Byla e2A-1567-273/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bačkonys“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. gegužės 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-135-548/2018 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bačkonys“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ patikslintu ieškiniu prašė iš atsakovės UAB „Bačkonys“ priteisti 664,08 Eur skolą už elektros energiją, 12,35 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminį mokestį.

82.

9Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovė 2000 m. vasario 22 d. sudarė Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį, kurios pagrindu atsakovei buvo tiekiama elektros energija adresu ( - ) Elektros tiekimo – vartojimo sutarties 5.2 punkte buvo įtvirtinta vartotojo (atsakovės) pareiga užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis, užpildyti pateiktos formos elektros apskaitos prietaisų rodmenų pažymą ir apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą. Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutarties 8 punkte numatyta, kad kai apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, tai pagal Tiekėjo patvirtintą metodiką ir suderinus duomenis elektros nuostolių skaičiavimui, Vartotojui papildomai apskaičiuojami nesutampančios dalies elektros nuostoliai, kuriuos jis apmoka kartu su atsiskaitymu už suvartotą elektros energiją. Nuo 2012 m. vasario 1 d. atsakovė sudarė Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, todėl ieškovė parengė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, kuri su lydraščiu buvo išsiųsta atsakovei, prašant grąžinti pasirašytą egzempliorių. Nors atsakovė pasirašyto sutarties egzemplioriaus negrąžino, tačiau konkliudentiniais veiksmais patvirtino sutartinius santykius – ieškovė teikia atsakovei elektros energijos persiuntimo paslaugą, o atsakovė priima ieškovės išrašomas sąskaitas, apmoka už paslaugas. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties 10.2 punkte numatyta, kad Klientas (atsakovė) įsipareigoja sumokėti už suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į tinklą perduotą) elektrą, taip pat už paslaugas, 15 punkte numatyta, jog tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, Klientui papildomai skaičiuojamos nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos. Laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. atsakovė nepriskaičiavo technologinių sąnaudų už objekte ( - ) suvartotą elektros energiją. Dėl šios priežasties ieškovė priskaičiavo objekto technologines sąnaudas ir atsakovei pateikė kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 016974 1 289,46 Eur sumai. Technologinės sąnaudos apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. (laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. – 740 kWhx 0,108546670 tarifas = 80,32 Eur; laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 8880 kWh x 0,102273518 tarifas = 908,19 Eur; laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. – 740 kWh x0,096960000 tarifas = 71,75 Eur; viso be PVM – 1060,26 Eur, su PVM – 1282,92 Eur). Technologinės sąnaudos, priskaičiuotas pagal kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 016974, buvo perskaičiuotos už tą patį laikotarpį, tačiau tik vienam galios transformatoriui (T-1) ir vienai linijai, kadangi tiek iš pokalbio su klientu, tiek vėliau iš tinklo tarnybos duomenų patikslinimo paaiškėjo, kad minėtu laikotarpiu veikė tik vienas galios transformatorius (T-1). 2015 m. birželio 30 d. išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 047241 pagal naujai perbraižytą nuosavybės ribų aktą patikslintos technologinės sąnaudos. Peržiūrėjus objekto parametrus, nustatyta, kad atsakovei buvo taikomas tarifas „vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų“, o turėjo būti taikomas tarifas „vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų“. Todėl laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. buvo atliktas perskaičiavimas ir 2015 m. kovo 6 d. išrašyta kreditinė PVM sąskaita-faktūra Nr. 011733. 2015 m. kovo 6 d. išrašius kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 011733, perskaičiuoti ir delspinigiai – už 2015 sausio mėn. priskaičiuoti 1,21 Eur delspinigiai. Išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. RSL 000363. Be to, 2015 m. vasario 26 d. gautas atsakovės prašymas patikrinti elektros skaitiklį Nr. 524234. AB „Vilniaus metrologijos centras“ atliktas skaitiklio Nr. 524234 veikimo patikrinimas, nustatytos aktyviosios elektros energijos skaičiavimo metrologinės paklaidos, patikrinti kaupiamojo registro skaičiavimai. Bandymų metu nustatyta, kad skaitiklio metrologinės paklaidos neviršija leistinų paklaidų, nurodytų bandymų metode BPM8871101-14:2013, jog duomenų kaupimo registras veikia teisingai. 2015 m. vasario 27 d. buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra Nr. PSL 011042 už vasario mėnesį persiųstą elektrą 236,12 Eur sumai. Kadangi elektros skaitikliui Nr. 524234 buvo atliekama ekspertizė, jo duomenys nebuvo įtraukti į PVM sąskaitą- faktūrą Nr. PSL 01104. Pateikus išvadą, jog skaitiklis yra geras, 2015 m. kovo 31 d. buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 016757 77,00 Eur sumai. Šioje sąskaitoje apskaityta per skaitiklį Nr. 524234 vasario mėnesį persiųsta elektros energija.

103.

