Byla 2-5663-590/2012
Dėl AB „Lietuvos dujos“ viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Itella Information“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos dujos“ dėl AB „Lietuvos dujos“ viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas, ir

Nustatė

3Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 2012-07-20 sprendimą „Dėl informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimo” Nr. 7-44-1421, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Itella Information“ 2012-04-20 pasiūlymas; panaikinti atsakovo AB „Lietuvos dujos“ 2012-07-20 sprendimą „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“ Nr. 7-44-1420; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 2012-03-01 paskelbė apie vykdomą pirkimą ir pateikė pirmines pirkimo sąlygas. Pirminių pirkimo sąlygų 4.1.6 punkte buvo įrašytas reikalavimams pirkimo dalyviams turėti teisę teikti universaliąsias pašto paslaugas. Atsakovas 2012-03-15 paskelbė apie pirkimo sąlygų korekcijas, išbraukiant reikalavimą tiekėjui teikti universaliąsias paslaugas ir nurodant pateikti dokumentus, kad tiekėjas ar jo pasitelktas subtiekėjas turi teisę teikti pašto paslaugas. Atsakovas 2012-03-20 per CVP IS paskelbė pakoreguotas pirkimo sąlygas, kurių 1 priedo „Techninė specifikacija“ 5 punkte nurodė siuntas pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes Lietuvoje. Ieškovas 2012-04-05 per CVP IS sistemą pateikė pasiūlymą. 2012-04-11 gautas atsakovo prašymas pateikti paaiškinimus dėl 2012-04-05 pasiūlymo dalies, susijusios su suvokuotų lapų pristatymu adresatams, t. y., kokiu būdu ieškovas planuoja vykdyti suvokuotų lapų pristatymą adresatams, ir tokio pristatymo kainos atitikimo Pašto įstatymo 9 str. Ieškovas 2012-04-12 pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad pasitelktas subtiekėjas UAB „Greitasis kurjeris“ turintis teisę teikti tiek pašto, tiek pasiuntinių paslaugas, pristatant siuntas tiek jas įteikiant asmeniškai adresatams (pasiuntinių paslaugos), tiek jas įdedant į pašto dėžutes (pašto paslaugos) nurodytam dideliam skaičiui adresatų koncentruotoje teritorijoje, gali pasiūlyti optimaliausią pristatymo paslaugų kainą. Ieškovas 2012-04-12 paaiškinimuose patvirtinto, kad subtiekėjas UAB „Greitasis kurjeris“ pristatymo adresatams paslaugas vykdo laikantis visų teisės aktuose nurodytų reikalavimų, įskaitant ir nurodytų Pašto įstatymo 9 str. Atsakovui buvo paaiškinta, kad UAB „Itella Information“ 2012-04-05 pasiūlyme yra nurodyta bendra visų siuntų pristatymo (siuntų įteikimas asmeniškai ir/arba įmetimas į adresatų pašto dėžutes) atsakovo adresatams kaina ir vienos siuntos pristatymo kainos aritmetinis vidurkis, t. y. šiuo ieškovas nurodė, kad pristatant pirkimo sąlygose nurodytas siuntas bus naudojamasi ne tik pašto paslaugomis (siuntos pristatytas į adresato pašto dėžutę), bet ir pasiuntinių paslaugomis (siuntos pristatymas, ją įteikiant asmeniškai adresatui) priklausomai nuo adresato buvimo vietos. Po ieškovo 2012-04-12 paaiškinimų pateikimo, 2012-04-17 per CVP IS buvo gautas atsakovo kvietimas atvykti į 2012-04-19 vyksiančias derybas. Po įvykusių derybų tą pačią dieną per CVP IS gautas atsakovo pranešimas iki 2012-04-20 pateikti galutinį pasiūlymą. Galutinis pasiūlymas, kuris iš esmės atitiko pirminį pasiūlymą, teiktą 2012-04-05, buvo pateiktas 2012-04-20. Po ieškovo 2012-04-20 pasiūlymo pateikimo, 2012-05-02, 2012-05-24 buvo gauti atsakovo prašymai dar kartą paaiškinti dėl siuntų pristatymo būdų. Ieškovas, tiek 2012-05-03, tiek ir 2012-05-25 atsakymuose į atsakovo užklausimus patvirtinto, kad aiškų atsakymą pateikė kartu su 2012-04-12 paaiškinimais. Praėjėjus beveik 2 mėnesiams nuo ieškovo vėliausių paaiškinimų pateikimo, atsakovas 2012-07-20 pateikė pranešimą Nr. 7-44-1421 „Dėl informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimo“, apie priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl tariamo neatitikimo pirkimo sąlygoms. Šiame pranešime nurodyta, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos nuomone, vienas iš pirkimo objektų buvo pašto paslaugos, o ieškovas siūlė pašto ir/arba pasiuntinių paslaugas, todėl toks pasiūlymas neva neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų. Tą pačią dieną gautas „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“ Nr. 7-44-1420, kuriame teigiama, jog šiame pirkime dalyvavo du tiekėjai – UAB „Itella Information“ ir AB Lietuvos paštas, ir atmetus UAB „Itella Information“ pasiūlymą AB Lietuvos paštas pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo nesąžiningu pirkimo sąlygų aiškinimu, 2012-07-31 pateikė pretenziją atsakovui. Atsakovas 2012-08-07 raštu informavo apie ieškovo 2012-07-03 pretenzijos atmetimą. Ieškovas pažymi, jog atsakovas, gavęs ieškovo 2012-04-12 paaiškinimus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad pirkimo sąlygose nurodytos siuntos bus pristatomos gavėjams naudojantis pašto ir/ar pasiuntinių paslaugomis, t. y. įmetant siuntas į gavėjų pašto dėžutes ir/ar įteikiant jiems asmeniškai, patvirtino UAB „Itella Information“ pasiūlytų abiejų pristatymo būdų lygiavertiškumą pirkimo sąlygose nurodytiems tikslams pasiekti. Nurodo, kad tiek pašto, tiek pasiuntinių paslaugų atveju yra pasiekiamas tas pats tikslas – pristatoma siunta gavėjui, pašto atveju – įmetant siuntą į gavėjo pašto dėžutę, o teikiant pasiuntinių paslaugas visais atvejais pašto siuntos yra įteikiamos asmeniškai, nepriklausomai nuo suteikiamų papildomų paslaugų. Be to, abiem atvejais įteikiamos yra pašto siuntos ir nėra atskiros sąvokos siuntai, įteikiamai per pasiuntinį apibūdinti. Atsakovas 2012-07-20 sprendimu Nr. 7-44-1421 atmesdamas ieškovo pasiūlymą ir paskelbdamas pasiūlymų eilę, nevertino ieškovo pasiūlymo lygiavertiškumo, tuo šiurkščiai pažeisdamas Viešųjų pirkimo įstatymo imperatyvius reikalavimus. Nurodo, kad atsakovo pirkimo sąlygų aiškinimas dėl tariamai išimtinio reikalavimo įmesti pašto siuntas į gavėjų pašto dėžutes pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningumo principus ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 2 ir 8 d. reikalavimams. Šiuo atveju sąžininga konkurencija buvo apribota, nes pristatyti siuntas atsakovo adresatams galima arba įmetant į jų pašto dėžutes, arba pristatant asmeniškai gavėjams, pasiekiant tuos pačius pirkimo tikslus. Pažymi, jog ieškovo UAB „Itella Information“ 2012- 04-20 pasiūlymas atitiko pirkimo nustatytus reikalavimus, todėl be pagrindo buvo atmestas.

4Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovui UAB „Itella Information“ manant, jog perkančiosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai buvo diskriminuojantys, ribojo konkurenciją ir taip neva galėjo būti pažeistos UAB „Itella Information“ teisės ar teisėti interesai, ieškovas turėjo teisę nustatytais terminais iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į perkančiąją organizaciją, siekiant apginti savo tariamai pažeistas teises ar teisėtus interesus. Pirkimo dokumentai visiškai atitinka Viešųjų pirkimų įstatymą ir nediskriminuoja tiekėjų. Ieškinio argumentus dėl konkurencijos ribojimo paneigia Pašto įstatymo nuostatos, nustatančios, kad teikti pašto paslaugas gali fiziniai ir juridiniai asmenys, nustatyta tvarka pateikę apie tai pranešimą Ryšių reguliavimo tarnybai. Bet kuris iš šiuo metu pašto paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų gali dalyvauti AB „Lietuvos dujos“ vykdomame pirkime. AB „Lietuvos dujos“ parengti pirkimo dokumentai nesudaro palankesnių sąlygų konkrečiam tiekėjui dalyvauti pirkime. Pirkimo dokumentai nėra diskriminuojantys bei neriboja konkurencijos. Pažymi, jog tariamą sąlygų prieštaravimą imperatyvioms įstatymo normoms ieškovas grindžia tuo, kad perkant pašto, o ne pasiuntinių paslaugas, neva mažėja konkurencija ir didėja paslaugos kaina (dėl Pašto įstatymo 9 str. įtvirtinto imperatyvaus kainų reguliavimo). Šie ieškinio argumentai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes ieškovo argumentuose nurodomo tariamo konkurencijos ribojimo bei to pasėkoje mokamos didesnės kainos už paslaugas pagrindas – ne pirkimo dokumentai, o Pašto įstatymo 9 str. įtvirtintos imperatyvios teisės normos, numatančios minimalių pašto paslaugų teikimo tarifų reguliavimą. Perkančioji organizacija negali, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintomis teisėmis ir siekdama sumažinti sąnaudas, atlikti veiksmų, kurių tikslas ir/arba pasekmė būtų išvengti Pašto įstatymo 9 str. įtvirtinto imperatyvaus reguliavimo. Nurodo, kad priešingai negu teigiama ieškinyje, ieškovas pažeisdamas skaidrumo principą (VPĮ 3 str.) sistemingai vengė tiesaus atsakymo, kokias paslaugas tiekėjas (ieškovas) ketina teikti – pašto paslaugas ar pasiuntinių paslaugas. Nepaisant prieštaringos UAB „Itella Information“ informacijos, bet kuriuo atveju, pasiūlymas atmestinas nepriklausomai nuo to, ar siūlomos pašto paslaugos (siunta įteikiama į asmens pašto dėžutę), ar pasiuntinių paslaugos (siunta įteikiama asmeniškai pasirašytinai), nes pašto paslaugų siūlymo atveju yra pažeistos imperatyvios Pašto įstatymo 9 str. nuostatos dėl pašto paslaugų kainos, o pasiuntinių paslaugų siūlymo atveju yra pažeisti pirkimo dokumentų reikalavimai, nes pasiūlytos ne pirkimo objektu esančios paslaugos. Pirkimo objektas yra ne pasiuntinių paslaugos, o pašto paslaugos. Nustačiusi ieškovo pasiūlymo prieštaravimą pirkimo dokumentų sąlygoms, perkančioji organizacija, veikdama pagal įstatymo ir pirkimo dokumentų reikalavimus, šį pasiūlymą atmetė.

5Trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo trečiojo asmens naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Pašto įstatymo 9 straipsnis ne tik aiškiai nustato taikytinus rezervuotųjų pašto paslaugų įkainius, bet ir įtvirtina aiškų šios normos (nustatančios išimtį iš bendrosios ūkinės veiklos laisvės principo) tikslą: „Kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas universaliųjų pašto paslaugu teikimas, universaliųjų pašto paslaugų teikėjui rezervuojamos vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugos, laikantis svorio ir kainų limitų. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos taikoma 100 gramų, o nuo 2006 m. sausio 1 d. - 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba. Pašto paslaugų teikėjai rezervuotąsias pašto paslaugas nuo 2004 m. gegužės 1 d. privalo teikti taikydami ne mažiau kaip 3 kartus, o nuo 2006 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 2,5 karto didesnį tarifą, negu yra nustatytas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos tarifas”. Pašto įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas rezervuotųjų pašto paslaugų įkainių reguliavimas yra imperatyvus, tokiu reguliavimu siekiant visai visuomenei reikšmingų tikslų yra a priori ribojama konkurencija. Toks yra įstatymų leidėjo tikslas. Tai yra teisėta įstatymu nustatyta priemonė viešojo intereso tenkinimui užtikrinti. Bet kokie veiksmai, kurių tikslas arba pasekmė yra išvengti Pašto įstatymo 9 straipsnio veikimo, teikti pašto siuntų iki 50 gramų pristatymo pašto paslaugas netaikant 2,5 karto didesnio tarifo, negu yra nustatytas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos tarifas, pripažintini neteisėtais.

