Byla AS-328-602/2016
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1?5), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovas) direktoriaus 2013 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T1-91 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu (I t., b. l. 137–142) pareiškėjo UAB „VAATC“ skundą atmetė.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo apeliacinį skundą, 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi (I t., b. l. 179–187) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą iš naujo, 2015 m. birželio 8 d. sprendimu (III t., b. l. 15–18) pareiškėjo UAB „VAATC“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo apeliacinį skundą, 2015 m. gruodžio 16 d. nusprendė pareiškėjo UAB „VAATC“ apeliacinį skundą tenkinti, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo UAB „VAATC“ skundą patenkino bei panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T1-91 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ (III t., b. l. 110–120).

9Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. gruodžio 30 d. gautas (pateiktas per EPP sistemą) pareiškėjo UAB ,,VAATC“ prašymas (IV t., b. l. 1–3) priteisti iš atsakovo Agentūros pareiškėjo patirtas 4 770,31 Eur bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas atsiliepimu (IV t., b. l. 67–71) su pareiškėjo prašymu sutiko iš dalies ir prašė teismo sprendžiant dėl patirtų išlaidų pagrįstumo vadovautis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos), taip pat protingumo ir proporcingumo principais.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi (IV t., b. l. 73–76) pareiškėjo UAB ,,VAATC“ prašymą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui UAB ,,VAATC“ iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 613,19 Eur išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, o prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

13Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis, 45 straipsnio 1 dalimi bei nustatė, kad prašymą dėl išlaidų atlyginimo pareiškėjas pateikė nepraleidęs nustatyto termino.

14Pareiškėjas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėtina tik ta pareiškėjo prašymo dalis, kurioje prašoma priteisti išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme (pareiškėjo prašymo (IV t., b. l. 1–3) punktai Nr. 1, 2 ir 8). Kitas prašyme nurodytas išlaidas (punktai Nr. 3–7, 9–10) pareiškėjas patyrė bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl šią prašymo dalį teismas perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Prašyme nurodyta, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pareiškėjas patyrė tokias išlaidas: 1) už skundo teismui parengimą – 367,97 Eur (su PVM); 2) pasirengimą bylos nagrinėjimui ir atstovavimą teisme – 858,60 Eur (su PVM); 3) atstovavimą teismo posėdyje ir papildomų paaiškinimų parengimą – 122,66 Eur (su PVM).

16Spręsdamas atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą teismas atsižvelgė į ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalies ir 88 straipsnio, Rekomendacijų 2, 7 punktų nuostatas, taip pat pažymėjo, kad dėl išlaidų, patirtų iki naujos redakcijos Rekomendacijų įsigaliojimo (2015 m. kovo 20 d.), pagrįstumo spręstina vadovaujantis tuo metu galiojusiomis Rekomendacijų nuostatomis. Bylai aktualiu laikotarpiu, t. y. teisinių paslaugų teikimo metu, nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 1 d. galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtinta 289,62 Eur (1 000 Lt) minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA).

17Atsižvelgdamas į Rekomendacijų 8.2 punktą, teismas nustatė, kad už skundo teismui parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis – 868,86 Eur (3 000 Lt). Pareiškėjo pateikti duomenys patvirtina, kad už skundo teismui parengimą jis sumokėjo 367,97 Eur (su PVM). Teismas laikė šią sumą protinga, adekvačia bei neviršijančia maksimalaus rekomenduojamo priteisti užmokesčio dydžio, todėl priteistina.

18Remdamasis Rekomendacijų 10 punktu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje laikomasi nuostatos, kad susipažinimas su dokumentais, konsultacijos, gynybinės pozicijos formavimas, pasiruošimas teismo posėdžiams, kuris taip pat gali apimti susipažinimą su bylos dokumentais, bei atstovavimas teismo posėdžiuose laikytini vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte, teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėjo prašyme nurodytos teisinės paslaugos – pasirengimas bylos nagrinėjimui ir atstovavimas teisme, už kurias prašoma priteisti 858,60 Eur (su PVM), – yra kompleksinės, todėl jų apskaičiavimui taikytinas Rekomendacijų 8.18 punktas. Už vieną atstovavimo valandą teisme (ir pasirengimą bylos nagrinėjimui) priteistinas maksimalus darbo užmokesčio dydis pirmiau nurodytu laikotarpiu buvo 43,44 Eur (150 Lt). Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad administracinė byla buvo išnagrinėta 2013 m. spalio 22 d. teismo posėdyje, trukusiame 26 minutes, kuriame pareiškėją atstovavo advokatas D. K. (I t., b. l. 134–135). Teismo vedama susipažinimo su administracinės bylos medžiaga kortelė patvirtina, kad pareiškėjo atstovas 2013 m. spalio 17 d. susipažino su administracinės bylos medžiaga (52 minutes; I t. viršelis). Įvertinęs nurodytas aplinkybes bei tai, kad rengdamasis bylos nagrinėjimui advokatas turėjo susipažinti su atsakovo atsiliepimu į skundą ir parengti atsikirtimus į jį, teismas konstatavo, kad pagal Rekomendacijų 8.18 punktą pareiškėjui gali būti priteistos išlaidos už 4 suteiktų teisinių paslaugų valandas, t. y. 173,77 Eur.

