Byla eAS-1075-143/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,USP Baltics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,USP Baltics“ skundą atsakovui Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,USP Baltics“ (toliau – pareiškėjas, Bendrovė) 2015 m. birželio 25 d. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – ir atsakovas, Institutas) 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 17A-424 ,,Dėl produktų išbraukimo iš Maisto papildų sąrašo“ (toliau – ir Sprendimas). Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Sprendimo įgyvendinimą bei leisti Bendrovei platinti maisto papildus „Herbitussin gerklės pastilės su medumi ir 20 žolelių ekstraktu“, „Herbitussin gerklės pastilės su šalavijų ekstraktu ir vitaminu C“ ir „Herbitussin geriamasis skystis su pelargonijos ekstraktu“, kol bus išnagrinėtas Bendrovės skundas.

5Pareiškėjas nurodė, kad Sprendimo pagrindu jam buvo uždrausta platinti paminėtus maisto papildus. Netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės ir priėmus palankų teismo sprendimą, patirtų nuostolių, kadangi laikinai pašalinus maisto papildus iš rinkos bus priverstas utilizuoti

6jau pagamintą, riboto galiojimo ir platinti Lietuvos rinkoje paruoštą produkciją. Pažymėjo, kad nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2015 m. gegužės mėn. platindamas maisto papildus veikė vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, todėl turi teisėtus ir pagrįstus lūkesčius tikėtis, jog iš esmės nepasikeitus teisiniam reguliavimui ir nesant nustatytų jokių susijusių naujų reikalavimų ar draudimų saugus vartoti maisto papildas ir toliau gali būti teisėtai platinamas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 29 d. nutarties dalimi atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

9Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi ABTĮ 71 straipsnio 1, 3 dalimis, 92 straipsniu. Nurodė, kad Institutas, nustatęs, jog Bendrovės Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų maisto papildų „Herbitusin gerklės pastilės su medumi ir 20 žolelių ekstraktu“, „Herbitusin gerklės pastilės su šalavijų ekstraktu ir vitaminu C“, „Herbitussin geriamasis skystis su pelargonijos ekstraktu“ pavadinimuose pateikti teiginiai apie sveikumą „tusis“ arba „tussis“ neatitinka maisto papildams taikomų teisės aktų – 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1047/2012 (OL 2014 L 310, p. 36), 10 straipsnio 3 dalies ir kt. reikalavimų, priėmė pareiškėjo ginčijamą Sprendimą, kuriuo nusprendė išbraukti paminėtus maisto papildus iš Maisto papildų sąrašo. Pažymėjo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-223/2013, 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013. Teismas, atsižvelgdamas į ginčijamo Sprendimo turinį, į tai, kad aplinkybė, jog pareiškėjo platinamų maisto papildų pavadinimuose nurodyti sveikatingumo teiginiai galbūt neatitinka teisės aktų reikalavimų, jam buvo žinoma jau nuo 2014 m. rugsėjo 10 d., taip pat į tai, kad pareiškėjas nepateikė teismui objektyviais faktiniais duomenimis pagrįstų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones argumentų, konstatavo, kad šiuo atveju negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog, nepritaikius pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Remdamasis išdėstytais argumentais bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, teismas padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutartį ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Teismas neatsižvelgė į faktinę situaciją, kad paminėti maisto papildai nekelia grėsmės žmonių sveikatai ir tokios pat sudėties ir ženklinimo buvo kelis metus realizuojami rinkoje. Teismas vertino situaciją formaliai, nesivadovavo aktualia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika ir rėmėsi nutartimi, kuri neaktuali nagrinėjamam ginčui.

132. Teismas tik formaliai pasisakė, kad Bendrovė nepateikė įrodymų apie būsimos žalos atsiradimą, tačiau nepasisakė dėl jos argumentų, kurie teikiant prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo buvo nurodyti skunde.

143. Išnagrinėjus ginčą ir teismui patenkinus Bendrovės skundą bei panaikinus Sprendimą ir grąžinus maisto papildus į rinką, Bendrovės pozicijos rinkoje bus pasikeitusios ir palankaus teismo sprendimo priėmimas savaime neatkurs susidariusios padėties. Teismui patenkinus skundą, jeigu nebus pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, Bendrovei jau bus padaryta neatitaisoma žala, kurios atitaisymas, tikėtina, bus neįmanomas, kadangi bus praradusi turėtą rinkos dalį dėl neteisėtų Instituto veiksmų.

15Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas, ženklindamas maisto papildus teiginiais ,,herbitussin“ ar „herbitusin“, kuriais netiesiogiai kalbama (užsimenama) apie produktų savybes žmogaus ligų (kosulio) gydymui, klaidina vartotojus, daro užuominas į produktų gydomąsias savybes (kurių produktai neturi), taip daro įtaką vartotojų pasirinkimui ir pažeidžia teisės aktų reikalavimus.

