.85 str. nustatyta tvarka pasirinko antrąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, t. y. gyventojai iš šilumos tiekėjo (pareiškėjos) perka tik šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjos UAB „Vilniaus vandenys“, todėl neturi pareigos atlikti vandens skaitiklių patikrą.

32Šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta apsirūpinimo karštu vandeniu būdo sąvoka, pagal kurią apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo (pirmasis būdas) arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo (antrasis būdas).

33Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo sunaudoto karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal jų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Karšto vandens kaina pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

34Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenustatyta kitaip.

35Pagal Įstatymo 16 straipsnio 1 dalį šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą. Remiantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu matavimo priemonė yra atsiskaitomoji, kai matavimo priemonės rodmenys yra panaudojami apskaičiuoti sunaudoto karšto vandens kiekį ir nuo šio kiekio priklauso mokesčio už karštą vandenį dydis. Byloje tretieji suinteresuoti asmenys patvirtino, kad jie atsiskaito tik su pareiškėja pagal skaitiklių, esančių butuose, rodmenis. Kad butuose esantys skaitikliai yra atsiskaitomieji apskaitos prietaisai ir už jų įrengimą, techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą yra atsakingas šilumos tiekėjas, yra konstatavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

36(2012-05-14 nutartis Nr. A261-1585/ 2012, 2012-09-3 nutartis Nr. A261 -2249 /2012 ir kt.).

37Įstatymo (2012 m. liepos 5 d. redakcija) 28 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustatė, kad šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas privalo užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Tokią nuostatą iš esmės nustatė ir Taisyklių (2012 m. rugsėjo 27 d. redakcija), 171 punktas, t. y. kad karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą.

38Karšto vandens tiekimo būdo pasirinkimo tvarka ir sąlygos įtvirtintos patikrinimo metu galiojusiose Taisyklėse, pagal kurias gyventojai, priėmę sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu antruoju karšto vandens tiekimo būdu, turi atlikti Taisyklių 193 punkte nustatytus veiksmus: pateikti šilumos ir geriamo vandens tiekėjams gyventojų sprendimą dėl sutikimo pasirinkti šį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, juridiškai tinkama forma patvirtintą įgaliojimą asmeniui, galinčiam sudaryti sutartis su tiekėjais, įgalioto asmens kontaktinę informaciją (Taisyklių 193.1 punktas). Jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso vartotojams, jiems atstovaujantis asmuo patalpų savininkų-vartotojų vardu dar turi sudaryti ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos tiekėju (Taisyklių 193.2.1 punktas) bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis su geriamojo vandens tiekėju (Taisyklių 193.2.2 punktas). Taisyklių 193.4. punkte nustatyta, kad kol buitiniai karšto vandens vartotojai nepateikia šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 193.1 punkte nurodytų dokumentų ir nesudaro Taisyklių 193.2 ir 193.3 punktuose nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu antruoju karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų vyksta pagal 193.3.3 punkto nuostatas. Taisyklių 168 punkte reglamentuojama, kad kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka antrą karšto vandens tiekimo būdą, naudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis: karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia ir eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas (168.1 punktas); karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia šilumos tiekėjas (168.2 punktas).

39Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Naujininkų ūkis“ 2010-04-22 raštu Nr. A2-456 informavo pareiškėją apie Dzūkų g. 10A namo butų savininkų prašymą leisti pirkti geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo (antrasis būdas) (b. l. 24–28). Atsižvelgus į teisinį nagrinėjamo santykio reguliavimą darytina išvada, kad Namo gyventojai, pasirinkę 2-ąjį būdą, turėjo įgalioti UAB „Naujininkų ūkis“ sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos tiekėja UAB „Vilniaus energija“ bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo šalto vandens karštam vandeniui ruošti sutartis su geriamojo vandens tiekėja UAB „Vilniaus vandenys“. Šios sutartys patikrinimo metu nebuvo sudarytos.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ į bylą pateikė pirkėjai

41UAB „Vilniaus energija“ 2012 m. lapkričio mėnesio PVM sąskaitą faktūrą, kurioje pateikti šalto vandens, skirto karštam vandeniui ruošti namo Dzūkų g. 10A, Vilniuje, įvadinio skaitiklio laikotarpio nuo 2012-10-25 iki 2012-11-28 rodmenys (t. 3, b. l. 167–184). Taip pat UAB „Vilniaus vandenys“ nurodo, kad analogiškos PVM sąskaitos faktūros buvo suformuotos ir už ankstesnį laikotarpį. Vadinasi (tai patvirtino ir atstovas teismo posėdyje), kad sutartis su Namo ir

42UAB „Vilniaus vandenys“ gyventojais (įgaliotu asmeniu) nebuvo sudaryta, nebuvo naudojamas karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis ir geriamojo šalto vandens skaitiklis karštam vandeniui ruošti, o tarpusavyje atsiskaito UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Vilniaus vandenys“.