19Pareiškėjas taip pat prašė teismo priteisti 122,66 Eur (su PVM) išlaidas už atstovavimą teismo posėdyje ir papildomų paaiškinimų parengimą pagal 2015 m. gegužės 29 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. GB15/0199 ir Atliktų darbų išklotinę Nr. 0037 (IV t., b. l. 42, 43). Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad šios išlaidos buvo patirtos po 2015 m. kovo 20 d., t. y. po naujos redakcijos Rekomendacijų įsigaliojimo, todėl jų dydžiui apskaičiuoti taikomi naujoje Rekomendacijų redakcijoje nustatyti koeficientai, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Teisinės paslaugos pareiškėjui buvo teikiamos 2015 metų gegužės mėnesį, todėl teismas taikė Lietuvos statistikos departamento paskelbtą 2014 metų IV ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje – 714,50 Eur ir, vadovaudamasis Rekomendacijų 8.19 punktu, nustatė, kad už vieną šių paslaugų teikimo valandą maksimalus rekomenduojamas priteisti užmokesčio dydis nagrinėjamu atveju – 71,45 Eur. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015 m. gegužės 19 d. teismo posėdis, kuriame pareiškėją atstovavo advokatas D. K., truko 20 minučių (III t., b. l. 11–12). Įvertinęs tai, kad advokatas turėjo pasirengti bylos nagrinėjimui, teismas sprendė, jog 71,45 Eur išlaidos už vieną atstovavimo valandą laikytinos pagrįstomis.

20Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas nutarė priteisti pareiškėjui UAB ,,VAATC“ iš atsakovo Agentūros 613,19 Eur išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimą.

21III.

22Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra padavė atskirąjį skundą (IV t., b. l. 78–79), kuriame prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį ir sumažinti pareiškėjui iš Agentūros priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

23Atsakovas pažymi, kad D. K., atstovavęs pareiškėjui 2013 m. spalio 22 d. ir 2015 m. gegužės 19 d. pirmos instancijos teismo posėdžiuose, nėra nei advokatas, kaip yra nurodoma skundžiamoje teismo nutartyje, nei advokato padėjėjas, bet teisininkas D. K., dirbantis Advokatų profesinėje bendrijoje Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai. Agentūros nuomone, teismas turėjo šią aplinkybę įvertinti spręsdamas dėl išlaidų už suteiktas teisines paslaugas atlyginimo priteisimą. Tačiau jeigu teismas visgi pripažintų, kad pareiškėjui gali būti priteistos bylinėjimosi išlaidos už teisininko D. K. suteiktas paslaugas, atsakovas mano, kad šios išlaidos turėtų būti sumažintos vadovaujantis Rekomendacijų 5 punktu, kuriame nurodyta, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio.

24Pareiškėjas UAB „VAATC“ atsiliepimu (IV t., b. l. 82–83) prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą.

25Pareiškėjas sutinka su skundžiama teismo nutartimi priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu (613,19 Eur) ir mano, jog atsakovo teiginys, kad teismas turi įvertinti pareiškėjo atstovo D. K., kuris nėra nei advokatas, nei advokato padėjėjas, teisinių paslaugų apmokėjimo klausimą, yra nepagrįstas. Pareiškėjo įsitikinimu, ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata be apribojimų suteikia proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjusiems teismams klausimų dėl atstovavimo tinkamumo nebuvo kilę, byla yra baigta, joje priimtas sprendimas įsiteisėjęs, todėl pareiškėjas mano, kad teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino pareiškėjo atstovo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą, pagrįstumą ir abejoti šios nutarties teisėtumu nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tuo aspektu, kad pirmosios instancijos teismas esą nepagrįstai ir neteisėtai priteisė pareiškėjui bylinėjimosi išlaidas už teisininko, kuris nėra nei advokatas, nei advokato padėjėjas, suteiktas pareiškėjui teisines paslaugas. Kitais aspektais atsakovas pirmosios instancijos teismo nutarties bei joje apskaičiuotų konkrečių išlaidų sumų už atskiras pareiškėjui suteiktas teisines paslaugas pagrįstumo neginčija, tačiau mano, jog pareiškėjui priteistinos išlaidos gali būti mažinamos Rekomendacijų 5 punkte numatyta dalimi.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo UAB ,,VAATC“ prašymą ir priteisė jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 613,19 Eur išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimą; prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

