Byla I-3328-168/2012
Dėl įsakymo ir sprendimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Margaritos Stambrauskaitės, Nijolės Sušinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Daliai Kindurytei, atsakovės atstovei Gintarei Baziliukaitiei, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Vytautui Čekanauskui, M. B. atstovui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims M. B. ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dėl įsakymo ir sprendimo dalies panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su pareiškimu (b. l. 1-5, 45-46), prašydamas:

4panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo Nr. 38-Ž-1382, kuriuo patvirtintas ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas, dalį dėl 0,30 ha žemės sklypo, projekte pažymėto Nr. ( - ) unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., suformavimo;

5panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimo Nr. 38-25320 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei M. B.“ dalį dėl 0,30 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

6Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – LRNKPAĮ) 22 straipsnio 10 dalimi, Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-26 įsakymu Nr. 376, VI skyriaus „Projekto svarstymas, derinimas ir tvirtinimas” (toliau – Metodikos) 61.4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-04-01 nutarimu Nr. 385 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-23 nutarimo Nr. 564 redakcija) „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje” patvirtinto Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 16.2 punktu, nurodė, kad Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo Nr. 38-Ž-1382 dalis, kuriuo patvirtintas ( - ) ir Senosios Varėnos žemėtvarkos projektas (toliau – Įsakymas), kuriuo nederinus su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas), suformuotas 0,30 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), patenkantis į 1,1 ha ploto saugomos kultūros vertybės – ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją, neteisėtai ją išskaidant į dvi dalis, nenustačius Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriaus apribojimų, neteisingai nustačius pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį – žemės ūkio, priimta pažeidžiant LRNKPAĮ 11 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 10 dalies, Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 6 punkto, Metodikos 61.4 punkto, Aprašo 16.2 punkto reikalavimus, todėl naikintina. Moksliniam pažinimui saugomame objekte draudžiama bet kokia ūkinė veikla, todėl žemės sklypo daliai, kuri patenka į Senovės gyvenvietės II teritoriją, turi būti taikoma konservacinė žemės paskirtis.

7Paaiškino, kad panaikinus Įsakymo dalį, naikintina ir Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimo Nr. 38-25320 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei M. B.“ (toliau – Sprendimas) dalis dėl 0,30 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadangi jis priimtas skundžiamo įsakymo pagrindu bei pažeidžiant imperatyvias LRNKPAĮ 11 straipsnio 1 dalies, ŽRĮ 13 straipsnio 6 punkto nuostatas.

8Pareiškėjas nurodė, kad gindamas viešąjį interesą, remiasi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi. Pareiškėjo vertinimu, imperatyvių teisės normų pažeidimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje turi esminės reikšmės valstybės ir visuomenės teisėms ir teisėtiems interesams, todėl tokių pažeidimų pašalinimas vertintinas kaip viešasis interesas. Be to, viešasis interesas yra ir tinkamas viešojo administravimo, valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas.

9Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje palaikė pareiškime ir patikslintame pareiškime išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad 0,186 ha žemės sklypo dalis patenka į saugomos kultūros vertybės teritoriją.

10Atsakovė Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) atsiliepime į pareiškimą prašė pareiškimą tenkinti iš dalies: pareiškėjo reikalavimų, susijusių su skundžiamų administracinių aktų panaikinimu toje dalyje, kurioje nuosavybės teisės M. B. atkurtos natūra į 0,30 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalį, nepatenkančią į ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją, netenkinti (b. l. 51-55).

11Atsiliepime paaiškino, kad pagal ginčo administracinių aktų priėmimo metu galiojusių teisės aktų nuostatas buvo draudžiama privatizuoti tik valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų teritorijoje esančią žemę, kuri išimtinės nuosavybės teise priklausė Lietuvos Respublikai, o nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose esančius žemės sklypus privatizuoti buvo leidžiama. Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-19 nutarimu Nr. 659, į kurį ( - ) senovės gyvenvietė II nėra įtraukta. Pažymėjo, kad ginčo žemės sklypo dalis, patenkanti į Senovės gyvenvietės II teritoriją, galėjo būti privatizuojama, tačiau šiai žemės sklypo daliai turėjo būti nustatyta konservacinė žemės paskirtis ir nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriaus apribojimai. Nesutinka, kad buvo pažeista Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 6 dalis.

