Byla 2-49-504/2010
Dėl netesybų priteisimo

1

2Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant I. M. , dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei I. K. , atsakovo atstovui V. R. , teismo posėdyje išnagrinėjo VĮ Valkininkų miškų urėdija ieškinį atsakovui UAB „J. “ dėl netesybų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su atsakovu UAB „J. " 2008m. gruodžio 9d. VĮ Valkininkų miškų urėdija sudarė apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 09-04 (toliau -Sutartis), pagal kurią VĮ Valkininkų miškų urėdija įsipareigojo patiekti, o atsakovas UAB „J. " nupirkti apvaliąją medieną. Medienos kiekiai pagal atskirus sortimentus nustatyti Sutarties 1.1 punkte. Medienos pardavimo kiekiai ketvirčiais išdėstyti Sutarties Priede Nr. l.

4Atsakovas per 2009m. I ir II ketvirčius įsipareigojo nupirkti 50 ktm PJ-P, 50 PJ-E, 290 ktm PJ-B, 330 ktm P J-J, 185 PJ-D sortimentų medienos. Nei per I, nei per II ketvirtį atsakovas medienos nenupirko ir taip neįvykdė sutartinių įsipareigojimų.

5Sutarties 6.2 punkte už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą šalys numatė netesybas. Jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos numatytais Sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Ši nuostata gali būti netaikoma išimtiniais atvejais dėl objektyvių nuo Sutarties šalių nepriklausomų ir Sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių, kurios turi būti įrodytos. Apie šias aplinkybes Sutarties šalys privalo informuoti viena kitą per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

6Civilinio kodekso 6.248st.1d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, kai įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Vienas iš tokių atvejų įtvirtintas CK 6.256str. 4d., kurioje nurodoma, kad jeigu sutarties prievoles nevykdo ar netinkamai vykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją vykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymas ar sutartis nenumato ko kita.

7Netesybos (bauda) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą.

8Kadangi atsakovas UAB „J. ", nevykdė sutartinių įsipareigojimų, privalo ieškovui VĮ Valkininkų miškų urėdijai sumokėti Sutarties 6.2 punktu nustatytą 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojant nuo neįvykdytos sandorio dalies, kas sudaro 7570,50 Lt. Atsakovui buvo išsiųsta 2009-07-29 pretenzija Nr.V65-637 dėl baudos sumokėjimo, tačiau atsakovas gera valia baudos nesumoka, motyvuodamas, tuo, kad sutarties negalėjo vykdyti dėl ekonominės situacijos.

9Apie objektyvias nuo Sutarties šalių nepriklausomas ir Sutarties sąlygų neleidžiančias įgyvendinti aplinkybes, kurios turi būti įrodytos ir kurias konstatavus šaliai, pažeidusiai sutarties vykdymą, galėtų būti netaikoma sutartinė atsakomybė, atsakovas UAB „J. " ieškovo neinformavo. Nenugalima jėga (force majore) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei įvykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles(CK 6.212 str. l d.).

10Apvaliosios medienos pardavimas yra vykdomas vadovaujantis Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis (2008m. rugsėjo 29d. įsakymo Nr.Dl-504 redakcija, V.Ž. 2008-10-07 Nr. l 15-4395), (toliau - Taisyklės), kurios nustato apvaliosios medienos pirkimo ir pardavimo organizavimo, prekybos sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už apvaliąją medieną tvarką. Sutartis su atsakovu buvo sudaryta apvaliosios medienos pardavimo pagal ilgalaikes sutartis konkurso nustatyta tvarka, atsakovą pripažinus laimėtoju pagal jo pasiūlyme nurodytą kainą.

11Faktas, jog egzistuoja tiek pasaulinė ekonominė krizė, tiek ir ekonominė krizė Lietuvoje yra viešai pripažinta ir visiems žinoma aplinkybė nuo 2008m. vidurio. Ši aplinkybė įtvirtinta ir teisės akte - 2009m. kovo 25d. LR Vyriausybės nutarime Nr.233 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008m. veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui". Medienos pardavimo rinkos smukimas tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje buvo pastebimas nuo 2008 metų vasaros. Todėl vykdant apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo konkursą ir sudarant Sutartį su atsakovu šios aplinkybės šalims buvo žinomos.

