Byla e2-11247-1028/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis,

2sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Petrevičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui A. S.,

4nedalyvaujant atsakovui A. Ž.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Kosrima“ ieškinį atsakovams R. K. ir A. Ž. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

6ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1) priteisti iš atsakovo R. K. 17405,39 Eur žalos atlyginimui; 2) priteisti iš atsakovo A. Ž. 3644,03 Eur žalos atlyginimui; 3) priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinų sumų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) išlaidas procesinių dokumentų įteikimui.

7Ieškinyje nurodoma, kad 2018 m. gegužės 29 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Kosrima“. Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtintas BUAB „Kosrima“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. Bendrovei, kaip neturinčiai turto, nutarta taikyti supaprastinto bankroto procedūrą. Bankroto administratorius jokio turto iš UAB „Kosrima“ buvusių vadovų neperėmė. Apskaitos dokumentai nėra perduoti iki šios dienos. Paskutinė finansinė atskaitomybė (balansas) sudaryta už 2016 finansinius metus. Buhalterė atleista prieš bankroto bylos iškėlimą- 2018-05-22. Pagal paskutinę sudarytą 2016 metų finansinę atskaitomybę (balansą) įmonė turėjo turto už 66790 Eur, tame tarpe materialaus už 40338 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 48895 Eur, tame tarpe per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 35143 Eur. Nuostolis siekė 14999 Eur. Iš už 2016 finansinius metus įmonės sudarytos finansinės atskaitomybės (balanso) matyti, įmonės finansiniai rezultatai 2016 finansiniais metais jau atitiko ĮBĮ apibrėžtai nemokumo sąvokai. Tai pažymėjo iš Šiaulių apygardos teismas 2018-05-29 nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 8 str. 4 d. nustato, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovo pareigas nuo 2013-09-17 iki 2018-01-11 ėjo R. K., o nuo 2018-01-11 iki 2018-06-14 A. Ž.. Įmonės buhalterė atleista 2018-05-22 prieš bankroto bylos iškėlimą, todėl nei teismui, nei bankroto administratoriui finansinės atskaitomybės (balanso) už 2017 metus ir bankroto bylos iškėlimo dienai nesudarė ir nepateikė. Kadangi tiek teismas, tiek bankroto administratorius nustatė, kad jau 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės (balanso) duomenimis įmonė jau buvo nemoki, tai 2017 m. pradžioje įmonės vadovas turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Kosrima“ iškėlimo. Tuo metu direktoriaus pareigas ėjo R. K.. Atsakovų neteisėtais veiksmais, t.y. todėl, jog UAB „Kosrima“ vadovai laiku nesikreipė dėl bankroto bylos UAB „Kosrima“ iškėlimo, buvo padaryta 21049,42 Eur žala. Kadangi apskaitos dokumentai bankroto administratoriui neperduoti, tai bankroto administratorius vadovavosi turimais ir surinktais apskaitos duomenimis iš pateiktų ataskaitų ir kreditorių bei antstolių pateiktos informacijos. Atsakovas 1 po finansinės atskaitomybės už 2016 m. sudarymo, 2017 metų pradžioje, supratęs, jog įmonė yra nemoki, turėjo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šią savo pareigą delsė vykdyti, didino įsiskolinimus ir į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius. Beveik visų kreditorių skolos yra atsiradusios dėl laiku neinicijuotos bankroto bylos, išskyrus kreditorių AB „Šiaulių bankas“, nes skola iki bankroto bylos iškėlimo šiam kreditoriui buvo mokama pagal grafiką, kreditorinis reikalavimas susidaręs dėl pilnai neįvykdytų finansinių įsipareigojimų. Laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2018-01-11 (atsakovas 1): išaugusi skola VSDFV Šiaulių skyriui (1837,90 + 57,20) - 398,55) = 1496,55 Eur; išaugusi VMI skola- 4438,64 - 433,25 = 4005,39 Eur; skola „aPROtype“- 6776,64 Eur; skola „Realforest 1“- 408,45 Eur; skola UAB „Lubris“ 800,51 Eur; skola UAB „Valksmas“ 2904,75 Eur; antstolių vykdymo išlaidos pagal teismo vykdomuosius raštus 1013,10 Eur. VISO: atsakovo 1 vadovavimo laikotarpiui 17405,39 Eur. Laikotarpis nuo 2018-01-11 iki 2018-06-09 (bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) (atsakovas 2): išaugusi skola VSDFV Šiaulių skyriui (2994,81 + 113,50) - 1496,55 = 1611,76 Eur; išaugusi VMI skola 5137,82- 4005,39 = 1132,43 Eur; neišmokėtas DU ir nepanaudotų atostogų kompensacija atsakovui 2- 899,84 Eur. VISO: atsakovo 2 vadovavimo laikotarpiu 3644,03 Eur. Per 2017 finansinius metus iki bankroto bylos iškėlimo, už nebaigtus vykdyti finansinius įsipareigojimus, AB Šiaulių bankas, kreipėsi dėl traktoriaus ir priekabos atsiėmimo, turėti įmonės automobiliai buvo parduoti 2017 metų pabaigoje ir bankroto iškėlimo dienai, lėšų iš kurių būtų galima bent dalinai padengti administravimo išlaidas ir nors dalinai atsiskaityti su kreditoriais, bendrovė nebeturėjo, kai tuo tarpu 2016 m. gruodžio 31 d. nurodyta turto vertė buvo 66790 Eur. Atsakovams nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai, tarp atsakovų veiksmų/neveikimo bei žalos, kuri sudaro 17405,39 Eur (pradelstų įsiskolinimų suma, kuri atsirado vadovaujant atsakovui 1) ir 3644,03 Eur, kuri atsirado vadovaujant atsakovui 2, yra tiesioginis priežastinis ryšys. Remiantis CK 6.37 str., 6.210 str. nuostatomis, iš atsakovų ieškovės naudai priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Atsakovas R. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, o po parengiamojo teismo posėdžio ieškovės atstovas ir atsakovas R. K. sudarė taikos sutartį byloje, kuri 2018-12-06 nutartimi buvo patvirtinta bei byla dalyje dėl ieškovės reikalavimo atsakovui R. K. nutraukta.