11Atsakovė UAB „Bačkonys“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė ieškinį atmesti ir priteisti atsakovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad pagal šalių 2000 m. vasario 22 d. sudarytą Elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį, tarp šalių egzistuoja sutartiniai teisiniai santykiai dėl elektros tiekimo ir vartojimo (elektros energijos pirkimo – pardavimo). Minėtuose teisiniuose santykiuose atsakovė yra vartotoja, o ieškovė – visuomeninis tiekėjas. Šalių teisinius santykius reglamentuoja CK 6.383-6.391 straipsniai, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas ir šių specialiųjų teisės aktų įgyvendinimo tvarką nustatantys poįstatyminiai teisės aktai, taip pat galiojanti tarp bylos šalių sudaryta sutartis. Šalys 2012 m. vasario 1 d. konkliudentiniais veiksmais sudarė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, kurios 48 punktas nustato, jog: „Įsigaliojus šiai Sutarčiai netenka galios visos ankstesnės sutartys, pasirašytos tarp LESTO ir Kliento dėl elektros energijos persiuntimo sutartyje numatytiems objektams“. Šalių santykiams yra aktuali tik 2012 m. vasario 1 d. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis ir tiek, kiek šios sutarties nuostatos neprieštarauja specialiajam imperatyviajam teisiniam reguliavimui, atsižvelgiant į tai, kad šalių santykių teisinį pagrindą sudaro visuomeninio tiekėjo ir vartotojo teisiniai santykiai. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei už suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į LESTO tinklą perduotą) energiją; už paslaugas, susijusias su elektros persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu. Paslaugų, susijusių su elektros persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu, ieškovė atsakovei niekuomet neteikė ir dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Jokių kitų „paslaugų“ teikimo ir apmokėjimo pareigos sutartis nenumato. Tai reiškia, kad ieškovė gali reikalauti iš atsakovės mokėti tik už „suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į LESTO tinklą perduotą) energiją“. Už aukščiau išvardintas paslaugas atsakovė visuomet laiku ir tinkamai atsiskaitė, dėl šio fakto ginčo byloje taip pat nėra. Ieškovė atsakovės tariamą įsiskolinimą kildina iš nepriskaičiuotų technologinių sąnaudų. Ieškovė negali reikalauti iš atsakovės technologinių sąnaudų apmokėjimo, nes technologinių sąnaudų priskaičiavimo ir apmokėjimo nenustato nei CK 6.383-6.391 straipsniai, nei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, nei šių specialiųjų teisės aktų įgyvendinimo tvarką nustatantys poįstatyminiai teisės aktai. Atsakovė laiko ieškovės reikalavimą nepagrįstu ir neteisėtu. Nurodė, kad ieškovė, išrašydama kreditines PVM sąskaitas-faktūras ir neteisėtai reikalaudama iš atsakovės šias sąskaitas apmokėti, pažeidė Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių imperatyviąsias nuostatas. Ieškovės minima „priskaičiuota“ PVM sąskaita-faktūra Nr. 016974 buvo išrašyta 2015 m. kovo 31 d., o „priskaičiuota ir perskaičiuota“ PVM sąskaita-faktūra Nr. 047241 (661,35 Eur sumai) buvo išrašyta 2015 m. birželio 30 d. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 1301 punkte numatyta, kad dėl operatoriaus ir (ar) tiekėjo kaltės vykdant teisės aktuose įtvirtintus licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos įpareigojimus susidariusi vartotojo skola už suvartotą elektros energiją iš vartotojo gali būti išieškoma ne daugiau kaip už du mėnesius, ėjusius prieš einamąjį mėnesį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų) už visą klaidingai skaičiuoto mokesčio už suvartotą elektros energiją laikotarpį. Permoka už suvartotą elektros energiją vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Ieškovei netinkamai taikius tarifus, 2015 m. kovo 6 d. išrašyta kreditine PVM sąskaita-faktūra Nr. 011733 atlikti perskaičiavimai. Atsakovės nuomone, jog jeigu ir būtų reikalingas elektros energijos tiekimo perskaičiavimas, su kuo atsakovė kategoriškai nesutinka, tariama atsakovės skola atsirastų išskirtinai dėl ieškovės kaltės, tačiau ieškovė neturi jokios subjektinės teisės reikalauti iš atsakovės apmokėti tariamą skolą už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. gegužės 11 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei iš atsakovės 617,05 Eur skolą, 3,64 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. vasario 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,80 Eur žyminio mokesčio; kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmetė; priteisė valstybei iš ieškovės 0,44 Eur, o iš atsakovės 5 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

165.

