Byla 2SA-149-232/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudos Uckienės,

3teisėjų Alvydo Barkausko, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo AB DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria skundas atmestas, civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB DnB NORD banko skundą dėl antstolės V. M. patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.852V/2009, suinteresuoti asmenys – antstolė V. M., UAB „Reforsa“, B. D..

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5pareiškėjas AB DnB NORD bankas padavė teisme skundą, kuriuo prašo panaikinti antstolės V. M. 2010-09-02 patvarkymą Nr.0008/09/02462 vykdomojoje byloje Nr.852V/2009. Nurodė, jog vykdant išieškojimą pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-09-23 vykdomąjį raštą Nr. 852V/2009, bei nukreipiant jį į įkeistą AB DnB NORD banko naudai žemės sklypą, unikalus Nr.4400-0610-2923, esantį Avižienių k., Vilniaus rajone, nustatyta, kad minėtam turtui Vilniaus apygardos teismo 2008-09-10 nutartimi kitoje civilinėje byloje Nr. 2-3218-553/200/ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės išieškotojo B. D. naudai. Minėta byla neišnagrinėta, todėl antstolė V. M. motyvuodama tuo, jog yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės žemės sklypui į kurį yra nukreiptas išieškojimas 2010-09-02 patvarkymu sustabdė turto realizavimą iki išnyks aplinkybės, dėl kurių vykdomoji byla sustabdyta. Pareiškėjo teigimu, antstolės priimtas patvarkymas yra neteisėtas ir nepagrįstas. LR CPK 626-627 straipsniai nustato baigtinį sąrašą atvejų, kai antstolis gali sustabdyti arba atidėti vykdomuosius veiksmus. CPK nėra numatyta galimybė atidėti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje dėl to, jog turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pažymėjo, jog įkeisto turto realizavimo sustabdymas yra visiškai netikslingas, kadangi hipoteka įkeisto žemės sklypo realizavimas B. D. naudai negalimas be hipotekos kreditoriaus sutikimo. Pirmiausia turėtų būti realizuojamas turtas ir dengiama skola hipotekos kreditoriui, o kiti - esami ar būsimi kreditoriai turi teisę tik į tas sumas, kurios gali likti, jeigu turtas būtų realizuotas už didesnę, nei išieškotojui AB DnB NORD bankui esanti skola, kainą. Bankas yra sąžiningas hipotekos teisės turėtojas, šis sandoris yra galiojantis, dėl jo teisminių ginčų nėra, sandoris yra įregistruotas viešuose registruose, todėl banko, kaip sąžiningo daiktinės teisės turėtojo teisės bei pagrįsti lūkesčiai turi būti ginami, o teisėtai sudaryti ir notaro patvirtinti sandoriai, įregistruoti viešame registre galioja visiems asmenims. Papildomu rašytiniu paaiškinimu ( b.l. 24-25) pareiškėjas nurodė, jog antstolė sustabdydama įkeisto turto realizavimą pažeidė Sprendimų vykdymo instrukcijos 14 ir 15 punktus, kurie nustato, jog, jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus - tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Sprendimų vykdymo instrukcijos 15 punkte nurodyta, kad kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo, turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos sustabdymo atvejais. Todėl antstolė, sustabdydama įkeisto turto realizavimą, pažeidė instrukcijos 14 punktą, kadangi Bankas buvo hipotekos turėtoju, turinčiu pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto, o B. D. reikalavimai, jei jie būtų patvirtinti teismo, turėtų būti tenkinami tik po Banko reikalavimų, pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 15 p., arešto civilinėje byloje, iškeltoje pagal B. D. ieškinį, uždėjimas negalėjo stabdyti išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto.

