Byla 2S-2060-302/2012
Dėl turto vertintojo nušalinimo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys antstolis Robertas Vasiliauskas, išieškotojas UAB „Property Development Group“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Nada Focus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Nada Focus“ pareiškimą dėl turto vertintojo nušalinimo vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys antstolis Robertas Vasiliauskas, išieškotojas UAB „Property Development Group“,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Nada Focus“ pateikė pareiškimą dėl turto vertintojo nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. 0179/11/00919. Nurodė, kad 2012-08-14 jam buvo įteiktas antstolio Roberto Vasiliausko 2012-08-10 patvarkymas Nr. 0179/11/00919-EA, kuriame nurodyta, kad vykdant Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-10-22 nutartį Nr. I-977V/2010 ir iš UAB „Nada Focus“ išieškant AB „Swedbank“ naudai iš turto – negyvenamosios patalpos, esančios Šiltnamių g. 1A, Pagirių sen., Vilniaus r., unik. Nr. 4197-3025-4031:0001, skiriama pakartotinė šio turto vertinimo ekspertizė, pavedant atlikti ekspertizę UAB „Inreal“. Pareiškėjo teigimu, pakartotinė turto vertinimo ekspertizė skirta pagrįstai, tačiau antstolis visiškai nepagrindė ir nemotyvavo, kodėl ekspertizę pavedama atlikti būtent minėtai įmonei. Pasak pareiškėjo, 2012-08-02 UAB „Nada Focus“ aiškiai išreiškė prašymą, kad pakartotinę ekspertizę atliksiančio vertintojo kandidatūra būtų iš anksto suderinta su pareiškėju, tačiau antstolis nepaisė šio UAB „Nada Focus“ prašymo ir vienašališkai, nederinęs turto vertinimo eksperto kandidatūros su skolininku, pavedė atlikti ekspertizę UAB „Inreal“. Siekiant visiško objektyvumo vertintojų kandidatūra šiuo atveju turėjo būti derinama su vykdymo proceso dalyviais.

4Suinteresuotas asmuo antstolis Robertas Vasiliauskas 2012-08-27 patvarkymu atsisakė nušalinti ekspertą. Antstolis nurodė, kad jo kontoroje vykdoma Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-10-22 nutartis Nr. 1-977V/2010 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Nada Focus“ išieškotojo AB „Swedbank“ naudai priverstinai parduodant įkeistą turtą iš varžytynių, taip pat kiti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš nurodyto skolininko kitų išieškotojų naudai. Vykdant išieškojimą areštuotas skolininkui priklausantis įkeistas turtas bei antstolio pavedimu atlikta ekspertizė areštuoto turto rinkos vertei nustatyti, kurią atliko UAB „Centro kubas - Nekilnojamasis turtas“. Skolininkui nesutikus su nustatyta turto rinkos verte, 2012-08-10 antstolio patvarkymu Nr. 0179/11/00919-EA buvo paskirta pakartotinė ekspertizė aukščiau nurodyto turto rinkos vertei nustatyti, kurią pavesta atlikti turto vertintojui UAB „Inreal“. 2012-08-24 antstolio kontoroje buvo gautas skolininko UAB „Nada Focus“ pareiškimas dėl turto vertintojo nušalinimo, kuriuo prašo nušalinti turto vertintoją UAB „Inreal“ motyvuojant tuo, kad turto vertintojo kandidatūra nebuvo suderinta su skolininku. Antstolio teigimu, teisės aktai nenumato antstolio pareigos ekspertizę atliksiančio turto vertintojo kandidatūrą derinti su skolininku. Paskirtas turto vertintojas UAB „Inreal“ plačiai žinomas, jo patikimumas abejonių nekelia. Skolininkas pateiktame prašyme nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, kurios leistų suabejoti paskirto eksperto nešališkumu. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad paskirtas ekspertas buvo vienašališkai parinktas antstolio nesudaro įstatyme numatyto pagrindo nušalinti ekspertą, todėl nušalinti ekspertą nėra pagrindo.

5Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi pareiškimą dėl eksperto nušalinimo atmetė. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad teisės aktai nenumato antstolio pareigos ekspertizę atliksiančio turto vertintojo kandidatūrą derinti su skolininku. Pareiškėjas UAB „Nada Focus“, teigdamas, kad antstolio vienašališkai parinkto turto vertintojo UAB „Inreal“ atlikta ekspertizė gali kelti abejonių dėl jos išvadų objektyvumo, šių teiginių nepagrindė, jie yra deklaratyvūs. Teismas nurodė, jog turto vertintojas UAB „Inreal“ yra plačiai žinomas profesionalus turto vertinimo ekspertas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų argumentų dėl to, kad UAB „Inreal“ savo profesinėje srityje elgtųsi nesąžiningai arba, kad atliktos ekspertizės išvados galėtų kelti abejonių jų objektyvumu. Teismas padarė išvadą, kad antstolis teisėtai pavedė atlikti turto vertinimą turto vertintojui UAB „Inreal“, nepažeisdamas teisės aktuose keliamų reikalavimų. Be to, teismas nenustatė jokių objektyvių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad minėtas turto vertintojas būtų šališkas ar egzistuotų CPK 65 str. numatyti nušalinimo pagrindai, todėl pareiškėjo UAB „Inreal“ pareiškimą dėl eksperto nušalinimo atmetė kaip nepagrįstą.

6Pareiškėjas UAB „Nada Focus atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti, nušalinti turto vertinimo įmonę UAB „Inreal“, įpareigoti antstolį suderinti su skolininku turto vertintojo kandidatūrą arba pavesti atlikti turto vertinimo ekspertizę skolininko pasiūlytam vertintojui UAB „Vestus“.

7Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolis buvo žodžiu pažadėjęs skolininkui, jog suderins su skolininku turto vertintojo kandidatūrą, tačiau to nepadarė, paskyrė turto vertintojo kandidatūrą, tačiau to nepadarė, paskyrė turto vertintoją vienašališkai, nepaisydamas raštiško išankstinio skolininko prašymo suderinti su juo turto vertintojo kandidatūrą.

8Nurodo, kad nors CPK 681 str. nėra įtvirtinta antstolio pareiga derinti turto vertintojo asmenį su skolininku, tačiau sistemiškai aiškinant CPK normas, atsižvelgiant į skolininko išreikštą pageidavimą, antstolis turėjo pasidomėti skolininko pozicija, nes procesinės teisės normos reikalauja atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko nuomones.

9Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad jis visiškai neprieštarauja pačiam ekspertizės atlikimui, taip pat nekelia klausimo dėl turto vertintojo kompetencijos, tačiau vertinimo objektyvumu jį verčia abejoti netinkamas antstolio elgesys vykdymo proceso metu – neatsižvelgimas į skolininko nuomonę.

10Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Property Development Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad skolininko argumentai nepagrįsti. Skolininkas netinkamai aiškina CPK 634 ir 681 str. nuostatas, kuriose nėra nurodyta, kad antstolis privalo suderinti eksperto kandidatūrą su skolininku. Eksperto kandidatūros derinimas akivaizdžiai prieštarautų bendriesiems vykdymo proceso principams ir siekiamiems tikslams. Antstolis vykdymo procese yra nešališkas asmuo, kuriam valstybė yra pavedusi atitinkamas funkcijas, todėl derinant eksperto kandidatūrą, varžytynės praktiškai negalėtų įvykti arba turtas būtų parduodamas už pernelyg aukštą kainą.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja apeliacinius (atskiruosius) skundus dėl apylinkių teismų, kaip pirmosios instancijos teismų, priimtų procesinių sprendimų (nutarčių), kurie skundžiami apeliacine tvarka (CPK 301 str. 3 d.).Civilinio proceso kodekso 334 str. 1 d. numatyti atvejai, kuomet pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. To paties straipsnio 3 d. numatyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą.