12Ieškovas nesutinka, jog šalių sudarytos Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartys: Nr.09-38, 2009m. sausio 30d., Nr. 09-83, 2009m. gegužės 6d. ir Nr.09-60, 2009m. kovo 6d., Nr. 09-104, 2009m. birželio 8d. yra kaip papildomos sutartys, vykdant ilgalaikę sutartį 2009m. gruodžio 9d. Šios sutartys yra savarankiškos, sudarytos pardavimuose šalių susitarimu, žemesnėmis kainomis, nei buvo sutarta 2008-12-09 sutartyje. Atsakovas UAB „J. " privalo sumokėti ieškovui 7570,50 Lt dydžio baudą, nes nėra aplinkybių dėl kurių būtų galima netaikyti atsakovui sutartinės atsakomybės. Taip pat atsakovas turi atlyginti ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

13Remdamiesi išdėstytu ir vadovaudamiesi LR CK 6.189 str. l d., 6.200 str. l d., 6.205 str. l d., 6.256 str., 6.258 str. l d., CPK 93 str. l d. Rokiškio rajono apylinkės teismo prašo: priteisti ieškovui, VĮ Valkininkų miškų urėdijai, įmonės kodas ( - ) iš atsakovo UAB „J. ", įmonės kodas ( - ): 7570,50 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt Lt 50 et) baudą ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas atsiliepime ir teismo metu jo atstovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. VĮ Valkininkų miškų urėdijos ir UAB „J. " 2008-12-09 sudaryta ir pasirašyta apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo pardavimo sutartimi Nr. 09-04 (toliau- Sutartis) buvo sutarta, kad jie, atsakovai, per 2009m. I ir II ketvirčius nupirks sutartą kiekį apvaliosios medienos. Atsakovas ne tik kad nupirko Sutartyje numatytą medienos kiekį per sutartą terminą, tačiau nupirko netgi daugiau nei, kad Sutartimi buvo šalių sutarta.

15Dėl susiklosčiusios ekonominės krizės, nukritus medienos pirkimo-pardavimo kainai (medienos pardavimo rinkos kainos nukrito apie 30 procentų), pirkti medieną už Sutartyje numatytų kainą buvo pražūtinga. Dėl ko buvo kreiptasi į ieškovą su prašymu dėl Sutarties pakeitimo, pakeičiant (sumažinant) joje nustatytą medienos pardavimo kainą. LR CK 6.204 str. (Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms) numato, kad jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau nei kitai šaliai, nukentėjusioji sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeiti. Kaip numato minėtas CK straipsnis, sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą. t.y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas.

16LR CK 1.5str. 1d. numato, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. 2 dalis numato, kad nustatant tarpusavio teises ir pareigas privaloma vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. CK 1.137str. 1d. numato, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. 2 dalis įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžininga, laikantis protingumo ir teisingumo principų. 3 dalis numato šalies draudimą piktnaudžiauti turima teise. t.y., draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. 4 dalis numato, kad civilinių teisių įgyvendinimas negali būti naudojamas nesąžiningai ar piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje.

17CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). CK 6.158 str. numato, kad kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai ir ši pareiga negali būti pakeičiama ar panaikinama. CK 6.200 str. numato, kad šalys, vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis ir, kad sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškiau kitai šaliai būdu.

18Būtent laikantis aukščiau nurodytų nuostatų šalys ir susitarė dėl medienos pirkimo-pardavimo už mažesnę kainą, pasirašydamos atskiras pirkimo-pardavimo sutartis, t.y. buvo sutarta sumažinti medienos pirkimo-pardavimo kainą. Pirmam ir antram 2009 metų pusmečiui tarp šalių buvo pasirašytos atskiros sutartys, pakeičiančios 2008-12-09 apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 09-04 2009 m. pirmam ir antram ketvirčiui, t.y. 2009-01-30 apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 09-38; 2009-03-06 apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 09-60: 2009-05-06 apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 09-83.