6Antstolė pateikė atsiliepimą į bylą ( b.l. 17), kuriame nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką (2010-06-29 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-372-2010), pardavus turtą iš varžytinių ir teismui patvirtinus aktą, būtų pažeistos Vilniaus apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - areštas ir suinteresuoto asmens B. D. teisės. Atsižvelgiant į nurodyta, antstolio procesiniai veiksmai buvo atlikti nepažeidžiant procesinių veiksmų atlikimo tvarkos.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjo AB DnB NORD bankas skundą atmetė. Teismas nurodė, jog pagal CPK 754 str. 1 d. nuostatas, hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės, tačiau, pagal CPK 693 str. nuostatas, areštuoto turto realizavimas panaikina visus to turto areštus, o tai prieštarauja CPK 150 str. 1 d. Antstolei realizavus skolininko turtą pagal išieškotojo AB Dn NORD banko reikalavimą, būtų pažeisti kito kreditoriaus B. D., kurio reikalavimai šiam skolininkui teismo dar nėra išspręsti, interesai. Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamojoje byloje Nr.2K-372/2010 priimta 2010-06-29 nutartimi, kurioje konstatuota, tai kad CPK 625-627 straipsniuose kaip vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdomųjų veiksmų atidėjimo pagrindas neįvardintas turto areštas CPK nustatyta tvarka, nereiškia, kad antstolis gali nesilaikyti CPK 150 str. nustatytų konkrečių nuostatų dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo ir panaikinimo tvarkos. Teismas nurodė, jog nepagrįsti pareiškėjo argumentai, jog antstolė pažeidė sprendimų vykdymo instrukcijos 14 ir 15 punktus, nes sprendimų vykdymo instrukcija neturi viršenybės prieš įstatymą ir negali būti aiškinama plečiamai, kitaip nei nustato įstatymas, todėl antstolė teisėtai sustabdė bylą.

8Atskiruoju skundu (b.l. 58-61) pareiškėjas AB DnB NORD bankas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – AB DnB NORD banko skundą dėl antstolės V. M. 2010-09-02 patvarkymo Nr.0008/09/02462 vykdomojoje byloje Nr.852V/2009 panaikinimo, patenkinti. Nurodė, jog CPK 627 str. įtvirtintas baigtinis vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nenumato galimybės antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą tuo pagrindu, kad vykdomojoje byloje realizuotinas turtas yra areštuotas trečiųjų asmenų naudai. Antstolis neturi teisės savo iniciatyva vykdomąją bylą sustabdyti kitais negu įstatymas numato pagrindais. Pirmos instancijos teismas banko teisių į įkeistą turtą nevertino ir dėl banko kaip hipotekos kreditoriaus statuso nepasisakė. Pažymėjo, jog bankas kaip hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę nukreipti skolos išieškojimą į jo naudai įkeistą ir areštuotą žemės sklypą. Hipotekos daiktinės teisės būdingi bruožai yra jos absoliutus pirmumas prieš kitus kreditorius. Pagal CPK 754 str. hipotekos kreditoriaus reikalavimai iš įkeisto turto yra tenkinami be eilės. CPK 746 str. numato, jog išieškoti trečiųjų asmenų naudai iš hipoteka apsunkinto turto galima tik tuo atveju, jeigu hipotekos kreditorius duoda sutikimą, kad iš įkeisto turto būtų išieškoma, tokio sutikimo nesant išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto negalimas. Iš hipoteka apsunkinto turto gautos lėšos pirmiausiai panaudojamos hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti, ir tik jei lieka nepanaudotų lėšų, jas galima paskirstyti kitiems kreditoriams. Tokią įstatymų leidėjo poziciją patvirtina ir LR Teisingumo ministro patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcijos 14-15 p. Kadangi hipotekos kreditorius turi priveligijuotą padėtį prieš kitus kreditorius priverstinio skolos išieškojimo procese ir bankui kaip išieškotojui išduotas vykdomasis raštas įstatymų nustatyta tvarka nėra panaikintas, jis yra galiojantis, todėl turi būti vykdytinas. Pažymi, jog išnykus aplinkybėms dėl kurios sustabdyta vykdomoji byla, t.y. išnagrinėjus civilinę bylą, kurioje yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės siekiant užtikrinti B. D. reikalavimus, išieškojimo eiliškumas nepasikeis, bankas vistiek išliks hipotekos kreditorius, turintis pirmumo teisę prieš kitus kreditorius iš įkeisto turto atgauti skolą. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi LAT 2010-06-29 nutartimi, nes skiriasi minėtoje nutartyje ir šioje nagrinėjamoje byloje susisklosčiusios aplinkybės. LAT nutartyje buvo sprendžiama dėl antstolio baudžiamosios atsakomybės, nepagrįstai realizavus kelių vienos eilės kreditorių naudai areštuotą, bet daiktinėmis teisėmis neapsunkintą turtą, nagrinėjamoje byloje sprendžiamas vykdomosios bylos sustabdymo teisėtumas, kai vykdomojoje byloje realizuotinas hipoteka apsunkintas turtas, iš kurio reikalavimai hipotekos kreditoriaus/išieškotojo naudai tenkinami be eilės. Tokiu atveju dėl hipotekos galiojimo skiriasi teisinės pasekmės, vykdymo procese realizuojant įkeistą turtą ir neįkeistą turtą.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolė (b.l. 70) nurodė, jog LR CPK 626 str. nenumato tokio pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą, sprendimų vykdymo instrukcijoje taip pat nenumatyta pareiga antstoliui stabdyti išieškojimą tokioje situacijoje, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką pardavus turtą iš varžytinių ir teismui patvirtintus aktą būtų pažeistos Vilniaus apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