17Teismas nustatė, kad AB „Lietuvos energija“ (dabar – AB „Energijos skirstymo operatorius“) ir atsakovė UAB „Bačkonys“ 2000 m. vasario 22 d. sudarė Elektros tiekimo – vartojimo sutartį Nr. 9371, kurios pagrindu atsakovei buvo tiekiama elektros energija ( - ) Elektros tiekimo – vartojimo sutarties 5.2 punkte įtvirtinta vartotojo (atsakovės) pareiga užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis, užpildyti pateiktos formos elektros apskaitos prietaisų rodmenų pažymą ir apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą. Elektros tiekimo – vartojimo sutarties 8 punkte numatyta, kad kai apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, tai pagal tiekėjo patvirtintą metodiką ir suderinus duomenis elektros nuostolių skaičiavimui, vartotojui papildomai apskaičiuojami nesutampančios dalies elektros nuostoliai, kuriuos jis apmoka kartu su atsiskaitymu už suvartotą elektros energiją. 2007 m. kovo 29 d. elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktu Nr. 56-7-119 nustatyta elektros tinklų nuosavybės riba ant 10 kV išeinančių kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių: ieškovės nuosavybė – 10 kV kabelinė linija iki kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių, atsakovės nuosavybė lieka TR M-129 su 10 ir 0,4 kV skirstykla, ir visi el. įrengimai sumontuoti objekte. AB „Lesto“ (dabar – AB „Energijos skirstymo operatorius“) 2012 m. vasario 1 d. parengė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį Nr. 430064-51240/120011. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties 10.2 punkte numatyta, kad klientas (atsakovė) įsipareigoja sumokėti už suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į tinklą perduotą) elektrą, taip pat už paslaugas, 15 punkte numatyta, jog tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, klientui papildomai skaičiuojamos nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 punkte numatyti 0,03 proc. dydžio delspinigiai. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties 1 priedu nustatytas kliento pasirinktas elektros energijos tarifas – elektros energijos persiuntimo 1 planas III grupės vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktu Nr. 47240-12-1010, sudarytu 2012 m. lapkričio 8 d., nustatyta elektros tinklų nuosavybės riba – ant 10 kV išeinančių kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.1 punktas), ieškovės nuosavybė – 10 kV kabelinė linija iki kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.2 punktas), atsakovės nuosavybė – transformatorinė pastotė su 10 ir 0,4 kV skirstykla ir visi elektros įrengimai sumontuoti objekte (4.3 punktas). Pagal Elektros tinklų nuosavybės ribų akto 6 punktą tuščios eigos nuostoliai transformatoriuose (dPtj) yra 3,7 kW. Ieškovė už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsakovei išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovė apmokėdavo. 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovė už teiktą elektros energijos persiuntimo paslaugą atsakovei išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PSJ 103413 120,66 Eur sumai, atsakovė sąskaitą apmokėjo 2014 m. sausio 14 d.; 2014 m. gruodžio 31 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSK 063512 151,01 Eur sumai, atsakovė sąskaitą apmokėjo 2015 m. vasario 20 d.; 2015 m. sausio 30 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSL 004472 136,13 Eur sumai, atsakovė sąskaitą apmokėjo 2015 m. vasario 20 d. Ieškovė 2015 m. vasario 27 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PSL 011042 234,91 Eur sumai, sąskaita taip pat priskaičiuoti 1,21 Eur delspinigiai. Ieškovei peržiūrėjus atsakovės objekto parametrus, nustatyta, kad atsakovei taikytas neteisingas tarifas – turėjo būti taikytas tarifas „vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų“, tačiau buvo taikytas tarifas „vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų“. Tuo remiantis 2015 m. kovo 6 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 011733 perskaičiuotos už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr.: PSJ 103413, PSK 007611, PSK 013601, PSK 056084, PSL 011042, RSK 011844, RSK 016768, RSK 021734, RSK 026696, RSK 032524, RSK 036530, RSK 049724, RSK 054562, RSK 063512, RSL 004472, viso priskaičiuota - 382,51 Eur (316,13 Eur už teiktas elektros energijos persiuntimo paslaugas ir 66,38 Eur PVM), t. y. suskaičiuota, kad atsakovei taikant netinkamą elektros energijos persiuntimo tarifą, atsakovė ieškovei permokėjo 382,51 Eur. Teismas nustatė, kad 2015 m. kovo 6 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 011733 perskaičiavus išrašytas sąskaitas ir nustačius atsakovės permoką, minėta permoka padengta ieškovės atsakovei 2015 m. vasario 27 d. išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 011042. Padengus minėtą PVM sąskaitą-faktūrą, atsakovė liko permokėjusi ieškovei 147,60 Eur sumą. Ieškovė atsakovei 2015 m. kovo 31 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PSL 016759 251,79 Eur sumai, kurios dalis padengta atsakovės likusia 147,60 Eur permoka, likusi neapmokėta PVM sąskaitos-faktūros dalis – 105,40 Eur (104,19 Eur priskaičiuota suma ir 1,21 Eur delspinigių). Ieškovė atsakovei 2015 m. kovo 31 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PSL 016757 77,00 Eur sumai. Ieškovė nurodė, jog šioje sąskaitoje apskaityta per skaitiklį Nr. 524234 vasario mėn. persiųsta elektros energija. Minėta 77,00 Eur suma į 2015 m. vasario 27 d. išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PSL 011042 neįtraukta, kadangi skaitikliui Nr. 524234 buvo atliekama patikra, todėl nustačius, kad skaitiklio metrologinės charakteristikos atitinka visus reikalavimus, išrašyta papildoma sąskaita už vasario mėn. suteiktas, tačiau į vasario mėn. sąskaitą neįtrauktas teiktas paslaugas. Atliktą skaitiklio Nr. 524234 patikrą patvirtina byloje esančios 2015 m. vasario 26 d. ekspertizės akto Nr. 246, atsakovės 2015 m. vasario 26 d. prašymo dėl paslaugos suteikimo – elektros skaitiklio EPQM 331.01 534 Nr. 524234 patikrinimo bei 2015 m. vasario 26 d, bandymų protokolo Nr. 246 kopijos. 2015 m. kovo 6 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 011733 perskaičiavus ankstesnes PVM sąskaitas-faktūras, 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PTL 000363 perskaičiuoti ir atimti 2015 m. vasario 27 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 011042 priskaičiuoti 1,21 Eur delspinigiai. Atsakovei laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. nepriskaičiavus technologinių sąnaudų už objekte adresu ( - ) persiųstą elektros energiją, ieškovė 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 016974 priskaičiavo atsakovei priklausančio objekto technologines sąnaudas 1289,46 Eur sumai. Ieškovė 2015 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 50220-2072, 2015 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 50220-2421, 2015 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 50220-2590 ir 2015 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 50220-6557 informavo atsakovę kaip ir kodėl atsakovei priskaičiuotos technologinės sąnaudos. Technologinės sąnaudos apskaičiuotos taip: pagal objekto, esančio ( - ) , nuosavybės ribų akto 6 punktą tuščios eigos nuostoliai transformatoriuose (dPtj) yra 3,7 kW, skaičiuojant tuščios eigos energijos nuostolius transformatoriuje, tuščios eigos nuostoliai transformatoriuje (3,7 kW) dauginami iš 200 (200 - vidutinis įrenginių darbo valandų skaičius per mėnesį), gaunama 740 kWh per mėnesį. Minėta suma dauginta iš atsakovei taikyto tarifo ir gautos minėtu laikotarpiu susidariusios technologinės sąnaudos – laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. – 80,32 Eur; laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 908,19 Eur; laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. – 71,75 Eur, viso suma be PVM – 1060,26 Eur, suma su PVM – 1282,92 Eur (sumos nurodytos 2015 m. balandžio 29 d. rašte Nr. 50220-2590). Ieškovei priskaičiavus atsakovei 1289,46 Eur (suma nurodyta sąskaitų lentelėje) technologines sąnaudas, atsakovė liko skolinga ieškovei 1470,62 Eur. Atsakovė 2015 m. balandžio 15 d. pavedimu sumokėjo ieškovei 132,87 Eur ir liko skolinga ieškovei 1337,78 Eur. Ieškovė atsakovei 2015 m. balandžio 30 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSL 027622 274,01 Eur sumai, atsakovė ieškovei viso liko skolinga 1611,79 Eur. Atsakovė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSL 027622 apmokėjo 2015 m. gegužės 14 d. ir liko ieškovei skolinga 1337,78 Eur. Ieškovė atsakovei 2015 m. gegužės 29 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSL 038022 319,39 Eur sumai, atsakovė ieškovei viso liko skolinga 1657,17 Eur. Atsakovė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSL 038022 apmokėjo 2015 m. birželio 25 d. ir liko ieškovei skolinga 1337,78 Eur. Ieškovė atsakovei 2015 m. birželio 30 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. RSL 047240 472,03 Eur sumai, atsakovė ieškovei viso liko skolinga 1809,81 Eur. Atsakovė ieškovei 2015 m. liepos 15 d. pavedimu sumokėjo 472,03 Eur. Ieškovei nustačius, kad laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d., už kurį atsakovei 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita-faktūra priskaičiuotos 1289,46 Eur technologinės sąnaudos, veikė tik vienas galios transformatorius T-1, 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 047241 patikslintos technologinės sąnaudos, t. y. iš atsakovės skolos atimta 661,35 Eur suma. Ieškovei iš atsakovės skolos atėmus 661,35 Eur perskaičiuotas technologines sąnaudas, atsakovė ieškovei liko skolinga 676,43 Eur skolos (664,08 Eur skolos ir 12,35 Eur delspinigių).