19Pagal minėtas aukščiau nurodytas sutartis atsakovas iš ieškovo per 2009 m. pirmą ir antrąjį ketvirtį viso nupirko 996,78 m3 lapuočio medienos (tame skaičiuje 103,05 m3 Drebulės ir 893.73 m3 Juodalksnio) ir 862,78 m3 spygliuočio medienos (tame skaičiuje 151,90 m3 Egles ir 710.88 m3 Pušies ). Atsakovo faktiškai nupirktą kiekį patvirtina pridedamos PVM sąskaitos-faktūros. Tuo tarpu pagal 2008-12-09 apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 09-04 2009 m. pirmam ir antram ketvirčiui atsakovas buvo įsipareigojęs nupirkti 200 m3 spygliuočio ir 705 m3 lapuočio. Tad atsakovas realiai nupirko 662,78 m3 daugiau spygliuočio medienos ir 291.78 m3 daugiau lapuočio medienos. Tad ieškovas ieškinyje nurodo neteisingus faktinius duomenis, teigdamas, kad atsakovas nenupirko sutarto medienos kiekio.

20Kad apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartys yra sudėtinė 2008-12-09 apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo pardavimo sutarties Nr. 09-04 dalis. t.y. minėtos Sutarties neatskiriami priedai, patvirtina ir ta aplinkybė, kad pasibaigus 2009m. pusmečiui, remiantis 2008-12-09 apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo pardavimo sutarties Nr. 09-04 4.5 punktu per 10 darbo dienų po medienos pusmetinių pardavimų yra tikslinamos medienos kainos kitam pusmečiui. Minėtame punkte numatyta, kad patikslintos kainos įforminamos sudarant Sutarties priedą. Toks Sutarties priedas buvo sudarytas 2009-06-08, pasirašant apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 09-104 ir numatant naujas patikslintas kainas 2009m. III ir IV ketvirčiui. Taigi kaip matyti šiuo atveju 2008-12-09 apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo pardavimo sutarties Nr. 09-04 priedas, nustatantis naujas patikslintas kainas ateinančiam pusmečiui, taip pat yra įformintas pasirašant atskirą apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartį.

21Kad šalys bendradarbiavo ir tebebendradarbiauja, vykdydamos tarp šalių pasirašytą ilgalaikę Sutartį, patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovas galėjo pirkti per antrąjį 2009 metų pusmetį kainomis, sutartomis 2009-06-08 apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 09-104. Pakilus rinkoje medienos kainoms ir ieškovui išreiškus pageidavimą, kad norėtų padidinti medienos pardavimo kainas, suprasdami ieškovo situaciją ir atsižvelgdami į tai. kad nukritus medienos pardavimo kainai, ieškovas sutiko sumažinti Sutartinę kainą, jie, atsakovai, vadovaudamiesi šalių kooperavimosi ir bendradarbiavimo principais, atsižvelgdami į šalių pusiausvyros principą, bei teisingumo ir sąžiningumo principus, sutiko, kad būtų padidinta medienos pardavimo kaina ir 2009-07-01 pasirašė priedą prie Sutarties, kuris įvardintas kaip Kainų keitimo protokolas Nr. 26, kuriuo buvo padidintos medienos pardavimo kainos. Spygliuočio kaina už ktm. padidinta nuo 65Lt iki 80Lt ir lapuočio kaina padidinta nuo 55Lt iki 70Lt. Todėl ieškovas nepagrįstai kelia civilinės atsakomybės klausimą ir nepagristai reikalauja mokėti baudą. Ieškovas, reikalaudamas priteisti baudą, siekia nepagrįstai praturtėti.

