Byla 3K-3-333/2013
Dėl sprendimo atmesti viešajam pirkimui pateikta pasiulyma, treciasis asmuo I. T. individuali imone

1Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Birutes Janaviciutes, Egidijaus Laužiko (pranešejas) ir Sigitos Rudenaites (kolegijos pirmininke),

2rašytinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal treciojo asmens I. T. individualios imones kasacini skunda del Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m. vasario 4 d. sprendimo peržiurejimo civilineje byloje pagal ieškovo viešosios istaigos „Kretingos maistas“ ieškini atsakovui Vilniaus „Spindulio“ pagrindinei mokyklai del sprendimo atmesti viešajam pirkimui pateikta pasiulyma, treciasis asmuo I. T. individuali imone.

3Teiseju kolegija n u s t a t e :

4I. Ginco esme

5Byloje kilo gincas del to, ar, ieškovui VšI „Kretingos maistas“ (toliau – ir tiekejas) pateikus neiprastai mažos kainos pasiulyma, atsakovas Vilniaus „Spindulio“ pagrindine mokykla (toliau – ir perkancioji organizacija) ši pasiulyma tinkamai ivertino pagal Viešuju pirkimu istatymo reikalavimus ir ar teisetai atmete pasiulyma motyvuodamas tuo, kad tiekejas nepateike tinkamu irodymu pasiulytai neiprastai mažai kainai pagristi.

6Ieškovas VšI „Kretingos maistas“ kreipesi i teisma prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus „Spindulio“ pagrindines mokyklos sprendima, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiulymas ir apie kuri ieškovas buvo informuotas 2012 m. birželio 27 d. pranešimu Nr. S-194 „Del neiprastai mažos kainos pagrindimo“, ex officio panaikinti visus po sprendimo atmesti ieškovo pasiulyma priemimo atsakovo priimtus sprendimus viešajame pirkime Nr. 122893 ir gražinti šalis i prieš pažeidima buvusia padeti.

7Ieškovas nurode, kad jis pateike pasiulyma 2012 m. birželio 7 d. paskelbtam atsakovo viešajam pirkimui „Vilniaus „Spindulio“ pagrindines mokyklos mokiniu maitinimo organizatoriaus išrinkimas“ (pirkimo Nr. 122893), vykdomam supaprastinto atviro konkurso budu. Atsakovas 2012 m. birželio 20 d. raštu Nr. S-189 „Del neiprastai mažos kainos pagrindimo“ pareikalavo ieškovo, kad šis pagristu neiprastai maža pasiulymo kaina – pateiktu irodymus, patvirtinancius pasiulymo ekonomiškuma ir jo maža kaina, t. y. kainos sudetiniu daliu pagrindima, pridedant gaminamu patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles, pagal pozicijas: sriuboms: 17, 29 pozicijos; karštiems patiekalams: 31, 32, 35, 37,41, 42, 61, 62, 124, 125, 127 pozicijos, taip pat pridetu produktu, nurodytu kalkuliacinese kortelese, kaina pagrindžiancias saskaitas fakturas arba tiekeju sutartis, sudarytas ne anksciau kaip prieš tris menesius. Ieškovas teigia, kad 2012 m. birželio 22 d. pateike prašytus dokumentus, pagrindžiancius jo pasiulyta kaina, taciau atsakovo 2012 m. birželio 27 d. raštu Nr. S-194 „Del neiprastai mažos kainos pagrindimo“ buvo informuotas, jog jo pasiulymas atmestas. Rašte nurodyta, kad, išnagrinejusi ieškovo pasiulyma ir neiprastai maža kaina pagrindžiancius dokumentus (technologines ir kalkuliacines korteles, PVM saskaitas fakturas), juos palyginusi su pasiulyme pateiktomis valgiarašcio kainomis, atsakovo Viešuju pirkimu komisija nustate, jog ieškovo pateiktos patiekalu kainos yra produktu savikaina, o tai neatitinka „Spindulio“ pagrindines mokyklos maitinimo paslaugu pirkimo salygu (toliau – Pirkimo salygos) 2 priedo „Pasiulymo forma“ 3 punkto, kuriame nurodyta, kad i mokiniu maitinimo paslaugu kaina turi buti iskaiciuoti mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos (gamybos išlaidos: darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo imokos, komunalines paslaugos, transporto išlaidos ir kt.), reikalavimu. Ieškovas, nesutikdamas su pasiulymo atmetimu, 2012 m. liepos 11 d. pateike atsakovui pretenzija, taciau buvo informuotas apie jos atmetima, todel kreipesi i teisma.

8II. Pirmosios ir apeliacines instancijos teismu sprendimu esme

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu ieškini atmete.

10Teismas nustate, kad atsakovas atmete ieškovo pasiulyma ne del to, jog jame nurodytos kainos yra produktu savikaina, o del to, kad iš ieškovo pateikto neiprastai mažos kainos pagrindimo buvo akivaizdžiai matyti, jog i pasiulymo kaina neitraukti visi mokesciai ir išlaidos, reikalingi paslaugoms teikti, kaip buvo reikalaujama Konkurso salygu 2 priedo „Pasiulymo forma“ 3 punkte, t. y. del to, kad jis nebuvo ekonomiškai pagristas. Pažymejes, kad ieškovas nei per nustatyta termina, nei veliau nepateike neiprastai mažos kainos pagrindimo irodymu, nurode tik bendro pobudžio, faktiniais duomenimis nepagristus teiginius, jog jis yra stambus, žinomas ir patikimas tiekejas, atitikes atsakovo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, o nuostolius, patirtus viename sektoriuje, padengs pelnu, gautu kitame sektoriuje, teismas padare išvada, kad ieškovo pateikti irodymai apie maisto produktu savikaina ir bendro pobudžio teiginiai apie savo veiklos apimtis, patikimuma, masto ekonomija ir galimybe iš vienu paslaugu gaunamu pelnu subsidijuoti kitas nuostolingas paslaugas nepagrindžia neiprastai mažos kainos. Teismas atsižvelge i Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsejo 26 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje Nr. 2A-1463/2011, pateiktus išaiškinimus, kad pagal Viešuju pirkimu istatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostata pareiga pateikti tinkamus kainos pagristumo irodymus tenka tiekejui, o pastarajam to nepadarius, perkancioji organizacija pasiulyma privalo atmesti; nustacius, kad tiekejo pateikto pasiulymo kaina yra neiprastai maža, ne perkancioji privalo irodyti, jog tiekejas nebus pajegus užtikrinti šiu paslaugu suteikimo, o tiekejas privalo irodyti, kad jis bus pajegus suteikti paslaugas už pasiulyme nurodyta kaina. Nors ieškovas laikesi pozicijos, kad, pripažines, jog ieškovo kvalifikacija atitinka Pirkimo salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jis yra perkamu paslaugu teikimo srities profesionalas, turintis didele patirti, atsakovas padare nenuoseklia išvada, kad ieškovo pateiktais kainos pagrindimo irodymais negalima pasitiketi, teismas konstatavo, jog neiprastai mažos kainos pagrindimo procedura yra ne tiekejo kvalifikacijos, jo patikimumo patikrinimo, o pasiulymo vertinimo proceduros dalis, todel tiekejo, atitinkancio pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pasiulymas nebutinai turi buti pripažistamas pagristu ir realiu.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, išnagrinejusi ieškovo VšI „Kretingos maistas“ apeliacini skunda, 2013 m. vasario 4 d. sprendimu panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendima ir prieme nauja sprendima – ieškini tenkino; panaikino atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 27 d. protokolini sprendima, kuriuo atmestas ieškovo pasiulymas; panaikino atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 27 d. protokolinius sprendimus del konkurse dalyvavusiu tiekeju pasiulymu eiles sudarymo ir I. T. individualios imones paskelbimo konkurso laimetoju, 2012 m. rugpjucio 24 d. protokolini sprendima del sutarties su I. T. individualia imone pasirašymo; pripažino negaliojancia atsakovo ir I. T. individualios imones 2012 m. rugsejo 4 d. Mokiniu maitinimo organizavimo sutarti Nr. 1, išsaugant iš jos šalims kylancias teises ir pareigas iki 2013 m. rugpjucio 31 d.; ipareigojo atsakova iki 2013 m. rugsejo 1 d. atnaujinti viešojo pirkimo proceduras: iš naujo vertinti tiekeju pasiulymus, sudaryti nauja pasiulymu eile, išrinkti konkurso laimetoja ir su juo pasirašyti viešojo pirkimo sutarti; paskirste bylinejimosi išlaidas.