186.

19Dėl pareigos mokėti technologines sąnaudas. Teismas nurodė, kad pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 106 punktą, kad jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros apskaitos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos operatoriaus tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal operatoriaus patvirtintą metodiką. Už šias sąnaudas ir sąnaudoms tenkančios elektros energijos persiuntimo paslaugą galiojančiomis kainomis apmoka nesutampančios tinklo dalies savininkas. Atsakovė 2012 m. vasario 1 d. sudarytos Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties Nr. 430064-51240/120011 15 punktu, tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, įsipareigojo papildomai mokėti ieškovei nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudas. Teismo vertinimu faktą, jog elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, įrodo 2012 m. lapkričio 8 d. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 47240-12-1010, kurio 4 punktu nustatyta, kad elektros tinklų nuosavybės riba – ant 10 kV išeinančių kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.1 punktas), ieškovės nuosavybė – 10 kV kabelinė linija iki kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.2 punktas), atsakovės nuosavybė – transformatorinė pastotė su 10 ir 0,4 kV skirstykla ir visi elektros įrengimai sumontuoti objekte (4.3 punktas). Teismas pažymėjo, kad analogiška elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta ir 2007 m. kovo 29 d. Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktu Nr. 56-7-119 bei 2015 m. birželio 10 d. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktu Nr. 15-RA19272.

207.

21Teismas nustatęs, jog objekte, esančiame ( - ), ir priklausančiame atsakovei, elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, taip pat vadovaujantis nustatytu reglamentavimu ir išvadą teikiančios institucijos – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos – išvada, sprendė, kad ieškovė, vadovaudamasi teisės aktų nustatytais reikalavimais bei sudarytos Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties nuostatomis, turėjo teisę atsakovei laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. skaičiuoti technologines sąnaudas, o atsakovė turėjo pareigą apskaičiuotas technologines sąnaudas apmokėti. Teismas atsakovės atstovo teiginius, jog skola atsirado dėl ieškovės kaltės, taip pat tai, jog pagal Taisyklių 1301 punktą perskaičiavimai galimi tik už 2 mėnesių laikotarpį, atmetė kaip nepagrįstus, nes pagal Taisyklių 97 punktą už elektros energijos persiuntimo apmokėjimą yra atsakingas vartotojas, o Taisyklių 1301 punktas taikomas santykiams, kuomet dėl operatoriaus kaltės skola susidaro už suvartotą elektros energiją, kai nagrinėjamu atveju, laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d., ieškovė atsakovei teikė ne elektros energijos tiekimo, o elektros energijos persiuntimo paslaugas.

228.

23Dėl technologinių sąnaudų dydžio. Teismas nurodė, kad pagal Taisyklių 106 punktą nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal operatoriaus patvirtintą metodiką. Teismas įvertinęs ieškovės pateiktus skaičiavimus ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės išvadą, padarė išvadą, kad ieškovė, laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. skaičiuodama technologinius nuostolius, neteisingai apskaičiavo įrenginių darbo valandų skaičių, nes technologinius nuostolius skaičiavo už visą mėnesį, nors turėjo skaičiuoti už 16 dienų laikotarpį, t. y. nuo gruodžio 16 d. iki gruodžio 31 d. Perskaičiavus įrenginių darbo valandų skaičių 16 dienų laikotarpiui, gaunamas 103,23 įrenginių darbo valandų skaičius (16 / 31 x 200). Perskaičiavus laikotarpio nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki gruodžio 31 d. įrenginių darbo valandų skaičių, minėtu laikotarpiu gaunami 381,95 kWh tuščios eigos energijos nuostoliai (103,23 įrenginių darbo valandų skaičius x 3,7 tuščios eigos nuostoliai transformatoriuje). Gautus tuščios eigos energijos nuostolius padauginus iš laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki gruodžio 31 d. atsakovei taikyto 0,108546687 tarifo, minėtu laikotarpiu gaunamos 41,46 Eur be PVM arba 50,17 Eur su PVM technologinės sąnaudos. Laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. technologinių sąnaudų apskaičiavimo netikslumų teismas nenustatė, todėl nurodė, kad patikslinus laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki gruodžio 31 d. apskaičiuotas technologines sąnaudas, laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. susidarė ne 1 289,46 Eur su PVM, o 1 021,40 Eur be PVM arba 1 235,89 Eur su PVM technologinės sąnaudos.

249.

25Dėl skolos dydžio. Teismas nustatęs, kad ieškovė atsakovei netinkamai apskaičiavo technologines sąnaudas, t. y. priskaičiavo didesnes technologines sąnaudas (vietoje 1021,40 Eur be PVM arba 1235,89 Eur su PVM priskaičiavo 1289,46 Eur su PVM), ieškovės prašomą priteisti 664,08 Eur skolą sumažino iki 617,05 Eur.

2610.

