Byla 2A-2331/2013
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-4459-619/2013 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Pontem“, dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei, kuriuo prašė pripažinti, kad ieškovas tinkamai pagrindė pasiūlyme nurodytą kainą, panaikinti atsakovo komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta pasiūlymų eilė, o laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Pontem“, įpareigoti atsakovą patvirtinti naują pasiūlymų eilę laimėjusiu pripažįstant ieškovo pasiūlymą. Nurodė, kad atsakovas 2013 m. vasario 22 d. paskelbė supaprastintą atvirą viešąjį pirkimą „Pacientų (dietinio) maitinimo perkančios organizacijos patalpose (su investicijomis) į virtuvės įrangą ir kitus reikmenis bei vėdinimo sistemos atnaujinimą maisto gamybos patalpose) paslaugų pirkimas“ Nr. 133254. Ieškovas pateikė pasiūlymą, atitinkantį minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų kainų aritmetinį vidurkį, 2013 m. kovo 26 d. pateikė raštą Nr. K2-468 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ bei 2013 m. balandžio 5 d. raštą Nr. K2-504 „Dėl papildomo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo“, kuriais paprašė ieškovo pagrįsti pasiūlytą kainą. Ieškovas pasiūlytą kainą pagrindė 2013 m. kovo 29 d. raštu Nr. 4942 bei 2013 m. balandžio 9 d. raštu Nr. 4952 „Dėl papildomo neįprastai mažos kainos pagrindimo“. 2013 m. balandžio 15 d. ieškovas gavo atsakovo raštą Nr. K2-544 „Dėl pasiūlymo atmetimo ir viešojo pirkimo rezultatų“, kuriame atsakovas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė tinkamų pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymų. Ieškovas sėkmingai rinkoje veikianti įmonė, jo profesionalumas patvirtintas įvairiais sertifikatais ir pažymėjimais, kuriuos jis pateikė perkančiai organizacijai ir patvirtino, kad įvykdys paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį joje numatytomis sąlygomis, o ieškovo paaiškinimai pagrindžia pasiūlymo kainą, todėl ieškovas darė išvadą, kad atsakovas netinkamai vertino ieškovo pateiktą informaciją ir visiškai nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą. Atsakovas nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad ieškovas galbūt neįvykdys viešojo pirkimo sutarties. Pažymėjo, kad atsakovas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas personalo suvestinėje nenurodė dietisto pareigybės, kuri pagal Pirkimo sąlygas yra privaloma ir šiai pareigybei priskaičiuoto darbo užmokesčio. Akivaizdu, kad atsakovas nebūtų galėjęs pripažinti ieškovo atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jeigu ieškovas nebūtų turėjęs dietisto pareigybės, kaip to reikalavo pirkimo sąlygos. Kartu su Pirkimo procedūrų metu pateiktu pasiūlymu, ieškovas pateikė 2013 m. kovo 1 d. pažymą apie specialistų patirtį, kurioje nurodyta, kad ieškovas sutarties vykdymui siūlo dvi pagrindines specialistes: dietistę A. B. ir gamybos vadovę D. Š. , buvo pateikti jų gyvenimo aprašymai, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai. Ieškovas yra įdarbinęs dietistus pagal darbo sutartis, numatančias fiksuotą darbo užmokestį nepriklausomai nuo to, kiek projektų (paslaugų gavėjų) ieškovas aptarnauja. Ieškovas tvirtino, kad perkančioji organizacija nepagrįstai sprendė, kad ieškovas negalės užtikrinti nepertraukiamo maisto tiekimo į ligoninės skyrius. Vien tai, kad ieškovas neišskyrė vairuotojo pareigybės, savaime nereiškia, kad nesugebės užtikrinti maisto pristatymo į ligoninės skyrius. Kadangi atstumai tarp skyrių nedideli, maisto pristatymą gali užtikrinti bet kuris ieškovo darbuotojas, atsakingas už maisto dalinimą, o atskiras vairuotojo etatas nėra būtinas. Be to, pagal pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 6 punktą, maitinimo paslaugas sudaro maisto pagaminimas perkančios organizacijos patalpose, pristatymas į skyrius ir jo išdalinimas pacientams. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 13 punkte numatyta, kad pagamintą maistą į skyrių virtuvėles pristato paslaugų teikėjas savo transportu. Akivaizdu, kad pagal pirkimo sąlygas, vairuotojo pareigybė nėra įvardinta kaip būtina pirkimo sąlyga. Nesutiko su argumentais, kad ieškovas nesilaiko įstatymų reikalavimų, neatsižvelgė į DK 194 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, mokėdamas darbo užmokestį savo darbuotojams, laiko šiuos argumentus teisiškai nepagrįstais. Ieškovas nurodo, kad darbuotojams moka valandinį atlyginimą, visi darbuotojai dirba pilnu etatu, o minimalus valandinis atlyginimas darbuotojams taikomas dėl jų darbo specifikos, be to, kai kurie darbuotojai tą pačią dieną dirba kelių galutinių klientų naudai, todėl ieškovo jų atžvilgiu patiriamos sąnaudos yra priskiriamos keliems klientams. Ieškovas nesutiko su perkančios organizacijos tvirtinimu, kad ieškovo planuojami sumontuoti įrenginiai – oro šaldymo ventiliatorius „VKA 315:LD“ ir oro tiekimo kamera „VEKA 1000/12L1“ neatitinka ventiliacijos sistemai keliamų technologinių reikalavimų, nes pagal normatyvinius skaičiavimus reikalingas paduodamas oro kiekis apie Lp - 6400 m3/h, o šalinamo oro kiekis apie Lš -7250 m3/h. Pirkimo procedūrų metu perkančioji organizacija pateikė 2013 m. kovo 1 d. raštą Nr. K2-349 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo“, kuriame nurodė, kad patalpų, kuriose bus montuojami oro padavimo-šalinimo įrenginys, plotas yra apie 500 kv. m., o aukštis – 2,95 kv. m. Pirkimo dokumentuose nenustatyti jokie kiti reikalavimai oro padavimo-šalinimo įrangai. Atsižvelgdamas į paaiškinime nurodytus techninius parametrus, ieškovas kreipėsi į įmonę, prekiaujančią ventiliacinės sistemos įranga, o ši pasiūlė teisės aktuose nustatytus reikalavimus oro padavimui bei šalinimui tokius parametrus atitinkančiose patalpose galinčią užtikrinti įrangą. Bet kuriuo atveju, jeigu ieškovui reikėtų įdiegti įrangą, kurios rinkos kaina yra didesnė nei pagrindime ar papildomame pagrindime nurodė tiekėjas, toks kainų skirtumas galėtų būti dengiamas iš tiekėjo pelno šiame arba kituose projektuose, o toks kainos padengimas visiškai atitinka VPĮ ir teismų praktikoje įtvirtintus principus bei reikalavimus kainos pagrindimui. Ieškovo tvirtinimu, jo investicijos į virtuvės įrangą yra dengiamos anksčiau patirtomis išlaidomis. Kadangi ieškovas savo veiklą vykdo daugiau nei 11 metų, turi ilgametę patirtį vykdant tokius projektus, jam yra žinoma, kokios įrangos reikia norint tinkamai vykdyti sutartį. Ieškovas sutarties įvykdymui reikiamą įrangą nuomosis ir dėl šios priežasties pateikė lentelėje skaičiavimus su nuomos kaina. Atsakovas prašė ieškovą pagrįsti neįprastai mažą kainą, o ne vardinti visus turimus ekonominius išteklius.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Nurodė, kad ginčas kilo dėl kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų pakankamumo ir tinkamumo. Atsakovo tvirtinimu, ieškovo pasiūlyta kaina yra nepakankama viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

7Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentai apie tai, kad jis įvykdys viešojo pirkimo sutartį joje numatytomis sąlygomis nėra pakankami perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiais suteiktos pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, nes sertifikatai yra bendrą informaciją apie įmonės ūkinę ir finansinę veiklą suteikiantis dokumentas, kuris nepagrindžia neįprastai mažos kainos ir neįrodo pasiūlytos kainos pagrįstumo.

8Teismas akcentavo, kad pirkimo sąlygų 13 punktas nustato, kad pirkimo objektas – ligoninėje gydomų pacientų (dietinio) maitinimo paslaugos (su investicijomis į virtuvės įrangą ir kitus reikmenis bei vėdinimo sistemos atnaujinimą maisto gamybos patalpose), turinčios atitikti higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimus šių paslaugų teikimui. Pagal konkurso sąlygų 23.14 punktą, paslaugų teikėjas turi turėti kompetentingą personalą, t. y. specialistai, teiksiantys maitinimo paslaugas, turi turėti būtinas žinias, patirtį bei kvalifikaciją. Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti sutarties vykdymui du pagrindinius specialistus, kurie turėtų ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metų patirtį organizuojant pacientų (dietinio) maisto gamybą ir pateikimą: maisto gamybos vadovą ir dietistą. Pirkimo sąlygų 14 punktas nustato, kad maitinimo paslaugas sudaro: maisto pagaminimas perkančiosios organizacijos patalpose, pristatymas į skyrius ir jo pateikimas (išdalinimas) pacientams. Techninės specifikacijos 12 punkte numatyta mitybos raciono užsakymo tvarka: kiekvieną rytą iki 5 val. 00 min. skyrių budinčios slaugytojos paruošia pacientų mitybos raciono užsakymo žiniaraštį, kuriame nurodoma: skyriaus pavadinimas, sudarymo data bei laikas, pacientų skaičius, dieta (-os). Žiniaraštį pasirašo jį sudariusi slaugytoja ir perduoda paslaugų teikėjo dietistui (12.1 p.). Pacientui patekus į perkančiąją organizaciją dienos metu, taip pat privalo būti sudaroma papildoma dieta konkrečiam asmeniui (12.3 p.). Kadangi pagal pirkimo technines specifikacijas dietistas funkcijas turi atlikti nuolatos, kiekvieną darbo dieną nepertraukiamai, nėra pagrindo daryti išvadą, kad tokios ieškovo siūlomos paslaugos bus suteiktos pilna apimtimi pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas pateiktoje suvestinėje nenurodė vairuotojo pareigybės bei šiai pareigybei priskaičiuoto darbo užmokesčio. 2013 m. balandžio 9 d. rašte Nr. K2-4952 „Dėl papildomo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo“ išvardintomis darbuotojų darbo funkcijomis nėra nustatyta, kad kuris nors iš tiekėjo darbuotojų atliks vairuotojo darbo funkcijas, atitinkamai nenurodytas priskaičiuotas darbo užmokestis šiai pareigybei, nei vienam darbuotojui nepriskirta maisto pristatymo funkcija. Įvertinęs tai, kaip pagaminamas maistas turi būti pristatomas į skyrius (Techninės specifikacijos 11 p.), vienos dienos kilomemtražas vidutiniškai sudaro 4,8 km, kad tiekėjas nepateikė įrodymų, kad jo pasiūlytas personalas užtikrins maisto pristatymo funkcijas į visus 15 skyrių, teismas sutiko su perkančios organizacijos padaryta išvada, kad tiekėjas neįrodė, kad jis sugebės tinkamai ir savalaikiai teikti kokybiškas paslaugas – užtikrinti savalaikį maisto pristatymą į skyrius. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas 2013 m. kovo 29 d. rašte Nr. 4942 2 lentelėje pateikė personalo suvestinę, darbo užmokestį ir kitas įmokas, susijusias su darbo užmokesčiu. Vienam pagalbiniam darbuotojui (viso 2 etatai) ir maisto dalintojui (viso 12 etatų) priskaičiuotos darbo užmokesčio ir kt. įmokos per 1 mėn. 1310 Lt. Įvertinęs techninės specifikacijos 10 punktą, nustatantį kasdienį, nepertraukiamą maitinimą 4 kartus per parą (esant medicininėms indikacijoms pacientai maitinami 5 kartus per parą) teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad ieškovas, nustatydamas darbo užmokestį neatsižvelgė į DK 194 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką (kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis turi būti mokamas dvigubas atlyginimas). Įvertinęs ieškovo pateiktus procesinius dokumentus, teismas laikė, kad atsakovas turėjo pagrindo daryti išvadą, kad pasiūlyta kaina nepagrįsta ir už ją tiekėjas nesugebės suteikti pirkimo objektą sudarančių paslaugų, laikantis Techninės specifikacijos ir teisės aktų reikalavimų. Pasisakydamas dėl investicijų į patalpų atnaujinimą, teismas nustatė, kad perkančioji organizacija 2013 m. kovo 1 d. rašte Nr. K2-349 „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo“ nurodė maisto gamybos patalpų vėdinimo ir ventiliacijos sistemos remonto darbų sąrašą: išmontuoti oro padavimo įrenginį, oro šalinimo įrenginį, sumontuoti naują oro padavimo-šalinimo įrenginį, įjungiant jį prie esamo ortakyno, įrenginys turi atitikti higienos normų ir statybos techninių reglamentų reikalavimus; patalpų plotas apie 500 kv. m., aukštis – 2,95 m; instaliuotas elektrinis galingumas technologiniams įrenginiams - apie 110 kw. Ieškovo investicijos į patalpų atnaujinimą sudarys 4 566 Lt be PVM, siūlomų įrenginių – oro tiekimo kameros „VEKA 1000/12L1“ Lp – 1750 m3/h, oro šalinimo ventiliatoriaus „VKA 315 LD“Lš – 1755 m3/h, kai tuo tarpu pagal normatyvinius skaičiavimus reikalingas paduodamas oro kiekis Lp – 6400 m3/h, šalinamo oro srautas apie Lš – 7250 m3/h., taigi siūlomi ieškovo įdiegti įrenginiai neatitinka reikalavimų, kurie yra keliami maitinimo paskirties pastatams. Tiekėjas, parinkdamas oro padavimo, oro šalinimo įrenginius, neatsižvelgė į pastato paskirtį, t. y. maitinimo paskirties pastatams keliamus reikalavimus. Tiekėjo planuojami sumontuoti įrenginiai – oro šalinimo ventiliatorius „VKA 315 LD“ ir oro tiekimo kamera „VEKA 1000/12L1“ neatitinka vėdinimo ir ventiliacijos sistemai keliamų technologinių reikalavimų, o kainų skirtumas iš pelno nėra įrodytas kaip pagrįstas (CPK 178 str.). Teismas konstatavo, kad tiekėjo rašte 2013 m. kovo 29 d. Nr. 4942 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“, nurodyta, kad tiekėjo išlaidos investicijoms į virtuvės įrangos (įskaitant pramonines indaploves skyriams) sudaro 77 6995,60 Lt. Perkančioji organizacija nustatė, kad šis sąrašas nėra išsamus ir nebaigtinis, į įrangos sąrašą nėra įtraukta darbo stalai, nerūdijančio plieno stelažai, vonios, stalai, kuri yra neatsiejama maisto gamybos įranga, nenurodytos ir būsimos investicijos į šią įrangą. Teikėjas 2013 m. balandžio 9 d. rašte Nr. K2-4952 papildomų virtuvės pozicijų nepateikė, konstatuodamas, kad perkančioji organizacija nėra maitinimo srities profesionalė, todėl negali žinoti, kiek ir kokios įrangos reikės. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija pateikė 2013 m. kovo 1 d. rašte Nr. K2-349 privalomą minimalų prašomos atnaujinti įrangos sąrašą, kurį ieškovas turėjo teisę pildyti ir plėsti, bet ne siaurinti. Teismo vertinimu, pripažįstant, jog neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinimas yra individuali kategorija, konstatuotina, kad tiekėjo pateikti įrodymai perkančiajai organizacijai, vertinus jos statusą bei tiekiamų paslaugų specifiką, buvo pagrįstai nepakankami pripažinti, kad ieškovas pagrindė neįprastai mažą savo pasiūlymo kainą. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas darė išvadą, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą dėl kainos nepagrįstumo nepažeidė VPĮ 40 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Pagal suformuotą teismų praktiką, perkančioji organizacija, vertindama tiekėjo pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, turi siekti įsitikinti, kad konkretus tiekėjas galės įvykdyti konkrečią sutartį joje nustatytomis sąlygomis, nes neįprastai mažos kainos pagrįstumas, be kita ko, grindžiamas ir tiekėjo patikimumu. Atitinkamai kiekvienu atveju perkančioji organizacija turi įvertinti ir tiekėjo įvykdytų ar vykdomų viešojo pirkimo sutarčių istoriją, siekdama įsitikinti, kad tiekėjas tinkamai laikosi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Šiuo atveju, aplinkybę, kad ieškovas bus pajėgus tinkamai vykdyti su perkančiąja organizaciją sudarytą viešojo pirkimo sutartį, ieškovas pagrindė pateikdamas visą eilę rekomendacijų iš paslaugų gavėjų, kuriems ieškovas teikia kokybiškas analogiško pobūdžio paslaugas. Ieškovas atsakė į visus perkančiosios organizacijos keliamus klausimus, nurodydamas konkrečias ieškovo galutinio pasiūlymo sudedamąsias dalis, o rekomendacijas ir visą kitą papildomą informaciją ieškovas pateikė siekdamas įrodyti, kad maitinimo paslaugas pagal sudarytas viešojo pirkimo sutartis ieškovas rinkoje jau ilgą laiką teikia įvairiems subjektams, tinkamai vykdydamas prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Bet kokios papildomos ieškovo išlaidos vykdant viešojo pirkimo sutartį, galėtų būti dengiamos iš ieškovo sukaupto pelno šiame ir (arba) kituose projektuose.
 2. Aplinkybę, kad ieškovas sugebės užtikrinti nepertraukiamą dietisto paslaugų teikimą, patvirtino pati perkančioji organizacija, pripažindama ieškovą atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Perkančioji organizacija nebūtų galėjusi ieškovo pripažinti atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jeigu jis nebūtų pasiūlyme nurodęs dietisto pareigybės, o perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, būtų sprendusi, kad ieškovas dėl tam tikrų priežasčių nesugebės užtikrinti tinkamo dietiso paslaugų tiekimo. Vien aplinkybė, kad ieškovas į galutinę pasiūlymo kainą neįtraukė dietistėms mokėtino darbo užmokesčio, neleidžia daryti išvados, kad ieškovas nesugebės užtikrinti nepertraukiamo dietisto paslaugų teikimo, kaip tai numato pirkimo dokumentu techninės specifikacijos 12.1 - 12.3 punktai. Ieškovo siūlomos darbuotojos nuolat dirba įmonėje, gauna fiksuotą darbo užmokestį, kurio neįtakoja paslaugų teikimas naujam paslaugų gavėjui.
 3. Ieškovas pateikė visus įrodymus, pagrindžiančius kad jo siūlomas maisto dalinimo metodas užtikrina nepertraukiamą maisto tiekimą ir tuo pačiu leidžia efektyviai ir racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei pasiūlyti konkurencingą kainą. Nei vienoje iš pirkimo sąlygų nėra įtvirtintas reikalavimas tiekėjui turėti vairuotojo pareigybę. Kadangi atstumai tarp ligoninės skyrių yra nedideli, maisto pristatymą bus pajėgus užtikrinti bet kuris ieškovo darbuotojas, atsakingas už maisto dalinimą (tais atvejais, kai reikės vairuoti transporto priemones, maisto dalinimą atliks ieškovo darbuotojai, turintys teisę vairuoti transporto priemones), o atskiras vairuotojo etatas tam nėra būtinas (atitinkamai, nėra nurodomos ir atskiros išlaidos vairuotojo pareigybei).
 4. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas, apskaičiuodamas darbo užmokestį savo darbuotojams, neatsižvelgė į DK 194 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nes savo darbuotojams ieškovas moka valandinį atlyginimą. Ne visi darbuotojai dirba pilnu etatu, o minimalus valandinis atlyginimas darbuotojams yra taikomas dėl jų darbo specifikos, t. y. darbo valandos skirtingomis savaitės dienomis gali skirtis. Be to, kai kurie darbuotojai tą pačią dieną dirba kelių galutinių klientų naudai, todėl patiriamos sąnaudos yra priskiriamos keliems klientams. Jei ieškovas neteisingai apskaičiuotų ir išmokėtų darbo užmokestį savo darbuotojams, jis susilauktų griežtų sankcijų. Šiuo atveju ieškovas neturi jokių nuobaudų dėl teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, pažeidimo.
 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nei perkančiosios organizacijos 2013 m. kovo 1 d. rašte, nei pačiuose pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti jokie kiti reikalavimai oro padavimo - šalinimo įrangai, išskyrus patalpų plotas, kuris yra apie 500 kv. m, aukštis, kuris lygus 2,95 m, bei instaliuotas elektrinis galingumas technologiniams įrenginiams, kuris būtų apytiksliai 110 kW. Ieškovas, atsižvelgdamas į nurodytus techninius parametrus kreipėsi į įmonę, prekiaujančią ventiliacinės sistemos įranga, o ši, būdama profesionaliu rinkos dalyviu, pasiūlė teisės aktuose nustatytus reikalavimus oro padavimui bei šalinimui tokius parametrus atitinkančiose patalpose galinčią užtikrinti įrangą. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą, pateiktą pirkimo procedūrų metu, atmetė ne tuo pagrindu, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų ar pirkimo dokumentų techninės specifikacijos. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, nes ieškovas neva nepagrindė neįprastai mažos kainos, o ne dėl ieškovo siūlomos įrangos neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Be to, vadovaujantis suformuota teismų praktika, neaiškios ar netikslios sąlygos negali būti aiškinamos tiekėjų nenaudai. Net ir tuo atveju, jei ieškovui reikėtų įdiegti įrangą, kurios rinkos kaina yra didesnė, kainų skirtumas galėtų būti dengiamas iš ieškovas pelno šiame ir (arba) kituose projektuose, o toks kainos padengimas visiškai atitinka VPĮ ir teismų praktikoje įtvirtintus principus bei reikalavimus kainos pagrindimui.
 6. Ieškovas savo veiklą (t. y. ligonių, mokinių ir kt. maitinimą) vykdo daugiau nei 11 metų, bei turi ilgametę patirtį teikiant tokio pobūdžio paslaugas, jam yra gerai žinoma, kokios įrangos reikia, norint tinkamai vykdyti pirkimo sutartį ir užtikrinti nepertraukiamą maitinimo paslaugų teikimą. Ieškovas turi visą perkančiosios organizacijos nurodytą įrangą, tačiau ieškovas jau yra investavęs į įrangos įsigijimą ir yra patyręs su tuo susijusias išlaidas, todėl jokių papildomų išlaidų, susijusių su investicijomis į perkančiosios organizacijos nurodoma įrangą, nepatirs (beje, skirtingai nei bando akcentuoti atsakovas, ieškovas niekada nėra nurodęs, kad jo turima įranga nėra nauja). Dėl to teismas padarė nepagrįstą išvada, kad ieškovas perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos sąrašą siaurina.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė prašo šio skundo netenkinti. Grįsdamas atsiliepimą atsakovas nurodo, kad:

 1. Nagrinėjamu atveju, perkančioji organizacija kelis kartus kreipėsi į tiekėją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo, tačiau ieškovas nepateikė tinkamų siūlomos kainos pagrįstumo įrodymų, nors jam buvo sudarytos visos galimybės paaiškinti ir pagrįsti savo pasiūlymą. Pagal teismų praktiką, kartu su pretenzija pateikta aukšto mokumo sertifikato kopija ir pretenzijoje išdėstyti teiginiai apie ilgametę įmonės veiklos patirtį, gerus finansinius rodiklius, nėra pakankami perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad paslaugos galės būti realiai suteiktos pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.
 2. Susipažinus su 2013 m. birželio 14 d. dublike pateiktais ieškovo paaiškinimais, darytina pagrįsta išvada, kad tiekėjo pasiūlytos dietistės perkančiosios organizacijos maisto gamybos objekte nebus. Toks tiekėjo elgesys pažeidžia sąžiningumo ir skaidrumo principus, kadangi tiekėjas siekė tik formalaus kvalifikaciniu reikalavimu atitikimo įrodymo, realiai neketindamas teikti paslaugų, atitinkančių pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Vadovaujantis konkurso sąlygų 23.14 punktu bei konkurso sąlygų 4a priede „Techninė specifikacija“ perkančioji organizacija visiškai pagrįstai paprašė tiekėjo nurodyti visas paslaugų teikimui reikalingas pareigybes (tame tarpe ir dietisto) bei išlaidas darbo užmokesčiui. Pirkimo sąlygose buvo nustatytas privalomas reikalavimas, kad paslaugų teikėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti dietistą, kuris savo funkcijas atliktų kiekvieną darbo dieną.
 3. Ieškovas klaidingai nurodo, kad jo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, jog jame nėra nurodyta vairuotojo pareigybė bei jam priskaičiuotas darbo užmokestis. Remiantis tiekėjo paaiškinimais, maisto dalintojos ir virėjos be savo tiesioginių pareigų, turėtų atlikti ir vairuotojo funkcijas, taip pat pristatyti (atnešti) termosus su pagamintu maistu į 15 skyrių, bei pristatytą maistą pateikti (išdalinti) pacientams. Be to, atsižvelgiant į maisto gabenimo taros talpą, kiekvienu atveju pristatant pagamintą maistą, reikalingi mažiausiai du darbuotojai.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543, nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 1 000 Lt (be kitų privalomų įmokų). Vadovaujantis DK 194 straipsniu, už darbą poilsio ir švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas DK 186 straipsnio 2 dalyje. Iš pateiktų duomenų, matyti, kad tiekėjas, nurodydamas priskaičiuotą darbo užmokestį pagalbinio darbuotojo ir maisto dalintojo pareigybėms, neatsižvelgė nustatytą darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką.
 5. Susipažinus su tiekėjo pateiktu virtuvės įrangos sąrašu, nustatyta, kad sąrašas yra neišsamus ir nebaigtinis. Tiekėjas į atnaujinamos virtuvės įrangos sąrašą neįtraukė darbo stalų, nerūdijančio plieno stelažų, nerūdijančio plieno plovimo vonios, nerūdijančio plieno stalų, o tai yra neatsiejama maisto gamybos įranga. Atitinkamai nenurodytos ir tiekėjo išlaidos investicijoms į šią įrangą. Perkančiosios organizacijos pirkimo objektas yra ne tik maitinimo paslauga, bet ir investicijos į naują įrangą. Todėl visos investicijos ir yra numatomas ekonominis išteklius, kuris tiesiogiai susijęs su neįprastai mažos kainos pagrindimu.
 6. Ieškovas savarankišką reikalavimą - konkurso sutartį pripažinti negaliojančia - iškėlė tik apeliacinėje instancijoje. Kadangi ieškovas šio reikalavimo nekėlė ginčo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, šis reikalavimas negali būti keliamas ir nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Pontem“ prašo šio skundo netenkinti, nurodo, kad kad teismas įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes, todėl priėmė pagrįstas ir teisėtas išvadas, kad VšĮ „Kretingos maistas“ nepateikė tinkamų savo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymų. Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl nepagrįstai mažos kainos yra pagrįstas ir teisėtas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