43Atsižvelgęs į faktines aplinkybes ir į nurodytą teisinį reguliavimą teismas daro išvadą, kad namui Dūkų g. 10A faktiškai yra taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas.

44Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Namo butų gyventojai už sunaudotą karštą vandenį atsiskaito su pareiškėja pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis, pareiškėja yra uždėjusi plombas ant butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių, juos tikrina, 2011-03-21 ir

452012-09-04 karšto vandens skaitiklių patikrinimo, plombavimo, nuplombavimo, perplombavimo aktuose pareiškėja nurodo mokesčius už karštą vandenį skaičiuoti pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis (b. l. 21–23, 149–150, 115). Atsižvelgus į pateiktus įrodymus darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju vartotojų butuose esantys karšto vandens apskaitos prietaisai yra atsiskaitomieji, kadangi jie naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėju, o ne karšto vandens išdalijimo proporcijoms nustatyti (neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-10-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1178/2010). Vandens skaitiklis turi būti su galiojančia metrologine patikra, už kurios organizavimą yra atsakingas karšto vandens tiekėjas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1288/2012).

46Taigi teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad Namo butuose apsirūpinimas karštu vandeniu vyksta 1-uoju karšto vandens tiekimo būdu iš karšto vandens tiekėjo – pareiškėjos, kadangi už sunaudotą karštą vandenį vartotojai atsiskaito pagal butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis būtent su pareiškėja. Nelaikyti pareiškėjos karšto vandens tiekėja ginčo name nėra pagrindo, todėl pareiškėjos argumentai, kad ji aptariamame name karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo, atmestini. Nustačius, kad Namo gyventojai nėra tinkamai įgyvendinę sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu antruoju karšto vandens tiekimo būdu ir kad faktiškai karštą vandenį gyventojams tiekia bei išrašo jiems sąskaitas už suteiktas paslaugas pareiškėja, nagrinėjamu atveju taip pat netaikytini skunde ir Komisijos atsiliepime minimi Komisijos viešai paskelbti išaiškinimai, kad gyventojai, kurie pasirinkę apsirūpinimo karštu vandeniu antrąjį būdą, yra patys atsakingi už tinkamų naudoti apskaitos prietaisų įsigijimą, sumontavimą, metrologinę patikrą ir pan.

47Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad karšto vandens tiekėjas arba šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju esamas tiekėjas įrengia vartotojo bute ar kitose patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo ir vartojimo ribos vietoje. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti sunaudotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, sunaudotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams. Įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. To paties Įstatymo 16 straipsnio 1 dalis nustato, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą, o 28 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta šilumos ir karšto vandens tiekėjo pareiga užtikrinti atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus. Įstatymo 16 straipsnio 5 dalis nustato, kad atsiskaitomieji šilumos ir karšto vandens apskaitos, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrus registruojantys prietaisai yra valstybinės metrologinės matavimo priemonių kontrolės objektas.

48Pagal Taisyklių 173 p., įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai. Taisyklių 163 p. nustato, kad karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų, patvirtintų Lietuvos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu

49Nr. 4-289 (redakcija, galiojanti nuo 2007 m. birželio 22 d.), 28.5 punktu taip pat nustatyta, kad šilumos tiekėjas organizuoja atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų patikrą, o 31.4 punktas nustato, kad karšto vandens tiekėjas užtikrina atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą, organizuoja patikrą.

50Kaip jau nustatyta byloje, už karšto vandens tiekimą atsiskaitoma pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis, pareiškėja neginčija, kad nurodyti skaitikliai yra atsiskaitymui už karštą vandenį naudojamos matavimo priemonės, taigi už jų įrengimą, techninės būklės užtikrinimą, matavimų tikslumą ir patikros organizavimą yra atsakingas pareiškėja, kuri yra šilumos tiekėja. Taigi pareiškėja, būdama faktinė karšto vandens tiekėja Name, pagal nurodytas Įstatymo nuostatas turi pareigą prižiūrėti ir atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų daugiabučio namo butuose patikrą.

51Antrasis atsakovo reikalavimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už sunaudoto karšto vandens kiekį naudojamų karšto vandens skaitiklių sąrašą ir jį patvirtinti vadovo parašu laikytinas išvestiniu reikalavimu iš pirmojo, todėl atmetus skundą dėl reikalavimo atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik karšto vandens skaitiklius su galiojančia metrologine patikra atmestinas ir antrasis dėl nurodytų skaitiklių sąrašo sudarymo.