12Teiseju kolegija nustate, kad tarp šaliu nera ginco del to, jog ieškovo pateiktame pasiulyme nurodyta paslaugu kaina yra neiprastai maža (29,74 proc. mažesne už visu tiekeju, kuriu pasiulymai neatmesti, pasiulytu kainu aritmetini vidurki); gincas kilo del to, ar ieškovas pateike tinkamus neiprastai mažos kainos pagristumo irodymus (kaip tai nustatyta Viešuju pirkimu istatymo 40 straipsnio 1 dalyje). Pažymejusi, kad ieškovas pateike visus atsakovo 2012 m. birželio 20 d. prašyme nurodytus kainos pagrindimo irodymus (technologines ir kalkuliacines korteles, kuriose atsispindi siulomu patiekalu receptura, konkreti vienos patiekalo porcijos kaina ir sudetines dalys; PVM saskaitas fakturas, kuriose nurodytos maisto produktu isigijimo sanaudos), teiseju kolegija sprende, jog pirmosios instancijos teismas neturejo pagrindo pripažinti, kad tiekejas nepateike neiprastai mažos kainos pagrindimo irodymu, nes buvo pateikta butent tokiu ir tiek kainos pagrindimo dokumentu, kokiu buvo prašoma tiekejo. Ivertinusi atsakovo raštus, kuriais buvo prašoma pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina, teiseju kolegija nustate, kad jis nepraše pateikti dokumentu, patvirtinanciu pasiulymo kainos išskaidyma, iš kurio matytusi detalios sudedamosios kainos dalys, todel pripažino, jog, prašyme nenustates reikalavimo nurodyti atskiras pasiulymo kainos dalis, atsakovas neturejo teises atmesti ieškovo pasiulymo del neiprastai mažos kainos remdamasis tuo, kad i pasiulymo kaina nera iskaiciuoti mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos. Teiseju kolegija atkreipe demesi i tai, kad Pirkimo salygose atsakovas nebuvo atskirai nurodes reikalavimo i kaina itraukti visus mokescius ir kitas sanaudas bei atskirai išreikšti šias pasiulymo kainos dalis tiekejo pasiulyme; Pirkimo salygu 2 priedo 3 punkte pareikalavo tik patvirtinti, jog i mokiniu maitinimo paslaugu kaina iskaiciuoti mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos. Teiseju kolegijos vertinimu, šis punktas ipareigoja tiekeja i pasiulyma itraukti visus mokescius bei išlaidas, taciau nenustato pareigos atskirai išreikšti pasiulymo kainos dalis teikiamame pasiulyme; Pirkimo salygu 2 priedo 3 punktas privalo buti aiškinamas kaip tiekejo isipareigojimas neperkelti perkanciajai organizacijai pareigos padengti viešojo pirkimo sutarties vykdymo kaštus, susijusius su moketinais mokesciais ar kitomis išlaidomis, kurios nebuvo itrauktos i tiekejo pasiulymo kaina, t. y. veliau padidinti kaina, kuri buvo nurodyta kaip galutine pasiulymo kaina. Teiseju kolegija nurode, kad, gaves iš ieškovo prašytus dokumentus, kurie, atsakovo nuomone, buvo reikalingi neiprastai mažai kainai pagristi, matydamas, jog ju nepakanka, atsakovas turejo teise prašyti ieškovo pateikti papildomus paaiškinimus ir irodymus, nes tokios perkanciosios organizacijos teises istatymas neriboja, taciau atsakovas to nepadare.

13Atsižvelgusi i tai, kad, sprendžiant del pirkimo sutarties galiojimo, viršenybe turi socialiai pažeidžiamos visuomenes grupes (mažas pajamas gaunanciu šeimu vaiku) interesai, mokiniu nemokamas maitinimas bendrojo lavinimo mokyklose yra sudetine valstybes socialines apsaugos sistemos dalis, pagal byloje susidejusia faktine bei teisine situacija šaliu gražinimas i ankstesne padeti konstatavus niekini sandori prieštarautu viešajam interesui, sažiningumo, protingumo ir teisingumo principams, teiseju kolegija nusprende restitucijos netaikyti (CK 6.145 straipsnio 2 dalis). Teiseju kolegija konstatavo, kad, tenkinus ieškinio reikalavima ir panaikinus atsakovo sprendima, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiulymas, turi buti panaikinti visi kiti po jo priimti atsakovo sprendimai, taciau, siekiant tiekejo (ieškovo) interesu ir konstituciniu vertybiu (nemokamo vaiku maitinimo nepertraukiamumo ir jo užtikrinimo) apsaugos pusiausvyros, negaliojanciu pripažintinas sandoris (maitinimo paslaugu pirkimo–pardavimo sutartis) terminuotai išsaugotinas, o atsakovas ipareigotinas iki 2013 m. rugsejo 1 d. pakartotinai atlikti pirkimo proceduras, be kita ko, išrinkti konkurso laimetoja ir su juo pasirašyti paslaugu pirkimo sutarti.

14III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo i ji teisiniai argumentai

15Kasaciniu skundu treciasis asmuo I. T. individuali imone prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m. vasario 4 d. sprendima bei palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendima; priteisti bylinejimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

