Byla 2-1232-864/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys ieškovo pusėje, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų – J. D., P. L. D., trečiasis asmuo atsakovo pusėje - H. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Linai Kelevišienei,

2dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei K. B.,

3atsakovo ir trečiojo asmens H. G. atstovams J. G. ir advokatui Michailui Sadovničiui,

4tretiesiems asmenims J. D. ir P. L. D. bei jų atstovei O. V.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui J. J. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys ieškovo pusėje, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų – J. D., P. L. D., trečiasis asmuo atsakovo pusėje - H. G.,

Nustatė

6pateiktu teismui ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. atstatyti gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), mansardos dalį ir priestatą į padėtį, fiksuotą nekilnojamojo turto registre, pagal gyvenamojo namo 2008 m. sausio 21 d. kadastrinių matavimų duomenis, bei sutvarkyti statybvietę. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, atliko gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukciją, t. y. padidino namo mansardos ir priestato plotą. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovo atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946) patvirtintu statybos reglamentu STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, dėl vykdytų statybos darbų surašė 2010 m. gruodžio 14 d. savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) (toliau – Aktas). 2011 m. sausio 10 d. reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (toliau – Reikalavimas) iš atsakovo pareikalavo savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 10 d. likviduoti savavališkos statybos padarinius – atstatyti į buvusią padėtį dalį gyvenamojo namo mansardos ir priestato, adresu ( - ), Vilniuje. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525-2445/2012 Reikalavimo įvykdymo terminą pratęsė iki 2013 m. sausio 19 d., tačiau 2013 m. balandžio 8 d. Aktu nustatyta, kad mansarda ir priestatas į pradinę padėtį neatstatyti. Ieškovui atsakovas nėra pateikęs iki šiol jokių statybą leidžiančių dokumentų.

7Atsakovas ir tretysis asmuo H. G. atsiliepimu nurodė, jog namo rekonstrukcijos įteisinimui trukdo tretieji asmenys J. D. ir P. L. D..

8Tretieji asmenys J. D. ir P. L. D. atsiliepimu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad namo rekonstrukcija atlikta neteisėtai. Jie neduoda atsakovui sutikimo, nes tokio pobūdžio rekonstrukcija pažeidžia jų, kaip namo bendratučių teises – priestatas puse metro remiasi į tretiesiems asmenims priklausančią namo dalį, blokuoja praėjimą prie jų namo dalies, uždengia langus, atsakovas neteisėtai užėmė 26 kv.m J. D. priklausančio žemės sklypo.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje pareikštą poziciją. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas iš esmės neginčijo neteisėtos statybos fakto būvimo, o iš pateiktų rašytinių įrodymų turinio darytina išvada, kad atsakovas siekia neteisėtą statybą įteisinti. Pažymėjo, kad šiuo metui ieškovas negali vertinti ar atsakovo atlikti statybos įteisinimo tikslu veiksmai bus pakankami.

10Trečiųjų asmenų ieškovo pusėje atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovų į bylą patekti rašytiniai įrodymai neįrodo, kad atsakovas sieką neteisėtos statybos įteisinimo įstatymų nustatyta tvarka. Teigė, kad byloje esantis 2014 m. liepos 9 d. apžiūros aktas patvirtina esant priešingai, kadangi atsakovai net neturi suderinto projekto.

