Byla e2-20725-959/2019
Dėl baudos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BC Finance“ ieškinį atsakovui L. J. dėl baudos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „BC Finance“ (toliau – ir ieškovė) ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo L. J. (toliau – ir atsakovo) 185,36 Eur skolos, 667,28 Eur delspinigių, 14,48 Eur baudą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. 185,36 Eur skola, 100,28 Eur palūkanos, procesinės palūkanos bei 3 Eur bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo ieškovei priteistos preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-19976-959/2019, o reikalavimai dėl delspinigių ir baudos priteisimo išskirti į atskirą bylą.

5Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – kartu gyvenančiam šeimos nariui. Atsiliepimo į ieškinį nustatytu laiku atsakovas nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009 m. gegužės 22 d. kredito sutarties, paskolos suteikimo duomenų, 2018 m. rugpjūčio 2 d. pretenzijos, el. laiškų atsakovui, delspinigių ir palūkanų skaičiavimo akto – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių kredito sumokėjimą, daroma išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas iš dalies tenkinti ieškinio reikalavimus (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

92009 m. gegužės 22 d. kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. punktas nustato, kad kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti Kreditą Kredito grąžinimo dieną, privalo apmokėti Kreditoriui 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos Kredito sumos už kiekvieną pavėluotą dieną; 5.2. punktas nustato, kad Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą kalendorinę dieną po Kredito grąžinimo dienos ir baigiami skaičiuoti tą dieną, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į Kreditoriaus banko sąskaitą; 5.3. punktas nustato, kad jeigu Kredito gavėjas delsia grąžinti Kreditą ar jo dalį ir/ar Kredito mokestį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, Kredito gavėjas privalo papildomai sumokėti Kreditoriui 50,00 Lt dydžio baudą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas pažeidė prievolę nustatytu laiku grąžinti jam suteikto kredito sumą, todėl ieškovė įgijo teisę reikalauti netesybų.

10Dėl delspinigių

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 straipsnis, 6.71 straipsnis), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną už 180 dienų.

12Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Taigi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

13Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Neretai sutartinių teisinių santykių dalyvių padėtis dėl objektyvių priežasčių: skirtingo profesinio statuso, patirties, informacijos, specialių žinių stokos, materialinės padėties, būtinybės patenkinti būtinuosius poreikius ar kitų aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertė. Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Vartojimo sutartys dažniausiai (kaip buvo ir nagrinėjamu atveju) sudaromos prisijungimo būdu, taikant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Nurodytos aplinkybės lemia, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtina atsižvelgti ir į teisės normas, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Kas savo ruožtu sąlygoja teismo ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, kad priteisimos netesybos nebūtų neprotingai didelės.

14Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą, teismas atsižvelgia į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į šias reikšmingas aplinkybes: atsakovas yra vartotojas, kurio interesus gina valstybė; sutartį su pradiniu kreditoriumi jis sudarė elektroninio ryšio priemonėmis pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų; prašomi priteisti delspinigiai (667,28 Eur) yra 3 kartus didesni už skolos sumą; įrodymų, patvirtinančių tai, kokio dydžio nuostolius ieškovė patyrė dėl atsakovo prievolės pažeidimo, teismui nepateikta. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad prašomi priteisti delspinigiai yra akivaizdžiai per dideli, todėl vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, jie mažintini iki 0,05 proc. dydžio, t. y. iki 16,68 Eur (667,28 / 40) (CK 6.258 straipsnis, 1.5 straipsnio 4 dalis; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-677-640/2018 ir joje nurodyta aktuali teismų praktika).

15Dėl baudos

16Iš atsakovo reikalaujama priteisti ne tik delspinigius, bet ir baudą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sulygtos dvigubos netesybos (delspinigiai ir bauda) pripažintinos baudinėmis, todėl jų kumuliatyvus taikymas yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015). Todėl nagrinėjamu atveju taikytinas įskaitymo principas, nustatytas netesybų ir realių nuostolių reikalavimo atveju (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Kadangi šalys už praleistą prievolės įvykdymo terminą nustatė dvigubas netesybas – delspinigius ir baudą, tai bauda (mažesnioji suma) įskaitytina į delspinigių sumą. Atsižvelgiant į tai, prašoma priteisti 14,48 Eur dydžio bauda ieškovei nepriteistina.

17Dėl procesinių palūkanų

18Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovas ieškovei turi sumokėti ir įstatyme numatytas procesines palūkanas, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Patenkinus 2,45 procento šiuo sprendimu sprendžiamų ieškinio reikalavimų (16,68 / 681,76 x 100), proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo priteisiamos preliminariu sprendimu dar nepriteistos bylinėjimosi išlaidos (8 Eur) – 0,20 Eur žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš šalių valstybei nepriteisiamos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355, b. l. 2, dok. reg. Nr. CBP-28461).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo L. J., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „BC Finance“, įmonės kodas 302303593:

2416,68 Eur (šešiolikos eurų 68 ct) delspinigius,

255 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

260,20 Eur (nulio eurų 20 ct) žyminį mokestį.

27Kitą ieškinio dalį atmesti.

28Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „BC Finance“ (toliau – ir... 5. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 6. Teismas konstatuoja:... 7. ieškinys tenkinamas iš dalies.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2009 m. gegužės 22 d.... 9. 2009 m. gegužės 22 d. kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. punktas... 10. Dėl delspinigių... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1... 12. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 13. Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai... 14. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą, teismas atsižvelgia į... 15. Dėl baudos... 16. Iš atsakovo reikalaujama priteisti ne tik delspinigius, bet ir baudą.... 17. Dėl procesinių palūkanų... 18. Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovas ieškovei turi sumokėti ir įstatyme... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Patenkinus 2,45 procento šiuo sprendimu sprendžiamų ieškinio reikalavimų... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo L. J., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 24. 16,68 Eur (šešiolikos eurų 68 ct) delspinigius,... 25. 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos... 26. 0,20 Eur (nulio eurų 20 ct) žyminį mokestį.... 27. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 28. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 29. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...