17Ši aplinkybė gali turėti reikšmingos įtakos produktų konkurencingumui ir tuo pačiu produktų pardavimams. Pareiškėjo prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė negali būti taikoma, nes nurodytas pareiškėjo argumentas negali būti svaresnis už viešąjį interesą, kuris šiuo atveju yra žmonių sveikata, kuria rūpinasi valstybė. Pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą sieja su sprendimo vykdymo ekonominiais padariniais ir rinkos dalies užimamumu. Šiuo atveju nėra jokių konkrečių įrodymų, galinčių patvirtinti tikrą, bet ne tariamą, grėsmę būsimo teismo sprendimo vykdymui. Priešingai, teismui paskelbus procesinį sprendimą tenkinti pareiškėjo skundą, iki sprendimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas nebus sudėtingas. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti skundžiamą administracinį aktą, pareiškėjas galės atnaujinti prekybą paminėtais produktais. Atskirojo skundo teiginiai, grindžiami į ateitį nukreiptomis negatyviomis prielaidomis ir prognozėmis apie tolimesnes jo komercinės veiklos perspektyvas, turėtų būti atmesti kaip nesudarantys objektyvaus pagrindo taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjas turėjo pakankamai laiko priimti sprendimus, susijusius su produktų tiekimu rinkai, todėl netikslinga tenkinti atskiruoju skundu pateiktą prašymą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Nagrinėjamą atskirąjį skundą pareiškėjo vardu pasirašė ir per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo sistemą pateikė jo atstovas advokatas Saulius Urbonavičius, turintis pareiškėjo įgaliojimą atlikti šį veiksmą.

22Pareiškėjas inicijavo ginčą dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 17A-424 ,,Dėl produktų išbraukimo iš Maisto papildų sąrašo“, kuriuo nuspręsta produktus „Herbitusin gerklės pastilės su medumi ir 20 žolelių ekstraktu“, „Herbitusin gerklės pastilės su šalavijų ekstraktu ir vitaminu C“ ir „Herbitussin geriamasis skystis su pelargonijos ekstraktu“ išbraukti iš Maisto papildų sąrašo, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareikštam reikalavimui užtikrinti pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nustatytą ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte, t. y. ginčijamo akto galiojimo laikiną sustabdymą.

23ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali

24būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

25Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

26Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

27Įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą (dėl draudimo platinti išvardytus produktus kilsiančios neigiamos pasekmės), negalima daryti išvados, kad, nepritaikius pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, pasunkėtų

28arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe,

29jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas. Pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra realiai gresiantis teismo sprendimo įvykdymo negalimumas ar ženklus jo įvykdymo pasunkėjimas, jeigu tokia priemonė nebus pritaikyta.

30Šiuo atveju nėra objektyvių įrodymų, jog, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, nebūtų atkurta ar pasunkėtų iki ginčijamo akto priėmimo buvusi padėtis, t. y. nebūtų įmanoma vėl platinti produktų, kompensuoti praradimų teisės aktų nustatyta tvarka. Hipotetiniai aiškinimai negali būti pagrindas užtikrinti reikalavimą. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, negalima ignoruoti ir vartotojų interesų.

31Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi pagrįstai nusprendė nesiimti priemonių reikalavimui užtikrinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutarties dalis yra pagrįsta, todėl jos panaikinti nėra pagrindo.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,USP Baltics“ atskirąjį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,USP Baltics“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Sprendimo pagrindu jam buvo uždrausta platinti... 6. jau pagamintą, riboto galiojimo ir platinti Lietuvos rinkoje paruoštą... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 29 d. nutarties... 9. Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi ABTĮ 71 straipsnio 1, 3 dalimis, 92... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismas neatsižvelgė į faktinę situaciją, kad paminėti maisto papildai... 13. 2. Teismas tik formaliai pasisakė, kad Bendrovė nepateikė įrodymų apie... 14. 3. Išnagrinėjus ginčą ir teismui patenkinus Bendrovės skundą bei... 15. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 16. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas, ženklindamas maisto papildus teiginiais... 17. Ši aplinkybė gali turėti reikšmingos įtakos produktų konkurencingumui ir... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Nagrinėjamą atskirąjį skundą pareiškėjo vardu pasirašė ir per Lietuvos... 22. Pareiškėjas inicijavo ginčą dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos... 23. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 24. būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus... 25. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo... 26. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 27. Įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti... 28. arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Galima tam tikra... 29. jog teismo sprendimo įvykdymas iš... 30. Šiuo atveju nėra objektyvių įrodymų, jog, priėmus pareiškėjui palankų... 31. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutarties... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,USP Baltics“ atskirąjį... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. nutarties... 36. Nutartis neskundžiama....