Byla 2-217-647/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant ieškovui V. Z., ieškovo atstovei adv. R.Janušytei, atsakovui S. Č., atsakovų atstovui adv. I.Smirnovui, trečiajam asmeniui ( - )J. D., trečiojo asmens Vilniaus rajono VTAS atstovui D. C., vertėjai A.Stančinskai, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. Z. (V. Z.) ieškinį atsakovams T. Č., S. Č. (S. Č.), tretiesiems asmenims ( - )J. D., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas V. Z., kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. ieškovas su atsakovais T. Č. ir S. Č. susitarė ir sudarė mainų sutartį, kuria sutarė, kad ieškovas perduoda atsakovams į bendrąją jų jungtinę sutuoktinių nuosavybę ieškovui nuosavybės teise priklausančius (pagal mainų sutartyje nurodytus nekilnojamojo turto registro duomenis, vadovaujantis 2011-12-28 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atliktu duomenų sandoriui patikslinimu, užsakymo Nr. ( - ) dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ); pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatą - tvartą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) ir kitus statinius (inžinerinius) - lauko tualetą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), o už tai, ieškovas mainais iš atsakovų gaudamas jiems jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius (pagal mainų sutartyje nurodytus Nekilnojamojo turto registro duomenis, vadovaujantis 2011-12-28 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo atliktu duomenų sandoriui patikslinimu, užsakymo Nr. ( - )dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ), bei 7/25 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančio ( - ). Ieškovas su atsakovais mainų sutarties 3.1. - 3.6. punktuose yra susitarę: dėl ieškovui nuosavybės teise priklausančių, aukščiau išvardyto turto, kainų, t. y. 1369/2000 dalis žemės sklypo, kurio vertė yra 94 461 Lt, nors šio žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 138 000 Lt; pastatas -gyvenamasis namas, kurio vertė - 36 300 Lt; pastatas - tvartas, kurio vertė - 1 380 Lt; kitus statinius (inžinerinius) - lauko tualetas, kurio vertė - 25 Lt; dėl atsakovams nuosavybės teise priklausančių turto kainų, t. y. 3/11 dalį žemės sklypo, kurio sutartinė vertė - 56 083 Lt bei 7/25 dalį žemės sklypo, kurio sutartinė vertė yra 66 083 Lt. Mainų sutarties 3.7. punkte ieškovas su atsakovais susitarė, kad atsakovai, mainų sutarties pagrindu, gaudami iš ieškovo, aukščiau įvardytą turtą, turi sumokėti ieškovui 10 000 Lt priemoką. Įvertinus ieškovo ir atsakovų mainomų objektų santykį, galima teigti, kad mainų santykis yra toks: 84 935,50 Lt iš ieškovo pusės ir 13 850,73 Lt iš atsakovų pusės. Tai sudaro 6 prie 1 mainų santykį. Toks mainų santykis parodo, kad jis yra nelygiavertis, neprotingas ir neteisingas. Atsakovai ieškovui neatskleidė visos jiems žinomos informacijos, turinčios esminės reikšmės šios sutarties sudarymui ir jos vykdymui (7.1. punktas), todėl reikia pripažinti ieškovą, kaip iš esmės suklydusį dėl šios sutarties turinio ir išreikštos valios, kaip dėl mainomų žemės sklypų, pastatų, statinių, piniginės priemokos nelygiavertiškumo. Remiantis mainų sutarties 7.5. punktu, t. y., kad ši sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Visi tarp šalių kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus jų išspręsti -nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose (Mainų sutarties 7.6. punktas). Ieškovo finansinė (materialinė) padėtis yra ypač sunki (vargingumas, skurdumas, neturi darbo ir pan.), tai įrodo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. kovo 8 d. sprendimas Nr. ( - ) Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, kuris patvirtina, jog ieškovo finansinė (materialinė) padėtis yra ypač sunki ir šiuo tarnybos sprendimu, nustatoma teisė gauti antrinę teisinę pagalbą. Ieškovas augina mažametį vaiką. Vadovaujantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 str., ieškovui, kaip tėvui, reikia užtikrinti vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 1.78 straipsnio 2 dalimi, t. y. sandoris, kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas, yra nuginčijamas sandoris. Tam, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu CK 1.90 straipsnio pagrindu, šalies suklydimas sudarant sandorį turi būti esminis. Remiantis CK nuostatomis, bei vadovaujantis LAT formuojama teisės aiškinimo ir taikymo praktika, galima teigti, jog ieškovo suklydimas turi esminės reikšmės, kadangi buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, t. y. ieškovas išreikšdamas savo valią dėl sudaromo sandorio, tikėjosi ir norėjo atlikti lygiaverčius (panašios vertės) mainus. Tačiau, atsakovai elgdamiesi nesąžiningai, neprotingai, neteisingai, ieškovui neatskleidė, tikrosios sudaromo sandorio mainų vertės, bei taip nuslėpdami visą jiems žinomą informaciją, turinčią, esminės reikšmės šios sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Jeigu ieškovas, būtų žinojęs sudaromo sandorio metu tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs, arba būtų sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Sandoris, kurį asmuo dėl susiklosčiusių sudėtingų aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sau sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Galima teigti, kad ieškovas mainų sutartį su atsakovais pasirašė dėl sunkių finansinių aplinkybių, kadangi tuo