Byla II-7-404/2012
Dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Gedeikis, sekretoriaujant Vilijai Budrikienei, dalyvaujant pareiškėjui R. G., pareiškėjo atstovei advokatei I. B., skundžiamą nutarimą priėmusio organo atstovams G. N. ir V. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

22012 m. balandžio 18 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresniojo specialisto Saugomų teritorijų specialisto V. R. nutarimu, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 3AM032997, R. G. nubaustas 700 Lt bauda už padarytą teisės pažeidimą pagal ATPK 76 str. 6 d., kad jis, 2012-02-10 būdamas nubaustas 300 Lt bauda pagal ATPK 76 str. 4 d., toliau vykdė G. J. priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), ( - ) k., Plungės r., neteisėtus kūdros valymo darbus, naikindamas pelkę padidino kūdros plotą iki 26 arų.

3Skundu R. G. prašo panaikinti šį 2012-04-18 Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresniojo specialisto Saugomų teritorijų specialisto V. R. nutarimą, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 3AM032997 ir bylą prieš jį nutraukti, kadangi jam paskirta bauda už teisės pažeidimą, kurio jis nepadarė. Jo įsitikinimu byloje nėra surinkta pakankami jį kaltinančių įrodymų, tinkamai neįvertinta pirminė medžiaga priimant nutarimą dėl nuobaudos paskyrimo.

4Teismo posėdyje pareiškėjas R. G. ir jo atstovė advokatė I. B. palaikė skundą ir pašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais. Atstovė papildomai nurodė skundo tenkinimo argumentus, kad R. G. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio, paskiriant nuobaudą buvo remtasi tik administracinio teisės pažeidimo protokolu, kuris yra ydingas lyginant su ATPK 260 str. numatytais protokolo turiniui keliamais reikalavimais, nesurinkta ATPK 256 str. nustatyta tvarka įformintų įrodymų.

5Skundžiamą nutarimą priėmusio organo Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atsiliepimu į skundą prašoma pareiškėjo R. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Skundžiamą nutarimą priėmusio organo atstovai G. N. ir V. R. prašo skundo netenkinti, kadangi pareiškėjui nuobauda paskirta pagrįstai, esant pakankamai kaltę patvirtinančių įrodymų.

7Pareiškėjo R. G. skundas tenkintinas.

8Pagal ATPK 301 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

9Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo, objektyvumo bei kitais teisės principais. Teisėtumo principas įpareigoją įstatymu įgaliotas institucijas, jų pareigūnus išaiškinti kiekvieną administracinį teisės pažeidimą, jį padariusį asmenį nubausti pagal įstatymą ir nepatraukti atsakomybėn nei vieno nekalto asmens. Objektyvumo principas reikalauja, kad bylą tirianti ir nagrinėjanti institucija (pareigūnas) pilnai, visapusiškai išaiškintų visas bylos aplinkybes, tame tarpe asmenį kaltinančias bei teisinančias, surinktų ir nešališkai įvertintų visus įrodymus. Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, negali būti grindžiamas prielaidomis.

10Pagal ATPK 9 str. nuostatas administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

11Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą tarp kitų reikšmingų bylai aplinkybių turi būti nustatyta asmens kaltė nusižengimo padarymu (ATPK 284 str. 1 d.).

12R. G. 2012-04-03 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad 2012-02-29 nuvykus į G. J. sklypą atlikti apžiūrą ar buvo vykdomi tolimesni neteisėti žemės kasimo darbai, nustatyta, kad iškasta iki 26 a. ir durpės paskleistos 53 a. plote. Nustatyta, kad buvo vykdomi tolimesni darbai po surašyto nutarimo Nr. AM032996. (b.l. 23).

13Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresnysis specialistas Saugomų teritorijų specialistas V. R. 2012-04-18 nutarimu, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 3AM032997, R. G. už protokole nurodyto teisės pažeidimo padarymą, vadovaudamasis ATPK 76 str. 6 d., paskyrė 700 Lt baudą. (b.l. 43-45).

14Atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 6 d. numatyta asmenims, baustiems už valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose esančius gamtos paveldo objektus ir valstybinių parkų ar biosferos rezervatų ir jų ribų planuose ištirtus gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus, už kurį numatyta administracinė atsakomybė - bauda piliečiams nuo 400 Lt iki 1.000 Lt, pareigūnams nuo 800 Lt iki 2.000 Lt.

15Iš šios teisės normos dispozicijos matyti, kad būtinas šio administracinio teisės pažeidimo objektyviosios pusės elementas yra baudžiamos veikos pakartotinumas.

16Iš administracinėje byloje esančios medžiagos matyti, kad G. J. buvo išduotas leidimas dėl kūdros valymo be jokių priedų, nurodyti reikalavimai - vykdant darbus prisilaikyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio didžiausias gylis negali viršyti 3 metrų, iškasto grunto negalima parduoti, kitaip perleisti, išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę, paskleisti žemės sklypo ribose. (b.l. 60).

172012-01-02 pasirašyta rangos sutartis tarp G. J. ir R. G. dėl kūdros valymo darbų. (b.l. 41).

18Atstovai G. N. ir V. R. patvirtino, kad pirmą kartą R. G. nubaudžiant bauda už jo padarytą teisės pažeidimą pagal ATPK 76 str. 4 d., pagrindinis įrodymas dėl išvalytos 15 arų ploto kūdros buvo paties R. G. paaiškinimas raštu (b.l. 35), kadangi iki nuobaudos paskyrimo 2012-02-10 nutarimu (b.l. 14) dėl šalčių ir sniego į įvykio vietą nuvažiuoti nebuvo galimybės.