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Nada Focus“ padavė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas pareiškimas dėl eksperto nušalinimo. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškimą po to, kai antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškimą dėl eksperto nušalinimo. Pagal Civilinio proceso kodekso 682 str. 1 d. antstoliui patvarkymu paskyrus ekspertą turto vertei nustatyti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, CPK 598 str. nustatyta tvarka gali pareikšti nušalinimą ekspertui. CPK 598 str. 3 d. numatyta, kad ekspertui pareikštą nušalinimo klausimą išsprendžia antstolis savo patvarkymu. Jeigu antstolis su ekspertui pareikštu nušalinimu nesutinka, jis šių asmenų nušalinimo klausimą nedelsdamas perduoda spręsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 598 str. 5 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutarties dėl eksperto nušalinimo. Be to, tokia teismo nutartis, kuria atmestas pareiškimas dėl eksperto nušalinimo neužkerta kelio tolimesnei vykdomosios bylos eigai, kadangi pareiškėjas, nesutikdamas su eksperto atliktu turto vertinimu, turi teisę nesutikimo su šia nutartimi argumentus išdėstyti skųsdamas antstolio veiksmus, susijusius su turto pardavimu iš varžytynių, nesutikdamas su antstolio nustatytu turto įkainojimu ir pan.

15Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinis procesas dėl pareiškėjo UAB „Nada Focus“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012-09-07 nutarties nutraukiamas, kadangi skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

16Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Property Development Group“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti 400 Lt išlaidų, turėtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nors pirmosios instancijos teismas klaidingai savo nutartyje nurodė, jog teismo nutartis dėl eksperto nušalinimo skundžiama, ir apeliacinis procesas dėl aukščiau nurodytų motyvų yra nutrauktas, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog suinteresuoto asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas yra tikslinga priteisti iš apelianto, inicijavusio apeliacinį procesą ir dėl ko suinteresuotas asmuo patyrė išlaidų. Šios bylinėjimosi išlaidos visa apimtimi priteistinos iš apelianto šio suinteresuoto asmens naudai, kadangi toks dydis atitinka CPK 98 str. 2 d. nustatytus kriterijus bei neprieštarauja Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 įsakymu nustatytoms rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (CPK 93 str.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje, nagrinėjamoje ypatingosios teisenos tvarka, išieškotojo turėtas išlaidas yra pagrindas priteisti iš skolininko, nes šių asmenų interesai yra priešingi (CPK 443 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

18Apeliacinį procesą dėl pareiškėjo UAB „Nada Focus“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutarties nutraukti.

19Priteisti iš UAB „Nada Focus“, j.a.k. 121483941, 400 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Property Development Group“, j.a.k. 300070539, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Nada Focus“... 3. Pareiškėjas UAB „Nada Focus“ pateikė pareiškimą dėl turto vertintojo... 4. Suinteresuotas asmuo antstolis Robertas Vasiliauskas 2012-08-27 patvarkymu... 5. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas UAB „Nada Focus atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo... 7. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad... 8. Nurodo, kad nors CPK 681 str. nėra įtvirtinta antstolio pareiga derinti turto... 9. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad jis visiškai neprieštarauja pačiam... 10. Suinteresuotas asmuo išieškotojas UAB „Property Development Group“... 11. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 12. Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja apeliacinius... 13. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Nada Focus“ padavė atskirąjį... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesinis įstatymas nenumato... 15. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinis procesas dėl pareiškėjo UAB... 16. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Property Development Group“... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 18. Apeliacinį procesą dėl pareiškėjo UAB „Nada Focus“ atskirojo skundo... 19. Priteisti iš UAB „Nada Focus“, j.a.k. 121483941, 400 Lt bylinėjimosi...