Byla A-502-289-12
Dėl akto dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Jurijui Guselnikovui, atsakovo atstovei Neringai Aleksonytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ‚,JGK statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ ir valstybės įmonei Registrų centrui dėl akto dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „JGK statyba“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2006 m. spalio 26 d. UAB „Vilniaus vandenys“ nekilnojamojo turto objektų identifikavimo ir pripažinimo tinkamais naudoti komisijos nekilnojamojo turto objektų patikrinimo akto Nr. 1168 dalį, liečiančią nuotekų tinklus ir vandentiekio tinklus Bitėnų gatvėje (įrašo Nr. 1 ir 9).

5Skunde (t. I, b. l. 1-4, 123-125) pareiškėjas paaiškino, kad 2010 m. rugpjūčio 6 d. kreipėsi į teritorinį registratorių, prašydamas į nekilnojamojo turto registrą įrašyti vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos vamzdynus, esančius Bitėnų gatvėje, Vilniuje. VĮ Registrų centras 2010 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu tai daryti atsisakė, nurodydamas, kad nuosavybės teisė į šiuos objektus įregistruota UAB „Vilniaus vandenys“ vardu. UAB „JGK statyba“ 2010 m. spalio 1 d. iš Vilniaus apygardos administracinio teismo gavo V. V. apeliacinį skundą, prie kurio buvo pridėta UAB „Vilniaus vandenys“ 2010 m. rugsėjo 9 d. lydraščio Nr. 6-4356 (1.20-04) kopija su valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo 2006 m. gruodžio 28 d. ir 2007 m. vasario 5 d. pažymėjimais apie nuosavybės teisės įregistravimą. Iki apeliacinio skundo gavimo pareiškėjas nežinojo, kad jam priklausantis turtas registruotas kito asmens vardu.

6Skundžiamas aktas neatitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas) 22 straipsnyje numatytų registravimo pagrindų, sudarytas nesilaikant aplinkos ministras ir teisingumo ministro 2003 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 158/89 patvirtintos Senų statinių patikrinimo akto pildymo tvarkos (toliau – ir Tvarka). Senų statinių patikrinimo aktai, vadovaujantis Tvarka, surašomi, kai statiniai neįregistruoti nekilnojamojo turto registre, o asmenys, pageidaujantys juos įregistruoti, neturi nė vieno dokumento, nurodyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 patvirtinto Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo (toliau – ir Dokumentų sąrašas) 2 ir 6 punkte. Skundžiamas aktas ir registracija yra neteisėti ir naikintini, nes Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto Bitėnų gatvės 627,00 m ilgio fekalinės kanalizacijos (unikalus Nr. ( - )) ir 477,70 m šalto vandens tiekimo vamzdynus UAB „JGK statyba“ pastatė 1991–1999 metais pagal 1990 metais UAB „Archprojektas“ parengtą projektą ir šio projekto pagrindu 1990 m. gegužės 24 d. išduotą statybos leidimą Nr. 183/86. UAB „IVNT“ 2010 m. liepos 29 d. dar kartą atliko vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos vamzdynų, esančių UAB „JGK statyba“ naudojamoje teritorijoje, Bitėnų gatvėje, inventorizaciją. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010 m. rugpjūčio 5 d. patikrino statytojo UAB „JGK statyba“ nebaigtų statyti statinių – vandentiekio tinklų, fekalinės kanalizacijos tinklų bei lietaus kanalizacijos tinklų statybą ir, nenustatęs pažeidimų, išdavė pažymas Nr. NSP-00-100805-00363, NSP-00-100805-00361, NSP-00-100805-00362, patvirtinančias minėtų statinių 98 % statybos būklės baigtumą. Pareiškėjas šias pažymas 2010 m. rugpjūčio 6 d. pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialui teisiniam registravimui. Pareiškėjo teigimu, UAB „Vilniaus vandenys“ žinojo, kad UAB „JGK statyba“ Bitėnų gatvėje, Vilniuje, pastatė 627,00 m ilgio fekalinę kanalizaciją ir 477,70 m šalto vandens tiekimo vamzdynus, kadangi išdavė technines sąlygas ir nuo 1990 metų derino jai teikiamus techninius projektus. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 1999 metais buvo gavęs UAB „JGK statyba“ atliktos inventorizacijos dokumentus, todėl privalėjo žinoti, kad po priėmimo naudoti akto pasirašymo pareiškėjas pateiks visus dokumentus, reikalingus teisinei registracijai atlikti.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė administracinę bylą nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 dalies 6 punktu arba skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime (t. II, b. l. 12-16) paaiškino, kad fekalinės kanalizacijos vamzdynas ir šalto vandens teikimo vamzdynas, esantys Bitėnų gatvėje, Vilniuje, pripažinti tinkamais naudoti bei skundžiamo akto pagrindu įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto įregistravimo momentu galiojęs Nekilnojamojo turto registro įstatymas numatė, kad norint įregistruoti daiktines teises į tam tikrą nekilnojamąjį daiktą, turi būti pateikiami prašymai įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą bei dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nenustatė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje nurodytų pagrindų atsisakyti registruoti nuosavybės teises į nurodytus objektus. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas pažymėjo, kad VĮ Registro centro Vilniaus filialo 2010 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas Nr. KS-2812 atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, rodo, kad pareiškėjo pateiktos UAB „IVNT“ 2010 m. liepos 29 d. parengtos vandentiekio vamzdyno ir fekalinės kanalizacijos kadastro duomenų bylos neatitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas) reikalavimų. Tai įrodo, kad pareiškėjas neturi visų būtinų dokumentų savo nuosavybės teisei įregistruoti. Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas) 18 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 2 dalį, vandens ir nuotekų tinklai yra viešoji infrastruktūra, kuri nuosavybės teise gali priklausyti tik savivaldybėms arba savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kad gyventojai būtų aprūpinti geriamuoju vandeniu bei kad būtų užtikrintas nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas gyventojams. Fekalinės kanalizacijos vamzdynas ir šalto vandens teikimo vamzdynas, esantys Bitėnų gatvėje, Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamai UAB „Vilniaus vandenys“, kuri eksploatuoja minėtus nekilnojamojo turto objektus ir yra sudariusi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis su tiesioginiais vartotojais. Remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, vandens tiekėjas turi užtikrinti geriamojo vandens kokybę, nepertraukiamą tiekimą ir kitus vandens tiekimo reikalavimus bei nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. Abejotina, ar pareiškėjas galėtų užtikrinti tinkamą fekalinės kanalizacijos vamzdyno ir šalto vandens teikimo vamzdyno eksploatavimą ir priežiūrą. Pareiškėjui įsiregistravus nuosavybės teises turėtų būti nutrauktos UAB „Vilniaus vandenys“ sudarytos tiesioginės šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų gyventojais, tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Atsakovo įsitikinimu, nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši, todėl pareiškėjas 2006 metais galėjo ir turėjo sužinoti apie nuosavybės teisės UAB „Vilniaus vandenys“ vardu įregistravimą. Pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti, todėl byla nutrauktina.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ nesutiko su UAB „JGK statyba“ skundu.