22LR CK 6.71-6.75 straipsniai, reglamentuojantys netesy­bas, baudinių netesybų nenumato. Netesybos atlieka kom­pensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Mano, kad ieškovas jokio nuostolio nepatyrė ir negalėjo patirti, kadangi šalys susitarė dėl medienos pardavimo kainų, pasirašant atskirus susitarimus, pagal, kuriuos atsakovas nupirko netgi didesnį nei buvo numatyta medienos kiekį. Kad ieškovas būtų patyręs kokį nors nuostolį, jokių įrodymų su ieškiniu nėra pateikęs.

23Teisė teismui mažinti netesybų dydį suteikta CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. pagrindu. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės, turi vadovautis ne tik suformuota teismų praktika, bet ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir tokiu būdu siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Nuostolių įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui CPK 178 str. Todėl būtent jo ir buvo pareiga pagrįsti patirtų nuostolių dėl sutarties neįvykdymo dydį.

24LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006-11-15 nutartimi Civilinėje byloje Nr. 3K 3 413/2006 konstatavo, kad "Šalių susitarimu nustatomos netesybos neturi būti pernelyg dideles (neprotingos), nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius turi grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. Tai nėra subjektyvi teismo teisė, taikoma ar netaikoma savo nuožiūra. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį, neleidžiant lupikavimo. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį įtvirtinta suformuotoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d nutartis civilinėje byloje N r. 3K-3-1070; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399 ir kt.)".

25Su tuo, kad ieškovui nereikia įrodinėti nuostolio dydžio, nesutinka, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika. Pagal formuojamą praktiką netesybų dydis vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „F. L. " v, UAB „Pakrijas", bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)". Nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl ieškinio reikalavimo, taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad šalių sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo vienašališkai nustatytas sąlygas (CK 6.185 str.).

26Teismą prašo ieškovo ieškinio netenkinti ir jį atmesti kaip nepagrįstą.

27Ieškinys tenkintinas iš dalies.

28VĮ Valkininkų miškų urėdija ir UAB „J. “ 2008m. gruodžio 9d. sudarė Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09-04(b.l.24-27), kuria VĮ Valkininkų miškų urėdija įsipareigojo patiekti, o UAB „J. “ nupirkti apvaliąją medieną sutarties 1.1p. nurodytų rūšių atitinkamą kiekį, sutartais tiekimo terminais ir konkrečiai nustatyta kaina. Medienos pardavimo kiekiai ketvirčiais išdėstyti Sutarties priede Nr.1(b.l.27). Atsakovas per 2009m. I ir II ketvirčius sutartimi įsipareigojo nupirkti 50ktm PJ-P, 50 ktm PJ-E, 290 ktm PJ-B, 330 ktm PJ-J ir 185 ktm PJ-D asortimentų medienos.

29Ieškovas teigia, kad pagal ilgalaikę sutartį atsakovas I ir II ketvirtį medienos nenupirko. Atsakovo teigimu, buvo nupirkta medienos netgi daugiau, nei sutarta 2008-12-09 sutartimi, šalims pasirašant atsiras sutartis, pakeičiančias 2008-12-09 apvaliosios medienos pirkimo pardavimo sutartį Nr.09-04, 2009m. pirmam ir antram ketvirčiams.

30Atsakovas teismui pateikė VĮ Valkininkų miškų urėdija ir UAB „J. “ pasirašytas Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 09-39, 2009m. sausio 30d.(b.l.42-44), Nr. 09-83, 2009m. gegužės 6d.(b.l.45-47), Nr. 09-60, 2009m. kovo 6d.(48-50), Nr. 09-104, 2009m. birželio 8d.(b.l.51-53), kuriomis ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas nupirkti atitinkamą kiekį medienos(ne tik tokio sortimento, dėl kurio buvo sutarta 2008-12-09 ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartyje), už mažesnę, nei ilgalaikėje pirkimo pardavimo sutartyje sulygtą kainą. Minėtose sutartyse nėra jokių nuorodų, kad jomis keičiama 2008-12-09 šalių pasirašyta Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 09-04.