  1. Kasatorius nurodo, kad, nuspresdama, jog ieškovas pagrinde neiprastai maža pasiulymo kaina, teiseju kolegija nepateike tokio sprendimo motyvu, apsiribojo trumpu surinktu irodymu ir bylos aplinkybiu vertinimu, ivardijo dali atsakovo ir kasatoriaus argumentu, taciau ju nevertino ir neanalizavo. Kasatorius teigia, kad skundžiamame sprendime mechaniškai išvardijamos byloje nustatytos aplinkybes ir dalis surinktu irodymu, neatskleidžiant nei ju turinio, nei irodomosios reikšmes, o svarbus kasatoriaus ir atsakovo pateikti rašytiniai irodymai ir nesutikimo su ieškiniu argumentai sprendime neaptarti, pažeidžiant CPK 270 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktu reikalavimus. Kasatoriaus isitikinimu, teiseju kolegija perkanciajai organizacijai perkele pareiga irodineti ieškinio nepagristuma, atleisdama tiekeja (ieškova) nuo irodinejimo pareigos, taip iš esmes pažeisdama irodinejimo pareigos paskirstyma civiliniame procese (CPK 178 straipsnis) ir paneigdama rungtyniškumo principa, pagal kuri kiekviena šalis turi irodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimu ar atsikirtimu pagrindu (CPK 12 straipsnis). Kasatorius pažymi, kad teiseju kolegija nepašalino kituose kasacinio skundo argumentuose nurodytu prieštaravimu del ginco dalyko, taip neatskleisdama bylos esmes, kas turejo esmine reikšme neteiseto ir nepagristo sprendimo priemimui.
  2. Kasatorius teigia, kad skundžiamame teismo sprendime išdestyti motyvai nenuoseklus, paneigia vienas kita ir neatskleidžia bylos esmes, nes, nurodžiusi, jog atsakovas papraše kainos sudetiniu daliu pagrindimo (sprendimo 7 lapo priešpaskutine pastraipa), kitoje sprendimo dalyje teiseju kolegija padaro priešinga išvada, teigdama, kad atsakovas tokio pagrindimo nepraše (sprendimo 8 lapo paskutine pastraipa). Iš atsakovo 2012 m. birželio 20 d. rašto Nr. S-189 „Del neiprastai mažos kainos pagrindimo“ matyti, kad jis papraše, jog ieškovas pagristu pasiulymo ekonomiškuma ir neiprastai maža kaina, pateikdamas kainos sudetiniu daliu pagrindima, todel, kasatoriaus nuomone, reikalavimas pateikti kainos sudetiniu daliu pagrindima, kur matytusi detalios sudedamosios kainos dalys, kai pasiulyme nurodyta bendra kaina pripažinta neiprastai maža ir turi buti pagrista, negali buti laikomas pažeidžianciu viešuju pirkimu principus, nes tik tokiu budu galima nustatyti, ar neiprastai maža kaina iš tiesu yra pagrista ir ar tiekejas objektyviai bus pajegus tinkamai suteikti perkamas paslaugas už tokia kaina. Kasatoriaus teigimu, be kainos skaiciavimu ir detalaus pagrindimo neimanoma nustatyti, kaip apskaiciuojama pasiulyta kaina; vien tik saskaitu ir kalkuliaciniu lenteliu pateikimas, be konkreciu skaiciavimu, yra beprasmis, neirodo tiekejo pasiulytos kainos pagristumo.
  3. Kasaciniame skunde atkreipiamas demesys i tai, kad teiseju kolegija pirmenybe suteike neiprastai mažos kainos pagrindimo formai, o ne jo turiniui, taip iš esmes paneigdama neiprastai mažos kainos pagrindimo tikslus ir paskirti. Kasatorius nurodo, kad pirkimo dokumentu turini nustatancio Viešuju pirkimu istatymo 24 straipsnio 2 dalies 12 punkte itvirtinta, jog pirkimo dokumentuose turi buti pateikta informacija, kaip turi buti apskaiciuota ir išreikšta pasiulymuose nurodoma kaina; Pirkimo dokumentu 2 priedo 3 punkte aiškiai nustatyta, kad i mokiniu maitinimo paslaugu kaina iskaiciuojami mokesciai bei visos galimos išlaidos. Kasatoriaus teigimu, tai, kad tiekejas turi pateikti galutine kaina, i kuria butu itrauktos visos galimos išlaidos, o perkancioji organizacija butu apsaugota nuo bet kokios galimybes padidinti kaina po pirkimo sutarties pasirašymo, nereiškia, jog eliminuojama neiprastai mažos kainos pagrindimo butinybe, kurios tikslas – ivertinti tiekejo pateikto pasiulymo rimtuma ir ekonomini pasiulymo pagristuma, lemianti tiekejo gebejima ivykdyti pasiulymu prisiimtus isipareigojimus. Pabreždamas, kad neiprastai maža kaina per se nera kliutis viešojo pirkimo sutarciai sudaryti, kasatorius nurodo, jog tokia neiprastai maža kaina, kurios tiekejas negali pagristi, t. y. irodyti, kad pasiulyta kaina jis gales tinkamai ir laiku ivykdyti viešojo pirkimo sutarti, suponuoja perkanciosios organizacijos pareiga atmesti toki tiekejo pasiulyma.
  4. Kasatorius laikosi pozicijos, kad ieškovas tinkamai nepagrinde neiprastai mažos kainos, nes pateike tik PVM saskaitas fakturas ir patiekalu technologines kalkuliacines korteles, nepridedamas jokiu kainos sudetiniu daliu pagrindimo ar skaiciavimu, nors perkancioji organizacija toki reikalavima savo rašte buvo nurodžiusi. Kadangi ieškovo nurodoma vienos porcijos patiekalo kaina ir jam pagaminti reikiamu produktu isigijimo kaina sutampa, tai kasatorius daro išvada, kad ieškovas neatsižvelge i kitas butinas išlaidas, kurias patirs teikdamas paslaugas (darbuotoju darbo užmokestis ir kiti su tuo susije mokejimai (valstybinio socialinio draudimo imokos ir kt.), kurios buvo nustatytos Technines specifikacijos 16.2, 16.3, 16.5, 16.6 punktuose, jas itraukti i pasiulymo kaina reikalauta Pirkimo dokumentu 2 priedo 3 punkte. Kasatorius pažymi, kad ieškovui buvo sudaryta galimybe pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina, taciau jis nebuvo aktyvus ir tinkamai šia teise nepasinaudojo, nepateike aiškus kainu pagrindimo, remesi vien deklaratyviais teiginiais, nepašalinanciais abejoniu del pasirengimo suteikti paslaugas.
  5. Kasatoriaus vertinimu, reikalavimas, kad i i pirkimo dalyviu siulomas kainas turi buti iskaiciuotos visos tiekejo išlaidos, kyla ne tik iš pirkimo salygu (Pirkimo dokumentu 2 priedo 3 punkto), bet ir Konkurencijos istatymo 9 straipsnio, Europos Bendrijos sutarties 82 straipsnio nuostatu del draudimo piktnaudžiauti dominuojancia padetimi, kurio vienas esminiu požymiu – draudimas pardavineti produktus (paslaugas) kainomis, mažesnemis už savikaina. Kasatorius nurodo, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) yra konstataves, jog produktu (prekiu ar paslaugu) pardavinejimas žemiau šiu produktu vidutiniu kintamu kaštu (kai parduodamas kiekvienas paskesnis prekes ar paslaugos vienetas nemažina imones nuostolio) yra piktnaudžiavimo dominuojancia padetimi irodymas, rodantis ukio subjekto ketinima eliminuoti konkurentus iš rinkos, nepriklausomai nuo ukio subjekto užimamos geografines rinkos ar produkto rinkos dalies (Teisingumo Teismo 1978 m. vasario 14 d. sprendimas byloje United Brands prieš Komisija, Nr. C-27/76, 1991 m. liepos 3 d. sprendimas byloje AK20 Chemie BV prieš Komisija, Nr. C-62/86). Teisingumo Teismas draudžia vadinamaji kryžmini subsidijavima, kai veikla sektoriuje, kuriame imone neturi monopolio (dominuojancios padeties) ir siekia konkuruoti rinkos salygomis, finansuojama iš veiklos sektoriu, kuriuose imone turi monopoli ar užima dominuojancia padeti, ar iejimas i to sektoriaus rinka yra apribotas (2008 m. liepos 1 d. sprendimas byloje Deutsche Post AG prieš Komisija, Nr. T-266/02). Del to kasatorius isitikines, kad neiprastai mažos kainos pagrindimas ir visapusiškas bei tinkamas tokio pagrindimo patikrinimas ir ivertinimas viešajame pirkime yra svarbus bei reikšmingi.