17Byloje nustatyta, atsakovas (perkančioji organizacija) supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Pacientų (dietinio) maitinimo perkančiosios organizacijos patalpose (su investicijomis į virtuvės įrangą ir kitus reikmenis bei vėdinimo sistemos atnaujinimą maisto gamybos patalpose) paslaugų pirkimas. Ieškovas 2013 m. kovo 15 d. raštu informuotas, kad įvertinus tiekėjo kvalifikacijos duomenis buvo pripažinta, kad jis atitinka konkurso sąlygose nustatytus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (1 t., 12 b. l.). Atsakovas 2013 m. kovo 26 d. raštu (1 t., 13-15 b. l.) bei 2013 m. balandžio 5 d. raštu (1 t., 16-20 b. l.), nustatęs, kad tiekėjo pasiūlyta kaina atitinka neįprastai mažos kainos vieną iš kriterijų, paprašė tiekėją pateikti papildomus paaiškinimus ir duomenis, pagrindžiančius neįprastai mažą kainą. Perkančioji organizacija 2013 m. balandžio 15 d. raštu (1 t., 28-32 b. l.) ieškovo pasiūlymą atmetė konstatavusi, kad tiekėjo pasiūlyta kaina yra nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui dėl kainos sudedamųjų dalių – išlaidų darbo užmokesčiui, išlaidoms į patalpų atnaujinimą, išlaidoms į virtuvės įrangą; tame pačiame rašte perkančioji organizacija pripažino tiekėjo UAB „Pontem“ pasiūlymą laimėjusiu konkursą. Perkančioji organizacija 2013 m. gegužės 8 d. raštu (1 t., 41-46 b. l.) netenkino ieškovo 2013 m. balandžio 30 d. pretenzijos (1 t., 33-40 b. l.).

18Dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo

19Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepagrindė pirkimo procedūrų metu pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

20Pažymėtina, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodomų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs nuoseklią neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012; kt.). Teismo konstatuota, kad reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą užtikrina rungtyniškumo principo įgyvendinimą, nes, prieš nuspręsdama sudaryti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija įpareigojama ne tik raštu paprašyti pateikti kainos pagrįstumo įrodymus, bet ir iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymą, atsižvelgiant į pateiktus papildomus duomenis. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir viešojo pirkimo principus perkančiajai organizacijai nedraudžiama kreiptis kelis kartus į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą. Rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai mažos ieškovo pasiūlymo kainos fakto; ginčas kilo dėl šios kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų tinkamumo ir pakankamumo. VPĮ 40 straipsnio nuostatos suponuoja išvadą, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ar skaičiavimai turi būti pagrįsti. Toks sprendimas, raštu įteiktas neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusiam tiekėjui, įpareigoja šį pateikti visus perkančiosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad tiekėjai, atsakydami į perkančiųjų organizacijų prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teisę pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010). Ši taisyklė užtikrina tiekėjų teises grįsti savo pasiūlymų kainas įvairiomis priemonėmis bei skatina jų bendradarbiavimą su perkančiąja organizacija. Apelianto nuomone, jis savo raštuose dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nurodė visą perkančiosios organizacijos prašomą informaciją, pagrįsdamas, kokios sudedamosios ieškovo pasiūlymo dalys lemia tokią galutinę ieškovo pasiūlymo kainą.

22Perkančiosios organizacijos nuomone, ieškovas nepagrindė kai kurių kainos sudedamųjų dalių – išlaidų darbo užmokesčiui, išlaidų investicijoms į patalpų atnaujinimą, išlaidų į virtuvės įrangą.

23Dėl išlaidų darbo užmokesčiui

24Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas į pasiūlymo kainą neįtraukė išlaidų dietisto darbo užmokesčiui apmokėti.

25Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo keliami klausimai dėl ieškovo kvalifikacijos tinkamumo, todėl teisėjų kolegija dėl skundo argumentų, susijusių su ieškovo kvalifikacija, pasisako tik ta apimtimi, kiek tai susiję su pernelyg mažos kainos (ne)pagrindimu.

26Iš bylos medžiagos matyti, ieškovas savo pasiūlyme nurodė, kad jis turi du dietistus ir tuo išpildė kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš kainos pagrindimo dokumentų matyti, kad dietistas realiai (objektyviai, fiziškai) negalės nuolat dirbti atsakovo skelbto konkurso sąlygose nurodytų poreikių tenkinimui, nes jis tuo pačiu metu dirba keliuose objektuose. Dėl šios priežasties, apelianto teigimu, ieškovas į pasiūlymo kainą išlaidų dietisto paslaugoms apmokėti neįskaičiavo, nors šios išlaidos neabejotinai bus patiriamos, jei dietistas dirbs pagal pirkimo sąlygose pateiktą Techninę specifikaciją, kurią pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino. Pagal Konkurso sąlygų 23.14 punktą, paslaugų teikėjas turi turėti kompetentingą personalą, t. y. specialistai, teiksiantys maitinimo paslaugas, turi turėti būtinas žinias, patirtį bei kvalifikaciją. Paslaugu teikėjas turi sutarties vykdymui pasiūlyti 2 (du) pagrindinius specialistus, kurie turėtų ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metų patirtį organizuojant pacientų (dietinio) maisto gamybą ir pateikimą: maisto gamybos vadovą ir dietistą. Perkančioji organizacija pripažino, kad VšĮ ,,Kretingos maistas“ atitinka pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Vadovaujantis minėta konkurso sąlygų nuostata bei Technine specifikacija, perkančioji organizacija turėjo pagrindą ieškovo prašyti nurodyti visas paslaugų teikimui reikalingas pareigybes bei išlaidas darbo užmokesčiui. Kaip pagrįstai nurodo atsakovas, konkurso sąlygose buvo nustatytas privalomas reikalavimas, kad paslaugų teikėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti dietistą, kuris savo funkcijas atliktų kiekvieną darbo dieną. Pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus paslaugų teikimui, dietistas betarpiškai bendradarbiauja su Perkančiosios organizacijos darbuotojais. Antai, pagal pirkimo sąlygų 4a priedo Techninės specifikacijos 12 punkte numatytą mitybos raciono užsakymo tvarką, kiekvieną rytą iki 5 vai. 00 min. skyrių budinčiosios slaugytojos paruošia pacientų mitybos raciono užsakymo žiniaraštį, kuriame nurodoma: skyriaus pavadinimas, sudarymo data bei laikas, pacientų skaičius, dieta (- os); žiniaraštį pasirašo jį sudariusi slaugytoja ir perduoda paslaugų teikėjo dietistui (12.1 p.); pacientui patekus į perkančiąją organizaciją dienos metu, privalo būti sudaroma papildoma dieta konkrečiam (-iems) asmeniui (-ims) (12.3. p.). Remdamasi šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad dietistas pirkimo sutarties vykdymo metu privalės nuolat dirbti ir teikti paslaugas būtent perkančiosios organizacijos patalpose, t. y. kiekvieną dieną užtikrinti dietų parengimą, tačiau iš ieškovo pateiktų paaiškinimų matyti, kad jis to užtikrinti nesugebės, nes nenumatė ir į pasiūlymo kainą neįskaičiavo išlaidų dietisto pareigybei ginčo pirkime. Atkreiptinas dėmesys, kad netgi sprendžiant, jog dietisto nuolatinis buvimas nėra būtinas, ieškovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, jog dietistas užtikrins minėtus Techninės specifikacijos reikalavimus, jei jis tuo pačiu metu dirbs kituose objektuose, taip pat nenurodė, iš kokių lėšų dietistams mokamos algos, nepaaiškino, kad šių išlaidų nepatirs ginčo pirkimo sutarties vykdymo metu.

27Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad vairuotojo pareigybės ir į pasiūlymo kainą ieškovas turėjo teisės neįtraukti, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad Techninės specifikacijos 6 punkte numatyta, jog maitinimo paslaugas sudaro maisto pagaminimas perkančiosios organizacijos patalpose, pristatymas į skyrius ir jo pateikimas (išdalinimas) pacientams, be to, maisto patiekalai pristatomi ir išdalinami pacientams ligoninės teritorijoje esančiuose 15 skyriuose, o 13 punkte numatyta, kad pagamintą maistą į skyrių virtuvėles pristato paslaugų teikėjas savo transportu 4 kartus per parą, esant medicininėms indikacijoms – 5 (vienos dienos vidutiniškas kilometražas yra apie 4,8 km), ieškovas, nurodydamas darbuotojų darbo funkcijas, privalėjo pateikti įrodymus ir paaiškinimus, kaip virėjos kasdien nuolat ir beveik tuo pačiu metu užtikrins maisto gaminimo, maisto išvežiojimo ir išdalinimo funkcijas bei taros surinkimo funkcijas taip, kad maitinimo paslauga būtų teikiama tinkamai pagal Techninėje specifikacijoje nustatytą grafiką. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimuose į apeliacinį skundą išdėstyta nuomone, jog tai, kad tiekėjas maisto pristatymo funkcijas tinkamai vykdo kitose ligoninėse, nėra susiję su šiuo konkrečiu pirkimu, t. y. ieškovas šiuo konkrečiu atveju turėjo įrodyti, kad tinkamai ir laiku (Techninės specifikacijos 11 p.) sugebės į skyrius patiekti maistą. Ieškovas neginčija, kad maistą reiks pristatyti į 15 skyrių, tačiau, kaip minėta, nepateikė įrodymų, kaip tą padarys turėdamas tik 12 maisto išdavėjų ir pasitelkęs 3 virėjas, nes, atsižvelgiant į maisto gabenimo taros talpą, kiekvienu atveju pristatant pagamintą maistą, reikalingi mažiausiai du darbuotojai. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, skirdamas pasiūlyme nurodytas sumas darbo užmokesčiui sumokėti, nesugebės tinkamai ir laiku kokybiškai teikti paslaugas atsakovui.

28Ieškovas, grįsdamas pasiūlymo kainą, susijusią su darbo užmokesčiu, nurodė, kad darbuotojams yra mokamas ne mažesnis kaip nustatytas minimalus valandinis darbo užmokestis (įkainis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais apmokamos atostogos bei priemokos už šventines darbo dienas. Tačiau, kaip pagrįstai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, iš ieškovo pateiktų duomenų, matyti, kad jis, nurodydamas priskaičiuotą darbo užmokestį pagalbinio darbuotojo ir maisto dalintojo pareigybėms, neatsižvelgė į Darbo kodekso 194 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis turi būti mokamas dvigubas atlyginimas. Pagal konkurso sąlygas ir ieškovo pateiktus dokumentus akivaizdu, kad maisto dalintojai dirbs be išeiginių dienų, atostogų ir švenčių, tačiau tai neatsispindi išlaidose darbo užmokesčiui apmokėti, t. y. tiekėjas nenumatė dvigubo (DK 186 str. 2 d.) atlyginimo už šias dienas mokėjimo. Ieškovas nepateikė pagrįstų skaičiavimų, galinčių patvirtinti pasiūlymo kainoje nurodytas išlaidas darbo užmokesčiui apmokėti. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepagrindė išlaidų darbo užmokesčiui apmokėti.

29Dėl išlaidų investicijoms į patalpų atnaujinimą

30Apeliantas nurodo, kad nei perkančiosios organizacijos 2013 m. kovo 1 d. rašte, nei pačiuose pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti jokie kiti reikalavimai oro padavimo - šalinimo įrangai, išskyrus patalpų plotas, kuris yra apie 500 kv. m, aukštis, kuris lygus 2,95 m, bei instaliuotas elektrinis galingumas technologiniams įrenginiams, kuris būtų apytiksliai 110 kW. Be to, perkančioji organizacija ieškovo pasiūlymą, pateiktą pirkimo procedūrų metu, atmetė ne tuo pagrindu, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų ar pirkimo dokumentų techninės specifikacijos, o dėl to, kad ieškovas nepagrindė neįprastai mažos kainos, todėl teismas negalėjo remtis minėtos įrangos neatitikimu konkurso sąlygoms.

31Perkančioji organizacija buvo numačiusi (konkurso sąlygų 17 p.), kad tiekėjams pageidaujant, sudarys galimybę apžiūrėti maisto gamybos patalpas. Ieškovo atstovė, apžiūrėjusi maisto gamybos patalpas, taip pat ir esamus oro padavimo ir oro šalinimo įrenginius, klausimų dėl šių įrenginių nepateikė.

32Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo byloje nėra dėl to, jog tiekėjams buvo nurodyta, kad jie privalės suremontuoti vėdinimo ir ventiliacijos sistemą, atitinkančia teisės aktų reikalavimus (9.11.3p.). Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289, 20 punkte numatyta, kad vėdinimo, oro kondicionavimo ir šildymo oru būdas, taip pat sistemų konstrukcijos turi būti parinktos pagal pastato paskirtį ir jo naudojimo ypatumus taip, kad garantuotų norminį patalpų mikroklimatą ir oro švarumą normaliomis jų naudojimo ir lauko oro sąlygomis. Pažymėtina, kad apeliantas neneigia, jog, parinkdamas oro padavimo, oro šalinimo įrenginius, neatsižvelgė į pastato paskirtį, t. y. maitinimo paskirties pastatams keliamus reikalavimus ir jo planuojami sumontuoti įrenginiai - oro šalinimo ventiliatorius „VKA 315 LD“ ir oro tiekimo kamera „VEKA 1000/12 L1“ neatitinka vėdinimo ir ventiliacijos sistemai keliamų technologinių reikalavimų, nes tiekėjas, parinkdamas oro padavimo, oro šalinimo įrenginius, neatsižvelgė į pastato paskirtį, t. y. maitinimo paskirties pastatams keliamus reikalavimus. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovo investicijos į patalpų atnaujinimą sudarys 4 566 Lt be PVM, siūlomų įrenginių – oro tiekimo kameros „VEKA 1000/12L1“ Lp – 1750 m3/h, oro šalinimo ventiliatoriaus „VKA 315 LD“Lš – 1755 m3/h, kai tuo tarpu pagal normatyvinius skaičiavimus reikalingas paduodamas oro kiekis Lp – 6400 m3/h, šalinamo oro srautas Lš – 7250 m3/h, taigi siūlomi ieškovo įdiegti įrenginiai neatitinka reikalavimų, kurie yra keliami maitinimo paskirties pastatams. Atsakovo duomenimis, keliamus reikalavimus atitinkančių oro padavimo, oro šalinimo įrenginių vidutinė rinkos kaina yra 19 725 Lt (1 t., 31 b. l.), todėl apelianto skunde nurodomas kainų skirtumo padengimas iš pelno nėra įrodytas (CPK 178 str.).