31Ieškovo teigimu, kad ir minimos sutartys įvardintos Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartimis, tačiau sutartys 2009-01-30, Nr. 09-38, 2009-03-06, Nr. 09- 60, 2009-05-06, Nr.09-83 buvo sudarytos pardavimuose šalių susitarimu, o 2009-06-08 sutartis Nr. 09-104 - per pusmetinį apvaliosios medienos pardavimą ir visos yra savarankiškos sutartys.

32Apvaliosios medienos pardavimas yra vykdomas vadovaujantis Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis (2008m. rugsėjo 29d. įsakymo Nr. Dl-504 redakcija, V.Ž. 2008-10-07 Nr. l 15-4395) (toliau - Taisyklės). Taisyklių 11p. nustatyta, kad pusmetiniai pardavimai ir pardavimai pagal ilgalaikes sutartis organizuojami einamųjų metų gegužės ir lapkričio mėnesiais.

33UAB „J. “ 2009-01-28 raštu Nr. 60, išreiškus pageidavimą pirkti apvaliąją medieną šalių susitarimu(b.l.107), šalys sudarė Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartį 2009-01-30, Nr. 09-38, kuria susitarė nupirkti atitinkamą kiekį medienos UAB „J. “ rašte Nr. 60 nurodytomis kainomis.

342009-03-05 raštu Nr. 123, UAB „J. “ ieškovui nurodė, kad pageidauja pirkti apvaliąją medieną šalių susitarimu ir pasiūlė atitinkamai medienos kainas: smulkūs pjautinieji pušies rąstai(žali) -75Lt/m3 ; smulkūs pjautinieni eglės rąstai(žali)- 75Lt/m3 (b.l.106). 2009-03-06 šalių pasirašyta sutartimi Nr. 09-60, šalys ir susitarė dėl pušies ir eglės rąstų pirkimo UAB „J. “ pasiūlyta kaina.

352009-05-06 raštu Nr.240, atsakovas informavo VĮ Valkininkų miškų urėdiją, kad nuo gegužės 7d. gali pirkti smulkiuosius pjautinuosius tarinius rąstelius spygliuočių(žalius) – 65Lt/ m3 , rąstelius lapuočių – 60Lt/m3 (b.l.108). Atitinkamai buvo šalių pasirašyta Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis 2009-05-06, Nr. 09-83, dėl medienos pardavimo atsakovo rašte Nr.240 nurodytomis kainomis.

36Tai, kad kainos pagal Apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo ilgalaikę sutartį 2008-12-09 Nr. 09-04 buvo peržiūrėtos ir keistos tik 2009-07-01, įrodo šalių pasirašytas Kainų keitimo protokolas Nr.26(b.l.54).

37Iš išdėstyto darytina išvada, kad šalys, nors ir įvardino sutartis pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartimis, tačiau medieną pardavė ir pirko pardavimuose šalių susitarimu, kas numatyta Taisyklių 39p. Šios sutarys laikytinos savarankiškomis, su Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 09-04, 2008-12-09 nesusijusiomis.

38Tai, kad tarp šalių vyko apvaliosios medienos pirkimas – pardavimas, įrodo PVM sąskaitos – faktūros(b.l.55-95), tačiau pagal kokias šalių pasirašytas sutartis buvo pardavinėjama mediena ir vyko atsiskaitymai, PVM sąskaitose – faktūrose nėra nurodyta.

39Išanalizavus visas pateiktas PVM sąskaitas faktūras nustatyta, kad PVM Sąskaitoje – faktūroje, serija VLK Nr. 0001759, 2009m. sausio 30d., nurodytas parduotos medienos pavadinimas ir kaina - pjautinieji rąstai, drebulės, Sm, žali; pjautinieji rąstai, juodalksnis, Sm, žali(atitinkamai PJ-D-sm, žali ir PJ-J-sm, žali( LR Aplinkos ministro įsakymu 2001-07-05 Nr. 358, patvirtintų Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių 25p., 26p.(su 2004-11-22 pakeitimais)(b.l.95), atitinka šalių pasirašytai 2008-12-09 sutarčiai Nr.09-04. Laikytina, kad pagal minimą sąskaitą – faktūrą buvo nupirkta mediena, vykdant Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09-04, kurios vertė 5407,92Lt.

