Byla 2-59-880/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims A. Š., N. G., J. V., J. K., Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. J. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims A. Š., N. G., J. V., J. K., Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams ir

Nustatė

2Pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama nustatyti faktą, jog ji įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į veršidę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ). Pareiškėja nurodė, 1995 metais įstatymais nustatyta tvarka buvo privatizuojamas Čiobiškio kolūkio turtas, perduotas reorganizuotai Čiobiškio žemės ūkio bendrovei privatizavimo tikslams ir ūkinei bendrovės veiklai. 1995 m. sausio 5 dieną pagal fizinių asmenų grupės steigimo sutartį S. Š., T. S., S. L. ir J. K. buvo parduota buvusio kolūkio veršidė inv. Nr. 050, esanti ( - ), jiems sumokant lygiomis dalimis po 1698 Lt, taip siekiant įgyti po 1/4 pastato. Pirkimo sandoris įformintas minėta fizinių asmenų grupės steigimo sutartimi, tačiau neįformintas taip, kad minėti asmenys taptų veršidės savininkais. J. V., S. L. dukra, padovanojo pareiškėjai 1698 Lt pajų už 1/4 veršidės dalį, todėl ji tapo veršidės bendrasavininke kartu su S. Š., T. S. ir J. K.. Po kurio laiko S. Š., T. S. ir J. K. nugriovė 3/4 jiems priklausančios veršidės. Liko nenugriauta 1/4 veršidės dalis, atitenkanti pareiškėjai kaip 1698 Lt pajaus savininkei. Pareiškėja likusią veršidės dalį suremontavusi naudojo ūkinėms reikmėms nuo pat 1995 metų ir naudojo kaip savo nuosavą turtą ir dabar nepertraukiamai naudoja. Pareiškėja yra sąžininga ir teisėta veršidės valdytoja, nes nuo 1995 metų teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai ją valdo kaip savą. Pareiškėja nuosavybės teisių į minėtą statinį neįgijo. Daiktinės teisės kieno nors vardu taip pat nėra registruotos.

3Suinteresuoti asmenys A. Š., N. G., J. V., J. K., Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriai valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčijo.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėja V. J. nuosavybės teises į veršidę įgijo pagal įgyjamąją senatį.

6Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos bei atskleistas jų turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Narėpų metaliniai garažai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-327/2009;2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. U. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB „Terekas“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-156/2010; kt.). Taigi nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma:

81. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas.

92. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

103. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis).

114. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas.

125. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas.

136. Daiktas valdomas nepertraukiamai.

147. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas).

158. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

16Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1995 m. sausio 5 d. S. Š., T. S., J. K. ir S. L. sudarė fizinių asmenų grupės steigimo sutartį privatizuojamam turtui – veršidei, esančiai Burniškių k., Širvintų raj. (inv. Nr. 050), įsigyti (b.l. 5). Šia sutartimi minėti asmenys lygiomis dalimis nusipirko veršidę kiekvienas sumokėdami po 1698 Lt. S. L. dukra J. V. padovanojo S. L. kolūkines išmokas (1698 Lt) pareiškėjai V. J., kas sudaro 1/4 dalį veršidės, t. y. S. L. dalį (b.l. 7). Išnagrinėjus kartu su pareiškimu pateiktą medžiagą bei suinteresuotų asmenų atsiliepimus buvo nustatyta, kad S. Š., T. S., J. K. ir S. L. nusipirkę veršidę, neįregistravo savo nuosavybės teisių į ją, todėl nuosavybės teisių neįgijo (b.l. 10). S. Š., T. S., J. K. jiems priklausiusias veršidės dalis nusigriovė, liko pareiškėjai priklausanti ¼ dalis veršidės. Pareiškėja ¼ dalį veršidės įgijo sąžiningai ir teisėtai. Pareiškėja visą laiką nepertraukiamai (nuo 1995 metų), t. y. daugiau nei 10 metų, ir atvirai valdė jai priklausančią veršidės dalį kaip savo (b.l. 6). Pastatas yra identifikuotas (b.l. 21-26). Daiktinės teisės į veršidę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), neįregistruotos (b.l. 11). Nurodyta veršidė gali būti nuosavybės teisės objektu. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 49). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjų nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

17Pareiškėja sąžiningai įgijo nurodytą veršidę bei teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai nuo 1995 m., t.y. ne mažiau negu dešimt metų valdo kaip savo. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėja būtų įgijusi turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal CK 4.68–4.71 straipsnius konstatuoti, jog pareiškėjos valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę, t. y. nustatyti, kad pareiškėja pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į veršidę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 530–533 straipsniais, teismas

Nutarė

19Nustatyti faktą, kad V. J., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teise veršidę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio... 2. Pareiškėja V. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama nustatyti... 3. Suinteresuoti asmenys A. Š., N. G., J. V., J. K., Vilniaus apskrities... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėja V. J. nuosavybės... 6. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės... 8. 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą... 9. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas... 10. 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo... 11. 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto... 12. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis).... 13. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai.... 14. 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas... 15. 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.... 16. Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1995 m.... 17. Pareiškėja sąžiningai įgijo nurodytą veršidę bei teisėtai,... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 19. Nustatyti faktą, kad V. J., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...