33Dėl išlaidų į virtuvės įrangą

34Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad ieškovas turi visą perkančiosios organizacijos nurodytą įrangą, tačiau jau yra investavęs į jos įsigijimą ir patyręs su tuo susijusias išlaidas, todėl jokių papildomų išlaidų, susijusių su investicijomis į perkančiosios organizacijos nurodoma įrangą, nepatirs. Dėl to, apelianto nuomone, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos sąrašą siaurina.

35Visų pirma pažymėtina, kad, kaip minėta, rungtyniškumo principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas 2013 m. balandžio 5 d. raštu kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti papildomas virtuvės įrangos pozicijas pagal perkančiosios organizacijos 2013 m. kovo 1 d. rašte nurodytą minimalų naujos virtuvės įrangos sąrašą. Tiekėjas 2013 m. balandžio 9 d. raštu papildomas virtuvės įrangos pozicijas nurodyti atsisakė. Ieškovas nurodė, kad 2013 m. kovo 29 d. rašte jis pateikė visą reikiamos virtuvės įrangos sąrašą, kurios pilnai užtenka pirkimo sutarčiai įvykdyti. Tačiau atsakovas nustatė, kad šis sąrašas nėra išsamus, į įrangos sąrašą nėra įtraukta darbo stalai, nerūdijančio plieno stelažai, vonios, stalai, kurie yra neatsiejama maisto gamybos įranga, nenurodytos ir būsimos investicijos į šią įrangą. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovas nepakankamai bendradarbiavo su atsakovu. Be to, net ir tuo atveju, jei į virtuvės įrangą jau buvo investuota, šios investicijos taip pat yra atitinkamas turtas, kuris vienaip ar kitaip yra ieškovo apskaitomas ir kuris tiesiogiai susijęs su neįprastai mažos kainos pagrindimu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad VPĮ nedraudžia bet kuriuo tiekėjo pasirenkamu būdu teikti kainos pagrindimo įrodymus, tačiau nagrinėjamu atveju tiekėjo pateikti įrodymai perkančiajai organizacijai, vertinus jos statusą bei tiekiamų paslaugų specifiką, buvo pagrįstai nepakankami pripažinti, kad ieškovas pagrindė neįprastai mažą savo pasiūlymo kainą.

36Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

37Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

40Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

41Trečiasis asmuo UAB ,,Pontem“ apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad trečiasis asmuo turėjo 2 904 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Pažymėtina, kad minėta trečiojo asmens advokatui už pagalbą sumokėta suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 (toliau – Rekomendacijos), nuostatose nurodytą rekomenduojamus priteisti užmokesčio dydžius, todėl ši, atsižvelgiant į bylos pobūdį ir jos sudėtingumą bei vadovaujantis Rekomendacijų 2 ir 8 punktais, mažinama iki 1 500 Lt. Remiantis tuo, kas išdėstyta, iš ieškovo trečiojo asmens naudai priteisiama 1 500 Lt atstovavimo pašto išlaidų.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti UAB „Pontem“ (įmonės kodas 221412030) iš VšĮ ,,Kretingos maistas“ (įmonės kodas 164687871) 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Nurodė, kad ginčas kilo dėl kainos pagrindimui tiekėjo pateiktų dokumentų... 7. Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentai apie tai, kad jis įvykdys viešojo... 8. Teismas akcentavo, kad pirkimo sąlygų 13 punktas nustato, kad pirkimo... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Pontem“ prašo šio... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 16. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 17. Byloje nustatyta, atsakovas (perkančioji organizacija) supaprastinto atviro... 18. Dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimo... 19. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad... 20. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo dėl neįprastai... 22. Perkančiosios organizacijos nuomone, ieškovas nepagrindė kai kurių kainos... 23. Dėl išlaidų darbo užmokesčiui... 24. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 25. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nebuvo keliami klausimai dėl ieškovo... 26. Iš bylos medžiagos matyti, ieškovas savo pasiūlyme nurodė, kad jis turi du... 27. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad vairuotojo... 28. Ieškovas, grįsdamas pasiūlymo kainą, susijusią su darbo užmokesčiu,... 29. Dėl išlaidų investicijoms į patalpų atnaujinimą... 30. Apeliantas nurodo, kad nei perkančiosios organizacijos 2013 m. kovo 1 d.... 31. Perkančioji organizacija buvo numačiusi (konkurso sąlygų 17 p.), kad... 32. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo byloje nėra dėl to, jog tiekėjams buvo... 33. Dėl išlaidų į virtuvės įrangą... 34. Apeliaciniame skunde akcentuojama, kad ieškovas turi visą perkančiosios... 35. Visų pirma pažymėtina, kad, kaip minėta, rungtyniškumo principas ir... 36. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 37. Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas... 40. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 41. Trečiasis asmuo UAB ,,Pontem“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti... 44. Priteisti UAB „Pontem“ (įmonės kodas 221412030) iš VšĮ ,,Kretingos...