40Kadangi atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų – nenupirko 2009m. I ir II ketvirčius 2008-12-09 sutartimi Nr.09-04 sutarto kiekio medienos - 50 ktm PJ-P, 50ktm PJ-E, 290 ktm PJ-B, 298,22 ktm P J-J, 153,86ktm PJ-D sortimentų, laikytina, kad jis nesilaikė sutartinių įsipareigojimų.

41Apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo ilgalaikės sutarties 2008-12-09 Nr. 09-04, 6.2.p šalys susitarė, kad „jeigu pirkėjas neperka arba pardavėjas neparduoda apvaliosios medienos numatytais Sutartyje ketvirtiniais terminais ir kiekiais, šių Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą“(b.l.25).

42Byloje nustatyta, kad atsakovas, nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, nenupirko medienos, kurios vertė 70297,08Lt(viso buvo įsipareigota nupirkti už 75705,00Lt, o nupirkta už 5407,92Lt).

43Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais per įstatymų ar sutarties nurodymus(CK 6.38str.1d.). Kaip prievolės įvykdymo užtikrinimas yra numatytos netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta(bauda, delspinigiai(CK 6.71str.1d.).

44CK 6.256str.4d. įtvirtinta nuostata, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai įvykdo įmonė(verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

45Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad sutartomis kainomis nebegalėjo pirkti medienos dėl susiklosčiusios ekonominės krizės, nukritus medienos pirkimo-pardavimo kainai (medienos pardavimo rinkos kainos nukrito apie 30 procentų) nėra laikytina objektyvia priežastimi, trukdžiusia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kadangi iš medienos pirkimo –pardavimo sutarčių, sudarytų 2009m. pirmą pusmetį ir pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad atsakovas medienos pirkimus vykdė pakankamai dideliais kiekiais. Jokių įrodymų, apie itin sunkią finansinę atsakovo padėtį ar aplinkybes, objektyviai sutrukdžiusias įvykdyti sutartinus įpareigojimus, teismui nėra pateikta.

46Šalys pasirašė Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse(patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-09-29 įsakymu Nr.D1-504) nustatytos formos Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartį, atsakovui laimėjus Apvaliosios medienos pardavimo pagal ilgalaikę sutartį konkursą. Atsakovas laisva valia dalyvaudamas minėtame konkurse, priėmė visas numatomos sutarties sąlygas, tame tarpe ir dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Teismas laiko, kad pagrindų mažinti netesybų dydį, nėra.

47Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir įrodymų visetą, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinu iš dalies, priteisiant iš atsakovo ieškovui 7029,70Lt baudą(CK 6.71str. 1d.).

48Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

49Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, praporcingai patenkinto ieškinio daliai, t.y. žyminio mokesčio 210,89Lt ir atstovavimo išlaidų(ieškovo turėtas išlaidas sudaro 374,85Lt už pareiškimo paruošimą teismui dėl teismo įsakymo išdavimo, 490Lt už ieškinio su priedais parengimą ir 360,00Lt užatstovavimą byloje – viso 1224,85Lt) - 1137,27Lt ieškovo VĮ „Valkininkų miškų urėdija“ naudai, o taip pat 29,40Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 93str.1d., 88str.1d.3p., 98str.).

50Vadovaudamasis LR CPK 263-265, 268str.5d., 270str., teismas

Nutarė

52Ieškinį tenkinti iš dalies.

53Priteisti iš atsakovo UAB „J. ", įmonės kodas ( - ), VĮ Valkininkų miškų urėdijai, įmonės kodas ( - ), 7029,70 Lt (septynis tūkstančius dvidešimt devynis litus 70ct) netesybų, 1348,16Lt(vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt aštuonis litus 16ct) bylinėjimosi išlaidų.