9Atsakovas A. Ž. atsiliepimo nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovas A. Ž. įmonės turto neperdavė, už dokumentų neperdavimą jam skirta bauda. Traktorių įtraukus kaip įmonės turtą į balansą už 2016 metus pateikti neteisingi duomenys. 2016-12-31 laikytina data, kai įmonė tapo nemokia, nes turto buvo tik už maždaug 2000 Eur. Traktorius buvo ne įmonės. 2017 m. K. pardavė mašiną, kad išmokėtų algas. Atsakovas A. Ž. vienintelį kartą jam atsiliepė, kai bankroto administratorius jam parašė apie jam skirtas Garantinio fondo lėšas, dėl įmonės nieko neaiškino. Atsakovas A. Ž. yra gavęs iš Garantinio fondo 899 Eur kaip įmonės kreditorius.

11Atsakovas A. Ž. teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovas tinkamai informuotas apie teismo procesą ir posėdį byloje, iš jo susirašinėjimo su bankroto administratoriumi taip pat matyti, kad jam apie iškeltą civilinę bylą yra žinoma.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies

13Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2018-05-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla (b. l. 8-11). 2018-07-27 nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai (b. l. 12-13). Ieškovė pateikė įmonės balansą, juridinių asmenų registro išrašą, VSDFV ieškinio kopiją, dokumentus, susijusius su įmonės mokumu ir kreditoriniais reikalavimais (b. l. 14-46), susirašinėjimą su atsakovu A. Ž..

14Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.).

15Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

16Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui kyla atsakomybė. <...> Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-453/2014).

17Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2018-05-29 nutartimi byloje Nr. eB2-666-856/2018 (b. l. 8-11) konstatuota, kad jau 2016 metais UAB „Kosrima“ įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą (b. l. 14) įrašyto turto vertės, o tai reiškia, kad įmonė yra nemoki. Šią išvadą teismas padarė atsižvelgdamas į 2016 m. balanso duomenis. Taigi, jau 2017 m. pradžioje R. K., būdamas įmonės vadovu, turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė. Juridinių asmenų registro duomenimis 2018-01-08 nauju UAB „Kosrima“ vadovu buvo paskirtas atsakovas A. Ž., šis faktas registre įregistruotas 2018-01-11 (b. l. 15-16). Atsakovo A. Ž. tapimo UAB „Kosrima“ vadovu metu įmonė jau daugiau nei metus laiko buvo nemokios būklės, todėl atsakovas A. Ž. privalėjo nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to taip pat nepadarė. Taigi, atsakovo A. Ž. veiksmai atitinka neteisėto neveikimo sampratą (CK 6.246 str. 1 d.).

18Vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama atsakovo valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku. Taigi žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma <...> patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis byloje Nr. 3K-3-344/2014).

19Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodo, kad atsakovo A. Ž. vadovavimo laikotarpiu įmonės skolos išaugo 3644,03 Eur. Nurodo, kad skola VSDFV išaugo 1611,76 Eur, VMI – 1132,43 Eur, taip pat atsirado 899,84 Eur skola atsakovui A. Ž.. Teismo vertinimu ieškovės skaičiavimai nėra visiškai teisingi.

20Byloje yra pateiktos VSDFV finansinės ataskaitos. Pagal finansinę ataskaitą 2017-12-31 dienai įmonės įsiskolinimas VSDFV buvo 1895,10 Eur (b. l. 28). Pagal finansinę ataskaitą 2018-06-30 dienai įmonės įsiskolinimas VSDFV buvo 3108,31 Eur (b. l. 29). Skirtumas tarp šių sumų yra 1213,21 Eur. Būtent tiek išaugo skola VSDFV įmonei vadovaujant atsakovui A. Ž.. Iš finansinės ataskaitos 2016-12-31 dienai matyti, kad įmonės įsiskolinimas VSDFV buvo 398,55 Eur. Šią sumą ieškovė įskaičiavo į išaugusios skolos sumą atsakovo A. Ž. vadovavimo laikotarpiu, nors ši suma atsirado gerokai anksčiau ir ieškovė jos neskaičiavo net prieš tai vadovu buvusiam R. K. (b. l. 4).

21Analogiška situacija yra su skola VMI. Byloje yra pateiktos VMI prievolių likučių suderinimo ataskaitos. Iš 2018-01-11 ataskaitos matyti, kad įmonės įsiskolinimas VMI yra 4886,06 Eur (b. l. 32-33). Iš 2018-05-29 ataskaitos matyti, kad įmonės įsiskolinimas VMI yra 5137,82 Eur (b. l. 34-35). Skirtumas tarp šių sumų yra 251,76 Eur. Būtent tiek išaugo skola VMI įmonei vadovaujant atsakovui A. Ž.. Kaip ir VSDFV atveju ieškovė įskaičiavo į išaugusios skolos sumą įsiskolinimą, kuris atsirado gerokai anksčiau ir ieškovė jos neskaičiavo prieš tai vadovu buvusiam R. K. (b. l. 4).

22899,84 Eur skolos reikalavimas, susijęs su neišmokėtu atsakovui A. Ž. darbo užmokesčiu bei nepanaudotomis atostogomis, nėra pagrįstas. Bankroto administratorius teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovas A. Ž. yra gavęs iš Garantinio fondo 899 Eur kaip įmonės kreditorius. Tai atitinka ieškinyje nurodytą reikalavimo sumą (bankroto administratorius teismo posėdžio metu, tikėtina, nurodė suapvalintą sumą).

23Administratorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, vykdančios Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimą (LR Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 2 str. 1 d.). Patvirtinta darbuotojų reikalavimų, susijusių su darbo santykiais, suma mažinama iš Garantinio fondo sumokėtos išmokos suma. Administratorius turi atgręžtinio reikalavimo teisę išieškoti šią sumą iš darbdavio. Administratoriaus reikalavimai tenkinami Įmonių bankroto įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka (LR Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 8 str. 10 d.).

24Kadangi byloje nustatyta, jog atsakovas A. Ž., kaip buvęs ieškovės darbuotojas, jau yra gavęs visą jam priklausančią sumą, jo kreditorinis reikalavimas BUAB „Kosrima“ atžvilgiu yra padengtas. VSDFV tokioje situacijoje, įgyvendindama atgręžtinio reikalavimo teisę, galėtų kreiptis į BUAB „Kosrima“, kaip buvusią atsakovo A. Ž. darbdavę, dėl jam išmokėtos sumos išieškojimo. Toks reikalavimas taptų dar vienu kreditoriniu reikalavimu bankroto byloje. Tačiau duomenų, kad VSDFV ar kita įgaliota įstaiga kreipėsi su tokiu reikalavimu į BUAB „Kosrima“, byloje ieškovė nepateikė. Kaip nurodyta įstatyme, tai yra VSDFV teisė, bet ne pareiga. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes reikalavimas dėl 899,84 Eur priteisimo negali būti tenkinamas.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo A. Ž. vadovavimo laikotarpiu išaugusios dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku skolos yra 1464,97 Eur.

26Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-31 nutartis byloje Nr. 3K-3-167-611/2015).

27Nagrinėjamu atveju dėl to, kad atsakovas A. Ž. savo vadovavimo laikotarpiu nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, skolos išaugo 1464,97 Eur. Jei atsakovas savo vadovavimo pradžioje būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo, šios skolos nebūtų susidariusios, kadangi, kaip minėta, dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą. Atsakovas taip pat akivaizdžiai turėjo suprasti, kad tokie jo veiksmai, kai neatsiskaitoma su mokesčių administratoriais, neišvengiamai didina įmonės įsiskolinimus, be to, atsakovas pradėjo vadovauti įmonei, kuri jau daugiau nei metus laiko buvo nemokios būsenos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad yra priežastinis ryšys tarp atsakovo A. Ž. neteisėto neveikimo ir susidariusios žalos įmonei.

28Kaip jau minėta, nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

29Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad atsakovas A. Ž. atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, todėl jo kaltė preziumuotina. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kurie paneigtų atsakovo kaltę. Taip pat pastebėtina, kad iš atsakovo susirašinėjimo su bankroto administratoriumi matyti, jog atsakovas A. Ž. iš esmės pripažino ieškinį, savo kaltus veiksmus (neveikimą) ir siūlė sumokėti ieškovei 1000 Eur.

30Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad yra visos sąlygos atsakovo A. Ž. civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, pagal pagrįstų reikalavimų apimtį.

31Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų procesinės palūkanos.

32Kiti klausimai.

33Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.).

34Ieškovė nuo žyminio mokėjimo buvo atleista, todėl valstybei iš atsakovo priteistina 33,00 Eur žyminio mokesčio.

35Iš atsakovo priteistinos 3,58 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 6 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

37ieškinį patenkinti iš dalies.

38Priteisti ieškovei BUAB „Kosrima“, į. k. 303141984, iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) 1464,97 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt keturis Eur 97 ct) žalos atlyginimui ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Priteisti valstybei iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) 33,00 Eur (trisdešimt tris Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

40Priteisti valstybei iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris Eur 58 ct) pašto išlaidų (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis,... 2. sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Petrevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui A. S.,... 4. nedalyvaujant atsakovui A. Ž.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašė: 1) priteisti iš atsakovo R. K.... 7. Ieškinyje nurodoma, kad 2018 m. gegužės 29 d. Šiaulių apygardos teismas... 8. Atsakovas R. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, o po parengiamojo teismo... 9. Atsakovas A. Ž. atsiliepimo nepateikė.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovas A. Ž.... 11. Atsakovas A. Ž. teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovas tinkamai informuotas... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 13. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2018-05-29 Šiaulių apygardos... 14. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 15. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 16. Tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui civilinę atsakomybę,... 17. Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2018-05-29 nutartimi byloje Nr.... 18. Vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodo, kad atsakovo A. Ž. vadovavimo... 20. Byloje yra pateiktos VSDFV finansinės ataskaitos. Pagal finansinę ataskaitą... 21. Analogiška situacija yra su skola VMI. Byloje yra pateiktos VMI prievolių... 22. 899,84 Eur skolos reikalavimas, susijęs su neišmokėtu atsakovui A. Ž. darbo... 23. Administratorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie... 24. Kadangi byloje nustatyta, jog atsakovas A. Ž., kaip buvęs ieškovės... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo A. Ž. vadovavimo laikotarpiu... 26. Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima... 27. Nagrinėjamu atveju dėl to, kad atsakovas A. Ž. savo vadovavimo laikotarpiu... 28. Kaip jau minėta, nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus,... 29. Nagrinėjamu atveju jau konstatuota, kad atsakovas A. Ž. atliko neteisėtus... 30. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad yra visos sąlygos... 31. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 32. Kiti klausimai.... 33. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 34. Ieškovė nuo žyminio mokėjimo buvo atleista, todėl valstybei iš atsakovo... 35. Iš atsakovo priteistinos 3,58 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 37. ieškinį patenkinti iš dalies.... 38. Priteisti ieškovei BUAB „Kosrima“, į. k. 303141984, iš atsakovo A. Ž.,... 39. Priteisti valstybei iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) 33,00 Eur (trisdešimt... 40. Priteisti valstybei iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris Eur 58 ct)... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...