metu jis niekur nedirbo, bet, kaip minėta, augina mažametį vaiką. Jeigu ieškovas būtų suvokęs, kad mainų sutarties esminės sąlygos yra nelygiavertės, jis nebūtų sutikęs pasirašyti šios sutarties. Buvo savanaudiškai pasinaudota sunkia ieškovo finansine būkle, neinformuotumu, nepatirtimi, nemokėjimu vesti derybas. Remiantis CK 1.80 str. 2 d., 1.90 str. 3 d., 1.91 str. 2 d., 6.145 str., kai sandoris pripažįstamas negaliojančiu, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yrą gavusi pagal sandorį, o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi natūra – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Prašo teismo, remiantis CK 1.90 str., pripažinti tarp ieškovo ir atsakovų sudarytą mainų sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento; jeigu teismas manys, kad remiantis CK 1.90 str. nėra pakankamo teisinio pagrindo pripažinti mainų sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, tokiu atveju prašo pripažinti mainų sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento vadovaujantis CK 1.91 str. pagrindu; taikyti restituciją, grąžinant iš atsakovų ieškovui 1369/2000 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esantį ( - ); pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pastatą - tvartą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) ir kitus statinius (inžinerinius) - lauko tualetą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )Atsakovai T. Č. ir S. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes ieškinys nepagrįstas. Nurodė, kad ieškovas nėra naujokas nekilnojamojo turto rinkoje, turėjo kelis nekilnojamojo turto objektus, žemės sklypus, tame tarpe ir ( - ), pardavinėjo žemę ir gaudavo apmokėjimą už žemę skirtingomis kainomis. Atsakovų žiniomis ieškovas pardavė apie 3-4 žemės sklypus, sudarydamas žemės pirkimo-pardavimo sutartis, parduodamas sklypus po 1000-1300 Lt už 1 a. Ieškovas suvokė savo veiksmų esmę ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartis siekė galutinio rezultato - sklypų pardavimo tomis sąlygomis, kurias apibrėžė santykiuose su pirkėjais. Nurodytoje mainų sutartyje 2738/4000 žemės sklypo 0,4 ha ploto unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), šalių įvertintas 94461 Lt. Atsakovams jungtinės nuosavybės teise priklausančių sklypų kaina šalių susitarimu įvertinta 56083 Lt ir 66083 Lt. Pažymėjo, kad ieškinyje nurodyta rinkos kaina apskaičiuojama pagal Kadastro įmonės metodiką ir neatitinka realių rinkos kainų. Skirtumas dėl rinkos kainų už žemę ( - )ir ( - ) susiformavo dėl žemės paskirties, kadangi ( - ) žemė yra žemės ūkio paskirties. Tačiau buvo įvertintos faktinės aplinkybės, kad ieškovui atitenka 2 suformuoti sklypai, vienas sklypas yra prie ( - ). Taip pat pažymėtina, kad pagal LAT praktiką ir mainų sutarties esmę „sandorio šalių pagrindinis siekis - ne gauti perleidžiamo daikto vertę atitinkančią pinigų sumą, bet įgyti individualiais požymiais apibrėžtą kitos šalies turimą daiktą, išsiskiriantį tam tikromis ypatybėmis, kurios jį įgyjančiai šaliai yra svarbios ir priimtinos" ( c.b. Nr. 3K-3-165/2005). Mainų sutartimi gali būti mainomi ir nelygiaverčiai daiktai, jeigu tokia yra tikroji tokią sutartį sudarančių asmenų valia ir jeigu tai nepažeidžia įstatymų reikalavimų, įstatymų saugomų kitų asmenų interesų. Šalių nustatytas mainų sutartyje turto įkainavimas skiriasi nuo pirkimo-pardavimo sutarties tuo, kad įkainavimas yra sąlyginė turto vertės išraiška. Šalys neketina atsiskaityti grynais pinigais ir jų siekis - gauti individualiais požymiais apibudintą daiktą. Dėl šios priežasties ieškinio motyvas, kad rinkos kaina didesnė ar mažesnė ir nelygiaverčiai daiktai tapo mainų sutarties objektu neturi teisinio pagrindo. Ieškinyje nepateikta įrodymų, leidžiančių daryti išvadą apie įstatymų reikalavimų, įstatymų saugomų kitų asmenų interesų pažeidimą, sudarant mainų sutartį. Ieškovas norėjo pakeisti gyvenimo sąlygas, buvo nupirktas kilnojamasis namas, kurį Ieškovas ketino pastatyti sklype prie upės, kadangi jam priklausantis senas medinis namas buvo faktiškai netinkamas gyventi. Tas namas pastatytas ieškovo žemės sklype ( - ), jį buvo susitarta pervežti į ( - ), kai atšils orai. Ieškovas bendravo su atsakovų atstovu N. V., apžiūrėjo abu sklypus ir jį tenkino sąlygos. Kitame sklype (Unikalus Nr. ( - )) ieškovas planavo užsiimti žemės ūkiu. Notarų biure buvo aiškiai kalbėta apie turto vertė ir kainą, sutarties tekstas ir sąlygos buvo paaiškintos ieškovui. Jis žinojo apie ginčo mainų sutartimi perleidžiamos žemės Registrų Centro nurodytą vertę ir skirtumus įkainavime, rinkos vertę ir kt. sąlygas. Ieškovas aiškiai išreiškė savo valią įgyti nuosavybėn konkrečius žemės sklypus ( - )Atsakovams žinoma, kad jis ketino išsikelti iš ( - )ir gyventi vienas. Ieškinyje nepateikta konkrečių įrodymų ir duomenų - kuo pasireiškė ieškovo gyvenimo sunkios aplinkybės. Atvirkščiai, ieškovas turi nekilnojamojo turto objektus, dalį turto pardavė ir pinigus turėjo ir naudojo savo reikmėms, o tai aiškiai parodo, kad ieškovas nesudarė mainų sandorį neturėdamas jokios išeities. Sąvokos „ skurdas ir vargingumas" ieškovui tokiomis aplinkybėmis negali būti taikomos. Mainų sutarties sąlygos nepripažintinos sunkiomis, ieškovui buvo sumokėta priemoka 10000 Lt, jis gavo nuosavybėn konkretų turtą, kurį planavo valdyti ir naudotis. Jokių faktų, patvirtinančių CK 1.91 str. buvimą, sandorio sudarymo metu nebuvo.