52Metrologijos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai, nustatę teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą, turi teisę raštu apie tai įspėti tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoti juos per nustatytą laiką pašalinti pažeidimą. Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 139, 10.1 punktas nustato, kad Lietuvos metrologijos inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų teisinės metrologijos reikalavimų; pagal savo kompetenciją tiria ir nagrinėja Metrologijos įstatymo pažeidimus; pagal šių nuostatų 11.5 punktą Lietuvos metrologijos inspekcija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus dėl nustatytų Metrologijos įstatymo reikalavimų pažeidimų ir reikalauti, kad tie nurodymai būtų laiku ir tiksliai įvykdyti.

53Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes bei anksčiau nurodytus teisės aktus, darytina išvada, kad Lietuvos metrologijos inspekcija teisėtai ir pagrįstai pagal savo kompetenciją įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ atlikti skundžiamame Akte įtvirtintus nurodymus. Aktas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, todėl jis yra teisėtas ir pagrįstas, o naikinti jį dėl pareiškėjos skunde nurodytų motyvų nėra pagrindo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

54Klausimas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bus nagrinėjamas įsiteisėjus teismo sprendimui ABTĮ 45 straipsnyje nustatyta tvarka.

55Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

56Pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

57Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 3. Skunde nurodė, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, 2012-11-01... 4. UAB „Vilniaus energija“ Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo... 5. Nr. A2-456 pranešė UAB „Naujininkų ūkis“. Inspekcijos surašyto Akto... 6. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė patvirtino skunde išdėstytus... 7. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius... 8. Nurodė, kad patikrinimo metu nenustatyta ir pareiškėja nepateikė jokių... 9. Teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 10. Trečiasis asmuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikė... 11. Nurodė, kad vartotojai daugiabučiuose namuose gali CK 4.85 straipsnyje... 12. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Naujininkų ūkis“ pateikė... 14. 2-ojo karšo vandens apsirūpinimo būdo atveju yra būtini karšto vandens... 15. Atsiliepime nurodė, kad atsakovo akto reikalavimas turėtų būti vertinamas... 16. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 17. (b. l. 130–131), todėl byla išnagrinėta be trečiojo suinteresuoto asmens... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ per teismo posėdį... 19. UAB „Vilniaus energija“. Vienu metu pareiškėja su UAB Vilniaus... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. B. paaiškino, kad ji atsiskaitė ir... 21. Kiti dalyvavę tretieji suinteresuoti asmenys patvirtino, kad vyksta... 22. UAB „Vilniaus energija“ už šilumą ir karštą vandenį. Butuose įrengti... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybė į teismo posėdį... 24. Skundas atmestinas.... 25. Byloje ginčas kilo dėl 2012-11-01 Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus... 26. Ginčo esmė yra Akto teisėtumas ir pagrįstumas.... 27. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Metrologijos įstatymas, Šilumos... 28. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Inspekcijos Vilniaus apskrities... 29. 1) vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 str. 1 d. ir 17 str. 2 d.... 30. Atsakovas, atlikdamas patikrinimą, nustatė, kad namo gyventojai už... 31. Pareiškėja nesutinka su atsakovo pozicija, teigia, kad ji Name nevykdo... 32. Šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalyje... 33. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad vartotojai daugiabučiuose namuose gali... 34. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad kol vartotojai pasirenka karšto vandens... 35. Pagal Įstatymo 16 straipsnio 1 dalį šilumos tiekėjas savo lėšomis... 36. (2012-05-14 nutartis Nr. A261-1585/ 2012, 2012-09-3 nutartis Nr. A261 -2249... 37. Įstatymo (2012 m. liepos 5 d. redakcija) 28 straipsnio 2 dalies 2 punktas... 38. Karšto vandens tiekimo būdo pasirinkimo tvarka ir sąlygos įtvirtintos... 39. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ į bylą pateikė... 41. UAB „Vilniaus energija“ 2012 m. lapkričio mėnesio PVM sąskaitą... 42. UAB „Vilniaus vandenys“ gyventojais (įgaliotu asmeniu) nebuvo sudaryta,... 43. Atsižvelgęs į faktines aplinkybes ir į nurodytą teisinį reguliavimą... 44. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Namo butų gyventojai už sunaudotą... 45. 2012-09-04 karšto vandens skaitiklių patikrinimo, plombavimo, nuplombavimo,... 46. Taigi teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad Namo butuose apsirūpinimas... 47. Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad karšto vandens... 48. Pagal Taisyklių 173 p., įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens... 49. Nr. 4-289 (redakcija, galiojanti nuo 2007 m. birželio 22 d.), 28.5 punktu taip... 50. Kaip jau nustatyta byloje, už karšto vandens tiekimą atsiskaitoma pagal... 51. Antrasis atsakovo reikalavimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už... 52. Metrologijos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad Lietuvos... 53. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes bei anksčiau nurodytus... 54. Klausimas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bus nagrinėjamas įsiteisėjus... 55. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi... 56. Pareiškėjos UAB „Vilniaus energija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 57. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...