Byla 2-2336-424/2013
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,

2sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB DNB banko ieškinį atsakovui L. S. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 28012,32 LT skolą, kurią sudaro pradelstas negrąžintas vartojimo kreditas, 7661,68 LT palūkanas, 5194,13 LT delspinigius, 15 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už 28012,32 LT skolą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui pranešta įstatymo nustatyta tvarka, 2013-12-09 gautas ieškovės prašymas nagrinėti bylą ieškovės atstovui nedalyvaujant.

6Ieškovė nurodė, kad

7šalys 2009-07-07 sudarė Susitarimą Nr. ( - ) dėl 2008-09-19 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) specialiosios dalies sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas), pagal kurį ieškovė suteikė atsakovui 28012,32 LT vartojimo kreditą, kuris turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi kreditu kiekvieną mėnesį pagal Įmokų mokėjimų grafiką ir nustatant galutinį jo sugrąžinimo terminą – 2014-03-31. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdo nuo 2009-09-30. Ieškovė 2011-02-22 raštu įspėjo atsakovą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir Susitarimo nutraukimo, o atsakovui nereaguojant 2011-03-17 Susitarimą nutraukė.

8Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka, atsakovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos.

9Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

102008-09-19 šalys sudarė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), o 2009-07-07 - Susitarimą Nr. ( - ) dėl 2008-09-19 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) specialiosios dalies sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas), pagal kurį ieškovė suteikė atsakovui 28012,32 LT vartojimo kreditą. Atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti dalimis pagal Įmokų mokėjimų grafiką kartu mokant 15 proc. dydžio palūkanas už naudojimąsi kreditu kiekvieną mėnesį ir nustatant galutinį jo sugrąžinimo terminą – 2014-03-31. Remiantis Sutarties 32 p. ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį esant Sutarties nutraukimo pagrindams pagal Sutarties 35 p. ir Susitarimo 3.2 p.. Ieškovė 2011-02-22 raštu atsakovą įspėjo ir jam toliau nevykdant savo įsipareigojimų 2011-03-17 Sutartį vienašališkai nutraukė.

11Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas tinkamai nevykdė Susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, tai yra nemokėjo kredito grąžinimo įmokų bei palūkanų Įmokų mokėjimų grafike nustatytomis dalimis ir terminais, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 28012,32 LT skolą, kurią sudaro pradelstas negrąžintas vartojimo kreditas, ir 7661,68 LT palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

13CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs, kad teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (savo iniciatyva, pagal pareigą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

15Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės.

16Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

17Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

18Pagal Sutarties 27 p. atsakovas įsipareigoja už kiekvieną pradelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną mokėti ieškovei 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro net 29,2 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ši Sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

192011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Sutartis sudaryta dar iki šio įstatymo įsigaliojimo, todėl šis įstatymas atgręžtine tvarka nėra taikomas. Kita vertus, teismas, atsižvelgdamas į Sutarties dalyką, į minėtu įstatymu nustatytą delspinigių dydį, kaip į orientacinį, konstatuoja, kad 0,05 procento delspinigių dydis atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

20Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovės dėl atsakovų neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovės galimai patirtus nuostolius.

21Atsakovui pagal Sutartį už laikotarpį nuo 2012-12-28 iki 2013-06-28 priskaičiuoti 0,08 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 5194,13 LT sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, priteistini delspinigiai sudaro 3246,33 LT sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistini 3246,33 LT delspinigiai.

22CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų nei numato įstatymas. Šalys Sutartimi susitarė, kad atsakovai mokės 15 proc. dydžio metines palūkanas nuo pradelsto grąžinti kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 15 procentų dydžio metines palūkanas nuo 28012,32 LT skolos, kurią sudaro pradelstas negrąžintas vartojimo kreditas, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

23Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, kuri šiuo atveju yra 95,23 proc., todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 2895,99 LT bylinėjimosi išlaidos: 1167,57 LT žyminio mokesčio ir 1728,42 LT išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 79 str., 87 str., 93 str. 2 d., 259 str., 268 str., 270 str., 279 str. teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies:

26Pripažinti negaliojančiu AB DNB banko (buv. vav. AB DnB Nord bankas) L. S. 2008-09-19 sudarytos Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) Bendrosios dalies 27 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas, kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

27Priteisti iš L. S. 28012,32 LT skolą, kurią sudaro pradelstas negrąžintas vartojimo kreditas, 7661,68 LT palūkanas, 3246,33 LT delspinigius, 15 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 28012,32 LT skolą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-09-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2895,99 LT bylinėjimosi išlaidas AB DNB bankui.

28Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

29Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB DNB... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 28012,32 LT skolą, kurią sudaro... 5. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 6. Ieškovė nurodė, kad... 7. šalys 2009-07-07 sudarė Susitarimą Nr. ( - ) dėl 2008-09-19 Kreditavimo... 8. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 9. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 10. 2008-09-19 šalys sudarė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis),... 11. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas tinkamai nevykdė Susitarimu... 13. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 15. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 16. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 17. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, jos prigimtį, konstatuoja, jog... 18. Pagal Sutarties 27 p. atsakovas įsipareigoja už kiekvieną pradelstą... 19. 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito... 20. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją. Jeigu netesybos (bauda,... 21. Atsakovui pagal Sutartį už laikotarpį nuo 2012-12-28 iki 2013-06-28... 22. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 23. Remiantis CPK 93 str. 2 d. bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 79 str., 87 str., 93 str. 2 d.,... 25. ieškinį patenkinti iš dalies:... 26. Pripažinti negaliojančiu AB DNB banko (buv. vav. AB DnB Nord bankas) L. S.... 27. Priteisti iš L. S. 28012,32 LT skolą, kurią sudaro pradelstas negrąžintas... 28. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...