6Ieškovas pateikė teismui dubliką, o atsakovas ir trečiasis asmuo – triplikus, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

7Ieškinys atmetamas.

8Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio Įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.), laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Visų paminėtų principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.).

9Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos dujos“ (perkančioji organizacija) 2012-03-01 paskelbė viešąjį pirkimą „Informacijos parengimo-perdavimo paslaugos“ (koreguotos sąlygos buvo paskelbtos CVP IS 2012-03-20) (pirkimo Nr. 118242). Pirkimas buvo vykdomas pagal supaprastintų skelbiamų derybų „Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimas“ sąlygas (toliau – Pirkimo sąlygos) (b. l. 11-35). Pirkimo sąlygų 1.1 p., 2.1 p. nustato, kad minėtu viešuoju pirkimu perkamos informacijos parengimo-perdavimo paslaugos. Ieškovas 2012-04-20 pateikė perkančiajai organizacijai galutinį pasiūlymą (b. l. 82-85), tačiau perkančiosios organizacijos 2012-07-20 sprendimu (b. l. 36-39) ieškovo pasiūlymas, kuriuo buvo siūlomos pašo ir/arba pasiuntinių paslaugos, buvo atmestas kaip neatitinkantis supaprastintų skelbiamų derybų „Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimas“ sąlygų. Ieškovas 2012-07-31 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuri taip pat buvo atmesta (b. l. 97-103, 104-109). Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos vykdyto Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimo supaprastintų skelbiamų derybų būdu sąlygų aiškinimu ir neteisėtu atsakovo 2012-07-20 sprendimu Nr. 7-44-1420 atmesti ieškovo pasiūlymą, pateikė ieškinį.

10Pažymėtina, jog Pašto įstatyme (toliau – PĮ) yra pateikti pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų apibrėžimai. PĮ 2 str. 9 d. nustatyta, kad pasiuntinių paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas paslaugas. PĮ 2 str. 13 d. nustatyta, jog pašto paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas. Pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų skiriamasis požymis yra pašto siuntų įteikimas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį ir siuntėjo pageidaujamų papildomų paslaugų suteikimas.

11Kaip jau minėta, Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimas buvo vykdomas pagal supaprastintų skelbiamų derybų „Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimas“ sąlygas. Pirkimo objektas – informacijos parengimo-perdavimo paslaugos (Pirkimo sąlygų 1.1 p., 2.1 p.). Pirkimo sąlygų 2.3 p. nustatyta, kad perkamų paslaugų apibūdinimas, preliminarus perkamų paslaugų poreikis per metus nurodyti pateiktoje techninėje specifikacijoje. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 5 p. (Pirkimo sąlygų 1 priedas) numatyta, kad suvokuotus lapus tiekėjas privalo pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes Lietuvoje šios techninės specifikacijos 6 punkte nurodytu pristatymo būdu ir terminais. Tai reiškia, jog suvokuotus lapus (pašto siuntas) tiekėjas privalo pristatyti ne įteikiant jas asmeniškai gavėjams per pasiuntinį (pasiuntinių paslaugos), o tiesiog pristatant jas į adresatų gaunamų laiškų dėžutes (pašto paslaugos). Taigi, atsakovas, turėdamas teisę pasirinkti, kokias paslaugas jam pirkti, pasirinko pirkti būtent pašto paslaugas.