27Dėl delspinigių dydžio. Teismas nustatė, kad ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovės 12,35 Eur delspinigių, nenurodė tikslaus laikotarpio ar tikslios sumos, nuo kurios yra apskaičiuoti prašomi priteisti delspinigiai. Teismas remdamasis ieškovės kompiuterinės programos „Kliento sąskaitos, mokėjimai ir kontrolės laikotarpiai nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2017 m. balandžio 11 d.“ išrašu (toliau – Išrašas) bei byloje esančius rašytinius įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovė, apskaičiuodama atsakovei delspinigius, taikė didesnį nei sutartą delspinigių dydį. Teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d., už kurį atsakovei 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita-faktūra priskaičiuotos 1289,46 Eur technologinės sąnaudos, veikė tik vienas galios transformatorius T-1, 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 047241 patikslintos technologinės sąnaudos, t. y. iš atsakovės skolos atimta 661,35 Eur suma. Atsakovė pavedimu ieškovei 2015 m. birželio 25 d. sumokėjo 319,39 Eur, dėl ko 2015 m. birželio 25 d. skolos dydis sumažėjo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir į tai, jog ieškovė 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 047241 sumažino atsakovei 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. PSL 016974 priskaičiuotas technologines sąnaudas, teismas sprendė, kad delspinigiai turėtų būti skaičiuojami ne nuo pradinės sumos, į kurią įskaičiuotos pradinės technologinės sąnaudos, o nuo jau ieškovės perskaičiuotos ir teismo sumažintos skolos sumos, taikant sutartimi šalių sutartą delspinigių dydį. Remdamasis šiomis išvadomis, teismas prašomą priteisti delspinigių dydį sumažino iki 3,64 Eur ((935,73 Eur (skolos suma be delspinigių už gegužės mėn., gauta perskaičiavus ir sumažinus technologinių sąnaudų dydį) x 0,03 dydžio delspinigiai x 9 d. (nuo 2015 m. birželio 16 d. iki 2015 m. birželio 24 d. (iki kada sumokėta 319,39 Eur suma) / 100) + (616,34 Eur (skolos suma, gauta iš 935,73 Eur atėmus atsakovės sumokėtą 319,39 Eur sumą) x 0,03 dydžio delspinigiai x 6 d. (nuo 2015 m. birželio 25 d. iki 2015 m. birželio 30 d.) / 100)).

2811.

29Dėl metinių palūkanų. Teismas, remdamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnyje, ieškovės reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo laikė pagrįstu.

3012.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidas teismas paskirstė nustatęs, kad yra patenkinta 92 proc. patikslinto ieškinio reikalavimų, o atitinkamai atmesta 8 proc. patikslinto ieškinio reikalavimų.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

3413.

35Apeliaciniame skunde atsakovė prašė panaikinti tą 2018-05-11 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų sprendimo dalį, kuria iš dalies buvo patenkintas patikslintas ieškinys, ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį atmesti (visiškai); 2) Apeliacinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; 3) Priteisti iš Ieškovės Atsakovės (apeliantės) naudai pastarosios patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodė tokius argumentus:

361.1.

37Dėl bylos šalių teisinio statuso ir teisminio ginčo pobūdžio kvalifikavimo. Tarp bylos šalių egzistuoja sutartiniai teisiniai santykiai dėl elektros tiekimo ir vartojimo (elektros energijos pirkimo – pardavimo). Teismas padarė nepagrįstą ir neteisėtą išvadą, kad ieškovė atsakovei teikė ne elektros energijos tiekimo, o elektros energijos persiuntimo paslaugas. Šalys niekuomet nesudarė jokių sutarčių dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų. Todėl teisingam bylos išsprendimui būtina taikyti Elektros tiekimo ir vartojimo (t. y. elektros pirkimo – pardavimo) teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Teismas šių normų netaikė, kas ir sąlygojo neteisėto sprendimo priėmimą. Tarp šalių susiklostė visuomeninio tiekėjo ir vartotojo teisiniai santykiai elektros energijos pirkimo – pardavimo srityje ir bylai yra aktuali tik 2012 m. vasario 1 d. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis;

381.2.

39Dėl technologinių sąnaudų priskaičiavimo neteisėtumo. Tiek ieškovė, tiek teismas netinkamai taikė ir aiškino imperatyviąsias teisės normas, susijusias su vadinamųjų technologinių sąnaudų teisiniu reguliavimu ir akivaizdžiai iškraipė Sutarties 10.2 punkto teisinę esmę. Klientas (atsakovė) įsipareigojo mokėti ieškovei išimtinai (tai yra – baigtinis sąrašas) už: 1) suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į LESTO tinklą perduotą) energiją; 2) paslaugas, susijusias su elektros persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu. Jokių kitų „paslaugų“ teikimo ir apmokėjimo pareigos sutartis nenumato, todėl ieškovė gali reikalauti iš atsakovės mokėjimo tik už „suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į LESTO tinklą perduotą) energiją. Už šias išvardintas paslaugas atsakovė visuomet laiku ir tinkamai atsiskaitė su ieškove ir dėl šio fakto ginčo nėra. Joks sutarties punktas nenustato nei atsakovės neva pareigos priskaičiuoti technologines sąnaudas, nei ieškovės teisės „priskaičiuoti“ technologines sąnaudas ir nepagrįstai reikalauti technologinių sąnaudų apmokėjimo;

401.3.

41Dėl Taisyklių taikymo. Ieškovė, išrašydama „kreditines“ PVM sąskaitas faktūras ir neteisėtai reikalaudama iš atsakovės šias sąskaitas apmokėti, esmingai pažeidė LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1 – 38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių imperatyviąsias nuostatas. Netgi jeigu ir būtų reikalingas elektros energijos tiekimo perskaičiavimas, su kuo atsakovė kategoriškai nesutinka, tariama atsakovės skola atsirastų išskirtinai dėl ieškovės kaltės. Pagal Taisyklių nuostatas ieškovė neturi jokios subjektinės teisės reikalauti iš atsakovės apmokėti tariamą skolą už laikotarpį nuo „2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d.“. PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos praėjus 3 – 6 mėnesiams (ataskaitiniams laikotarpiams) skaičiuojant nuo tuo laikotarpio (2015 m. sausio 31 d.) už kurį buvo atliktas Ieškovės „perskaičiavimas“. Toks ieškovės atliktas „perskaičiavimas“ ir „kreditinių“ PVM sąskaitų faktūrų išrašymas yra nepagrįstas ir neteisėtas;

421.4.

43Dėl Komisijos išvados nepagrįstumo, neteisėtumo ir įtakos skundžiamo sprendimo priėmimui. Teismas iš esmės rėmėsi tik Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) išvada, perkeldamas ją į sprendimą ir kuri yra nepagrįsta ir neteisėta, prieštarauja tiek imperatyviajam teisiniam reguliavimui, tiek bylos faktinėms duomenimis. Teismas neįvertino aplinkybės, kad teismo posėdyje Komisijos atstovai patys prisipažino, kad jie nėra kompetentingi ra Komisijos išvadose nurodytais klausimais. Išvadoje klaidingai nurodyta, kad atsakovė 2012 m. vasario 1 d. sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, kai su ieškove buvo sudaryta Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis. Atsakovės tariami teisiniai santykiai su nepriklausomu tiekėju nėra ir negali būti preziumuojami. Nei ieškovė, nei Komisija, kuri registruoja nepriklausomus energijos tiekėjus, nepateikė jokių įrodymų apie ieškovės ir kažkokio nepriklausomo tiekėjo santykių neva buvimą.

