Byla A-756-930-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Egidijui Morkūnui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ skundu (b. l. 4–7) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo 2007 m. birželio 21 d. sprendimą sustabdyti pareiškėjo mokestinį patikrinimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad atsakovui, remiantis 2006 m. lapkričio 29 d. pavedimu tikrinti Nr. 8.-06-41-73, vykdant pareiškėjo mokestinį patikrinimą, 2007 m. birželio 21 d. priimtas sprendimas jį sustabdyti dėl būtinybės gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų ir kitų teritorinių mokesčių inspekcijų ir apie tokį sprendimą informuotas pareiškėjas. Pareiškėjo nuomone, mokestinio patikrinimo sustabdymas laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) VI skyriaus nuostatos nenumato galimybės sustabdyti mokestinį patikrinimą. Nepaisant to, kad mokestinio patikrinimo sustabdymas reglamentuojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 36 punkte, Taisyklėse įtvirtintos nuostatos negali suteikti mokesčių administratoriui daugiau teisių negu jų suteikia Įstatymas. Pareiškėjas abejojo Taisyklių teisėtumu, kadangi mokesčių administratoriaus teisė sustabdyti mokestinį patikrinimą įtvirtinta tik paties mokesčių administratoriaus išleistame poįstatyminiame akte. Kartu pareiškėjas, atsižvelgdamas į tai, kad, nors jis ir pateikė visus reikiamus dokumentus, jo mokestinis patikrinimas vyko daugiau nei šešis mėnesius, numatytas mokestinio patikrinimo pabaigos terminas buvo ne kartą pratęstas, mokestinis patikrinimas sprendimu sustabdytas neapibrėžtam terminui, nurodė, jog, jo nuomone, mokestinis patikrinimas vilkinamas.

6Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 21–22) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas nurodė, kad jis, vadovaudamasis pavedimu tikrinti, atlieka pareiškėjo mokestinį patikrinimą. Atlikdamas mokestinį patikrinimą, atsakovas 2007 m. vasario 14 d. raštu Nr. (7.9)-D2-1814 kreipėsi į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – ir Panevėžio AVMI), prašydamas pateikti informaciją, susijusią su pareiškėjo akcininku P. J. ir pareiškėju. Atsakovas pažymėjo, kad prašoma informacija dar nebuvo pateikta, nes P. J. pateikė skundą dėl Panevėžio AVMI veiksmų. Kartu atsakovas nurodė, kad mokestinis patikrinimas buvo stabdomas remiantis ir tuo, jog pareiškėjas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui apskundė 2007 m. vasario 19 d. atsakovo pateiktą nurodymą, o teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. sprendimu

10(b. l. 94–97) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimu, 2002 m. kovo 15 d. nutarimu bei Įstatymo 134 straipsnio nuostatomis, pripažino nepagrįstu pareiškėjo teiginį, jog poįstatyminiu teisės aktu negalėjo būti nustatytas mokestinio patikrinimo sustabdymas. Būtent įgyvendinant Įstatymu (134 str.) suteiktą teisę, patvirtintos Taisyklės, kuriose numatomas ir mokestinis sustabdymas bei tokio sustabdymo pagrindai.

12Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjo mokestinis patikrinimas sustabdytas vadovaujantis Taisyklėse įtvirtintais pagrindais. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog atsakovas 2007 m. vasario 14 d. raštu Nr. (7.9)-D2-1814 kreipėsi į Panevėžio AVMI, prašydamas, atsižvelgiant į vykdomą pareiškėjo mokestinį patikrinimą, pateikti informaciją apie P. J. vykdytus sandorius su pareiškėju bei jo turėtas akcijas kitose įmonėse. Teismas nustatė, kad atsakymas į nurodytą prašymą negautas, nes P. J. skundžia mokestinį patikrinimą atliekančios institucijos veiksmus. Teismas patvirtino, kad rašytinė bylos medžiaga įrodo, jog P. J. 2007 m. vasario 9 d. Panevėžio apygardos administraciniam teismui padavė skundą, kuriuo prašo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą dėl dokumentų bei paaiškinimų pateikimo, o 2007 m. liepos 19 d. kreipėsi į šį teismą, prašydamas panaikinti mokestinio patikrinimo sustabdymą. Teismas taip pat nustatė, kad duomenys apie P. J. vykdytus sandorius būtini mokesčių apskaičiavimui.

13Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2007 m. liepos 9 d. išnagrinėta byla pagal UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ skundą dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. vasario 19 d. nurodymo Nr. (21.64-8)-G2-673 panaikinimo. Minėtoje byloje ginčytas nurodymas, susijęs su pareiškėjo atliekamu mokestiniu patikrinimu. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, jog proceso dėl nurodymo panaikinimo baigtis laikytina svarbia, turinčia įtakos papildomų įrodymų mokestiniam patikrinimui gavimo galimybei. Todėl mokestinis patikrinimas buvo stabdomas kartu kaip pagrindą nurodant informacijos iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų (Klaipėdos apygardos administracinio teismo įsiteisėjusį sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2070-163/2007 m.) gavimo būtinybę. Teismas konstatavo, jog mokestinio patikrinimo sustabdymas atitinka įstatymų reikalavimus, pagrįstas teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis bei yra tiesiogiai susietas su pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu.

14Teismas kartu nustatė, jog remiantis tuo, kad jokie dokumentai iš bendrovės nepaimti, bendrovė gali jais laisvai disponuoti, mokesčių administratoriaus pareigūnai pareiškėjo buveinėje nesilanko ir pareiškėjo veiklos netrukdo, darytina išvada, jog pareiškėjo argumentas dėl jo teisių suvaržymo, atsižvelgiant į Įstatymo 32 straipsnyje numatytas mokesčių administratoriaus pareigas, laikytinas nepagrįstu.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 99–103) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

171. Teismo išvada, kad suteikdamas sau teisę sustabdyti mokestinį patikrinimą mokesčių administratorius nustatė kitų savo teisių įgyvendinimo tvarką ir procedūrą, nepagrįsta, nes nei vienas Lietuvos Respublikos įstatymas neįtvirtina mokesčių administratoriaus teisės sustabdyti mokestinį patikrinimą. Tokia teisė nustatyta paties mokesčių administratoriaus, o ne įtvirtinta detalizuojant Įstatymo nuostatas.

182. Mokestinio patikrinimo sustabdymas neturėjo faktinio pagrindo, kadangi priežastinio ryšio tarp mokestinio patikrinimo sustabdymo ir atsakovo siekiamos gauti informacijos nėra ir nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė teismui tokio tiesioginio ryšio buvimą pagrindžiančios informacijos.

19Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo, apeliacinį skundą (b. l. 108–109) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

201. Remiantis Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimu bei Įstatymo 134 straipsnio nuostatomis taisyklės laikytinos priimtomis teisėtai ir, atitinkamai vietos mokesčių administratoriaus veiksmai, kuriais sustabdytas mokestinis patikrinimas, vertintini kaip atliki teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis Taisyklių 36 punktu.

212. Atsižvelgiant į informacijos apie P. J. vykdytus sandorius su pareiškėju bei P. J. turėtas akcijas kitose įmonėse svarbą tinkamam mokesčių apskaičiavimui bei tai, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas (byloje Nr. I-2070-163/2007) pareiškėjo apskųstas apeliacine tvarka, sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą laikytinas priimtu pagrįstai.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl materialinės teisės normų pažeidimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 str.).

25Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundo objektas - Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo 2007 m. birželio 21 d. sprendimas sustabdyti pareiškėjo mokestinį patikrinimą.

26Skundžiamu individualiu administraciniu aktu (b. l. 25) nuspręsta mokestinį patikrinimą sustabdyti nuo 2007 m. birželio 21 d. dėl informacijos gavimo iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų ir kitų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų.

27Mokesčių administratoriaus kompetencija nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo IV skyriuje, 33 straipsnyje įtvirtintos mokesčių administratoriaus teisės, kuriomis jis gali naudotis atlikdamas jam pavestas funkcijas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendime akcentavo, kad MAĮ 134 straipsnio nuostatomis detalią mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo tvarką pavesta nustatyti centriniam mokesčių administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), suderinus su Finansų ministru.

28VMI viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių 36 punkte yra nustatyta, kad mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas tais atvejais, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų ir tokiu laikotarpiu faktiškai mokestinis patikrinimas nėra atliekamas.

29Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Mokesčių administratoriui įstatymu ir poįstatyminiu aktu suteiktos teisės atlikti tam tikrus veiksmus nereiškia, jog tie veiksmai, inter alia ir priimami sprendimai gali neatitikti tam tikrų teisės reikalavimų. Kaip jau buvo minėta, mokesčių administratoriaus sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą yra individualus teisės aktas (individualus administracinis sprendimas), kuriam taikomi ir viešojo administravimo reikalavimai. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, tokiame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Išvadą, kad sprendimui sustabdyti mokestinį patikrinimą keliami šie bendrieji individualaus administracinio sprendimo reikalavimai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra padaręs 2007 m. lapkričio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A5-1055-07.

30Teisėjų kolegija, patikrinusi byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad skundžiamas atsakovo sprendimas sustabdyti UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ mokestinį patikrinimą neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų: sprendimas nepagrįstas objektyviais bylos duomenimis ir teisės aktų normomis, jame taip pat nenurodyta ir apskundimo tvarka, sprendimas nepatvirtintas antspaudu. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų analizė suponuoja išvadą, kad motyvų išdėstymas individualiame administraciniame akte (sprendime) turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Ši teisės norma kyla iš teisėtumo principo, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Byloje yra Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. vasario 14 d. raštas Nr. (7.9-D2-1814) Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriuo prašoma pateikti informaciją apie p. J. vykdytus sandorius su UAB Jūrų krovinių kompanija ,,Kabotažas“ laikotarpyje nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2006 m. spalio 31 d.; apie P. J. turėtas akcijas kitose įmonėse nuo 2002 m. vasario 19 d. iki 2005 m. sausio 24 d., nurodant turimų akcijų procentą tų įmonių įstatiniame kapitale (b. l. 29). Tačiau byloje nėra nei Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymo į šį paklausimą, nei duomenų, kad atsakovas, vykdydamas savo funkcijas, negali surinkti mokestiniam patikrinimui reikalingų įrodymų kitu būdu. Mokestinio patikrinimo sustabdymas, paprašius informacijos iš kitos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, tačiau negavus atsakymo ir nesiėmus jokių kitų veiksmų reikalingai informacijai pasiekti neribotą laiką, negali būti laikomas pagrįstu. Pirmosios instancijos teismas į minėtus esminius įstatymo pažeidimus visiškai nereagavo, taigi materialinės teisės normas pritaikė netinkamai.

31Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. birželio 21 d. sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, tad jis naikintinas. Kartu naikintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas, priimant naują sprendimą patenkinti pareiškėjo skundą.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ apeliacinį skundą patenkinti.

34Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: Pareiškėjo skundą patenkinti, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. birželio 21 d. sprendimą sustabdyti mokestinį patikrinimą panaikinti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) Jūrų... 5. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovui, remiantis 2006 m. lapkričio 29 d.... 6. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 21–22) prašė skundą atmesti kaip... 7. Atsakovas nurodė, kad jis, vadovaudamasis pavedimu tikrinti, atlieka... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 1 d. sprendimu... 10. (b. l. 94–97) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 11. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau –... 12. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjo mokestinis patikrinimas sustabdytas... 13. Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2007 m.... 14. Teismas kartu nustatė, jog remiantis tuo, kad jokie dokumentai iš bendrovės... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 99–103) prašo panaikinti Klaipėdos... 17. 1. Teismo išvada, kad suteikdamas sau teisę sustabdyti mokestinį... 18. 2. Mokestinio patikrinimo sustabdymas neturėjo faktinio pagrindo, kadangi... 19. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo, apeliacinį skundą (b. l. 108–109)... 20. 1. Remiantis Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimu bei... 21. 2. Atsižvelgiant į informacijos apie P. J. vykdytus sandorius su pareiškėju... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 25. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundo objektas - Klaipėdos apskrities... 26. Skundžiamu individualiu administraciniu aktu (b. l. 25) nuspręsta mokestinį... 27. Mokesčių administratoriaus kompetencija nustatyta Mokesčių administravimo... 28. VMI viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintų... 29. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Mokesčių administratoriui įstatymu ir... 30. Teisėjų kolegija, patikrinusi byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad... 31. Esant išdėstytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ apeliacinį... 34. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą... 35. Sprendimas neskundžiamas....