10Suinteresuotas asmuo B. D. atsiliepime (b.l. 67-68) nurodė, jog CPK 626 str. ir 627 str. nenumato griežtai baigtinio vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų, vykdomoji byla gali būti sustabdyta ir kitais nei CPK 626 ir 627 str. numatytais pagrindais, kai antstolio manymu, vykdomąją bylą sustabdyti būtina. Hipoteka įkeistas turtas areštuotas byloje dėl sveikatos sužalojimo darbe, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kurioje B. D. dėl sužalojimo darbe likęs tik 15 proc. darbingas. Pažymi, jog UAB „Refosta“ hipoteka įkeistas žemės sklypas yra vienintelis bendrovės turtas, į kurį suinteresuotas asmuo gali nukreipti išieškojimą, todėl realizavus hipoteka įkeistą turtą per anksti, suinteresuotas asmuo kaip pirmosios eilės išieškotojas gali prarasti galimybę atgauti nors dalį patirtos turtinės ir neturtinės žalos. Todėl stabdyti vykdomąją bylą būtina dėl neįgalaus asmens teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo būtinybės. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senatas 1999-06-18 nutarime 17 nurodė, jog negalima realizuoti turto, kuriam uždėtas areštas kito asmens ieškiniui kitoje civilinėje ar baudžiamojoje byloje užtikrinti, tol kol šis areštas nustatyta tvarka nėra panaikintas.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio dokumento negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Byloje yra kilęs ginčas dėl antstolio veiksmų teisėtumo antstoliui sustabdant išieškojimą iš įkeisto turto įkaito turėtojo naudai, dėl laikinų apsaugos priemonių pritaikytų kitoje civilinėje byloje galimai ieškovui (pirmos eilės kreditoriui) palankaus teismo sprendimo vykdymui užtikrinti.

13Įstatymų leidėjas CPK 626 straipsnyje yra pateikęs išsamų privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo atvejų sąrašą. Minėto straipsnio 4 punktas numato, kad byla privalomai stabdoma kai įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas, jeigu šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka arba siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus; o 6) punktas numato vykdomosios bylos sustabdymą, kai įkaito turėtojas neprisijungia prie išieškojimo, jeigu išieškoma iš įkeisto turto. Taigi, laikinų apsaugos priemonių pritaikymas, siekiant užtikrinti kitoje civilinėje byloje ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą kitoje byloje yra pagrindas privalomai stabdyti vykdomąją bylą tik tais atvejais kai, taip užtikrinamai pirmesnės eilės kreditoriaus reikalavimai arba įkaito turėtojo teisės. CPK 627 straipsnis numato antstoliui teisę sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus ir tokia antstolio teisė taip pat apribota išsamiu atvejų kai galimas vykdomosios bylos sustabdymas sąrašu, kuriame nenumatytas stabdymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kitoje byloje. Tokiu būdu įstatymų leidėjas aiškiai suteikia prioritetą pirmesnės eilės kreditorių ir įkaito turėtojų, kurių reikalavimai tenkintini be eilės, interesų gynimui. Šiuo atveju pasielgta atvirkščiai sustabdytas išieškojimas įkaito turėtojo naudai. Tuo pačiu pažeidžiant CPK 754 str. 1d. suformuluotą imperatyvą, kad hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės. Kad hipotekos kreditorius turi pirmenybę prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, o tokią specifinę šio kreditoriaus padėtį užtikrina ir hipotekos instituto esmę įtvirtina specialiosios CPK XXXVI skyriaus procesinės normos yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyse: 2005 m. sausio 19 d. priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2005; 2010 m. balandžio 13 d. priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2010; 2010 m. lapkričio 8 d. priimtoje civilinėje byloje 3K-3-433/2010, 2010m. lapkričio 23 d. priimtoje civilinėje byloje 3K-7-364/2010.