441.5.

45Komisijos išvados teiginiai esą sutarties pagrindu tarp šalių susidarė ne visuomeninio tiekėjo ir elektros energijos vartotojo santykiai, o skirstomųjų tinklų operatoriaus ir elektros energijos vartotojo santykiai, todėl šiuo atveju Komisijos nustatytos visuomeninio tiekimo kainos nėra taikomos prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, kuriuos į bylą pateikė ieškovė. Ieškovės į bylą pateiktuose PVM sąskaitose faktūrose ir išplėstinėse skaičiuotėse yra nurodyta, kad sąskaitos išrašytos už visuomeninio tiekimo paslaugas;

461.6.

47Vadovaujantis Komisijos išvadomis, jog šalių nesieja visuomeninio tiekėjo ir vartotojo teisiniai santykiai (įskaitant visuomeninio tiekimo kainas), tai ieškovės išrašytos PVM sąskaitos faktūros yra niekinės, nes šių sąskaitų išrašymui neegzistuoja jokio teisinio pagrindo – sąskaitos išrašytos už visuomeninio tiekimo paslaugas, o, anot Komisijos, šalių nesieja visuomeninio elektros energijos tiekimo teisiniai santykiai;

481.7.

49Byloje nesant įrodymų, jog elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros energijos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos Bendrovės tinklo dalyje“ (Komisijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3-366 33 punktas) konstatuotina, kad vadinamosios technologinės sąnaudos negali būti teisėtai skaičiuojamos, kas sudaro savarankišką pakankamą pagrindą patikslinto ieškinio atmetimui. Ieškovė nepatvirtino arba į bylą nepateikė jokios patvirtintos Metodikos, pagal kurią būtų skaičiuojamos technologinės sąnaudos. Komisijos išvada yra tendencinga, neatitinka teisingumo, teisėtumo ir protingumo kriterijų, prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, faktinėmis bylos aplinkybėms ir imperatyviųjų teisės aktų nuostatoms.

501.8.

51Teismas netinkamai vertino Komisijos išvados tariamą reikšmę ir įrodomąją galią.

5214.

53Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. gegužės 11d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė tokius argumentus:

542.1.

55Dėl teisinio reglamentavimo. Byloje ginčo tarp šalių dėl fakto, jog šalys 2012 m. vasario 1 d. sudarė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį Nr. 430064-51240/120011, nėra. Nepriklausomai nuo to kokia sutartis buvo sudaryta, ieškovė turėjo teisę paskaičiuoti technologines sąnaudas;

562.2.

57Dėl pareigos mokėti technologines sąnaudas. Sutarties 15 punkte yra numatyta, kad tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, klientui papildomai apskaičiuojami nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos. Tiek Taisyklėse, tiek elektros energijos pirkimo - pardavimo ir elektros energijos persiuntimo sutartyse yra numatytos technologinės sąnaudos, kurios skaičiuojamos tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba.

582.3.

59Dėl taisyklių taikymo. Teismas, vertindamas bylos medžiagą, padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad ieškovė, vadovaudamasi teisės aktų nustatytais reikalavimais bei sudarytos Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties nuostatomis, turėjo teise atsakovei laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. skaičiuoti technologines sąnaudas, o atsakovė turi pareigą apskaičiuotas technologines sąnaudas apmokėti;

602.4.

61Dėl tariamo Komisijos išvados nepagrįstumo, neteisėtumo ir neva darytos įtakos skundžiamo sprendimo priėmimui. Byloje ginčas kilo dėl Komisijos kompetencijoje esančių specialiųjų klausimų: ar visuomeninis tiekėjas (ieškovė) nepažeidžia specialiojo imperatyvaus elektros energijos tiekimo vartotojams reguliavimo ir sąlygų, ar nepažeidžiamos vartotojų teisės, ar ieškovė nepiktnaudžiauja iš esmės monopolinėmis visuomeninio tiekėjo teisėmis. Atsakovės iniciatyva teismas įtraukė Komisiją į bylą, kaip išvadą teikiančią instituciją. Komisijos išvadą teismas įvertino kartu visais byloje surinktais duomenimis.

62Teismas

konstatuoja:

63IV.

64Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6515.

66Apeliantės UAB „Bačkonys“ atstovas prašė bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi teisingas bylos išsprendimas turės didžiulę visuomeninę reikšmę. Kadangi su apeliaciniu skundu naujų įrodymų nepateikta, o apeliaciniame skunde keliami netinkamo materialinės teisės normų bei procesinės teisės normų taikymo klausimai, todėl apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

6716.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

6917.

70Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo nustatyta, kad atsakovė turi pareigą mokėti už technologines sąnaudas pagal Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

7118.

72Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ (dabar – AB „Energijos skirstymo operatorius“) ir atsakovė UAB „Bačkonys“ 2000 m. vasario 22 d. sudarė Elektros tiekimo – vartojimo sutartį Nr. 9371, kurios pagrindu atsakovei buvo tiekiama elektros energija adresu ( - ) Elektros tiekimo – vartojimo sutarties 5.2 punkte įtvirtinta vartotojo (atsakovės) pareiga užrašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis, užpildyti pateiktos formos elektros apskaitos prietaisų rodmenų pažymą ir apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą. Elektros tiekimo – vartojimo sutarties 8 punkte numatyta, kad kai apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, tai pagal tiekėjo patvirtintą metodiką ir suderinus duomenis elektros nuostolių skaičiavimui, vartotojui papildomai apskaičiuojami nesutampančios dalies elektros nuostoliai, kuriuos jis apmoka kartu su atsiskaitymu už suvartotą elektros energiją.

7319.