16Atsiliepime i kasacini skunda ieškovas VšI „Kretingos maistas“ prašo kasacini skunda atmesti; Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m. vasario 4 d. sprendima palikti nepakeista; priteisti bylinejimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais teisiniais argumentais:

  1. Nurodes, kad pagal CPK 180 straipsni teismas priima nagrineti tik tuos irodymus, kurie patvirtina arba paneigia turincias reikšmes bylos aplinkybes, ieškovas teigia, jog teiseju kolegija nuosekliai ir detaliai analizavo ne tik esmine reikšme byloje turincius irodymus, bet ir pasisake del šalutiniu atsakovo bei kasatoriaus argumentu del Pirkimo salygu aiškinimo, todel sprendimas yra pagristas ir teisetas; kasatorius, teigdamas, kad teiseju kolegija netyre, nevertino ar ignoravo atsakovo pateiktus irodymus, nenurodo ne vieno konkretaus pavyzdžio. Ieškovas atkreipia demesi i tai, kad civilinio proceso teises normos pareiga irodyti savo pozicija nustato ne išimtinai vien tik ieškovui, taciau irodinejamu aplinkybiu nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Kreipdamasis i teisma ieškovas pateike visus šaliu susirašinejimo dokumentus, kurie patvirtina jo reikalavimu pagristuma, todel, ieškovo nuomone, siekdamas irodyti, jog jo veiksmai buvo teiseti, atsakovas turejo pateikti savo argumentus pagrindžiancius irodymus.
  2. Kadangi gincas byloje kilo del to, ar neiprastai mažos kainos pasiulyma pateikes ieškovas tinkamai pagrinde šia kaina, tai, jo manymu, ginca sprende teismai turejo nustatyti: kokius neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo irodymus ieškovas turejo pareiga pateikti, kokius irodymus jis pateike ir ar šie yra pakankami pripažinti, kad ieškovas pagrinde neiprastai maža pasiulymo kaina, jo pasiulymas yra rimtas, o sutartis bus vykdoma tinkamai. Ieškovas pažymi, kad pagal Lietuvos teismu ir Teisingumo Teismo praktika perkancioji organizacija turi pareiga nustatyti, ka turi pateikti (pagristi) tiekejas, kokie pasiulymo aspektai, sudetines kainos dalys ir skaiciavimai turi buti nurodyti. Sistemiškai ir lingvistiškai vertindamas atsakovo prašymo pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina teksta ieškovas daro išvada, kad, priešingai nei skunde teigia kasatorius, atsakovas nepraše atskirai pateikti „kainos sudetiniu daliu pagrindimo“ ir papildomai pateikti technologines bei kalkuliacines patiekalu korteles, nes nurodytu dokumentu pateikimas yra laikomas atsakovo prašomu kainos sudetiniu daliu pagrindimu. Ieškovas teigia, kad jis pateike atsakovui visus šio prašomus duomenis (technologines ir kalkuliacines patiekalu korteles, PVM saskaitas fakturas), taip pat pridejo papildoma informacija apie itin aukšta kreditinguma ir patikimuma, taip pagrisdamas neiprastai maža pasiulymo kaina. Ieškovas laiko, kad tuo atveju, jei pateiktu duomenu atsakovui nepakako isitikinti pasiulymo rimtumu ir ieškovo gebejimu ivykdyti sutarti, atsakovas turejo pareiga buti aktyviam, suformuluoti nauja konkrecia užduoti ieškovui ir vertinti jo pateiktus dokumentus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2010 m. gegužes 17 d. nutartis, priimta civilineje byloje VšI „Kretingos maistas“ v. Akmenes rajono savivaldybes administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010; Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko , bylos Nr. C-599/10).
  3. Ieškovas pažymi, kad Viešuju pirkimu istatymo 24 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatyta pareiga perkanciosioms organizacijoms pirkimo dokumentus parengti taip, jog tiekejams butu aišku, kaip jie turi apskaiciuoti ir išreikšti pasiulymo kaina. Ieškovas teigia, kad pirkimo dokumentu priede „Pasiulymo forma“ nebuvo grafu, skirtu detalizuoti papildomas tiekeju išlaidas, tokio reikalavimo (išskaidyti ir parodyti papildomas sanaudas) nebuvo ir Pirkimo salygose, todel išlaidu skaiciavimas ir ivertinimas priklause tiekeju diskrecijai. Pirkimo salygu 2 priedo 3 punkto nuostata „i mokiniu maitinimo paslaugu kaina iskaiciuojami mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos“, ieškovo manymu, turi buti suprantama tik kaip reikalavimas tiekejui pateikti galutine kaina, i kuria butu itrauktos visos išlaidos ir perkancioji organizacija butu apsaugota nuo bet kokios galimybes padidinti kaina po pirkimo sutarties pasirašymo (Viešuju pirkimu istatymo 24, 39 straipsniai).
  4. Atsiliepime i kasacini skunda nurodoma, kad tai, jog ieškovo pasiulymo atskiru sudedamuju daliu kainos yra artimos šiose dalyse nurodytiems patiekalams pagaminti reikalingu produktu kainoms, nereiškia, kad i šias kainas nera iskaiciuoti mokesciai ir kitos išlaidos, kurias teikdamas paslaugas ieškovas tures neišvengiamai patirti. Ieškovas atkreipia demesi i tai, kad, nepaisydamas to, jog pasiulymo kaina sudaro 277 patiekalu kainos, atsakovas pareikalavo pateikti 12 patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles bei jose nurodytu maisto produktu isigijimo kainas patvirtinancius dokumentus, t. y. vertindamas ieškovo kainos pagrindima vertino tik 1/23 dali pasiulymo atitinkancia kainos, todel ieškovas mano, kad akivaizdu ne tai, jog teikdamas pasiulymo kaina ieškovas tariamai neatsižvelge i jokias papildomas išlaidas, o tai, kad atsakovas atliko tik formalu neiprastai mažos kainos pagrindimo vertinima, nesieke išsiaiškinti, ar ieškovas iš tiesu yra pajegus suteikti paslaugas. Sutikdamas su teiseju kolegijos pozicija, ieškovas nurodo, kad gincas byloje kiles del neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo tinkamumo, o ne del tiekejo pasiulymo neatitikties Pirkimo dokumentu reikalavimams; jei perkancioji organizacija butu laikiusi, jog i tiekejo pasiulyma nera itraukti mokesciai, ji butu toki pasiulyma atmetusi Viešuju pirkimu istatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Del to ieškovas daro išvada, kad perkancioji organizacija pripažino fakta (CPK 187 straipsnio 1 dalis), jog ieškovo pasiulymas atitinka Pirkimo salygu 2 priedo 3 punkta.
  5. Ieškovas teigia, kad kasatoriaus argumentai del tariamo piktnaudžiavimo dominuojancia padetimi rinkoje yra nepagristi, nes, pirma, konkurencijos teises normos nustato, jog tik kompetentingos institucijos sprendimu subjektas gali buti pripažintas užimanciu rinkoje dominuojancia padeti, taciau tokia teise turinti Konkurencijos taryba nera priemusi sprendimo del ieškovo, todel jam netaikomi apribojimai; antra, pirkime nebuvo vertinama, kokia padeti rinkoje užima jame dalyvaujantys ukio subjektai, ieškovo kvalifikacija pripažinta tinkama; trecia, ieškovo nurodyta paslaugu suteikimo kaina gali buti artima ieškovo sanaudoms, t. y. bendrai paslaugu savikainai, kuri reiškia, kad pajamu iš veiklos gaunama tiek, kiek turima išlaidu, nepatiriama nei pelno, nei nuostolio. Tiekejo pasirengimas suteikti perkamas paslaugas už ju savikaina, ieškovo nuomone, reiškia ne galima perkanciosios organizacijos interesu, viešojo intereso ar konkurencijos teises normu pažeidima, o maksimalios naudos perkanciajai organizacijai pasiekima, viešuju pirkimu tikslo racionaliai panaudoti lešas užtikrinima (Viešuju pirkimu istatymo 3 straipsnio 2 dalis).