12Pažymėjo, kad pagal skundžiamų administracinių aktų priėmimo metu galiojusias LRNKPAĮ nuostatas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus teritorijose, kuriose yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, nebuvo numatyta, jog šie dokumentai turi būti suderinti su Departamentu. Buvo įtvirtintas reikalavimas konsultuotis su Departamento įgaliotu specialistu. Aprašo, galiojusio 2006 m. ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo metu, 16.2. punktas nustatė pareigą projektą derinti su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos. Atsakovės vertinimu, ši nuostata buvo pažeista, kadangi 2006 m. Įsakymu patvirtintas ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas nebuvo suderintas su Departamentu, tačiau minėtas projektas buvo suderintas su Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus paminklotvarkininke G. Š.

13Nesutiko su pareiškėjo prašymu naikinti visą Įsakymą ir Sprendimą, nes į saugomą ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją patenka tik dalis M. B. grąžinto 0,30 ha žemės sklypo, o kitai daliai neturi būti taikomos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios žemės sklypų formavimą ir perleidimą privačion nuosavybėn kultūros paveldo objektų teritorijose.

14Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Sutiko, kad būtų panaikinta Sprendimo ir Įsakymo dalis dėl 0,186 ha žemės sklypo, nes būtent ši sklypo dalis patenka į saugomą teritoriją.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos sutiko su pareiškėjo pareiškimu, prašė jį tenkinti ir palaikė jame išdėstytus argumentus (b. l. 68).

16Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2006 m., tvirtinant žemėtvarkos projektą, buvo padaryta klaida. Ginčo sklypas yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas. Suskaidžius sklypą, Departamentas tokio projekto nederintų.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo M. B. nesutiko su pareiškėjo pareiškimu ir prašė jį atmesti (b. l. 62-66). Atsiliepime nurodė, kad ginčo žemės sklypu naudojosi M. B. šeima iki nacionalizacijos, karo metu ir niekas dėl to nereiškė jokių pretenzijų. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus 2012-02-23 rašto Nr. 3SD-(14.3104)-717 sužinojo, kad keliamas jai grąžinto žemės sklypo suformavimo teisėtumo klausimas. M. B. manymu, Tarnybos Varėnos žemėtvarkos skyrius, siekdamas, kad pareiškėja atsisakytų jai nuosavybės teise priklausančios žemės, elgėsi neteisėtai ir pažeidė įstatymus. M. B. sutiko ir aiškiai įvardijo, kad neprieštarauja, jog ginčo žemės sklypui būtų pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir / arba nustatyti Specialiųjų žemės miško ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriaus apribojimai. Tačiau institucijos, nagrinėjusios ginčo sklypo suformavimo klausimus, elgėsi netinkamai ir nesiekė tarpusavio nuolaidų būdu taikiai išspręsti susidariusios situacijos.

18Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir prašė pareiškėjo pareiškimo netenkinti.

19Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

20Byloje kilęs ginčas dėl Įsakymo ir Sprendimo dalies teisėtumo, kuriuo M. B. atkurtos nuosavybės teisės į saugomos kultūros vertybės – ( - ) senovės gyvenvietė II – teritoriją.

21Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) senovės gyvenvietė II (unikalus objekto kodas ( - ), kodas registre ( - ) į Kultūros vertybių registrą buvo įrašyta 1996-12-23 (b. l. 25). Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ ( - ) senovės gyvenvietė II (( - )) buvo pripažinta saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe, saugotina moksliniam pažinimui (1.1 punktas). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-19 nutarimu Nr. 659 patvirtintas Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašas į kurį ( - ) senovės gyvenvietė II nėra įtraukta.

22Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymu Nr. 38-Ž-1382 „Dėl ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimo“ buvo patvirtintas ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriame M. B., be kitų žemės sklypų, buvo suprojektuotas grąžinti natūra 0,30 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas Nr. ( - ) ir jam nustatyti: vandens telkinių apsaugos juostų bei zonų (XXIX sk.), miško naudojimo (XXVI sk.) apribojimai; kelio servitutas (tarnaujantis daiktas); paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (b. l. 31-32, 33-33-34, 35, 36, 37).

23Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimu Nr. 38-25320 M. B. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 10,24 ha žemės, grąžinant natūra 3,78 ha žemės ir 4,92 ha miško (b. l. 41), į kuriuos pateko ir 0,30 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ) k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. (b. l. 26-27).