14CPK 693 str. iš tikrųjų numatyta, kad, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas areštuoto turto realizavimas šio Kodekso VI dalyje nustatyta tvarka panaikina visus to turto areštus. Tačiau reikia pastebėti, kad ši norma negali būti aiškinama plečiamai, kad panaikinami areštai visam skolininko turtui. Areštas panaikinamas tik konkretaus priverstine tvarka (iš varžytinių parduoto) realizuoto turto atžvilgiu. Tuo tarpu, laikinos apsaugos priemonės (turto areštas) paprastai taikomos ne tik atsakovo nekilnojamajam turtui, kuris realizuojamas iš varžytinių, bet ir visam kitam juo turtui, piniginėms lėšoms, esančioms kasoje, bankų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis. Šiuo atveju 2008 09 10 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ir vėlesnėmis nutartimis dėl laikinųjų apsaugo priemonių pakeitimo B. D. reikalavimams užtikrinti skolininko UAB „Refosta“ atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant ne tik kilnojamą ir nekilnojamąjį turtą bet ir pinigines lėšas. Kaip matyti iš turto arešto aktų registro duomenų pagal paskutinius 2011 08 29 turto arešto akto pakeitmus įregistruotas areštas visoms esamoms ir būsimoms lėšoms UAB „Refosta“ bankų sąskaitose. Taigi, akivaizdu, kad patenkinus pirmumo teisę turinčio pareiškėjo (įkaito turėtojo) reikalavimą ir realizavus įkeistą turtą areštai panaikinami tik to realizuoto turto atžvilgiu, be to, patenkinus įkaito turėtojo reikalavimus iš gautų realizavus turtą lėšų, likutis gali būti panaudotas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti, o areštas dalyje kurioje aprašytas kitas turtas neišnyksta. Taip pat pažymėtina, kad pagal išieškojimo iš įkeisto turto tvarką nustatytą CPK 746 str. ieškojimas iš hipoteka įkeisto skolininko turto, negalimas be raštiško, hipotekos kreditorius sutikimo. Todėl bylos sustabdymas hipotekos kreditoriui nesutikus, kad išieškojimas būtų nukreiptas į įkeistą turtą vykdomosios bylos sustabdymas netenka prasmės.

15LAT byloje Nr. 3K-3-417/2008 yra konstatavęs, kad turto arešto faktas savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymą iš to turto, kuris yra areštuotas. Išieškojimo sustabdymo klausimą kiekvienų konkrečiu atveju būtina spręsti CPK VI normų sisteminio aiškinimo pagrindu. LAT Baudžiamojoje byloje Nr. 2K-372/2010, kurioje priimta 2010 06 29 nutartis, kuria remiasi antstolė ir pirmosios instancijos teismas, faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi pirmiausia dėl to, kad minėtoje baudžiamojoje byloje nuteista antstolė vykdė išieškojimą, kai laikinosios apsaugos priemonės (turto areštas) buvo pritaikytas sprendimo vykdymui užtikrinti kitoje byloje, kurioje reikalavimus reiškė tos pačios eilės, kaip ir antstolės vykdomojoje esantis kreditorius. Šioje byloje išieškojimas vykdomas iš įkeisto turto, iš kurio be įkaito turėtojo valios negalimas.

16Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. sausio 27 d nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės – AB DnB NORD banko skundą dėl antstolio veiksmų patenkinti. Antstolės V. M. 2010 09 02 patvarkymą Nr. 0008/09/02462 vykdomojoje byloje Nr. 852V/2009 dėl vykdymo sustabdymo panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai