Byla eB2-5321-866/2016

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios UAB „Personame“ pareiškimą pripažinti BUAB „Personame“ bankrotą tyčiniu, suinteresuotas asmuo byloje L. J.,

Nustatė

2pareiškėjas prašo pripažinti UAB „Personame“ bankrotą tyčiniu, kaltu asmeniu pripažinti vadovę L. J..

3Pareiškėjas nurodo, kad pagal UAB „Personame‘ dokumentus matyti, jog įmonė tapo nemoki, nes su įmone ilgą laiką neatsikaitė vienintelis įmonės klientas UAB „Cleanex“. UAB „Personame“ bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis UAB „Cleanex“ įsiskolinimas sudarė 31 899, 33 Eur. Įsiskolinimas susidarė UAB „Cleanex“ neapmokėjus sąskaitų išrašytų už laikotarpį nuo 2015 m. liepos 31 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Pažymi, kad UAB „Cleanex“ ir UAB „Personame“ yra susijusios įmonės. UAB „Personame“ akcininkai yra L. K. ir S. M., turintys po 50 proc. įmonės akcijų. Įmonės direktore iki bankroto bylos iškėlimo buvo paskirta L. J.. UAB „Cleanex“ akcininkai taip pat yra L. K. ir S. M., turintys po 50 proc. įmonės akcijų. Valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad įmonė nesilaikė CK 6. 930 1 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Per tikrintą laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 30 d. iš įmonės banko sąskaitų išrašų nustatyta, kad įmonė gavo pajamas ir vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, nors turėjo mokestinių įsiskolinimų biudžetui. Banko sąskaitų likučiai laikotarpio pradžioje buvo 232 Eur, gauta 82 285, 69 Eur įplaukų, iš kurių 17 529, 76 Eur pervesta VMI, 21 831, 18 Eur pervesta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, 35 436, 21 Eur pervesta darbo užmokesčio, 1 170, 57 Eur pervesta antstolei, 6 219, 58 Eur pervesta kitiems tiekėjams, banko mokestis sudarė 330, 34 Eur, liko 0 Eur. VMI pažymoje nurodyta, kad UAB „Personame“ pridėtinės vertės mokesčio skola 16 027, 56 Eur susidarė nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis skola pradėjo kauptis nuo 2015 m. balandžio – gegužės mėnesio. UAB „Personame“ atsiskaitymus per kredito įstaigas vykdė iki 2015 m. balandžio 17 d. ir iki 2015 m. balandžio 20 d., t. y. iki kol buvo pateiktas VMI 2015 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. (23.31-08) 467-41490 išieškoti 7 243, 39 Eur mokestinę nepriemoką. Nuo 2015 m. liepos mėnesio UAB „Personame“ darbuotojams darbo užmokestį mokėjo UAB „Cleanex“. Tokiu būdu UAB „Cleanex“ mažino savo įsiskolinimą UAB „Personame“, o UAB „Personame“ per trečiąjį asmenį atsiskaitinėjo su savo kreditoriais (darbuotojais). Per laikotarpį nuo 2015 m. liepos iki 2015 m. gruodžio UAB „Cleanex“ UAB „Personame“ vardu atsiskaitė su darbuotojais iš viso 16 033, 50 Eur suma. Per laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 15 d. iki 2015 m. gruodžio 15 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai buvo sumokėta tik 4 515, 24 Eur, nors per šį laikotarpį valstybinio socialinio draudimo įmokų priskaičiuota 17 124, 62 Eur. Taigi, nevykdant mokestinių prievolių įmonės veikla buvo tęsiama, paslaugos UAB „Cleanex“ toliau buvo teikiamos, o atsikaitymai su kreditoriais atliekami netiesiogiai. 2014 m. spalio 10 d. pasirašytas skolų užskaitymo susitarimas, kuriuo UAB „Moleka“, UAB „Personame“ ir UAB „Cleanex“ susitarė dėl tarpusavio skolų užskaitymo. UAB „Moleka“ sumažino UAB „Personame“ skolą 27 066, 59 Lt (7 839, 03 Eur) , UAB „Moleka“ padidino UAB „Cleanex“ įsiskolinimą 27 066, 59 Lt, o UAB „Personame“ sumažino UAB „Cleanex“ skolą 27 066, 59 Lt. Tokiu būdu UAB „Personame“ skolą vienam iš kreditorių suteikiant jam pirmenybę prieš kitus, pirmesnės eilės kreditorius. 2014 m. spalio 10 d. susitarimu buvo pažeista atsiskaitymų eilės tvarka vykdant atsiskaitymą su penktos eilės kreditoriumi pirmiau nei atsiskaityta su trečios eilės kreditoriumi (VMI). UAB „Moleka“ vardu susitarimą pasirašė laikinai einantis direktoriaus pareigas L. K., kuris yra UAB „Cleanex“ ir UAB „Personame“ akcininkas. 2014 m. lapkričio 13 d. skolų užskaitymo susitarimu UAB „Era Consulting“, UAB „Cleanex“ ir UAB „Personame“ susitarė dėl tarpusavio skolų užskaitymo. UAB „Era Consulting“ sumažino UAB „Personame“ skolą 386, 87 Eur, o UAB „Personame“ sumažino UAB „Cleanex“ skolą 386, 87 Eur. Minėtais skolų užskaitymo susitarimais buvo atlikti atsiskaitymai su penktos eilės kreditoriais, kai tuo trapu įmonė turėjo pradelstų įsipareigojimų trečios eilės kreditoriui (VMI). Iš buhalterinio išrašo apie UAB „Cleanex“ atliktus atsiskaitymus matyti, kad galimai buvo sudaryta ir daugiau skolų užskaitymo susitarimų. Nurodo, kad iš įmonės atsiskaitymų organizavimo aplinkybių matyti, jog esant sąskaitų kredito įstaigose apribojimams dėl išieškomo įsiskolinimo VMI, įmonės atskaitymai su kitais kreditoriais buvo vykdomi per susijusių trečiąjį asmenį (kaip minėta, UAB „Cleanex“ ir UAB „Personame“ vadovai ir akcininkai buvo tie patys asmenys), tokiu būdu išvengiant lėšų patekimo į banko sąskaitas, mano, kad yra pagrindas nustatyti, kad įmonės kreditorių (VMI, VSDFV) galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės turtą buvo apribotos ar panaikintos, išieškojimo pirmenybė sąmoningai buvo suteikta paskesnės eilės kreditoriams. Nurodo, kad nors UAB „Cleanex“ jau nuo 2015 m. gegužės mėnesio pradėjo vėluoti atsiskaityti už paslaugas nuo 2015 m. gegužės mėn. pradėjo vėluoti atsiskaityti už paslaugas, o nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio visiškai nebevykdė jokių mokėjimų, UAB „Personame“ ir toliau tęsė paslaugų teikimą UAB „Cleanex“, tokiu būdu tik didindama UAB „Cleanex“ įsiskolinimą. UAB „Cleanex“ neapmokant už paslaugas, per 6 mėnesius susikaupė labai didelė skola – 31 899, 33 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Personame“ vadovė L. J. buvo kartu ir UAB „Cleanex“ vadove, kai turėjo būti žinoma, kad UAB „Cleanex“ nesugebės atsiskaityti su UAB „Personame“. L. J. sprendimas tęsti UAB „Personame“ paslaugų teikimą nemokiai UAB „Cleanex“, buvo akivaizdžiai nuostolingas ir ekonomiškai nenaudingas UAB „Personame“.

4Prašymas tenkintinas.

5ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

6ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo; tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį; kad būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma, tai gali būti tokios aplinkybės, kurios yra susijusios su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitos aplinkybės, nulėmusios įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).

8Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla ar įmonės valdymo organų ir/ar dalyvių sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių, o bankroto pripažinimui tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą - turi būti vertinama aplinkybių visuma. Nagrinėjamos bylos atveju įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu taip pat nereikštų, jog pareiškėjo nurodyti įmonės vadovo veiksmai ar sprendimai yra neteisėti ar kad visais jais sąmoningai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto. Minėta, kad įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

9Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, įvertinti konkrečių nurodytų asmenų veiksmų teisėtumą, atitikimą įmonės interesams ir pan.), pripažinus bankrotą tyčiniu, turi bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis).

10Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2. 87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2. 87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2. 87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 298/2006).

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Taigi, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004)

12Tyčinio bankroto požymių egzistavimą bankroto administratorius įrodinėja apeliuodamas į tai, kad įmonė nesilaikė CK 6.930 1 straipsnyje numatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, taip pat nurodo, kad buvo sudaryti įmonei nenaudingi sandoriai.

13Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas gali būti gaunamas, tiek vykdant įstatuose numatytą ūkinę komercinę veiklą, tiek kitą – įstatymais nedraudžiamą ir įstatams neprieštaraujančią – ūkinę komercinę veiklą. UAB „Personame“ Juridinių asmenų registre nurodžiusi, kad vykdoma veikla – bet kokia ūkinė – komercinė veikla.

14Pagal VĮ „Juridinių asmenų registras“ išrašą matyti, paskutine registruota įmonės vadove laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 6 d. iki 2016 m. vasario 10 d. buvo L. J..

15Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. nutartimi UAB „Personame“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas A. A., nutartis įsiteisėjo 2016 m. vasario 2 d.

16Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos operatyvinio patikrinimo 2015 m. gruodžio 23 d. pažymoje Nr. (23.30-08) FR1042-461-11768 nurodyta, kad 2015 m. lapkričio 23 d. duomenimis bendrovė biudžetui buvo skolinga 20 618, 73 Eur. Mokestinės nepriemokos išieškojimui pateikti nurodymai nurašyti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitų. Bendrovė nurodė, kad nepriemoka susidarė dėl vienintelio kliento UAB „Cleanex“ neatsikaitymo su bendrove. Operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovė vykdė veiklą, gavo pajamas ir vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 30 d. bendrovė vykdė atsiskaitymus per Nordea Bank AB ir „EVP International“. Banko sąskaitų likučiai laikotarpio pradžioje buvo 232 Eur, gauta 82 285, 69 Eur įplaukų, iš kurių 17 529, 76 Eur pervesta VMI, 21 831, 18 Eur pervesta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, 35 436, 21 Eur pervestas darbo užmokestis, 1 170, 57 Eur pervesta antstolei, 6 219, 58 Eur pervesta kitiems tiekėjams, banko mokestis sudarė 330, 34 Eur, liko 0 Eur. Pažymoje nurodyta, kad įmonė nesilaikė CK 6. 9301 straipsnyje nustatyto atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigai eiliškumo.

17Į bylą pateiktas 2014 m. lapkričio 13 d. skolų užskaitymo susitarimas, kuriuo UAB „Era Consulting“, UAB „Cleanex“ bei UAB „Personame“ susitarė, jog UAB „Era Consulting“ mažina UAB „Personame“ skolą 968 Lt, UAB „Personame“ mažina UAB „Cleanex“ įsiskolinimą 968 Lt, UAB „Era Consulting“ didina UAB „Cleanex“ skolą sumai 968 Lt. 2014 m. spalio 10 d. skolų užskaitymo susitarimu UAB „Moleka“, UAB „Cleanex“ ir UAB „Personame“ susitarė, jog UAB „Moleka“ mažina UAB „Personame“ skolą 27 066, 59 Lt, UAB „Moleka“ didina UAB „Cleanex“ įsiskolinimą 27 066, 59 Lt, UAB „Personame“ mažina UAB „Cleanex“ skolą 27 066, 59 Lt suma. 2015 m. vasario 26 d. skolų užskaitymo susitarimu UAB „Era Consultin“, UAB „Cleanex“ ir UAB „Personame“ susitarė, kad UAB „Cleanex“ skolinga UAB „Personame“ 386, 87 Eur skolą, o UAB „Personame“ skolinga UAB „Era Consulting“.

18Pareiškėjas nurodo, kad tiek UAB „Cleanex“, tiek UAB „Personame“ akcininkai yra L. K. ir S. M., turintys po 50 proc. vienos ir kitos įmonės akcijų.

19Minėta, mokestinės nepriemokos priežastis UAB „Cleanex“ neatsiskaitymas su UAB „Personame“, pagl nurodytus duomenis matyti, kad tiek vienos tiek kitos įmonių savininkai yra tie patys asmenys, kas patvirtina, kad tų pačių asmenų valdomos įmonės didino viena kitos įsipareigojimus, dėl ko nebuvo tinkamai vykdomos mokestinės prievolės valstybei.

20Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2016 m. liepos 11 d. raštą matyti, kad 2016 m. liepos 8 d. duomenimis UAB „Personame“ 2016 m. vasario 2 d. biudžetui ir fondams skolinga 24 035, 33 Eur sumą.

21Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai yra tyčinio bankroto požymiai, kuriuos paneigiančių įrodymų suinteresuotas asmuo nepateikė (CPK 12, 178 straipsnis). Įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto.

22Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose, numatyti tyčinio bankroto požymiai – nuostolingų sandorių sudarymas, įmonės valdymo organų netinkamas pareigų vykdymas, atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo nustatyto CK 6.9301 straipsnyje pažeidimas, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Personame“ bankrotą tyčiniu.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

24pripažinti BUAB „Personame“ (j. a. k. 302412621, adresas: Žalgirio g. 88-605, Vilnius) bankrotą tyčiniu.

25Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos arba nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos, jeigu šie dokumentai perduoti po nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos, patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

26Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

27Nutartis dalyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas prašo pripažinti UAB „Personame“ bankrotą tyčiniu, kaltu... 3. Pareiškėjas nurodo, kad pagal UAB „Personame‘ dokumentus matyti, jog... 4. Prašymas tenkintinas. ... 5. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės... 6. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, esant šio įstatymo 2 straipsnio... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl... 8. Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas... 9. Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės... 10. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas... 12. Tyčinio bankroto požymių egzistavimą bankroto administratorius įrodinėja... 13. Kiekvieno privataus juridinio asmens veiklos tikslas – gauti pelną. Pelnas... 14. Pagal VĮ „Juridinių asmenų registras“ išrašą matyti, paskutine... 15. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 22 d. nutartimi UAB „Personame“... 16. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos operatyvinio... 17. Į bylą pateiktas 2014 m. lapkričio 13 d. skolų užskaitymo susitarimas,... 18. Pareiškėjas nurodo, kad tiek UAB „Cleanex“, tiek UAB „Personame“... 19. Minėta, mokestinės nepriemokos priežastis UAB „Cleanex“ neatsiskaitymas... 20. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2016 m.... 21. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad nustatyti teisės aktų pažeidimai... 22. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad byloje nustatyti... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 24. pripažinti BUAB „Personame“ (j. a. k. 302412621, adresas: Žalgirio g.... 25. Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo... 26. Įsiteisėjusią teismo nutartį išsiųsti Vilniaus apygardos prokuratūrai... 27. Nutartis dalyje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu per septynias dienas nuo...