17Teiseju kolegija

konstatuoja:

18IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Del neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo tinkamumo

20Perkancioji organizacija, ivertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekeju pasiulymus ir nustaciusi, kad juose nurodyta prekiu, paslaugu ar darbu kaina yra neiprastai maža, vadovaudamasi Viešuju pirkimu istatymo 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagristu siuloma kaina, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamu kainos pagristumo irodomu, pasiulyma privalo atmesti. Toks reikalavimas istatyme itvirtintas siekiant užtikrinti tiek perkanciosios organizacijos, kuri gali isitikinti pasiulymo pagristumu, realumu ir tiekejo pasirengimu ivykdyti pirkimo sutarti, tiek tiekejo, kuriam suteikiama galimybe pateikti paaiškinimus ir taip irodyti savo pasiulymo pagristuma, teises. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra suformulaves nuoseklia neiprastai maža pasiulymo kaina ir jos pagrindima reglamentuojanciu teises normu aiškinimo ir taikymo praktika (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gegužes 17 d. nutarti, priimta civilineje byloje VšI „Kretingos maistas“ v. Akmenes rajono savivaldybes administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutarti, priimta civilineje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012; kt.). Teismo konstatuota, kad reikalavimas pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina užtikrina rungtyniškumo principo igyvendinima, nes, prieš nuspresdama sudaryti pirkimo sutarti, perkancioji organizacija ipareigojama ne tik raštu paprašyti pateikti kainos pagristumo irodymus, bet ir iš naujo ivertinti tiekejo pasiulyma, atsižvelgiant i pateiktus papildomus duomenis. Pagal Viešuju pirkimu istatymo nuostatas ir viešojo pirkimo principus perkanciajai organizacijai nedraudžiama kreiptis kelis kartus i tiekeja, kad jis pateiktu papildomus duomenis, patvirtinancius jo siulomos kainos pagristuma. Svarbu pažymeti, kad rungtyniškumo principas ir tiekejo apsaugai nuo neteisetu perkanciosios organizacijos veiksmu nustatytos neiprastai mažos kainos proceduros suponuoja ne tik perkanciosios organizacijos pareiga prašyti ir veliau objektyviai vertinti tiekejo pateiktus neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo dokumentus, taciau, tikintis pasiulymo pripažinimo pagristu, ipareigoja ir tiekeja aktyviai bendradarbiauti su perkanciaja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus. Tiekejas ir perkancioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiulymo kainos realuma; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principa pažeidžia vien formalus šaliu susirašinejimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagristuma ar irodyti pasirengima tinkamai ivykdyti pirkimo sutarti.

21Nagrinejamoje byloje nustatyta ir tarp šaliu nera ginco del neiprastai mažos ieškovo pasiulymo kainos fakto; gincas kilo del šios kainos pagrindimui tiekejo pateiktu dokumentu tinkamumo ir pakankamumo. Šalys nesutaria, ar ieškovo pateiktu technologiniu ir kalkuliaciniu lenteliu bei jose nurodytu produktu isigijimo kaina pagrindžianciu PVM saskaitu fakturu pakako pagristi ieškovo pasiulymo ekonomiškuma ir jo neiprastai maža kaina. Kasatorius teigia, kad apeliacines instancijos teismas nepagristai konstatavo, jog tiekejo buvo pateikta butent tokiu ir tiek kainos pagrindimo dokumentu, kokiu iš jo buvo prašoma, taip suteikdamas prioriteta neiprastai mažos kainos pagrindimo formai, o ne turiniui, nurodydamas, kad perkancioji organizacija praše pateikti kainos sudetiniu daliu pagrindima, todel vien maisto produktu kaina pagrindžianciu dokumentu nepakanka spresti del pasiulymo kainos, i kuria pagal Pirkimo dokumentu 2 priedo 3 punkta turi buti iskaiciuoti mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos. Teiseju kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentai pripažintini pagristais.

22Viešuju pirkimu istatymo 40 straipsnio nuostatos suponuoja išvada, kad perkanciajai organizacijai yra suteikta teise nuspresti, kokie pasiulymo aspektai, sudetines kainos dalys ar skaiciavimai turi buti pagristi. Toks sprendimas, raštu iteiktas neiprastai mažos kainos pasiulyma pateikusiam tiekejui, ipareigoja ši pateikti visus perkanciosios organizacijos nurodytus duomenis ar dokumentus. Teismu praktikoje ne karta konstatuota, kad tiekejai, atsakydami i perkanciuju organizaciju prašyma pateikti kainos pagrindima, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, taip pat turi teise pateikti platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gegužes 17 d. nutartis, priimta civilineje byloje VšI „Kretingos maistas“ v. Akmenes rajono savivaldybes administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010). Ši taisykle užtikrina tiekeju teises gristi savo pasiulymu kainas ivairiomis priemonemis bei skatina ju bendradarbiavima su perkanciaja organizacija.

23Lingvistiškai aiškinant atsakovo 2012 m. birželio 20 d. rašte Nr. S-189 „Del neiprastai mažos kainos pagrindimo“ išdestyta prašyma ieškovui „pateikti irodymus, pagrindžiancius pasiulymo ekonomiškuma ir jo maža kaina: t. y. kainos sudetiniu daliu pagrindima, pridedant gaminamu patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles, pagal pozicijas <...>; prideti produktu, nurodytu kalkuliacinese kortelese, kaina pagrindžiancias saskaitas fakturas arba tiekeju sutartis, ne senesnes nei trys menesiai“, darytina išvada, kad perkancioji organizacija praše pateikti neiprastai maža pasiulymo kaina pagrindžiancius irodymus, paaiškindama, jog juos sudaro kainos sudetiniu daliu pagrindimas ir prie jo pridetos atitinkamu patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles bei saskaitos fakturos arba sutartys. Toks perkanciosios organizacijos prašymas suformuluotas pagal Viešuju pirkimu tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkricio 10 d. isakymu Nr. 1S-122 patvirtintas Pasiulyme nurodytos prekiu, paslaugu ar darbu neiprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas ir atitinka jos 6 punkta, pagal kuri perkancioji organizacija prašydama pateikti irodymus, pagrindžiancius pasiulymo ekonomiškuma ir jo maža kaina, inter alia gali reikalauti kainos išskaidymo, kur matytusi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiulyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytu kainu pagrindimas (Rekomendaciju 6.11 punktas). Svarbu pabrežti, kad kainos sudetiniu daliu nurodymas ir ju pagrindimas – vienas galimu neiprastai mažos kainos pagristumo irodymu, o ne bendrasis reikalavimas ja pagristi pateikiant atitinkamus dokumentus, t. y. kainos pagrindimas ir kainos sudetiniu daliu pagrindimas (išskaidymas) yra netapacios kategorijos.