24Departamento Alytaus teritorinis padalinys 2011-03-26 raštu Nr. 2A-132 „Dėl žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - )) suformavimo teisėtumo ir viešojo intereso gynimo“, kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydama teikti pareiškimą teismui dėl viešojo intereso gynimo (b. l. 6).

25Tarnybos Varėnos žemėtvarkos skyrius 2012-02-24 rašte Nr. 3SD-(14.3.7)-721 Departamento Alytaus teritoriniam padaliniui pranešė, kad ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas nebuvo suderintas su Departamentu todėl nebuvo nustatyta, kad šioje teritorijoje yra valstybės saugomas objektas. Dėl šios klaidos suformuotam 0,30 ha ploto žemės sklypui (kadastro Nr. ( - )) nebuvo nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriaus apribojimai, taip pat nustatyta neteisinga pagrindinė žemės naudojimo paskirtis (b. l. 9-10).

26Tarnybos Varėnos žemėtvarkos skyrius 2012-03-20 rašte Nr. 3SD-(14.3.7)-1050, atsakydamas į 2012-02-03 paklausimą Nr. 2A-33 ir 2011-12-07 Nr. 2A-307, Departamento Alytaus teritoriniam padaliniui pranešė, kad M. B. 2012-03-05 prašyme skyriui nepareiškė apsisprendimo dėl privataus žemės sklypo ribų, ploto tikslinimo. Nurodė, kad patikrinę 0,30 ha privataus žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) suformavimo teisinį pagrįstumą, nustatė, kad formuojant žemės sklypą, nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai (b. l. 11).

27Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, vadovaudamasis Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

28Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje formuojama tokia pozicija, kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienu atveju, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (2008-07-25 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146–335/2008). Teismas kiekvieną kartą turi ad hoc nustatinėti viešojo intereso buvimo faktą, atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų klausimų pobūdį ir reikšmę (2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007, 2012-07-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-2050-12).

29Viešojo intereso gynimo svarba suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-12-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007 nutartyje konstatavo, kad jau 2003-03-10 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2003, kasacinis teismas pripažino, kad Žemės reformos įstatymo normose yra išreikštas viešasis interesas, jog žemės reforma būtų vykdoma pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, kad būtų derinami visų suinteresuotų asmenų interesai. Tie patys reikalavimai keliami ir nuosavybės teisių grąžinimo procesui, kuris yra neatskiriama žemės reformos dalis. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat akcentuota ypač vertingų vietovių apsauga (Konstitucinio Teismo 2006-03-14, 2007-07-05 nutarimai).

30( - ) senovės gyvenvietės II teritorija turi visuomeninę reikšmę, kurią būtina išsaugoti ateities kartoms, todėl jos apsauga yra viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė. Nagrinėjamoje byloje prokuroras gina viešąjį interesą dėl Alytaus apskrities viršininko administracijos netinkamai įgyvendintos nuosavybės teisių atkūrimo procedūros, atkuriant nuosavybės teises M. B. į ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją. Teismas įvertinęs tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad prokuroras, įvertinus ginčo sklypo, kaip saugomos kultūros vertybės, ir nuosavybės teisių atkūrimo proceso teisėtumo svarbą, teisėtai ir pagrįstai ėmėsi ginti viešąjį interesą.

31Pareiškėjas prašo panaikinti ginčijamo Įsakymo ir Sprendimo dalis dėl to, kad atkuriant nuosavybės teises M. B. į ginčo žemės sklypą buvo padaryti tuo metu galiojusių teisės aktų pažeidimai: 0,30 ha žemės sklypas buvo suformuotas taip, kad dalis šio sklypo pateko į saugomos kultūros vertybės – ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją, ją išskaidant į dvi dalis; sklypui nebuvo nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriaus apribojimai; neteisingai nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės reformos žemėtvarkos projektas nebuvo suderintas su Departamentu.

32Vertintinos teisės normos, galiojusios ginčijamų administracinių aktų priėmimo metu.

33Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2007-05-29 iki 2009-07-09) 13 straipsnio 6 dalį negalėjo būti privatizuojama žemė, kuri yra valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų teritorija. Ginčo žemės sklypas nėra pripažintas valstybinės reikšmės kultūros objektu ir neįtrauktas į Vyriausybės 2007-06-19 nutarimu Nr. 659 patvirtintų Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą. Teismas sutinka su atsakovės vertinimu, kad nebuvo pažeista Žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 6 dalis.

34Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (redakcija galiojusi nuo 2004-10-16) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad detaliojo teritorijų planavimo dokumentai yra šie: 1) miestų ir miestelių teritorijų dalių ir kaimų teritorijų detalieji planai; 2) žemės sklypo arba sklypų grupių detalieji planai.

35Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemės reformos metu formuojant natūra grąžinamus bei namų valdų žemės sklypus, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams.

36Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2001-12-28 iki 2010-12-01) 31 straipsnio 1 dalį rezervatų ir Kuršių nerijos nacionalinio parko žemė yra išimtinė valstybės nuosavybė. Kitose saugomose teritorijose žemės nuosavybė yra valstybinė ir (ar) privati. Pagal šio straipsnio 6 dalį saugomose teritorijose nuosavybės teisės į žemę, miškus ir vandens telkinius gali būti atkuriamos, žemės sandoriai sudaromi tik laikantis įstatymų nustatytų žemės, miškų ir vandens telkinių naudojimo apribojimų, sąlygų ir reikalavimų, saugomų teritorijų nuostatų ir šių teritorijų tvarkymo planų (planavimo schemų), kitų šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodytų veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų nustatytų reikalavimų. Šio straipsnio 10 dalyje taip pat buvo numatyta, kad paveldo objektai ir jų teritorijų žemė yra valstybinė ir (ar) privati nuosavybė. Paveldo objektai gali būti perleidžiami privačion nuosavybėn tik nustačius apsaugos ir naudojimo režimą.

37Pagal LRNKPAĮ (redakcija, galiojusi nuo 2005-04-20 iki 2007-07-01) 11 straipsnį 1 dalį kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos nustatomos taip, kad sutaptų su sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis. Tais atvejais, kai tyrimais pagrįstos, vertinimo tarybos nustatytos kultūros paveldo objekto teritorijos ribos neatitinka daiktinės teisės objektų ribų, institucija, atsakinga už šio objekto apsaugą ar inicijavusi objekto paskelbimą saugomu, organizuoja ir finansuoja sklypo dalies ar sklypų dalių, kaip naujų daiktinės teisės objektų, įteisinimą. LRNKPAĮ 2 straipsnio 15 punkte nustatyta, kad kultūros paveldo objekto teritorija – kultūros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai.

38Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad saugomoje kultūros paveldo objekto teritorijoje M. B. galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės, tačiau kultūros paveldo objektas negalėjo būti skaidomas, todėl M. B. suformuotas žemės sklypas, išskaidant ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją, pažeidžia LRNKPAĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatas. Be to, šiai teritorijai nebuvo nustatyta konservacinė žemės paskirtis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriuje įtvirtinti Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų apribojimai.

39Ginčo sklypui pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nustatyta žemės ūkio, tačiau ( - ) senovės gyvenvietė II (( - )) buvo pripažinta saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe, saugotina moksliniam pažinimui.

40LRNKPAĮ 17 straipsnyje reglamentuota moksliniam pažinimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad moksliniam pažinimui saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje draudžiama: 1) be institucijos, atsakingos už apsaugą, sutikimo atidengti autentiškas vertybės pase pažymėtas netirtas saugomas dalis ar elementus, atkasti netirtus pastatų rūsius, atidaryti laidojimo kriptas ar rūsius, atidengti ir judinti archeologinius sluoksnius, naudoti metalo, elektroninius ar kitokius ieškiklius; 2) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje atlikti bet kokius vandens lygį keičiančius darbus arba veiksmus, galinčius sukelti grunto deformaciją ir vibraciją sausumoje ar po vandeniu, vandens bangavimą; 3) saugomo archeologinio objekto teritorijoje plėtoti žemdirbystę ar miškų ūkį, išskyrus savaime užaugančių medžių ir krūmų šalinimą; 4) be institucijos, atsakingos už apsaugą, sutikimo judinti, tirti, iškelti povandeninius objektus, atskiras jų dalis ar archeologinius radinius vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ir gretutinėje zonoje, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse. Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apsaugos sutartimi gali būti nustatytos sąlygos saugomo objekto teritoriją ar vietovę ribotai naudoti žemės ūkio, miškų ūkio ar kitokia paskirtimi.