74AB „Lesto“ (dabar – AB „Energijos skirstymo operatorius“) 2012 m. vasario 1 d. parengė Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį Nr. 430064-51240/120011, kurios 10.2 punkte numatyta, kad klientas (atsakovė) įsipareigoja sumokėti už suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į tinklą perduotą) elektrą, taip pat už paslaugas, 15 punkte numatyta, jog tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, klientui papildomai skaičiuojamos nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 punkte numatyti 0,03 proc. dydžio delspinigiai. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties 1 priedu nustatytas kliento pasirinktas elektros energijos tarifas – elektros energijos persiuntimo 1 planas III grupės vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktu Nr. 47240-12-1010, sudarytu 2012 m. lapkričio 8 d., nustatyta elektros tinklų nuosavybės riba – ant 10 kV išeinančių kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.1 punktas), ieškovės nuosavybė – 10 kV kabelinė linija iki kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.2 punktas), atsakovės nuosavybė – transformatorinė pastotė su 10 ir 0,4 kV skirstykla ir visi elektros įrengimai sumontuoti objekte (4.3 punktas).

7520.

76Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė už elektros energijos persiuntimo paslaugą atsakovei išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovė apmokėdavo. Laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d. atsakovė nepriskaičiavo technologinių sąnaudų už objekte adresu ( - ) suvartotą elektros energiją. Dėl šios priežasties ieškovė priskaičiavo objekto technologines sąnaudas ir atsakovei pateikė kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 016974 1289,46 Eur sumai. Ieškovei nustačius, kad laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d., už kurį atsakovei 2015 m. kovo 31 d. PVM sąskaita-faktūra priskaičiuotos 1289,46 Eur technologinės sąnaudos, veikė tik vienas galios transformatorius T-1, 2015 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 047241 patikslintos technologinės sąnaudos. Pirmosios instancijos teismas ginčijamo teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išanalizavo ieškovės patiektas atsakovei apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras bei atsakovės atliktus mokėjimus ir nustatė, kad atsakovė ieškovei liko skolinga 617,05 Eur bei 3,64 Eur delspinigių.

7721.

78Atsakovė nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 1) teismas netaikė Elektros tiekimo ir vartojimo (t. y. elektros pirkimo – pardavimo) teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, kas sąlygojo neteisėto sprendimo priėmimą; 2) joks sutarties punktas nenustato ieškovės teisės priskaičiuoti technologines sąnaudas ir nepagrįstai reikalauti technologinių sąnaudų apmokėjimo; 3) pagal Taisyklių nuostatas ieškovė neturi jokios subjektinės teisės reikalauti iš atsakovės apmokėti tariamą skolą už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d., nes PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos praėjus 3 – 6 mėnesiams (ataskaitiniams laikotarpiams) skaičiuojant nuo tuo laikotarpio (2015 m. sausio 31 d.), už kurį buvo atliktas ieškovės perskaičiavimas; 4) teismas iš esmės rėmėsi tik Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išvada, kuri yra nepagrįsta ir neteisėta, prieštarauja tiek imperatyviajam teisiniam reguliavimui, tiek bylos faktinėms duomenimis: 5) nesant įrodymų, jog elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros energijos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje, technologinės sąnaudos negali būti skaičiuojamos.

79Dėl šalių teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų ir skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo

8022.

81Šalių teisinius santykius nagrinėjamu atveju reguliuoja 2012 m. vasario 1 d. Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis Nr. 430064-51240/120011, kurios 10.2 punkte numatyta, kad klientas (atsakovė) įsipareigoja sumokėti už suteiktą persiuntimo paslaugą, galią ir reaktyviąją (sunaudotą ir/ar į tinklą perduotą) elektrą, taip pat už paslaugas, susijusias su elektros persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu, pagal LESTO pateiktą apmokėjimo dokumentą.

8223.

83Sutarties 15 punkte numatyta, kad tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, klientui papildomai apskaičiuojami nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos, susidarančios elektros tinkluose, kituose įrenginiuose ir prietaisuose, esančiuose nuo elektros energijos tiekimo vietos iki elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos, pridedamos/atimamos (priklausomai nuo elektros tinklo tarp persiuntimo vietos ir elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos nuosavybės) prie/iš elektros apskaitos prietaisais nustatyto persiųstos elektros energijos kiekio.

8424.

85Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklių), patvirtintų 2010 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 (redakcija galiojanti nuo 2013-12-08) 106 p. nurodoma, kad jeigu elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba taip, kad elektros apskaitos prietaisu neapskaitomos technologinės elektros energijos sąnaudos vartotojo tinklo dalyje arba apskaitomos sąnaudos operatoriaus tinklo dalyje, tai nesutampančios elektros tinklo dalies technologinės elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos pagal operatoriaus patvirtintą metodiką. Už šias sąnaudas ir sąnaudoms tenkančios elektros energijos parsiuntimo paslaugą galiojančiomis kainomis apmoka nesutampančios tinklo dalies savininkas.

8625.

87Kadangi Taisyklėse bei Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje yra numatyta technologinės sąnaudos, kurios skaičiuojamos, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą ieškovė neturi teisės reikalauti iš atsakovės technologinių sąnaudų apmokėjimo.

8826.

89Pagal Elektros tinklų nuosavybės ribų aktą Nr. 47240-12-1010, sudarytą 2012 m. lapkričio 8 d., nustatyta elektros tinklų nuosavybės riba tarp ieškovės ir atsakovės objekto – ant 10 kV išeinančių kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.1 punktas), ieškovės nuosavybė – 10 kV kabelinė linija iki kabelių pajungimo gnybtų prie galios skyriklių (4.2 punktas), atsakovės nuosavybė – transformatorinė pastotė su 10 ir 0,4 kV skirstykla ir visi elektros įrengimai sumontuoti objekte (4.3 punktas), dėl to atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad byloje nėra įrodymų, jog elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta nesutampa su bendrovės ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riba.

9027.

91Apeliantė nurodo, kad ieškovė išrašydama „kreditines“ PVM sąskaitas faktūras, neteisėtai reikalavo jas apmokėti, nes apelianto nuomone, skola atsirado dėl ieškovės kaltės, o pagal Taisyklių 1301 punktą perskaičiavimai galimi tik už dviejų mėnesių laikotarpį. Apeliacinės instancijos teismas šį apeliacinio skundo argumentą atmeta, nes pagal Taisyklių 97 punktą už elektros energijos persiuntimo apmokėjimą yra atsakingas vartotojas, o Taisyklių 1301 punktas taikomas santykiams, kai dėl operatoriaus kaltės skola susidaro už suvartotą elektros energiją.

9228.

93Pažymėtina, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pateikė išvadą, kad ieškovė, vadovaudamasi teisės aktų nustatytais reikalavimais bei su atsakove sudarytos sutarties nuostatomis turi teisę skaičiuoti atsakovei technologines sąnaudas. Nesutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad išvada yra neteisėta ar nepagrįsta ir teismas neturėjo ja remtis. Apeliantas nenurodo jokių objektyvių duomenų dėl išvados neteisėtumo, o ta aplinkybė, kad atsakovė išvadą vertina kitaip, negu pirmosios instancijos teismas, nesudaro pagrindo ją pripažinti neteisėta.

9429.

95Be to, atsakovė nesutikdama su skundžiamu teismo sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai taikė teisės aktus, dėl ko teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisingas, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

9630.

97Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs atsakovės apeliacinį skundą, su paminėtais atsakovės apeliacinio skundo argumentais nesutinka, sprendžia, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, o atsakovės apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir todėl netenkintinas.

9831.

99Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo išplėtota ir nuosekli. Pagal ją faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

10032.

101Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad visumos byloje esančių įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad objekte, esančiame ( - ) ir priklausančiame atsakovei elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, todėl vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ieškovė turėjo teisę atsakovui skaičiuoti technologines sąnaudas už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 31 d.

10233.

103Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšminti ir neturi tiesioginės įtakos sprendžiant klausimą dėl ginčijamo teismo sprendimo teisėtumo, todėl jie nevertinami.

10434.

105Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

10635.

107Remdamasi tuo, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir išvadomis bei sprendžia, kad skundžiamas teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, jį naikinti ir priimti naują sprendimą atsakovės apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl atsakovės apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

108Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

109Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ patikslintu ieškiniu... 8. 2.... 9. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovė 2000 m. vasario 22 d. sudarė... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „Bačkonys“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. gegužės 11 d. sprendimu... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad AB „Lietuvos energija“ (dabar – AB „Energijos... 18. 6.... 19. Dėl pareigos mokėti technologines sąnaudas. Teismas nurodė, kad pagal... 20. 7.... 21. Teismas nustatęs, jog objekte, esančiame ( - ), ir priklausančiame... 22. 8.... 23. Dėl technologinių sąnaudų dydžio. Teismas nurodė, kad pagal Taisyklių... 24. 9.... 25. Dėl skolos dydžio. Teismas nustatęs, kad ieškovė atsakovei netinkamai... 26. 10.... 27. Dėl delspinigių dydžio. Teismas nustatė, kad ieškovė, prašydama... 28. 11.... 29. Dėl metinių palūkanų. Teismas, remdamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK... 30. 12.... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidas teismas paskirstė... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai... 34. 13.... 35. Apeliaciniame skunde atsakovė prašė panaikinti tą 2018-05-11 d. Kauno... 36. 1.1.... 37. Dėl bylos šalių teisinio statuso ir teisminio ginčo pobūdžio... 38. 1.2.... 39. Dėl technologinių sąnaudų priskaičiavimo neteisėtumo. Tiek ieškovė,... 40. 1.3.... 41. Dėl Taisyklių taikymo. Ieškovė, išrašydama „kreditines“ PVM... 42. 1.4.... 43. Dėl Komisijos išvados nepagrįstumo, neteisėtumo ir įtakos skundžiamo... 44. 1.5.... 45. Komisijos išvados teiginiai esą sutarties pagrindu tarp šalių susidarė ne... 46. 1.6.... 47. Vadovaujantis Komisijos išvadomis, jog šalių nesieja visuomeninio tiekėjo... 48. 1.7.... 49. Byloje nesant įrodymų, jog elektros apskaitos prietaiso įrengimo vieta... 50. 1.8.... 51. Teismas netinkamai vertino Komisijos išvados tariamą reikšmę ir... 52. 14.... 53. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą... 54. 2.1.... 55. Dėl teisinio reglamentavimo. Byloje ginčo tarp šalių dėl fakto, jog šalys... 56. 2.2.... 57. Dėl pareigos mokėti technologines sąnaudas. Sutarties 15 punkte yra... 58. 2.3.... 59. Dėl taisyklių taikymo. Teismas, vertindamas bylos medžiagą, padarė... 60. 2.4.... 61. Dėl tariamo Komisijos išvados nepagrįstumo, neteisėtumo ir neva darytos... 62. Teismas... 63. IV.... 64. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 65. 15.... 66. Apeliantės UAB „Bačkonys“ atstovas prašė bylą apeliacinėje... 67. 16.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. 17.... 70. Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo nustatyta, kad atsakovė... 71. 18.... 72. Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos energija“ (dabar – AB „Energijos... 73. 19.... 74. AB „Lesto“ (dabar – AB „Energijos skirstymo operatorius“) 2012 m.... 75. 20.... 76. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė už elektros energijos persiuntimo... 77. 21.... 78. Atsakovė nesutinkama su pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliacinį... 79. Dėl šalių teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų ir... 80. 22.... 81. Šalių teisinius santykius nagrinėjamu atveju reguliuoja 2012 m. vasario 1 d.... 82. 23.... 83. Sutarties 15 punkte numatyta, kad tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų... 84. 24.... 85. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklių),... 86. 25.... 87. Kadangi Taisyklėse bei Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyje yra... 88. 26.... 89. Pagal Elektros tinklų nuosavybės ribų aktą Nr. 47240-12-1010, sudarytą... 90. 27.... 91. Apeliantė nurodo, kad ieškovė išrašydama „kreditines“ PVM sąskaitas... 92. 28.... 93. Pažymėtina, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija... 94. 29.... 95. Be to, atsakovė nesutikdama su skundžiamu teismo sprendimu, apeliaciniame... 96. 30.... 97. Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs atsakovės apeliacinį... 98. 31.... 99. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą reglamentuojančių teisės... 100. 32.... 101. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad visumos byloje esančių... 102. 33.... 103. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti apeliacinio skundo argumentai... 104. 34.... 105. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 106. 35.... 107. Remdamasi tuo, kad išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sutinka su... 108. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 109. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. gegužės 11 d. sprendimą... 110. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....