11Atsakovo ir trečiojo asmens jo pusėje atstovai teismo posėdyje patvirtino, kad atsakovas neginčija savavališkos statybos fakto. Paaiškino, kad po reikalavimo pašalinti neteisėtos statybos padarinius surašymo ir nustatyto termino įteisini statybą arba padarinius pašalinti, atsakovas nuosekliai atliko eilę veiksmų, kad savavališka statyba būtų įteisinta, t. y. parengė namo rekonstrukcijos projektą, gavo sąvadą, pateikė dokumentus statybos leidimui gauti, nes tuo metu dar turėjo trečiųjų asmenų sutikimą pastato rekonstrukcijai. Savivaldybei atsisakius išduoti rekonstrukciją leidžiantį dokumentą dėl trečiųjų asmenų sutikimo formos neatitikimo, atsakovas apskundė šį spendimą administraciniam teismui. Per tą laiką tretieji asmenys savo duotą sutikimą atšaukė. Atsakovas buvo priverstas kreiptis į teismą dėl jo pažeistos teisės gynimo. Teismui sprendimu pripažinus atsakovo teisę gauti statybą leidžiantį dokumentą be trečiųjų asmenų sutikimo, atsakovas tęsė statybos įteisinimo procedūrą pagal šiuo meti galiojančius teisės aktus. Prašė suteikti atsakovui terminą gauti statybą leidžiantį dokumentą, kadangi jis jau atliko savavališkos statybos padarinių pašalinimo įvertinimą, sumokėjo už ekspertizė ir valstybei mokestį už savavališkos statybos įteisinimą.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 14 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) (b. l. 9-18). 2011 m. sausio 10 d. atsakovui surašytas reikalavimas Nr. REI-00-110110-00003, pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2011 m. liepos 10 d. (b. l. 13). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A525-2445/2012 atsakovui pratęstas terminas reikalavimui dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo įvykdyti iki 2013 m. sausio 19 d. (b.l. 15-18). 2013 m. balandžio 8 d. aktu Nr. RPA-00-130408-00070 konstatuota, kad reikalavimas neįvykdytas (b. l. 19). Atsakovas fakto, kad atliko gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukciją, t. y. padidino namo mansardos ir priestato plotą, neturėdamas tam leidžiančio dokumento, neginčijo. Teigė, kad per suteiktą terminą atsakovas siekė įteisinti neteisėtus statinius, t. y. esant galiojančiam trečiųjų asmenų sutikimui, buvo parengtas projektinis pasiūlymas, kuriam pritarė Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė specialiuosius architektūros reikalavimus, architektas B. B. 2011 m. liepos 19 d. kreipėsi į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, tačiau statybą leidžiantis dokumentas atsakovui nebuvo išduotas iš esmės dėl formalaus trečiųjų asmenų duoto sutikimo formos neatitikimo, o vėliau - dėl to, kad tretieji asmenys savo sutikimą rekonstrukcijai atšaukė. Šios aplinkybės nustatytos įsiteisėjusiais teismo sprendimais Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2388-466/2014 bei Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-234-823/2015 (b. l. 74-87), todėl šių faktų įrodinėti nebereikia (Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punktas). Minėtais teismo sprendimais taip pat konstatuota, kad tretieji asmenys neįrodė, kad atsakovo atlikta namo rekonstrukcija pažeidžia jų teises, todėl iš esmės tokie patys trečiųjų asmenų argumentai nurodyti šioje byloje taip pat atmestini kaip neįrodyti. Įsiteisėjusias teismo sprendimais pripažinus atsakovo teisę gauti statybą leidžiančius dokumentus pagal 2011 metais architekto B. B. parengtą rekonstravimo projektą be trečiųjų asmenų J. D. ir P. L. D. sutikimo, atsakovas pakartotinai kreipėsi į Vilniaus savivaldybės administraciją, tikslu gauti statybą leidžiančius dokumentus pagal galiojančio Statybos įstatymo reikalavimus (2014 m. sausio 1 d. redakcija). Šiuos atsakovo veiksmus patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai: 2015 m. kovo 3 d. prašymas netaikyti naujos Statybos įstatymo redakcijos reikalavimo ir leisti pateikti Vilniaus savivaldybės administracijai parengtą projektą ne elektroniniu formatu (b.l. 89-99); 2015 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento atsakymas į anksčiau minėtą prašymą; Savavališkos statybos atliktų darbų ekspertizės aktas Nr. 15-22-S; įmoką už savavališkos statybos įteisinimą patvirtinantis dokumentas (b. l. 113-121).

14Trečiųjų asmenų pateiktas įrodymas – 2014 m. liepos 9 d. apžiūros aktas, nevertintinas kaip rašytinis įrodymas byloje, nes jis neatitinka įrodymams keliamų leistinumo reikalavimų, t.y. nėra pasirašytas aktą surašiusio asmens.

15Ieškinys grindžiamas teisės normų pažeidimu susijusiu su atsakovo pareiga turėti statinio rekonstravimo projektą ir šiuos statybos darbus leidžiantį dokumentą. Civilinio kodekso 4.103 straipsnyje (2010 m. liepos 2 d. redakcija, įsigaliojusi 2011 m. sausio 1 d.) expressis verbis nereglamentuojama, kokį sprendimą gali priimti teismas, nagrinėjantis bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių padarinių; nurodyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą sprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Statybos įstatymo 28 straipsnyje (2014 m. sausio 1 d. redakcija) nustatyta ne tik teismo teisė įpareigoti statytoją per nustatytą terminą nugriauti savavališkai statomą (pastatytą) statinį arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), bet ir tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais (juos konstatavus konkrečioje byloje), leisti nustatyta tvarka statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Civilinio kodekso 4.103 straipsnio normos, nustatančios statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinius teisinius padarinius, pagal suformuotą teismų praktiką turi būti taikomos kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą, bei Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis savininko teisių gynimo bei bendrosios nuosavybės įgyvendinimo teisinius santykius; teisiniai neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi atsižvelgiant į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011).

16Aukščiau teismas konstatavo, kad atliko gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukciją, t. y. padidino namo mansardos ir priestato plotą, neturėdamas tam leidžiančio dokumento. Atsakovas šių aplinkybių neginčijo. Todėl, teismas ieškovo reikalavimą, pašalinti savavališkos statybos padarinius, laiko pagrįstu ir įrodytu.

17Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatomis, teismas gali leisti nustatyta tvarka statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo atveju, nustatyta, kad atsakovas yra atlikęs savavališkos statybos atliktų darbų ekspertizę, sumokėjęs Statybos įstatymo 1 priede numatytą įmoką už savavališkos statybos padarinių įteisinimą bei turi teismo įsiteisėjusiais sprendimais pripažintą teisę gauti statybą leidžiančius dokumentus pagal 2011 metais architekto B. B. parengtą rekonstravimo projektą be trečiųjų asmenų J. D. ir P. L. D. sutikimo. Taip pat, kaip nurodė atsakovas, jis kreipėsi į projektą parengusį architektą dėl parengto rekonstrukcijos projekto parengimo elektronine laikmena, kaip to reikalauja Statybos įstatymas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nėra paneigta atsakovo galimybė gauti statybą leidžiantį dokumentą, todėl atsižvelgiant į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus, atsakovui nustatytinas terminas, per kurį jis galėtų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Teismo vertinimu, teisingumo, protingumo kriterijus atitinkantis terminas šiuo atveju yra vieneri metai.

18Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo tvarka nustatyta Civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje, pagal kurio 2 dalies nuostatas šalies turėto advokato pagalbai apmokėti bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės negu nustatyta Teisingumo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

19Tretieji asmenys J. D. ir P. L. D. pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad jų bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti sudaro 200 EUR (b. l. 101, 122), kurios, atsižvelgiant į suteiktų paslaugų apimtis (du teismo posėdžiai) bei Rekomendacijų 8,19 punktą, kurių bendra trukmė 1,5 val., mažintinos iki 50 EUR ir priteistinos iš atsakovo (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis).

20Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, valstybės naudai priteistina iš atsakovo 10,15 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniu, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Nustatyti atsakovui J. J., a. k. ( - ) vienerių metų terminą, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, mansardos dalies ir priestato rekonstrukcijai, esančių adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ).

24Nurodyto reikalavimo neįvykdžius, įpareigoti atsakovą J. J., a. k. ( - ) savo lėšomis per tris mėnesius po termino pabaigos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. atstatyti gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), mansardos dalį ir priestatą į padėtį, fiksuotą nekilnojamojo turto registre, pagal gyvenamojo namo 2008 m. sausio 21 d. kadastrinių matavimų duomenis, bei sutvarkyti statybvietę, o atsakovui šioje dalyje sprendimo neįvykdžius leisti ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, į. k. 288600210, pašalinti savavališkos statybos padarinius, išlaidas išieškant iš atsakovo J. J., a. k. ( - )

25Priteisti iš atsakovo J. J., a. k. ( - ) trečiųjų asmenų J. D. ir P. L. D. naudai 50 EUR (penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti valstybės naudai iš atsakovo J. J., a. k. ( - ) 10,15 EUR (dešimt aurų, 15 euro centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 3. atsakovo ir trečiojo asmens H. G. atstovams J. G. ir advokatui Michailui... 4. tretiesiems asmenims J. D. ir P. L. D. bei jų atstovei O. V.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 6. pateiktu teismui ieškiniu ieškovas prašė įpareigoti atsakovą savo... 7. Atsakovas ir tretysis asmuo H. G. atsiliepimu nurodė, jog namo rekonstrukcijos... 8. Tretieji asmenys J. D. ir P. L. D. atsiliepimu prašė ieškinį tenkinti.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje pareikštą... 10. Trečiųjų asmenų ieškovo pusėje atstovė teismo posėdyje nurodė, kad... 11. Atsakovo ir trečiojo asmens jo pusėje atstovai teismo posėdyje patvirtino,... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 14 d. surašytas savavališkos statybos... 14. Trečiųjų asmenų pateiktas įrodymas – 2014 m. liepos 9 d. apžiūros... 15. Ieškinys grindžiamas teisės normų pažeidimu susijusiu su atsakovo pareiga... 16. Aukščiau teismas konstatavo, kad atliko gyvenamojo namo, esančio adresu ( -... 17. Tačiau, kaip nurodyta aukščiau, vadovaujantis Statybos įstatymo 28... 18. Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 19. Tretieji asmenys J. D. ir P. L. D. pateikė rašytinius įrodymus,... 20. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, valstybės naudai... 21. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniu, teismas... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Nustatyti atsakovui J. J., a. k. ( - ) vienerių metų terminą, nuo teismo... 24. Nurodyto reikalavimo neįvykdžius, įpareigoti atsakovą J. J., a. k. ( - )... 25. Priteisti iš atsakovo J. J., a. k. ( - ) trečiųjų asmenų J. D. ir P. L. D.... 26. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo J. J., a. k. ( - ) 10,15 EUR (dešimt... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos skundžiamas apeliaciniu...