41Įvertinus, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ( - ) senovės gyvenvietės II, kaip saugomai nekilnojamajai kultūros vertybei, pripažintai saugotina moksliniam pažinimui ir tik esant nustatytam susitarimui, ši teritorija gali būti ribotai naudojama žemės ūkio paskirčiai. Tai rodo, kad buvo neteisingai nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis.

42LRNKPAĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą organizuoja Kultūros paveldo departamentas – valstybės ir regiono lygio kultūros paveldo tinklų schemų ir kitų tipų specialiųjų planų, kai valstybė skelbia ar jau paskelbė saugomais kultūros paveldo objektus ir steigia ar jau įsteigė saugomas vietoves, rengimą; finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto lėšų; šio planavimo organizatoriais taip pat gali būti saugomų vietovių direkcijos. Pagal šio straipsnio 10 dalį, jeigu planuojamoje teritorijoje yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus turi būti konsultuojamasi su Departamento įgaliotu specialistu. LRNKPAĮ nenustatė privalomo įpareigojimo projektą derinti su Departamentu. Aprašo, galiojusio 2006 m. ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo metu, 16.2. punkte buvo nustatyta, kad parengti žemės reformos žemėtvarkos projektai derinami su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos. Metodikos 61.4 punkte buvo nustatyta, kad jei projektuojamoje teritorijoje yra kultūros paminklų, projektas turi būti derinamas su Departamentu.

43Nors 2006 m. Įsakymu patvirtintas (duomenys neskelbtini) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas buvo suderintas su Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus paminklotvarkininke G. Š. (b. l. 37), tačiau nebuvo derintas su Departamentu. Atsižvelgus į tai, konstatuotina, kad buvo pažeistas Metodikos 61.4 punktas ir Tvarkos aprašo 16.2 punktas. Teismo vertinimu, tai ir buvo esminė priežastis, kuri ir lėmė tai, kad M. B. suformuotas žemės sklypas patenka į kultūros vertybių teritorijoje esantį žemės sklypą, neteisėtai jį išskaidant. Pažymėtina, kad atkuriant M. B. nuosavybės teises nebuvo atsižvelgta į tai, ar duomenys apie teritorijos plane apibrėžtos Senovės gyvenvietės II (( - )) teritorijas ribas buvo įkelti Kultūros vertybių registro duomenų bazę.

44Teismas, įvertinęs tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad atkuriant nuosavybės teises M. B. į ginčo žemės sklypą buvo padaryti pažeidimai: 0,30 ha žemės sklypas buvo suformuotas taip, kad dalis šio sklypo pateko į saugomos kultūros vertybės – ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją, ją išskaidant į dvi dalis; sklypui nebuvo nustatyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyriaus apribojimai; neteisingai nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės reformos žemėtvarkos projektas nebuvo suderintas su Departamentu, todėl ginčijama Įsakymo ir Sprendimo dalys laikytinos neteisėtomis.

45Pareiškėjas prašo naikinti skundžiamus Įsakymą ir Sprendimą dalyje dėl ginčo sklypo suformavimo visa apimtimi, t. y. į M. B. grąžinto 0,30 ha žemės sklypo plotą.

46Departamento 2012-08-28 raštas Nr. (14.30)2-2505 „Dėl informacijos pateikimo“ ir Santykio planas su susikirtimo taškų koordinatėmis patvirtina, kad į kultūros vertybės senovės gyvenvietės II (( - )) patenka 0,186 ha žemės sklypo Nr. ( - ) ploto.

47Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-01-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2012 konstatavo, kad sprendžiant dėl valstybinės žemės sklypų asmenims, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės, grąžinimo, jeigu visas ar dalis sklypo užimta nekilnojamosios kultūros vertybės, patenka į jos teritoriją ar apsaugos zoną, tai yra negaliojantis aktas arba visas (jei patenka visas sklypas), ar iš dalies, kiek atitinkamai užima naudojama žemės sklypo dalis. Kita sklypo dalis neturi būti laikoma kaip negrąžinta ar neprivatizuota.

48Atsižvelgus į tai, kad į saugomą Senovės gyvenvietės II teritoriją patenka tik dalis – 0,186 ha – M. B. grąžinto 0,30 ha žemės sklypo, tai žemės sklypo daliai, kuri nepatenka į minėtą saugomą teritoriją, neturi būti taikomos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios žemės sklypų formavimą ir perleidimą privačion nuosavybėn kaip kultūros paveldo objektų teritorijose.