24Tiek ieškovas, tiek apeliacines instancijos teismas netinkamai aiškino atsakovo prašymo pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina turini, nepagristai teigdami, kad 2012 m. birželio 20 d. raštu reikalauta pateikti tik konkrecius dokumentus – gaminamu patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles bei saskaitas fakturas, taip susiaurindami ir pakeisdami perkanciosios organizacijos prašymo ir tiekejo pareigos pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina apimti. Teiseju kolegija pažymi, kad ta aplinkybe, jog perkanciosios organizacijos rašte del neiprastai mažos kainos pagrindimo nurodyti privalomi pateikti tam tikri dokumentai (patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles, saskaitos fakturos), nereiškia jos prašymo kainos sudetines dalis gristi vien šiais dokumentais, taciau vertintina kaip dalies irodymu, kurie kartu su kitais dokumentais turi buti pateikti grindžiant neiprastai maža kaina, nurodymas (mineta, kad tiek laisvos formos kainos sudetiniu daliu pagrindimas, tiek technologines ir kalkuliacines korteles bei saskaitos fakturos, priklausomai nuo perkanciosios organizacijos prašymo turinio, gali buti lygiaverciai neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo irodymai). Nagrinejamu atveju, perkanciosios organizacijos rašte reikalaujant pateikti kainos sudetiniu daliu pagrindima, prie kurio privalo buti pridetos gaminamu patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles bei saskaitos fakturos, tiekejui buvo suteikta teise laisvai pasirinkti irodymus, kuriais jis gris kainos sudetines dalis, konkretizuojant tik dali privalomu pateikti dokumentu – išskiriant patiekalu technologines ir kalkuliacines korteles, saskaitas fakturas.

25Toki perkanciosios organizacijos reikalavimo turini patvirtina ne tik jo gramatine konstrukcija, bet ir atsakovo pozicija viešojo pirkimo proceduru vykdymo, ikiteisminio ginco nagrinejimo bei bylos nagrinejimo teisme metu. Atmesdama ieškovo pasiulyma perkancioji organizacija nurode, kad jis nepagrinde pasiulymo ekonomiškumo ir neiprastai mažos kainos; nustatyta, jog pasiulyme nurodyta patiekalu kaina – tai ju savikaina, i mokiniu maitinimo paslaugu kaina neitraukti mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos (gamybos išlaidos: darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo imokos, komunalines paslaugos, transporto išlaidos ir kt.). Atsakyme i ieškovo pretenzija perkancioji organizacija aiškiai argumentavo, del kokiu aplinkybiu buvo atmestas ieškovo pasiulymas, pažymedama, kad aiškindamas neiprastai maža pasiulymo kaina jis nepateike skaiciavimu, kuriuose butu pagristas darbuotoju darbo užmokestis, išlaidos už elektros energija, vandeni, šiluma, buitiniu atlieku utilizavima ir kitas paslaugas, aprašytos Technines specifikacijos 16.2, 16.3, 16.5, 16.6 punktuose, kuriu tiekejas neišvengiamai patirs teikdamas paslaugas.

26Šiu aplinkybiu kontekste svarbu pažymeti, kad, pateikdamas pretenzija perkanciajai organizacijai del pasiulymo atmetimo, ieškovas nenurode argumentu, patvirtinanciu jo pasiulymo realuma, nepridejo pasiulymo sudedamuju daliu kainas pagrindžianciu irodymu, nors, žinodamas išsamiai išdestyta perkanciosios organizacijos pozicija del kainos pagrindimo (jog turejo buti pateikti duomenys apie kainos sudedamasias dalis), ta galejo padaryti. Pirkimo proceduru metu tiekejas nebuvo pakankamai rupestingas ir nesieke bendradarbiauti su perkanciaja organizacija – reikšdamas pretenzija bei teismo proceso metu ieškovas tariamai neteiseta pasiulymo atmetima grinde reikalautu dokumentu pateikimo faktu, taciau nesieke pagristi kainos sudedamuju daliu ar tinkamomis priemonemis irodyti pasiulymo pagristumo. Toks ieškovo elgesys neatitinka rungtyniškumo principo ir bendradarbiavimo pareigos, tiek perkanciaja organizacija, tiek tiekeja ipareigojancios veikti aktyviai ir siekti kainos pagristumo nustatymo, nukrypsta nuo kasacinio teismo praktikos, pagal kuria neatitinkanciais istatymo reikalavimu traktuotini tiekejo veiksmai, kuriais jis nesiekia kiek imanoma tiksliau ivykdyti racionalius perkanciosios organizacijos reikalavimus, nepateikia prašomu duomenu ar pateikdamas reikalaujamus irodymus be aiškios priežasties keicia pateikiama informacija (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Dussmann Service“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-3-181/2012). Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, kartu su pretenzija pateikta aukšto mokumo sertifikato kopija ir pretenzijoje išdestyti teiginiai apie ilgamete imones veiklos patirti, gerus finansinius rodiklius, nera pakankami perkanciajai organizacijai isitikinti, kad paslaugos gales buti realiai suteiktos Pirkimo salygose nustatytomis salygomis, nes mokumo sertifikatas yra bendra informacija apie imones veikla suteikiantis dokumentas, kuris nepagrindžia maitinimo paslaugu kainos sudedamuju daliu dydžio ir jo pagristumo.

27Kasatorius skunde teigia, kad, pasiulymo lenteleje nurodydamas vienos porcijos patiekalo savikaina, ieškovas neatsižvelge i kitas butinas išlaidas, kuriu patirs teikdamas paslaugas (darbuotoju darbo užmokestis ir kiti su tuo susije mokejimai (valstybinio socialinio draudimo imokos ir kt.) ir ju neitrauke i pasiulymo kaina, kaip reikalaujama Pirkimo salygu 2 priedo 3 punkte. Ieškovas su šiuo argumentu nesutinka, pažymedamas, kad Pirkimo salygu priede „Pasiulymo forma“ nebuvo grafu, skirtu detalizuoti papildomas tiekeju išlaidas, to nereikalauta Pirkimo salygose, todel išlaidu skaiciavimas ir ivertinimas priklause tiekeju diskrecijai, o Pirkimo salygu 2 priedo 3 punkto nuostata „i mokiniu maitinimo paslaugu kaina iskaiciuojami mokesciai bei visos kitos galimos išlaidos“ turi buti suprantama tik kaip reikalavimas tiekejui pateikti galutine kaina, i kuria butu itrauktos visos išlaidos ir perkancioji organizacija butu apsaugota nuo bet kokios galimybes padidinti kaina po pirkimo sutarties pasirašymo. Tokia ieškovo pozicija pagrista tik iš dalies. Ieškovas teisus teigdamas, kad Pirkimo salygu 2 priedo 3 punkto nuostata užtikrina, jog i sutarties kaina bus itrauktos visos išlaidos ir visi mokesciai bei ji negales buti didinama del jokiu tiesioginiu ar netiesioginiu papildomu sanaudu. Taciau ta aplinkybe, kad pasiulymo lenteleje tiekejas ipareigojamas pateikti galutine kaina, nereikalaujant jos išskaidyti dalimis, neatleidžia tiekejo nuo pareigos tai padaryti, kai nustatoma neiprastai maža pasiulymo kaina ir perkancioji organizacija nusprendžia reikalauti ja pagristi nurodant kainos sudedamasias dalis. Kadangi paslaugu kainos nurodymas pasiulymo formoje (Pirkimo salygu 2 priedas) ir neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimas yra skirtingi viešojo pirkimo proceduros etapai, kuriais siekiama skirtingu tikslu, tai pirkimo dokumentuose perkanciosios organizacijos nustatytas kainos pateikimo budas negali buti siejamas ir nulemti (apriboti) neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo apimties. Del to tais atvejais, kai savo prašyme del neiprastai mažos kainos pagrindimo perkancioji organizacija prašo pateikti kainos išskaidyma, kuriame matytusi detalios sudedamosios kainos dalys ir ju pagrindimas, tiekejas privalo suteikti šia informacija, nepaisant to, kad, teikdamas pasiulyma pagal pirkimo salygas, jis nurode tik galutine pasiulymo kaina. Priešinga išvada paneigtu neiprastai mažos kainos instituto tiksla ir neužtikrintu juo garantuojamu tiek tiekejo, tiek perkanciosios organizacijos teisiu.

