Byla 2YT-8043-192/2016
Dėl eksperto nušalinimo antstolio Raimundo Stanislausko vykdomojoje byloje Nr. 0070/14/02789, suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas, UAB Aitvaras

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. Š. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo antstolio Raimundo Stanislausko vykdomojoje byloje Nr. 0070/14/02789, suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas, UAB Aitvaras, ir

Nustatė

2pareiškėja pateikė antstoliui pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto vykdomojoje byloje Nr. 0070/14/02789 nušalinimo, prašė nušalinti UAB „Ober-Haus“ nuo turto vertinimo vykdomojoje byloje ir atšaukti turto vertinimo ekspertizę.

3Pareiškime nurodė, kad Tarptautiniui Teismui 2015 metais yra padavusi skundą, šiuo metu pareiškėja neturi advokato (yra sprendžiamas sutarties sudarymas su ginančiu advokatu).

42016-02-25 antstolis Raimundas Stanislauskas priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0070/14/02789, kuriuo netenkino pareikšto nušalinimo ir šį klausimą kartu su vykdomąja byla perdavė spręsti Kauno apylinkės teismui.

5Antstolis 2016-01-18 patvarkyme nurodė, kad antstolis Raimundas Stanislauskas vykdo Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-3082/2003 išduotą 2003-05-13, dėl 170985.82 Eur skolos išieškojimo iš ( - ) nukreipiant išieškojimą į I. Š. įkeistą turtą - 1/2 gyvenamojo namo, išieškotojo VĮ "Turto bankas" naudai. Vykdomoji byla Nr. 0070/14/02789 perimta iš buvusio antstolio Roberto Vaitkevičiaus (buvęs bylos Nr. 0147/05/01214). 2016-02-08 antstolis Raimundas Stanislauskas areštavo I. Š. priklausantį turtą: 1/2 gyvenamojo namo, bendras plotas 170.98 kv.m., unikalus numeris: ( - ), esančio ( - ) k., Kauno r.. Vykdant skolos išieškojimą, areštuotas turtas yra parduotinas varžytynėse. 2016-02-08 antstolis Raimundas Stanislauskas patvarkymu pavedė UAB „OBER - HAUS" atlikti aukščiau nurodyto turto, priklausančio I. Š. vertės nustatymo ekspertizę. Antstolis nurodė, kad eksperto nušalinimo tvarką reglamentuoja LR CPK 67 straipsnis, I. Š. nurodyti motyvai, nėra LR CPK 67 straipsnyje nurodyti atvejai, kada antstolis turi teisę ir privalo priimti patvarkymą dėl eksperto nušalinimo. Antstolio Raimundo Stanislausko turimomis žiniomis UAB „OBER - HAUS" yra nešališkas turto vertintojas, antstolis Raimundas Stanislauskas turto vertintojui jokios įtakos neturi, todėl I. Š. nurodytais motyvai nušalinti vertintoją, nėra pagrindo, tai tik vilkintų teismo sprendimo vykdymą, ko pasėkoje yra pažeidžiamos išieškotojo teisės ir interesai, tai pat didėja antstolio atliekamų vykdymo veiksmų skaičius, ko pasėkoje didėja ir skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos.

6Pareiškimas dėl nekilnojamojo turto eksperto vykdomojoje byloje Nr. 0070/14/02789 nušalinimo atmestinas.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2005-04-27 antstolio Roberto Vaitkevičiaus kontoroje priimtas vykdyti Kauno apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-3082/2003 išduotas 2003-05-13, dėl 170985,82 Eur skolos išieškojimo iš ( - ) nukreipiant išieškojimą į I. Š. įkeistą turtą išieškotojo VĮ "Turto bankas" naudai, vykdomoji byla Nr. 0147/05/01214 (v.b.l.2). Vykdomąją bylą perėmė antstolis Raimundas Stanislauskas. 2016-02-08 antstolis Raimundas Stanislauskas areštavo I. Š. priklausantį turtą: 1/2 gyvenamojo namo, bendras plotas 170.98 kv.m., unikalus numeris: ( - ), esančio ( - ) k., Kauno r.. 2016-02-08 patvarkymu antstolis Raimundas Stanislauskas pavedė UAB „OBER - HAUS" atlikti aukščiau nurodyto turto vertės nustatymo ekspertizę. 2016-02-22 I. Š. pateikė prašymą nušalinti ekspertą, antstolis prašymą atmetė.

8Lietuvos Respublikos CPK 681 str. nustatytas reikalavimas antstoliui areštuojant turtą įkainoti jį rinkos kainomis. Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą, kuriame nurodo ekspertą ar ekspertizės įstaigą, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus. Šių interesų apsaugą taip pat užtikrina galimybė skirti ekspertizę vykdymo procese. Ekspertizės skyrimas, siekiant įvertinti areštuojamą turtą, yra įstatymo leidėjo įtvirtinta galimybė antstoliui bendradarbiauti su specialių turto vertinimui reikalingų žinių turinčiu asmeniu, kurio pagalba būtų galima kvalifikuotai nustatyti areštuoto turto rinkos vertę.

9Skolininkės nuomone, turto vertinimo įmonė UAB „OBER - HAUS" turi būti nušalinta, kadangi skolininkė yra kreipusis į Europos Sąjungos Teisingumo teismą, be to šiuo metu neturi advokato.