3Tretysis asmuo ( - )J. D. atsiliepime (b.l. 44-45) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. mainų sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintomis nuostatomis. Tvirtinant 2011 m. gruodžio 30 d. mainų sutartį buvo nustatytos V. Z., T. Č. ir S. Č. tapatybės, dėl minėtų asmenų veiksnumo notarui nekilo jokių abejonių, minėtiems asmenims mainų sutartis buvo išaiškinta, perskaityta notaro balsiai rusų kalba, nes abi šalys buvo rusakalbės. Minėti asmenys mainų sutarties sudarymo metu patvirtino, kad mainų sutarties prasmė ir pasekmės jiems yra aiškios, kad mainų sutartis parašyta aiškiai ir tiksliai bei atitinka jų valią. Be to, mainų sutarties sudarymo metu šalys žodžiu pagrindė mainų sutarties tikslą, bei patvirtino, kad nori sudaryti būtent tokią mainų sutartį. Prieš tvirtinant mainų sutartį gautame Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos išraše apie pilietį V. Z. nurodyta, kad minėtas asmuo neturi nepilnamečių vaikų (apie nepilnamečių vaikų nebuvimą patvirtino žodžiu ir pats V. Z.), bei yra nevedęs, todėl sandoriui sudaryti teismo leidimas nebuvo reikalingas, ir dėl to notarui nekilo jokių abejonių dėl sandorio teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 2011 m. gruodžio 30 d. mainų sutartį sudarę asmenys -V. Z., T. Č. ir S. Č. - Notaro biure išreiškė valią sudaryti būtent mainų sutartį ir suprato jiems išaiškintas tokios sutarties pasekmes, bei tai patvirtino parašais pačioje sutartyje. Todėl esant mainų sutarties šalių valiai ir norui sudaryti mainų sutartį (kartu tarpusavio sutarimu suderinus mainų sutartimi mainomų turtų kainą, kuri atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje numatytą sutarties laisvės principą, buvo pasirinkta šalių nuožiūra), nebuvo ir nėra pagrindo, vadovaujantis Civilinio kodekso 1.90 ir 1.91 straipsniais, įtarti, ar konstatuoti suklydimo, ar apgaulės buvimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į šalių valią ir norą sudaryti mainų sutartį (kartu tarpusavio sutarimu suderinus mainų sutartimi mainomų turtų kainas, kurios atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.156 straipsnyje numatytą sutarties laisvės principą, buvo pasirinktos šalių nuožiūra) ir į mainų sutarties sudarymo aplinkybes, šalių elgesį, šalių pareiškimus pasirašant mainų sutartį, notarei nekilo abejonių ir nebuvo pagrindo abejoti šalių pareiškimais ir sutartomis mainų sutarties sąlygomis, tame tarpe ir turtų verte.