30Kaip teisingai pastebi atsakovas savo atskirajame skunde, teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartyje apskaičiuodamas pareiškėjui priteistinas bylinėjimosi išlaidas klaidingai nurodė, kad pareiškėjui UAB ,,VAATC“, nagrinėjant šią bylą pirmosios instancijos teisme, atstovavo advokatas D. K. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas UAB ,,VAATC“ 2009 m. spalio 16 d. sudarė Teisnių paslaugų sutartį Nr. 98 su Advokatų kontora Balčiūnas ir partneriai, atstovaujama advokato Gintaro Balčiūno, dėl teisinių paslaugų teikimo (IV t., b. l. 53–56). 2012 m. balandžio 5 d. teisnių paslaugų teikimo sutartimi Advokatų kontora Balčiūnas ir Grajauskas, atstovaujama advokato Gintaro Balčiūno, susitarė su Advokatų profesine bendrija Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai, atstovaujama advokato Zenono Naus, dėl teisinių paslaugų teikimo (perįgaliojimo) vykdant su UAB ,,VAATC“ sudarytą Teisnių paslaugų sutartį Nr. 98, pagal kurią Advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai įsipareigojo teikti paslaugas bei vykdyti UAB ,,VAATC“ pavedimus, o Advokatų kontora Balčiūnas ir Grajauskas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti atlyginimą šioje sutartyje nustatyta tvarka (IV t., b. l. 60–62). 2012 m. gegužės 22 d. atstovavimo sutartimi, sudaryta tarp UAB ,,VAATC“ ir Advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai, pareiškėjas pavedė advokatui Zenonui Naus atstovauti UAB ,,VAATC“ visose bylose, kuriose dalyvauja bendrovė (I t., b. l. 131). 2013 m. rugsėjo 24 d. Advokatų profesinė bendrija Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai bei advokatas Zenonas Naus, įgyvendindami 2012 m. gegužės 22 d. atstovavimo sutartimi UAB ,,VAATC“ suteiktą perįgaliojimo teisę, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgaliojo D. K. atstovauti klientą UAB ,,VAATC“ inter alia administracinėse bylose, kuriose dalyvauja bendrovė, su teise atstovaujamojo vardu atlikti visus be išimčių procesinius veiksmus (I t., b. l. 132), o 2014 m. gruodžio 30 d. pratęsė minėtą D. K. išduotą įgaliojimą iki 2015 m. gruodžio 31 d. (III t., b. l. 5). Bylos duomenys patvirtina, kad teisines paslaugas pareiškėjui šioje administracinėje byloje faktiškai teikė Advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai įgaliotas asmuo D. K., tačiau pareiškėjo kartu su prašymu dėl išlaidų atlyginimo į bylą pateikti mokėjimo dokumentai liudija, kad už šioje byloje suteiktas teisines paslaugas pareiškėjas atsiskaitė su advokatu Gintaru Balčiūnu (I t., b. l. 6, 11, 12, 44).

31Taigi byloje nustatyta, kad pareiškėjui, nagrinėjant šią bylą pirmosios instancijos teisme, teisines paslaugas faktiškai suteikė D. K., kuris pagal byloje surinktus duomenis nėra nei advokatas, nei advokato padėjėjas, tačiau pareiškėjas už suteiktas paslaugas realiai sumokėjo advokatui Gintarui Balčiūnui. Sprendžiant šių pareiškėjo patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą svarbu atsižvelgti į bylai aktualų teisės aiškinimą, pateiktą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012. Nurodytoje nutartyje išplėstinė teisėjų kolegija sistemiškai aiškindama Administracinių bylų teisenos įstatymo normas konstatavo, kad pagal ABTĮ 49 straipsnį, atstovais teisme gali būti ne tik advokatai ir advokatų padėjėjai. Administracinių bylų teisenos įstatymas leidžia procesiniams atstovavimo santykiams atsirasti ne tik tarp advokatų (jų padėjėjų) ir proceso šalių, bet ir tarp kitų asmenų bei proceso šalių. Taigi ABTĮ 44 straipsnio 6 dalies pirmo sakinio požiūriu, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti jai ne tik tas atstovavimo išlaidas, kurias ji patyrė apmokėdama advokato ar advokato padėjėjo paslaugas, bet taip pat ir kitų asmenų, kurie teisėtai atstovavo proceso šaliai, teisinėms paslaugoms apmokėti. Sprendžiant pastarųjų išlaidų atlyginimo klausimą, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, galima atsižvelgti į Rekomendacijų nustatytus maksimalius užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžius (ABTĮ 4 str. 6 d., 44 str. 6 d.).

32Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012 pateiktą teisės aiškinimą, nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad ta aplinkybė, jog pareiškėjui teisines paslaugas nagrinėjant šią administracinę bylą pirmosios instancijos teisme faktiškai suteikė ne advokatas ar advokato padėjėjas, neužkerta kelio pareiškėjui, remiantis ABTĮ 44 straipsnio nuostatomis (1, 2, 6 dalys), reikalauti, kad bylą pralaimėjusi šalis (šiuo atveju atsakovas) atlygintų pareiškėjui jo patirtas atstovavimo išlaidas. Juo labiau, kad byloje nustatyta, kad pareiškėjas realiai už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo advokatui (G. Balčiūnui). Šiame kontekste pirmosios instancijos teismo padarytas rašymo apsirikimas, įvardijant skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje D. K. kaip advokatą (nors byloje, kaip minėta, nėra duomenų, patvirtinančių šio asmens advokato teisinį statusą), laikytinas teisiškai nereikšmingu, nes vien dėl minėto rašymo apsirikimo konstatavimo nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos nutartį iš esmės nepagrįsta ar neteisėta. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad teismas tinkamai taikė Administracinių bylų teisenos įstatymo normas bei pagrįstai nutarė priteisti pareiškėjui atstovavimo išlaidas, patirtas apmokėjus už bendrovei suteiktas teisines paslaugas.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus rašytinius įrodymus, susijusius su pareiškėjo interesų atstovavimu, taip pat įrodymus, liudijančius apie UAB ,,VAATC“ realiai patirtų išlaidų dydį, pareiškėjui suteiktų teisinių paslaugų pobūdį ir turinį, bylos sudėtingumą, Rekomendacijų nuostatas, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, taip pat atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjui atstovavo ne advokatas (jo padėjėjas), sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priteista atstovavimo išlaidų suma (613,19 Eur) yra teisinga ir protinga kompensacija pareiškėjui jo patirtoms su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusioms išlaidoms atlyginti. Kaip minėta, atsakovas atskirajame skunde pirmosios instancijos teismo atlikto atskirų išlaidų dydžio apskaičiavimo pagrįstumo neginčijo, todėl kolegija šiuo klausimu plačiau nepasisako.

34Dėl atsakovo atskirojo skundo argumento, kad, jo manymu, pareiškėjui priteistina išlaidų suma turi būti mažinama vadovaujantis Rekomendacijų 5 punktu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), kuris numato, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, pažymėtina, kad nei minėtos Rekomendacijos, nei kiti teisės aktai nenumato, kad apskaičiuojant užmokestį ne už advokato ar advokato padėjėjo, bet už kito teisininko suteiktas teisines paslaugas turi būti vadovaujamasi Rekomendacijų 5 punktu. Tokio aiškinimo dėl teisės normų taikymo nėra pateikta ir teismų praktikoje. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad teismas apskaičiuodamas pareiškėjui priteistinų atstovavimo išlaidų dydį privalėjo taikyti Rekomendacijų 5 punkto nuostatą.

35Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisėtai ir pagrįstai išsprendė pareiškėjo UAB ,,VAATC“ prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Atsakovas atskirajame skunde nenurodė argumentų bei nepateikė įrodymų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti ar pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį, todėl atsakovo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atskirąjį skundą atmesti.

38Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 9. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. gruodžio 30 d. gautas... 10. Atsakovas atsiliepimu (IV t., b. l. 67–71) su pareiškėjo prašymu sutiko... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi (IV... 13. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 14. Pareiškėjas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė bylą... 15. Prašyme nurodyta, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme... 16. Spręsdamas atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą teismas atsižvelgė į... 17. Atsižvelgdamas į Rekomendacijų 8.2 punktą, teismas nustatė, kad už skundo... 18. Remdamasis Rekomendacijų 10 punktu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio... 19. Pareiškėjas taip pat prašė teismo priteisti 122,66 Eur (su PVM) išlaidas... 20. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas nutarė... 21. III.... 22. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 23. Atsakovas pažymi, kad D. K., atstovavęs pareiškėjui 2013 m. spalio 22 d. ir... 24. Pareiškėjas UAB „VAATC“ atsiliepimu (IV t., b. l. 82–83) prašo palikti... 25. Pareiškėjas sutinka su skundžiama teismo nutartimi priteistų bylinėjimosi... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi iš... 30. Kaip teisingai pastebi atsakovas savo atskirajame skunde, teismas 2016 m.... 31. Taigi byloje nustatyta, kad pareiškėjui, nagrinėjant šią bylą pirmosios... 32. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus rašytinius įrodymus,... 34. Dėl atsakovo atskirojo skundo argumento, kad, jo manymu, pareiškėjui... 35. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 38. Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....