Byla e2-7717-223/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė Mėlinauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui L. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1610,23 Eur negrąžintą paskolą, 961,07 Eur palūkanų sumą, 107,75 Eur tarpininkavimo mokestį, 68,31 Eur mokėjimo palūkanų, 22,75 Eur delspinigių, 18 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2019 m. rugsėjo 30 d. pristatančiam asmeniui pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palikus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2017 m. rugsėjo 20 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_222255 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Tarp minėto portalo registruotų skolintojų įvyko aukcionas, kurio pagrindu tarp atsakovo ir skolintojų 2017 m. rugsėjo 20 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 222255, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2 000,00 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių laikotarpiui, kurį, mokėdamas kartu su 43 procentų dydžio palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 222255 laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2019 m. gegužės 27 d. pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą, nuo pranešimo dienos, sutarties kreditore esant uždarąją akcinę bendrovę „Bendras finansavimas“. Skolintojų reikalavimo teisė ieškovei perėjo remiantis Kredito sutarties Specialiųjų sąlygų–siūlymo (Akcepto) 3 skirsnio nuostatomis. Kadangi apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas nurodytu pranešimu, laikytina, kad ieškovė turi teisę reikalauti, jog atsakovas įvykdytų pagal Kredito sutartį neįvykdytas prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.109 straipsnio 7 dalis).

8CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jeigu paskolos sutartis numato paskolos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų ginčijęs sutarties nutraukimą ar būtų atsiskaitęs su ieškove dėl prašomos priteisti sumos (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1610,23 Eur negrąžintą kreditą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 961,07 Eur nesumokėtų palūkanų. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį ir 6.874 straipsnio 1 dalį, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Paskolos santykiuose mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos yra numatytos CK 6.872 straipsnio 1 dalyje. Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Nagrinėjamu atveju sutartyje buvo numatyta 43 procentų metinė palūkanų norma, be to, šalys susitarė, jog mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos bus mokamos iki kredito sutarties grąžinimo, t. y. iki tiksliai neapibrėžto, nuo ieškovės veiksmų visiškai nepriklausomo termino, todėl konstatuotina, jog ieškovė pagal šalių sulygtas sąlygas, nutraukusi sutartį anksčiau termino, neturi teisės reikalauti priteisti visas sutartimi sulygtas ir iki 2020 m. liepos 15 d. paskaičiuotas fiksuotas palūkanas (961,07 Eur), nes nėra žinomas konkretus pinigais naudojimosi terminas. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti pagal paskolos grafiką paskaičiuotas palūkanas tenkintinas iš dalies. Ieškovei iš atsakovo priteistina 449,44 Eur pelno palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį iki 2019 m. gegužės 27 d. (Sutarties nutraukimo dienos). Dėl tokio pelno palūkanų skaičiavimo ir priteisimo kredito davėjų naudai yra pasisakyta apeliacinės instancijos teismo formuojamoje praktikoje (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1746-275/2018). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas toliau naudojasi ieškovės pinigais, iš atsakovo ieškovės naudai priteisiama 43 proc. dydžio pelno palūkanos, skaičiuojamos nuo sutarties nutraukimo 2019 m. gegužės 27 d. iki visiško kredito grąžinimo.

10Vartojimo kredito specialiosios dalies-paraiškos 2.4 punkte numatyta, kad vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad sutinka sumokėti organizatoriui vienkartinį vartojimo kredito sutarties sudarymo mokestį 210 Eur ir 6,6 Eur kas mėnesinį administravimo mokestį, kaip yra nurodyta jam skirtame individualiame paskolos grąžinimo grafike, mokėjimo pranešimuose ir Bendrosiose sąlygose. Atsižvelgiant į tai, kad sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties tarpininkavimo mokestį, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 107,75 Eur tarpininkavimo mokestį yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ne tik 22,75 Eur delspinigius (sutartines netesybas), bet ir 68,31 Eur palūkanas, pavadinusi jas mokėjimo palūkanomis. Pažymėtina, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Todėl prašomos priteisti iš atsakovės 68,31 Eur dydžio palūkanos nelaikomos mokėjimo palūkanomis, kurios numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1 punkte, nes ieškovė jas skaičiuoja už termino vykdyti prievolę pažeidimą, skaičiuojant nuo pažeidimo termino iki sutarties nutraukimo. Jos laikytinos kompensuojamosiomis palūkanomis, numatytomis Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2 punkte.

12Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

13Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovo priteisiama tik 68,31 Eur vėlavimo (kompensuojamųjų) palūkanų, o papildomas reikalavimas dėl 22,75 Eur delspinigių (sutartinių netesybų) atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

14Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 18 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teismo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Sutarties 2.20 punktu (specialiosios sąlygos) atsakovas įsipareigojo mokėti 18 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės reikalavimas laikomas pagrįstu ir tenkinamas.

15Ieškovė byloje patyrė 62,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 80,71 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovei iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis sudaro 50,04 Eur.

16Ieškovė taip pat prašo priteisti 648 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nors ši prašoma priteisti suma už suteiktas advokato paslaugas neviršija rekomenduojamo priteisti maksimalaus dydžio, nurodyto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), Rekomendacijų 2 punkte taip pat nurodyta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: 1) bylos sudėtingumą; 2) teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 3) ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; ir kt. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ieškovė analogiško pobūdžio bylų turi ir daugiau, jos interesams atstovauja tas pat advokatas V. Z.. Teismas daro išvadą, kad šioje byloje ieškovei suteiktos teisinės paslaugos yra analogiškos suteiktoms kitose teisme nagrinėjamose bylose, taigi, bylų pasikartojantis pobūdis jau savaime lemia, jog byla negali būti vertinama kaip sudėtinga ar reikalaujanti daug darbo bei laiko sąnaudų. Įvertindamas šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas iš atsakovo priteistinas ieškovės turėtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti sumažinti iki 300 Eur.

17Byloje patirta 3,80 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteisiamos iš atsakovo valstybės naudai.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovo L. V., asmens kodas ( - ) 1610,23 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus dešimt eurų 06 centų) negrąžintą kreditą, 449,44 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 44 centus) palūkanų, 107,75 Eur (vieną šimtą septynis eurus 75 centus) tarpininkavimo mokestį, 68,31 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus 31 centą) kompensuojamąsias palūkanas, 43 proc. dydžio pelno palūkanas už negrąžintą kredito sumą (1610,23 Eur) nuo sutarties nutraukimo 2019 m. gegužės 27 d. iki visiško kredito grąžinimo, 18 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą 2235,73 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. rugpjūčio 9 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 50,04 Eur (penkiasdešimt eurų 04 centų) žyminio mokesčio ir 300,00 Eur (tris šimtus eurų) už advokato teisinę pagalbą.

21Kitose dalyse ieškinį atmesti.

22Priteisti iš atsakovo L. V., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 3,80 Eur (tris eurus 80 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, a. s. Nr. ( - ), banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė... 2. Teismas... 3. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1610,23 Eur negrąžintą paskolą,... 4. Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo... 5. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2017 m. rugsėjo 20 d.... 8. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 961,07 Eur nesumokėtų... 10. Vartojimo kredito specialiosios dalies-paraiškos 2.4 punkte numatyta, kad... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ne tik 22,75 Eur... 12. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos... 14. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 18 proc. dydžio metines procesines... 15. Ieškovė byloje patyrė 62,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti 648 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai... 17. Byloje patirta 3,80 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Bendras finansavimas“,... 21. Kitose dalyse ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš atsakovo L. V., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 3,80 Eur... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...