54Priteisti iš atsakovo UAB „J. ", įmonės kodas ( - ), 29,40Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybei priteistas išlaidas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.( - ) AB bankas ”Swedbank”, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

55Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė,... 3. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su atsakovu... 4. Atsakovas per 2009m. I ir II ketvirčius įsipareigojo nupirkti 50 ktm PJ-P, 50... 5. Sutarties 6.2 punkte už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą šalys numatė... 6. Civilinio kodekso 6.248st.1d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 7. Netesybos (bauda) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 8. Kadangi atsakovas UAB „J. ", nevykdė sutartinių... 9. Apie objektyvias nuo Sutarties šalių nepriklausomas ir Sutarties sąlygų... 10. Apvaliosios medienos pardavimas yra vykdomas vadovaujantis Prekybos apvaliąja... 11. Faktas, jog egzistuoja tiek pasaulinė ekonominė krizė, tiek ir ekonominė... 12. Ieškovas nesutinka, jog šalių sudarytos Apvaliosios medienos pusmetinio... 13. Remdamiesi išdėstytu ir vadovaudamiesi LR CK 6.189 str. l d., 6.200 str. l... 14. Atsakovas atsiliepime ir teismo metu jo atstovas nurodė, kad su ieškiniu... 15. Dėl susiklosčiusios ekonominės krizės, nukritus medienos pirkimo-pardavimo... 16. LR CK 1.5str. 1d. numato, kad civilinių teisinių santykių subjektai,... 17. CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir kad... 18. Būtent laikantis aukščiau nurodytų nuostatų šalys ir susitarė dėl... 19. Pagal minėtas aukščiau nurodytas sutartis atsakovas iš ieškovo per 2009 m.... 20. Kad apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartys yra sudėtinė... 21. Kad šalys bendradarbiavo ir tebebendradarbiauja, vykdydamos tarp šalių... 22. LR CK 6.71-6.75 straipsniai, reglamentuojantys netesy­bas, baudinių netesybų... 23. Teisė teismui mažinti netesybų dydį suteikta CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258... 24. LAT civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006-11-15 nutartimi... 25. Su tuo, kad ieškovui nereikia įrodinėti nuostolio dydžio, nesutinka,... 26. Teismą prašo ieškovo ieškinio netenkinti ir jį atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 28. VĮ Valkininkų miškų urėdija ir UAB „J. “ 2008m.... 29. Ieškovas teigia, kad pagal ilgalaikę sutartį atsakovas I ir II ketvirtį... 30. Atsakovas teismui pateikė VĮ Valkininkų miškų urėdija ir UAB „ 31. Ieškovo teigimu, kad ir minimos sutartys įvardintos Apvaliosios medienos... 32. Apvaliosios medienos pardavimas yra vykdomas vadovaujantis Prekybos apvaliąja... 33. UAB „J. “ 2009-01-28 raštu Nr. 60, išreiškus... 34. 2009-03-05 raštu Nr. 123, UAB „J. “ ieškovui... 35. 2009-05-06 raštu Nr.240, atsakovas informavo VĮ Valkininkų miškų... 36. Tai, kad kainos pagal Apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo ilgalaikę... 37. Iš išdėstyto darytina išvada, kad šalys, nors ir įvardino sutartis... 38. Tai, kad tarp šalių vyko apvaliosios medienos pirkimas – pardavimas, įrodo... 39. Išanalizavus visas pateiktas PVM sąskaitas faktūras nustatyta, kad PVM... 40. Kadangi atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų – nenupirko 2009m.... 41. Apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo ilgalaikės sutarties 2008-12-09 Nr.... 42. Byloje nustatyta, kad atsakovas, nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų,... 43. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 44. CK 6.256str.4d. įtvirtinta nuostata, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo... 45. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad sutartomis kainomis nebegalėjo pirkti... 46. Šalys pasirašė Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse(patvirtintos Lietuvos... 47. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir įrodymų visetą, ieškovo ieškinys... 48. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 49. Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, praporcingai... 50. Vadovaudamasis LR CPK 263-265, 268str.5d., 270str., teismas... 52. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 53. Priteisti iš atsakovo UAB „J. ", įmonės kodas (... 54. Priteisti iš atsakovo UAB „J. ", įmonės kodas (... 55. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...