12Kadangi iš ieškovo 2012-04-20 pateikto galutinio pasiūlymo dėl Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimo nebuvo aišku, kaip vyks informacinių laiškų pristatymas paslaugų vartotojų adresatams, atsakovas siekdamas išsiaiškinti, ar ieškovo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, 2012-05-02 ir 2012-05-24 pateikė paklausimus (b. l. 87, 91-92) ieškovui, prašydamas aiškiai nurodyti, ar informacinių laiškų pristatymas bus vykdomas įteikiant adresatams į rankas, ar į adresatų gaunamų laiškų dėžutes. Ieškovas, atsakydamas į atsakovo paklausimus, nurodė, kad pristatant pirkimo dokumentuose nurodytas siuntas bus naudojamasi pašto ir/arba pasiuntinių paslaugomis, siuntas pristatant į gavėjų pašto siuntas ir/arba įteikiant jiems asmeniškai (b. l. 88-90, 93-96). Pažymėtina, kad paslaugos pasirinkimo teisę perkančioji organizacija įgyvendina parengdama pirkimo dokumentus ir juose apibrėždama pirkimo objektą bei jo technines charakteristikas. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose numatė pašto, o ne pasiuntinių paslaugų pirkimą, todėl ieškovo UAB „Itella Information“ pasiūlymas pirkimo dokumentuose nurodytas siuntas pristatyti naudojantis pašto ir/arba pasiuntinių paslaugomis, t. y. siūlymas teikti ne tik pašto, bet ir pasiuntinių paslaugas, neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų.

13PĮ 9 straipsnyje nustatyta, kad universaliojo pašto paslaugų tiekėjui rezervuojamos vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei įteikimo paslaugos, laikantis svorio ir kainų limitų, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas universaliųjų pašto paslaugų teikimas. Numatyta ir tai, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. taikoma 50 gramų rezervuotųjų pašto siuntų svorio riba ir pašto paslaugų teikėjai rezervuotąsias pašto paslaugas privalo teikti taikydami ne mažiau kaip 2,5 karto didesnį tarifą, negu nustatytas universaliųjų pašto paslaugų teikėjui pirmosios svorio pakopos pašto korespondencijos tarifas. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovo perkamos pašto paslaugos – pašto korespondencijos siuntos Lietuvoje iki 20 g. pristatymas ir pašto korespondencijos siuntos Lietuvoje sunkesnės kaip 20 g., iki 50 g., pristatymas į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes Lietuvoje (b. l. 27). Todėl tiekėjai (tame tarpe ir ieškovas UAB „Itella Information“), teikdami pasiūlymus, turėjo nurodyti tokios paslaugos kainą, vadovaujantis PĮ 9 straipsniu. Nagrinėjamu atveju ieškovo elgesys, kuomet jis, esant pašto paslaugų pirkimui, siūlo ir pasiuntinių paslaugas, kurios nėra pirkimo objektu, ir kurioms nėra taikomi atitinkami kainų tarifai, traktuojamas kaip siekimas išvengti PĮ 9 str. nuostatų taikymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog ieškovo pasiūlymas pirkimo dokumentuose nurodytas siuntas pristatyti naudojantis pašto ir/arba pasiuntinių paslaugomis, t. y. siūlymas teikti ne tik pašto, bet ir pasiuntinių paslaugas, prieštarauja ne tik pirkimo sąlygoms, bet imperatyvioms teisės normoms bei viešajai tvarkai.

14Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą nevertino ieškovo pasiūlymo lygiavertiškumo, tuo šiurkščiai pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvius reikalavimus. Šis ieškovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad atsakovas turi teisę pasirinkti, kokias paslaugas pirkti. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju buvo vykdomas pašto paslaugų, o ne pasiuntinių paslaugų, pirkimas, atsakovas neturėjo pareigos vertinti pašto paslaugų ir pasiuntinių paslaugų lygiavertiškumo.

15Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, kad atsakovo pirkimo sąlygų aiškinimas dėl tariamai išimtinio reikalavimo įmesti pašto siuntas į gavėjų pašto dėžutes pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningumo principus ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 2 ir 8 d. reikalavimams. Šiuo atveju sąžininga konkurencija buvo apribota, nes pristatyti siuntas atsakovo adresatams galima arba įmetant į jų pašto dėžutes, arba pristatant asmeniškai gavėjams, pasiekiant tuos pačius pirkimo tikslus. Šie ieškinio argumentai taip pat atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina, jog pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 5 p. buvo aiškiai apibūdinta perkama paslauga – suvokuotus lapus tiekėjas privalo pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes. Ieškovas 2012-04-20 pateiktame galutiniame pasiūlyme nurodė, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis supaprastintų skelbiamų derybų skelbime (paskelbtame 2012-03-01 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose. Ieškovas pirkimo dokumentų neginčijo, prašymų paaiškinti, patikslinti ar koreguoti pirkimo dokumentus nepateikė. Taigi, ieškovas sutiko ir su Techninės specifikacijos 5 p., t. y. kad suvokuotus lapus tiekėjas privalo pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes, šio reikalavimo neginčijo. Ieškovas, būdamas susipažinęs su visais pirkimo dokumentais bei sutikdamas su pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, turėjo pateikti pirkimo dokumentus atitinkantį pasiūlymą, tačiau to nepadarė. Teismas sprendžia, jog pirkimo dokumentuose esant aiškiam reikalavimui suvokuotus lapus pristatyti į adresatų gaunamųjų laiškų dėžutes, paties ieškovo aiškinimas, kad pristatyti siuntas atsakovo adresatams galima arba įmetant į jų pašto dėžutes, arba pristatant asmeniškai gavėjams, pasiekiant tuos pačius pirkimo tikslus, yra nepagrįstas. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju nebuvo apribota konkurencija, nes ieškovas turėjo galimybę pateikti pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą, tačiau šia galimybe nepasinaudojo.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog atsakovas AB „Lietuvos dujos“ pagrįstai atmetė ieškovo UAB „Itella Information“ pasiūlymą kaip neatitinkantį supaprastintų skelbiamų derybų „Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimas“ sąlygų bei prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms, todėl nėra pagrindo ieškinį tenkinti.

17Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ bei trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas taip pat prašė priteisti iš ieškovo jų turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau šie prašymai netenkinami, nes į bylą nėra pateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys įrodymai.

18Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų. Kadangi išlaidos sudaro mažesnę nei 10 Lt sumą, pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310 str.,

Nutarė

20Ieškovo UAB „Itella Information“ ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas UAB „Itella Information“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo... 5. Trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovo... 6. Ieškovas pateikė teismui dubliką, o atsakovas ir trečiasis asmuo –... 7. Ieškinys atmetamas.... 8. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Lietuvos dujos“ (perkančioji... 10. Pažymėtina, jog Pašto įstatyme (toliau – PĮ) yra pateikti pašto... 11. Kaip jau minėta, Informacijos parengimo-perdavimo paslaugų pirkimas buvo... 12. Kadangi iš ieškovo 2012-04-20 pateikto galutinio pasiūlymo dėl Informacijos... 13. PĮ 9 straipsnyje nustatyta, kad universaliojo pašto paslaugų tiekėjui... 14. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo... 15. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, kad atsakovo pirkimo sąlygų aiškinimas... 16. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog atsakovas AB... 17. Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ bei trečiasis asmuo AB Lietuvos paštas taip... 18. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310... 20. Ieškovo UAB „Itella Information“ ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...