49Įvertinus tai, kas išdėstyta, pareiškimas tenkinamas iš dalies, pareiškėjo reikalavimai, susiję su skundžiamų administracinių aktų panaikinimu toje dalyje, kurioje nuosavybės teisės M. B. atkurtos natūra į žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalį, nepatenkančią į ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją, netenkinami.

50Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 2, 4 punktais, teismas

Nutarė

51Pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą patenkinti iš dalies.

52Panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo Nr. 38-Ž-1382, kuriuo patvirtintas ( - ) ir Senosios Varėnos kaimų žemės reformos žemėtvarkos projektas, dalies dėl 0,30 ha žemės sklypo, projekte pažymėto Nr. ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. suformavimo, dalį dėl 0,186 ha ploto, patenkančio į ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją.

53Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimo Nr. 38-25320 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje pilietei M. B.“ dalies dėl 0,30 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., dalį dėl 0,186 ha ploto, patenkančio į ( - ) senovės gyvenvietės II teritoriją.

54Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuroras, ginantis viešąjį interesą,... 4. panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo Nr. 38-Ž-1382,... 5. panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimo... 6. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo... 7. Paaiškino, kad panaikinus Įsakymo dalį, naikintina ir Alytaus apskrities... 8. Pareiškėjas nurodė, kad gindamas viešąjį interesą, remiasi Lietuvos... 9. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje palaikė pareiškime ir patikslintame... 10. Atsakovė Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau... 11. Atsiliepime paaiškino, kad pagal ginčo administracinių aktų priėmimo metu... 12. Pažymėjo, kad pagal skundžiamų administracinių aktų priėmimo metu... 13. Nesutiko su pareiškėjo prašymu naikinti visą Įsakymą ir Sprendimą, nes... 14. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2006... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo M. B. nesutiko su pareiškėjo pareiškimu ir... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime... 19. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 20. Byloje kilęs ginčas dėl Įsakymo ir Sprendimo dalies teisėtumo, kuriuo M.... 21. Rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) senovės gyvenvietė II... 22. Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymu Nr. 38-Ž-1382 „Dėl ( - )... 23. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimu Nr.... 24. Departamento Alytaus teritorinis padalinys 2011-03-26 raštu Nr. 2A-132 „Dėl... 25. Tarnybos Varėnos žemėtvarkos skyrius 2012-02-24 rašte Nr. 3SD-(14.3.7)-721... 26. Tarnybos Varėnos žemėtvarkos skyrius 2012-03-20 rašte Nr.... 27. Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, vadovaudamasis... 28. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje formuojama tokia... 29. Viešojo intereso gynimo svarba suformuota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 30. ( - ) senovės gyvenvietės II teritorija turi visuomeninę reikšmę, kurią... 31. Pareiškėjas prašo panaikinti ginčijamo Įsakymo ir Sprendimo dalis dėl to,... 32. Vertintinos teisės normos, galiojusios ginčijamų administracinių aktų... 33. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo... 34. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (redakcija galiojusi nuo... 35. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemės reformos metu formuojant... 36. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (redakcija, galiojusi... 37. Pagal LRNKPAĮ (redakcija, galiojusi nuo 2005-04-20 iki 2007-07-01) 11... 38. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad saugomoje kultūros... 39. Ginčo sklypui pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nustatyta žemės... 40. LRNKPAĮ 17 straipsnyje reglamentuota moksliniam pažinimui saugomo... 41. Įvertinus, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ( - ) senovės gyvenvietės... 42. LRNKPAĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad nekilnojamojo kultūros... 43. Nors 2006 m. Įsakymu patvirtintas (duomenys neskelbtini) ir Senosios Varėnos... 44. Teismas, įvertinęs tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad atkuriant... 45. Pareiškėjas prašo naikinti skundžiamus Įsakymą ir Sprendimą dalyje dėl... 46. Departamento 2012-08-28 raštas Nr. (14.30)2-2505 „Dėl informacijos... 47. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-01-04 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 48. Atsižvelgus į tai, kad į saugomą Senovės gyvenvietės II teritoriją... 49. Įvertinus tai, kas išdėstyta, pareiškimas tenkinamas iš dalies,... 50. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 51. Pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą,... 52. Panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymo Nr. 38-Ž-1382,... 53. Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2008-10-09 sprendimo... 54. Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...