28Nors teigdamas, kad tiekejai negali buti varžomi siuloma kaina gristi kita bendros paslaugos dalimi ar siulyti net neigiamas pasiulymu kainas, todel vien fakto, jog pasiulymo kainos atitinka patiekalu savikaina, nustatymas nereiškia pasiulymo nepagristumo, ieškovas yra teisus, taciau šios išvados nepakanka jo reikalavimui tenkinti. Tokia pasiulymo kaina, nustacius, kad ji neiprastai maža, privalo buti detaliai pagrista. Kasacinis teismas jau yra konstataves, kad tais atvejais, kai perkanciosios organizacijos numatytos sutarties vykdymo sanaudos yra didesnes, nei tiekejo deklaruojamos išlaidos, t. y. kai tiekejo faktines išlaidos yra mažesnes, nei turetu buti pagal pirkimo dokumentus ar kitu tiekeju pasiulymus, arba kai šios išlaidos yra dengiamos kitomis pajamomis, tiekejams gali buti keliami didesni ju pateikiamos informacijos aiškumo, detalumo, suprantamumo reikalavimai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. gegužes 17 d. nutarti, priimta civilineje byloje VšI „Kretingos maistas“ v. Akmenes rajono savivaldybes administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010). Nagrinejamoje byloje susidejus nurodytoje teismu praktikoje aprašomai situacijai (maitinimo paslaugu kainai atitinkant vien tik maisto produktu savikaina), tiekejui kilo pareiga tokia kaina pagristi aiškiai, išsamiai ir suprantamai. Taciau byloje nera duomenu, kad tiekejas pateike informacija apie tai, kaip butu teikiamos paslaugos, kokiomis lešomis butu dengiamos patiriamos išlaidos (ju dalis), ar kitu duomenu, kurie perkanciajai organizacijai leistu spresti, jog jis suteiktu perkamas paslaugas laikydamasis Pirkimo salygose nustatytu reikalavimu ir užtikrintu pasiulymo igyvendinamuma jame nurodytomis kainomis. Del to, ieškovui nepateikus duomenu apie kainos sudedamasias dalis, kasatoriaus teiginys, kad ieškovas neatsižvelge i kitas butinas išlaidas, kuriu patirs teikdamas paslaugas, ir tinkamai nepagrinde neiprastai mažos kainos, pripažintinas pagristu.

29Kiti kasacinio skundo argumentai del proceso teises normu pažeidimo, piktnaudžiavimo dominuojancia padetimi vertintini kaip neturintys reikšmes byloje sprendžiamo ginco teisinei baigciai, todel teiseju kolegija del ju nepasisako.

30Atsižvelgdama i pirmiau išdestytus motyvus teiseju kolegija konstatuoja, kad byloje nustatytu aplinkybiu visuma leidžia daryti išvada, jog pats tiekejas nebuvo pakankamai aktyvus, tinkamai nesinaudojo Viešuju pirkimu istatymo jam suteiktomis teisemis, nepateike perkanciosios organizacijos prašomo neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo ir kitomis priemonemis neirode, jog jo pasiulymas realus, ekonomiškai pagristas ir siulomos paslaugos bus tinkamai suteiktos. Kadangi apeliacines instancijos teismas netinkamai aiškino perkanciosios organizacijos prašymo pagristi neiprastai maža pasiulymo kaina turini ir nepagristai sprende, kad, pateikes gaminamu patiekalu technologines ir kalkuliacines lenteles bei jose nurodytu produktu isigijimo kaina pagrindžiancias PVM saskaitas fakturas, ieškovas ivykde visus atsakovo reikalavimus, tai šio teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo ieškinys, naikintinas, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendima (CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

31Del apeliacines instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspresta del neteisetu perkanciosios organizacijos veiksmu padariniu

32Panaikinus apeliacines instancijos teismo sprendima ir palikus galioti pirmosios instancijos teismo sprendima, kuriuo ieškovo ieškinys atmestas, byloje nesprendžiamas neteisetu perkanciosios organizacijos veiksmu padariniu klausimas. Taciau teiseju kolegija pažymi, kad tinkamas negaliojanciu pripažinto sandorio padariniu taikymas, konstatavus netesetus perkanciosios organizacijos veiksmus vykdant pirkimo proceduras, aktualus vienodos teismu praktikos formavimui. Del to, vykdydama kasacijos funkcija užtikrinti vienoda teises taikymo ir aiškinimo praktika, siekdama užkirsti kelia skirtingu teismu procesiniu sprendimu šiuo klausimu priemimui, teiseju kolegija pasisako del apeliacines instancijos teismo taikytu sandorio negaliojimo padariniu teisetumo.

33Skundžiamu teismo sprendimu pripažines, kad ieškovo ieškinys tenkintinas ir atsakovo sprendimas, kuriuo atmestas ieškovo pasiulymas, bei visi kito po jo priimti perkanciosios organizacijos sprendimai naikintini, apeliacines instancijos teismas maitinimo paslaugu pirkimo–pardavimo sutarti pripažino negaliojancia, terminuotai išsaugodamas iš jos šalims kylancias pareigas, ir ipareigojo atsakova iki 2013 m. rugsejo 1 d. pakartotinai atlikti pirkimo proceduras, be kita ko, išrinkti konkurso laimetoja ir su juo pasirašyti paslaugu pirkimo sutarti. Toki procesini sprendima teismas grinde siekiu nesukelti žalos svarbiausiems visuomenes geriams, viešojo intereso apsauga, sažiningumo, protingumo ir teisingumo principais.

34Pažymetina, kad, igyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. gruodžio 11 d. direktyva 2007/66/EB, iš dalies keiciancia Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB del viešuju sutarciu suteikimo peržiuros proceduru veiksmingumo didinimo, 2010 m. vasario 11 d. Viešuju pirkimu istatymas papildytas inter alia 951 ir 952 straipsniais, nustatanciais pirkimo sutarties pripažinimo negaliojancia salygas ir alternatyvias sankcijas bei ju taikymo tvarka (isigaliojo nuo 2010 m. kovo 2 d.). Viešuju pirkimu istatymo 952 straipsnio 2 dalyje itvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojancia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dali, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisetai pagal šio istatymo 951 straipsnio 1 ir 2 daliu nuostatas, jeigu del viešojo intereso, iskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, del kuriu pirkimo sutarties pripažinimas negaliojancia turetu neproporcingu pasekmiu, butina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes. Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad, teismui nustacius, jog egzistuoja viešasis interesas, del kurio pirkimo sutarties pripažinimas negaliojancia turetu neproporcingu padariniu, jis gali nepripažinti tokios pirkimo sutarties negaliojancia, taciau taikyti alternatyvias sankcijas – sutrumpinti pirkimo sutarties trukme arba skirti perkanciajai organizacijai bauda (Viešuju pirkimu istatymo 952 straipsnio 4 dalis).

35Spresdamas del perkanciosios organizacijos veiksmu padariniu nagrinejamoje byloje, apeliacines instancijos teismas nepagristai vadovavosi kasacinio teismo praktika, suformuota Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje UAB „Smulkus urmas“ v. Plunges rajono savivaldybes administracija, bylos Nr. 3K-3-155/2011, kurioje gincas buvo kiles del viešojo pirkimo, paskelbto iki 2009 m. gruodžio 20 d. (Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. gruodžio 11 d. direktyvos 2007/66/EB igyvendinimo nacionalineje teiseje termino pabaigos). Nurodytoje nutartyje kasacinio teismo buvo atskirai pažymeta, kad joje pateikiami išaiškinimai del viešojo intereso apsaugos niekinio sandorio šalims laikinai išsaugant iš jo kylancias teises ir pareigas aktualus iki naujosios Viešuju pirkimu istatymo nuostatu redakcijos. Atsižvelgdama i pirmiau išdestytas aplinkybes teiseju kolegija konstatuoja, kad, nagrinejamoje byloje maitinimo paslaugu pirkimo–pardavimo sutarti pripažindamas negaliojancia ir kartu nustatydamas sutrumpinta jos galiojimo termina, apeliacines instancijos teismas nesivadovavo aktualiomis Viešuju pirkimu istatymo nuostatomis ir nusprende del istatyme nenustatytu perkanciosios organizacijos neteisetu veiksmu padariniu taikymo. Pažymetina, kad toks sprendimas neatitiko ir naujausios kasacinio teismo praktikos (žr., pvz., Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutarti, priimta civilineje byloje UAB „G4S Lietuva“ v. Kalejimu departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-94/2013; 2013 m. gegužes 3 d. nutarti, priimta civilineje byloje UAB „Estravel Vilnius“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-3-272/2013).

36Del bylinejimosi išlaidu

37Panaikinus apeliacines instancijos teismo sprendima ir palikus galioti pirmosios instancijos teismo sprendima, turi buti perskirstomos apeliacines instancijos ir kasaciniame teismuose turetos bylinejimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

38Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad už kasacini skunda treciasis asmuo I. T. individuali imone sumokejo 1000 Lt žyminio mokescio. Patenkinus kasacini skunda, ši suma treciajam asmeniui priteistina iš ieškovo.

39Byloje nustatyta, kad treciasis asmuo I. T. individuali imone, pateikes atsiliepima i apeliacini skunda, turejo 4840 Lt išlaidu, o pateikes kasacini skunda – 4840 Lt išlaidu, sumoketu už advokato pagalba. Treciasis asmuo prašo šias išlaidas priteisti iš ieškovo. Atsižvelgiant i Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintu Rekomendaciju del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, šiu išlaidu atlyginimas mažintinas iki 3500 Lt (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

40Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, kasacinis teismas patyre 31 Lt tokiu išlaidu. Patenkinus kasacini skunda, šios bylinejimosi išlaidos priteistinos valstybes naudai iš ieškovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis).

41Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

42Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m. vasario 4 d. sprendima panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendima.

43Priteisti treciajam asmeniui I. T. individualiai imonei (j. a. k. 125673048) iš ieškovo VšI „Kretingos maistas“ (j. a. k. 164687871) 4500 (keturis tukstancius penkis šimtus) Lt bylinejimosi išlaidu atlyginimo.

44Priteisti valstybei iš ieškovo VšI „Kretingos maistas“ (j. a. k. 164687871) 31 (trisdešimt viena) Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu kasaciniame teisme, atlyginimo (išieškotojas – Valstybine mokesciu inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (j. a. k. 188659752), biudžeto pajamu surenkamoji saskaita, imokos kodas 5660).

45Ši Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis yra galutine, neskundžiama ir isiteiseja nuo priemimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 4. I. Ginco esme... 5. Byloje kilo gincas del to, ar, ieškovui VšI „Kretingos maistas“ (toliau... 6. Ieškovas VšI „Kretingos maistas“ kreipesi i teisma prašydamas panaikinti... 7. Ieškovas nurode, kad jis pateike pasiulyma 2012 m. birželio 7 d. paskelbtam... 8. II. Pirmosios ir apeliacines instancijos teismu sprendimu esme... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu 10. Teismas nustate, kad atsakovas atmete ieškovo pasiulyma ne del to, jog jame... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 12. Teiseju kolegija nustate, kad tarp šaliu nera ginco del to, jog ieškovo... 13. Atsižvelgusi i tai, kad, sprendžiant del pirkimo sutarties galiojimo,... 14. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo i ji teisiniai argumentai... 15. Kasaciniu skundu treciasis asmuo I. T. individuali imone prašo panaikinti... 16. Atsiliepime i kasacini skunda ieškovas VšI „Kretingos maistas“ prašo... 17. Teiseju kolegija... 18. IV. Kasacinio teismo... 19. Del neiprastai mažos pasiulymo kainos pagrindimo tinkamumo... 20. Perkancioji organizacija, ivertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekeju... 21. Nagrinejamoje byloje nustatyta ir tarp šaliu nera ginco del neiprastai mažos... 22. Viešuju pirkimu istatymo 40 straipsnio nuostatos suponuoja išvada, kad... 23. Lingvistiškai aiškinant atsakovo 2012 m. birželio 20 d. rašte Nr. S-189... 24. Tiek ieškovas, tiek apeliacines instancijos teismas netinkamai aiškino... 25. Toki perkanciosios organizacijos reikalavimo turini patvirtina ne tik jo... 26. Šiu aplinkybiu kontekste svarbu pažymeti, kad, pateikdamas pretenzija... 27. Kasatorius skunde teigia, kad, pasiulymo lenteleje nurodydamas vienos porcijos... 28. Nors teigdamas, kad tiekejai negali buti varžomi siuloma kaina gristi kita... 29. Kiti kasacinio skundo argumentai del proceso teises normu pažeidimo,... 30. Atsižvelgdama i pirmiau išdestytus motyvus teiseju kolegija konstatuoja, kad... 31. Del apeliacines instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspresta del... 32. Panaikinus apeliacines instancijos teismo sprendima ir palikus galioti... 33. Skundžiamu teismo sprendimu pripažines, kad ieškovo ieškinys tenkintinas ir... 34. Pažymetina, kad, igyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. gruodžio... 35. Spresdamas del perkanciosios organizacijos veiksmu padariniu nagrinejamoje... 36. Del bylinejimosi išlaidu... 37. Panaikinus apeliacines instancijos teismo sprendima ir palikus galioti... 38. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad už kasacini skunda treciasis asmuo... 39. Byloje nustatyta, kad treciasis asmuo I. T. individuali imone, pateikes... 40. Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. pažyma apie... 41. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m.... 43. Priteisti treciajam asmeniui I. T. individualiai imonei (j. a. k. 125673048)... 44. Priteisti valstybei iš ieškovo VšI „Kretingos maistas“ (j. a. k.... 45. Ši Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis yra galutine, neskundžiama ir...