10Lietuvos Respublikos CPK 598 str. 1 d. numato, kad vykdymo proceso metu gali būti prašoma nušalinti ekspertą, jeigu yra CPK 65 str., 67 str. nurodyti pagrindai, be to CPK 66 str. numato, jog nušalinimas galimas ir kitais atvejais, jeigu yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl eksperto vykdymo procese nešališkumo ar suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais.

11Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 681 str. 1 d. numato, kad tuo atveju, jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Teisės aktai nenumato antstolio pareigos ekspertizę atliksiančio turto vertintojo kandidatūrą derinti su skolininku. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p., turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

12Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo procese reglamentuojama CPK 682 str. CPK 682 str. 1 d. numatyta, kad ekspertizė turto vertei nustatyti skiriama antstolio patvarkymu. Patvarkyme turi būti nurodytas ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682, toliau - Instrukcija). Instrukcijos 7 p. numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672, toliau – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas) nustatytus reikalavimus. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas numato, kad turto arba verslo vertinimo įmonė yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitos valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi turto arba verslo vertinimo veikla, o turto arba verslo vertintojas - Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą, turintis turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą – turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą LR Vyriausybės įgaliotos atlikti įstaigos fiziniam asmeniui išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama jo, kaip tam tikros srities turto arba verslo vertintojo, kvalifikacija (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 14, 17, 18 dalys).

13Įstatymas nenustato jokių kitokių turto vertintojų pasirinkimo kriterijų, išskyrus reikiamą kvalifikaciją, todėl antstolis turi teisę pavesti atlikti ekspertizę bet kuriam turto vertintojui, atitinkančiam įstatymo keliamus reikalavimus, o vykdymo proceso šalys pagal CPK 682 str. 1 d. turi teisę per įstatymo nustatytą terminą ekspertui reikšti nušalinimą.

14UAB „OBER - HAUS" turto vertintojai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, turi kvalifikacinį pažymėjimą Nr. 000011, suteikiantį teisę verstis turto ir verslo vertinimo veikla, bendrovėje dirba licencijuoti nekilnojamo, kilnojamo ir verslo vertinimo specialistai (internetinis puslapis www.ober-haus.lt).

15Pažymėtina, kad pareiškėja nepateikė duomenų, kurie leistų abejoti UAB „OBER - HAUS" turto vertintojų profesinėmis žiniomis ar atliekamo turto vertinimo pagrįstumu ir objektyvumu. Byloje nenustatytas nei vienas pagrindas, kuriam esant turto vertintoja UAB „OBER - HAUS" turėtų būti nušalinta. Atsižvelgiant į tai, kad antstoliui suteikta teisė aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas (CPK 634 str.), taip pat atsižvelgus į tai, kad teisės aktuose nėra numatytos antstolio pareigos konsultuotis su skolininku dėl ekspertų kandidatūros, teismas daro išvadą, kad antstolis Raimundas Stanislauskas teisėtai pavedė atlikti turto vertinimą turto vertintojai UAB „OBER - HAUS", nepažeisdamas teisės aktuose keliamų reikalavimų. Be to, nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad minėtas turto vertintojas būtų šališkas ar egzistuotų CPK 65 str., 67 str. numatyti nušalinimo pagrindai, todėl pareiškėjos pareiškimas dėl eksperto nušalinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

16Teismas pažymi, jog procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, kadangi tokia nutartis neužkerta kelio tolimesnei vykdomosios bylos eigai, kadangi pareiškėjas nesutikdamas su eksperto atlikto turto vertinimu, turi teisę nesutikimo su šia nutartimi argumentus išdėstyti skųsdamas antstolio veiksmus, susijusius su turto pardavimu iš varžytynių, nesutikdamas su antstolio nustatytu turto įkainojimu ir pan. (Vilniaus apygardos teismo 2012-12-04 nutartis Nr. 2S-2060-302/2012).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str. str., 598 str., 682 str.

Nutarė

18atmesti pareiškėjos I. Š. pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto UAB „OBER - HAUS" nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. 0070/14/02789.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėja pateikė antstoliui pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto... 3. Pareiškime nurodė, kad Tarptautiniui Teismui 2015 metais yra padavusi... 4. 2016-02-25 antstolis Raimundas Stanislauskas priėmė patvarkymą vykdomojoje... 5. Antstolis 2016-01-18 patvarkyme nurodė, kad antstolis Raimundas Stanislauskas... 6. Pareiškimas dėl nekilnojamojo turto eksperto vykdomojoje byloje Nr.... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2005-04-27 antstolio Roberto... 8. Lietuvos Respublikos CPK 681 str. nustatytas reikalavimas antstoliui... 9. Skolininkės nuomone, turto vertinimo įmonė UAB „OBER - HAUS" turi būti... 10. Lietuvos Respublikos CPK 598 str. 1 d. numato, kad vykdymo proceso metu gali... 11. Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 12. Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo procese reglamentuojama CPK 682 str. CPK... 13. Įstatymas nenustato jokių kitokių turto vertintojų pasirinkimo kriterijų,... 14. UAB „OBER - HAUS" turto vertintojai atitinka įstatymų nustatytus... 15. Pažymėtina, kad pareiškėja nepateikė duomenų, kurie leistų abejoti UAB... 16. Teismas pažymi, jog procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 18. atmesti pareiškėjos I. Š. pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto UAB... 19. Nutartis neskundžiama....