4Vilniaus rajono VTAS išvadoje dėl ieškinio (b.l. 72-74) nurodė, kad šiuo metu ieškovas su sugyventine Ž. Š. ir sūnumi E. Z. gyvena ( - ). Ieškovo šeima yra įtraukta į Vilniaus rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą. Ieškovo šeimoje piktnaudžiaujama alkoholiniais gėrimais, namuose dažnai būna betvarkė. Nepilnametis E. Z. lanko pagrindinę mokyklą ( - )Ieškovo turtinė padėtis buvo ir yra sunki ir jis šiuo atžvilgiu sudarant mainų sutartį buvo silpnesnė sandorio šalis. Tikėtina, kad ieškovas dėl savo neišprusimo ir nesugebėjimo tinkamai suvokti minėto sandorio sąlygų galėjo suklysti iš esmės. Jeigu teismas pripažins mainų sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, tada skyrius palaikys ieškovo prašymą dėl restitucijos taikymo. Šiuo atveju būtina atkreipti dėmesį, kad mainų sutartimi ieškovas ir su juo gyvenantis nepilnametis vaikas prarado teisę gyventi name, keičiant šį namą su kitais pastatais ir žemės sklypu į du žemės sklypus be gyvenamųjų pastatų.

5Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, nurodė, kad nori, jog namas ir namų valda liktų, kad būtų kur gyventi. Tą žemę pardavė. Jis nežinojo, kad bus mainai. Jam sakė, kad už žemę duos 170 000 Lt, o namas ir namų valda liks. Notaro kontoroje jam tiksliai nepaaiškino, kalbėjo, kad perka žemę. Kiti sandorio dalyviai nežinojo, kad jis turi šeimą. Tada jį truputį pavaišino ir važiavo į notaro kontorą. Jis nebuvo girtas. Pas notarą pasirašė 3 dokumentus, sakė, kad namas lieka. Surašyta buvo lietuviškai, jis nelabai suprato, niekas jam neišvertė. Kad jis viską pardavė, jis sužinojo seniūnijoje. Č. jis nepažinojo. Su žmona jis nesusituokęs, todėl vaikas nebuvo užrašytas jo pavarde. Tik šiais metais pripažino tėvystę. N. V. žadėjo 170 000 Lt už žemę, o ieškovas gavo tik 10 000 Lt. Pinigus davė pas notarą, N. sakė, kad 2000 Lt reikia notarui sumokėt. Jį apgavo.