19Administracinių teisės pažeidimų bylose pareiga įrodinėti kaltę tenka institucijai (pareigūnui), tiriančiai ir nagrinėjančiai administracinio teisės pažeidimo bylą. ATPK 259, 2591, 260, 284, 286 str. nuostatos įstatyme nurodytas institucijas (pareigūnus) įpareigoja visapusiškai, pilnai, objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir traukiamo atsakomybėn asmens kaltę pagrįsti įrodymais.

20Administracinė nuobauda gali būti skiriama tik asmens veikoje nustačius ATPK numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį (ATPK 9, 250 str.).

21Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei nustatyti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai.

22Priimant nutarimą skirti asmeniui administracinę nuobaudą negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės.

23Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis.

24Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu. Pagal ATPK 260 str. 1 d. nuostatas administracinio teisės pažeidimo protokole be kitų jo turiniui keliamų reikalavimų turi būti nurodyta teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. AM031508 (b.l. 23), laikas nenurodytas išvis, išskyrus klaidingą datą lyginat su nurodyta atsiliepime į skundą (b.l. 49), kurios nesukonkretino teisme dalyvavę atstovai G. N. ir V. R., paaiškindami abstrakčiai - padaryta klaida, nenurodyta pažeidimo padarymo vieta, nedetalizuota pažeidimo padarymo esmė – kas ir kokiais neteisėtais veiksmais jį padarė.

25Savo skunde ir duodamas paaiškinimus teisme R. G. nurodė, kad kūdros valymo darbai buvo atlikti vėliausiai iki 2012-01-28, po to užšalo ekskavatorius.

26Priimant 2012-04-18 nutarimą (b.l. 43) nebuvo remtasi jokiais rašytiniais įrodymais, kad po 2012-02-10 neteisėtus kasimo darbus vykdė R. G.. Nutarime paminėtas 1984 m. topografinis žemėlapis, 1995 m. ortofoto nuotraukos (b.l. 38-40), padaryta išvada, kad R. G. atliko neteisėtus kūdros kasimo darbus. Nėra jokių išsamių duomenų kada ir kokiu prietaisu buvo padaryta prūdų kasimo schema (b.l. 29).

27Ištyrus bylos medžiagą ir atsižvelgiant į tai, kad administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjusi institucija privalėjo išsiaiškinti ir nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes bei surinkti pakankamai neginčijamų įrodymų, kurie patvirtintų R. G. kaltę dėl jam pareikšto administracinio kaltinimo ir nekeltų abejonių dėl nepagrįsto nubaudimo, vadovaujantis taikomu principu, jog visos abejonės vertinamos atsakomybėn traukiamo asmens naudai, darytina išvada, kad bylos medžiaga nėra pakankama konstatuoti, kad R. G. padarė skundžiamą teisės pažeidimą, todėl 2012 m. balandžio 18 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresniojo specialisto Saugomų teritorijų specialisto V. R. nutarimas, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 3AM032997, kuriuo R. G. nubaustas 700 Lt bauda, panaikinamas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302 str. 1 d. 2 p., 250 str. 1 p., teismas

Nutarė

29pareiškėjo R. G. skundą tenkinti.

30Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresniojo specialisto Saugomų teritorijų specialisto V. R. 2012 m. balandžio 18 d. nutarimą, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 3AM032997, kuriuo R. G. nubaustas 700 Lt bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 6 d., padarymą, panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą R. G. atžvilgiu nutraukti.

31Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus... 2. 2012 m. balandžio 18 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresniojo... 3. Skundu R. G. prašo panaikinti šį 2012-04-18 Žemaitijos nacionalinio parko... 4. Teismo posėdyje pareiškėjas R. G. ir jo atstovė advokatė I. B. palaikė... 5. Skundžiamą nutarimą priėmusio organo Žemaitijos nacionalinio parko... 6. Skundžiamą nutarimą priėmusio organo atstovai G. N. ir V. R. prašo skundo... 7. Pareiškėjo R. G. skundas tenkintinas.... 8. Pagal ATPK 301 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl... 9. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo,... 10. Pagal ATPK 9 str. nuostatas administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu)... 11. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą tarp kitų reikšmingų... 12. R. G. 2012-04-03 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl... 13. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresnysis specialistas Saugomų... 14. Atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos ATPK 76 str. 6 d. numatyta asmenims,... 15. Iš šios teisės normos dispozicijos matyti, kad būtinas šio administracinio... 16. Iš administracinėje byloje esančios medžiagos matyti, kad G. J. buvo... 17. 2012-01-02 pasirašyta rangos sutartis tarp G. J. ir R. G. dėl kūdros valymo... 18. Atstovai G. N. ir V. R. patvirtino, kad pirmą kartą R. G. nubaudžiant bauda... 19. Administracinių teisės pažeidimų bylose pareiga įrodinėti kaltę tenka... 20. Administracinė nuobauda gali būti skiriama tik asmens veikoje nustačius ATPK... 21. Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei... 22. Priimant nutarimą skirti asmeniui administracinę nuobaudą negali kilti... 23. Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai... 24. Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas,... 25. Savo skunde ir duodamas paaiškinimus teisme R. G. nurodė, kad kūdros valymo... 26. Priimant 2012-04-18 nutarimą (b.l. 43) nebuvo remtasi jokiais rašytiniais... 27. Ištyrus bylos medžiagą ir atsižvelgiant į tai, kad administracinio teisės... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 302 str. 1 d. 2 p., 250 str. 1 p.,... 29. pareiškėjo R. G. skundą tenkinti.... 30. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos vyresniojo specialisto Saugomų... 31. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...