Byla A-3057-624/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. F. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. F. skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Smokvila“, uždarajai akcinei bendrovei „Cowi Lietuva“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui, Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. F. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (I t., b. l. 1–12) ir patikslintu skundu (I t., b. l. 124–135) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. (2.6)-A4-2251 „Dėl UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių“ (toliau – ir Sprendimas).

5Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu (II t., b. l. 184–193) nesutiko su pareiškėjos skundu.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepimu (IV t., b. l. 185–193) nesutiko su pareiškėjos skundu.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime (II t., b. l. 169–170) į skundą prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime (II t., b. l. 180–182) nurodė, jog neprieštarauja, kad pareiškėjos skundas būtų patenkintas, jeigu administracinės bylos nagrinėjimo metu bus nustatyta, kad yra pagrįstas arba jeigu būtų pasiektas kompromisas.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime (II t., b. l. 171–173) nurodė, kad neturi jokio suinteresuotumo šios bylos baigtimi.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime (II t., b. l. 177–178) į skundą prašė bylą nagrinėti bei sprendimą priimti teismo nuožiūra.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Smokvila“ atsiliepimu (V t., b. l. 51–55) į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 8 d. sprendimu pareiškėjos J. F. skundą atmetė kaip nepagrįstą (V t., b. l. 117–122).

13Pareiškėja J. F. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (V t., b. l. 126–135).

14II.

15Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2015 m. lapkričio 5 d. gautas pareiškėjos J. F. prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki sprendimo priėmimo administracinėje byloje Nr. A-3057-624/2015 sustabdyti Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. (2.6)-A4-2251 ,,Dėl UAB ,,Smokvila“ kiaulių komplekso Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių“ galiojimą. Prašyme nurodo, kad Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. birželio 3 d. sprendime Nr. (2.6)-A4-2251 nurodoma, kad planuojama ūkinė veikla – UAB ,,Smokvila“ kiaulių kompleksas, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., leistina pagal parengtą Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita) ir įvykdžius šio sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas. Šiuo metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimo, kuriuo buvo atmestas skundas dėl Sprendimo panaikinimo. Nepaisant to, UAB ,,Smokvila“ 2015 m. rugsėjo 21 d. kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo. Vilniaus rajono savivaldybes administracijai buvo pateikti projektiniai pasiūlymai – Kitos (fermos) paskirties pastatų Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. rekonstrukcijos projektas (toliau – Projektas) bei kiti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodyti dokumentai, tame tarpe ir ginčijamas Sprendimas. Kaip matyti iš Projekto bendrosios dalies (19.2., 19.4.5., 19.7.6, 19.7.7. ir kitų papunkčių), Projektas yra parengtas vadovaujantis ginčijamu Sprendimu patvirtintos PAV ataskaitos duomenimis. O būtent, Projekte vadovaujamasi PAV ataskaitoje pateiktais kvapo sklaidos skaičiavimais, kurių teisingumas yra ginčijamas byloje. Taigi, remiantis neteisėtu Sprendimu, šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje yra sprendžiamas klausimas dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo. Išdavus specialiuosius architektūros reikalavimus, statybos leidimą ir pradėjus statybas, kaip numatyta Projekto 19.4.1 papunktyje 2015 m. IV ketvirtį, priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18

19Nagrinėjamu atveju vertinamas pareiškėjos J. F. pateikto prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte, pagrįstumas.

20Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. birželio 3 d. sprendimą Nr. (2.6)-A4-2251 „Dėl UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių“. Prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ji prašo sustabdyti šio skundžiamo Sprendimo galiojimą iki sprendimo priėmimo administracinėje byloje Nr. A-3057-624/2015.

21ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. To paties straipsnio 3 dalis numato sąrašą reikalavimo užtikrinimo priemonių, kurias taikyti atitinkama šalis gali prašyti teismo, tame tarpe – ir ginčijamo akto laikiną sustabdymą.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuotas aiškinimas, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P525-196/2008, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-632/2011). Tačiau pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, kad netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Pažymėtina, kad realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad net ir nustačius galimą teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (žr., pvz., 2014 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-207/2014, 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-874/2014). Be to, administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi taisyklės, jog asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Teismui kyla pareiga jam pateiktą prašymą įvertinti bylos aplinkybių kontekste ir šiuo klausimu priimti nutartį.

24Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bei skunde nurodytas faktines aplinkybes, konstatuotina, jog šiuo atveju nėra pagrindo manyti, jog nesustabdžius ginčijamo 2014 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. (2.6)-A4-2251 „Dėl UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių“ galiojimo, teismo sprendimo, kuriuo būtų tenkinamas pareiškėjos skundo reikalavimas ir toks sprendimas būtų panaikintas, įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Pareiškėja prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę motyvuoja tuo, kad šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, remiantis šioje byloje ginčijamo Sprendimo duomenimis, yra sprendžiamas klausimas dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėja skundžia tik Sprendimą „Dėl UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių“. Vien tai, kad su šiuo sprendimu susiję duomenys bus naudojami ir sprendžiant kitus klausimus (t. y. dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo), kurie nėra šios administracinės bylos ginčo dalyku, nedaro pagrindo manyti, jog nagrinėjamoje byloje priimto sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Pareiškėja prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tik lakoniškai nurodė, kad išdavus specialiuosius architektūros reikalavimus, statybos leidimą ir pradėjus statybas, priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, tačiau nepateikė tokį savo teiginį pagrindžiančių argumentų. Pabrėžtina, jog hipotetiniai aiškinimai negali būti pagrindas užtikrinti reikalavimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-441-143/2015, 2015 m. spalio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1075-143/2015).

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio administracinio ginčo turinį ir pareiškėjos nurodytas aplinkybės, vertina, kad pareiškėja nagrinėjamu atveju neįrodė esant realią grėsmę, jog pareiškėjai palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, t. y. panaikinus skundžiamą sprendimą, tokio teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atitinkamai – kad yra pagrindas taikyti jos nurodomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27pareiškėjos J. F. prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. F. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 5. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu (II t., b. l. 184–193)... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepimu (IV t., b.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus visuomenės sveikatos centras... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Smokvila“ atsiliepimu (V t., b. l.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 8 d. sprendimu... 13. Pareiškėja J. F. pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 14. II.... 15. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2015 m. lapkričio 5 d. gautas... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. ... 19. Nagrinėjamu atveju vertinamas pareiškėjos J. F. pateikto... 20. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos... 21. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuotas aiškinimas,... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog... 24. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, aktualią Lietuvos... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio administracinio... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71... 27. pareiškėjos J. F. prašymo taikyti reikalavimo... 28. Nutartis neskundžiama....