6Teismo posėdžio metu atsakovas S. Č. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad pas notarą buvo bendraujama 2 kalbomis: lietuvių ir rusų, pati notarė aiškino. Pas notarą buvo jis su žmona , iš kitos pusės ieškovas su N. V.. Jis N. V. pažinojo – tai jo pacientas. Ieškovo anksčiau nepažinojo. Notarė sąžiningai paskaitė mainų sutarty kas parašyta ir atkreipė dėmesį į kainų skirtumą. Jis buvo matęs sklypą, namą, buvo su N. V. nuvažiavę. Norėjo griauti tą namą, statyti naują.

7Teismo posėdyje liudytojas N. V. nurodė, kad V. Z. paprašė, kad surastų jam žmogų pirkti nekilnojamąjį turtą. Jis surado Č.. Jam pasakė, kad yra žmonės, kurie turi mažą vaiką. Sakė padarys gręžinį, namuką ant ratų. Apie 170 000 Lt jis negirdėjo. Su ieškovu ir atsakovu buvo pažįstamas. Prašė pinigų. Buvo skola. Apie vaiką visi žinojo. Notarė viską aiškino rusų kalba, klausė ar supranta. V. Z. nebuvo išgėręs. Notarė klausė kodėl skiriasi kainos, klausė ieškovo, ar jis nenuskriaustas. Ieškovas suprato, kad kainos skiriasi. Ieškovas suskaičiavo pinigus, 10000 Lt buvo. Buvo dar pardavimai, 6000 Lt už žemę buvo mokėta. Sandoriai nenuginčyti. Notarė žinojo, kad yra vaikas. Buvo sąlyga, kad bus namelis ant ratų, elektra bus pajungta, bus gręžinys. Č. įsipareigojo tai padaryti. Jis padengė skolą. Niekas į namelį nesikraustė, vaikas buvo į ( - ), po to vėl grąžintas.

8Vilniaus rajono VTAS atstovas nurodė, kad šeima įtraukta į socialinės rizikos sąrašą, skyrius neturėjo duomenų apie nekilnojamojo turto pardavinėjimus. Vaikas nuo gimimo gyveno šeimoje. Oficialiai tapo ieškovo vaiku, kai buvo pripažinta tėvystė. Jei teismas atmes ieškinį, bus pasirūpinta socialiniu būstu.

9( - ) J. D. teismo posėdyje nurodė, kad 2011-12-30 šalys atvyko sudaryti sutarties. Apie nepilnamečius vaikus notarei nebuvo žinoma. Ieškovas sakė, kad yra nevedęs, neturi nepilnamečių vaikų. Dalyvavo N. V., ieškovo kaimynas, kuris patvirtino, kad ieškovas neturi vaikų. Dėl kainos šalys tarėsi pačios. Dėl 10000 Lt klausė – ar tai yra suma, kuri daro sandorį lygiaverčiu? Ieškovas atsakė, kad taip. Sutartis šalims buvo aiškinama, verčiama į rusų kalbą, prie kainos sustojama, aiškinamas kiekvienas punktas ir kiekvienas žodis. Ieškovas sėdėjo prie notarės. Ieškovas paaiškino, kad yra žemės sklypas, jame vagonėlis, jame ruošiasi gyventi, nes namas netinkamas gyvenimui. Ieškovas sutartį sudarė laisva vali, nebuvo atvesdintas, nebuvo įkalbinėjamas.

10Ieškinys atmestinas.

11Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 30 d. ieškovas V. Z. su atsakovais T. Č. ir S. Č. sudarė mainų sutartį (b.l. 11-23), kuria sutarė, kad ieškovas perduoda atsakovams į bendrąją jų jungtinę sutuoktinių nuosavybę ieškovui nuosavybės teise priklausančius: 1369/2000 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), pastatą-tvartą, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinerinius) - lauko tualetą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), už tai, ieškovas mainais iš atsakovų gaudamas jiems jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius: 3/11 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), bei 7/25 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), esančius ( - ). Mainų sutarties 3.1. - 3.6. punktuose šalys susitarė: dėl ieškovui nuosavybės teise priklausančių, aukščiau išvardyto turto kainų, t. y. 1369/2000 dalis žemės sklypo, kurio vertė yra 94461 Lt; pastatas -gyvenamasis namas, kurio vertė - 36300 Lt; pastatas - tvartas, kurio vertė - 1380 Lt; kitus statinius (inžinerinius) - lauko tualetas, kurio vertė - 25 Lt; dėl atsakovams nuosavybės teise priklausančių turto kainų, t. y. 3/11 dalį žemės sklypo, kurio sutartinė vertė - 56083 Lt bei 7/25 dalies žemės sklypo, kurio sutartinė vertė yra 66083 Lt. Mainų sutarties 3.7. ir 3.8. punktais šalys susitarė, kad aukščiau nurodytas turtas mainomas su 10000 Lt priemoka, kurią atsakovai sumoka grynais pinigais prieš sudarant ir pasirašant sutartį. Minėtos 2011-12-30 mainų sutarties Nr. ( - )pagrindu atsakovai įgijo nuosavybės teisę į 1369/2000 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), ir kitus statinius (inžinerinius) - lauko tualetą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (b.l. 25-27).

12( - ) J. D. pateiktas 2011-12-28 Gyventojų registro tarnybos išrašas patvirtina, kad registro duomenimis ieškovas V. Z. nepilnamečių vaikų neturi, yra nevedęs (b. l. 46). Iš byloje esančio E. Z. (E. Z.) gimimo liudijimo matyti, kad ieškovas V. Z. yra E. Z., gim. ( - )tėvas; gimimo liudijimo išdavimo data - ( - ) (b.l. 31); nepilnamečio vaiko E. Z. gyvenamoji vieta deklaruota kartu su tėvais ( - ) (b.l. 52-54). Kadangi tėvystę sūnaus E. Z. (E. Z.) atžvilgiu ieškovas pripažino po ginčijamo sandorio sudarymo, šis faktas ginčo sprendimui teisinės reikšmės neturi.

13Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad be nekilnojamojo turto, dėl kurio kilo ginčas, ieškovui nuosavybės teise taip pat priklauso 179/225 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (nuosavybės įgijimo pagrindas – paveldėjimo teisės liudijimas 2004-10-21 Nr. ( - )); taip pat matyti, kad ieškovas 2010-05-12 pirkimo-pardavimo sutartimi už 15 000 Lt pardavė Z. R. ir M. R. 1262/4000 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (b.l. 63-71, 97-102). Byloje pateiktos Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys, iš kurių matyti, kad 2009-11-12 ieškovas už 8100 Lt G. K. pardavė 600/900 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 2011-07-05 ieškovas už 5340 Lt J. G. pardavė 356/9000 dalį iš jam priklausančios 8400/9000 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 2011-09-06 ieškovas už 1500 Lt G. K. ir D. K. pardavė 71/2250 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 2011-11-05 ieškovas už 9000 Lt V. J. pardavė 1/15 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). (b.l. 103-127).

14Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas konstatuoja, kad ieškovui tai nebuvo pirmas nekilnojamojo turto sandoris, ieškovas turėjo patirties parduodant nekilnojamąjį turtą, todėl būdamas protingas, sąžiningas ir apdairus asmuo, privalėjo įvertinti visas jo sudaromo sandorio teisines pasekmes, kilus abejonėms, turėjo galimybę konsultuotis su specialistais, kaip pats ieškovas pripažino sandorį sudarė būdamas blaivus. Mainų sandorio šalių pagrindinis siekis yra ne gauti perleidžiamo daikto vertę atitinkančią pinigų sumą, bet įgyti individualiais požymiais apibrėžtą kitos šalies turimą daiktą, išsiskiriantį tam tikromis ypatybėmis, kurios jį įgyjančiai šaliai yra svarbios ir priimtinos. Teismas pažymi, kad byloje nėra nustatyta jokių pagrindų, kuriais remiantis būtų galima nesivadovauti ( - ) J. D. atsiliepime išdėstytomis aplinkybėmis: „tvirtinant 2011 m. gruodžio 30 d. mainų sutartį buvo nustatytos V. Z., T. Č. ir S. Č. tapatybės, dėl minėtų asmenų veiksnumo notarui nekilo jokių abejonių, minėtiems asmenims mainų sutartis buvo išaiškinta, perskaityta notaro balsiai rusų kalba, nes abi šalys buvo rusakalbės. Minėti asmenys mainų sutarties sudarymo metu patvirtino, kad mainų sutarties prasmė ir pasekmės jiems yra aiškios, kad mainų sutartis parašyta aiškiai ir tiksliai bei atitinka jų valią. Be to, mainų sutarties sudarymo metu šalys žodžiu pagrindė mainų sutarties tikslą, bei patvirtino, kad nori sudaryti būtent tokią mainų sutartį. Prieš tvirtinant mainų sutartį gautame Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos išraše apie pilietį V. Z. nurodyta, kad minėtas asmuo neturi nepilnamečių vaikų (apie nepilnamečių vaikų nebuvimą patvirtino žodžiu ir pats V. Z.), bei yra nevedęs, todėl sandoriui sudaryti teismo leidimas nebuvo reikalingas, ir dėl to notarui nekilo jokių abejonių dėl sandorio teisėtumo (b.l. 45) ir parodymais teismo posėdyje: notarė klausė ieškovo dėl 10000 Lt kompensacijos – „ar tai yra suma, kuri daro sandorį lygiaverčiu? Ieškovas atsakė, kad taip... Sutartis šalims buvo aiškinama, verčiama į rusų kalbą, prie kainos sustojama, aiškinamas kiekvienas punktas ir kiekvienas žodis... Ieškovas sėdėjo prie notarės... Ieškovas paaiškino, kad yra žemės sklypas, jame vagonėlis, jame ruošiasi gyventi, nes namas netinkamas gyvenimui... Ieškovas sutartį sudarė laisva vali, nebuvo atvesdintas, nebuvo įkalbinėjamas.“ (b.l. 148). Teismas pažymi, kad ieškovas nepateikė teismui jokių tinkamų įrodymų dėl suklydimo, sudarant sandorį ar apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo, šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Teismas pažymi, kad LR Notariato įstatymo 2 str. nurodoma, kad notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų, 26 str. sakoma, kad pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami iki šie dokumentai įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais. Dėl notaro veiksmų ieškovas skundų nepateikė. Teismas pažymi, kad notariškai patvirtinto sandorio pripažinimas negaliojančiu neesant tinkamų CK 1.90 str. ir CK 1.91 str. pagrindų, prieštarautų notaro institucijos egzistavimo prasmei.

15Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2011 m. gruodžio 30 d. ieškovo V. Z. su atsakovais T. Č. ir S. Č. sudaryta mainų sutartis negali būti pripažintina negaliojančia, šio reikalavimo netenkinant, taikyti restituciją nėra teisinio pagrindo, todėl ieškinys yra atmestinas.

16Atsakovams bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos, kadangi jie nepateikė atstovavimo išlaidas patvirtinančių dokumentų.

17Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, bei išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

19Ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo V. Z., a.k. ( - ) 622 Lt (šešis šimtus dvidešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

21Priteisti iš ieškovo V. Z., a.k. ( - ) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 19,92 Lt (devynioliką litų 92 centų) valstybės naudai.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. Ieškovas V. Z., kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nurodė, kad 2011 m.... 3. Tretysis asmuo ( - )J. D. atsiliepime (b.l. 44-45) su ieškiniu nesutiko,... 4. Vilniaus rajono VTAS išvadoje dėl ieškinio (b.l. 72-74) nurodė, kad šiuo... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes,... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas S. Č. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad pas... 7. Teismo posėdyje liudytojas N. V. nurodė, kad V. Z. paprašė, kad surastų... 8. Vilniaus rajono VTAS atstovas nurodė, kad šeima įtraukta į socialinės... 9. ( - ) J. D. teismo posėdyje nurodė, kad 2011-12-30 šalys atvyko sudaryti... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais... 12. ( - ) J. D. pateiktas 2011-12-28 Gyventojų registro tarnybos išrašas... 13. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad... 14. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas konstatuoja, kad ieškovui tai nebuvo... 15. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 2011 m. gruodžio 30 d.... 16. Atsakovams bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nepriteistinos, kadangi jie... 17. Iš ieškovo valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, bei... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.... 19. Ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovo V. Z., a.k. ( - ) 622 Lt (šešis šimtus dvidešimt du... 21. Priteisti iš ieškovo V. Z., a.k. ( - ) išlaidas, susijusias su procesinių... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...