10Atsiliepime (t. II, b. l. 5-7) paaiškino, kad UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisės į statinius registravimo nekilnojamojo turto registre metu galiojusios Nekilnojamojo turto registro įstatymo redakcijos 23 straipsnyje buvo nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai ir teisės į juos registruojami pateiktų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų pagrindu, kurie buvo nurodyti įstatymo 22 straipsnyje. To paties įstatymo 22 straipsnio 1 punkte buvo numatyta, kad daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai gali būti registruojami nekilnojamojo turto registre, yra valstybės institucijų sprendimai. Šią aplinkybę patvirtina ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.255 straipsnio 1 punktas. UAB „Vilniaus vandenys“ pažymėjo, kad nekilnojamojo daikto teisine registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į nekilnojamąjį daiktą atsiradimo ir pasikeitimo juridiniai faktai, tačiau pati nuosavybės teisė atsiranda kitais teisės aktuose numatytais pagrindais.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendimu tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino 2006 m. spalio 26 d. UAB „Vilniaus vandenys“ nekilnojamojo turto objektų identifikavimo ir pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto Nr. 1168 dalį, liečiančią nuotekų tinklus ir vandentiekio tinklus Bitėnų gatvėje, įrašo Nr. 1 ir 9 (t. III, b. l. 13-20).

13Teismas nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisės į inžinerinius tinklus – fekalinės kanalizacijos vamzdyną, įregistruotos 2006 m. gruodžio 28 d., o į inžinerinius tinklus – šalto vandens tiekimo vamzdyną – 2007 m. vasario 5 d. Vienas iš nuosavybės teisių įregistravimo juridinių pagrindų nurodytas ginčijamas 2006 m. spalio 26 d. nekilnojamojo turto objektų patikrinimo aktas Nr. 1168 (toliau – ir Aktas Nr. 1168). Registro pastabose nurodyta, kad registre kaip Senų statinių patikrinimo aktas yra nurodytas Nekilnojamojo turto objekto patikrinimo aktas. Nekilnojamojo turto objektų patikrinimo aktas nėra teisės aktuose numatytas dokumentas, todėl jo teisinė paskirtis ir sukeliamos pasekmės nėra apibrėžtos teisės aktuose. Akto Nr. 1168 sudarymo tikslas matyti iš šio dokumento 3 punkto, kai yra konstatuojama, kad nekilnojamojo turto objektai kaip UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinio kapitalo dalis gali būti registruojami Nekilnojamojo turto registre. Tai rodo, kad priimamu sprendimu buvo siekiama sudaryti dokumentą, tinkamą nekilnojamojo turto objektų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre. Dokumento sudarymo pagrindu yra nurodytas Nekilnojamojo turto registro įstatymas. Pagal sukeltas pasekmes matyti, kad šio dokumento pagrindu buvo įregistruota nuosavybės teisė. Akto įregistravimas nekilnojamojo turto registre sukėlė pareiškėjui teisines pasekmes. Vertinant skundžiamo dokumento teisėtumo klausimą vertinama tai, ar jis buvo tinkamu dokumentu objektų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje išvardinti dokumentai neatitinka Akto Nr. 1168 formos ir turinio, todėl aktas negali būti laikomas tinkamu dokumentu pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalį. Aktas yra savivaldybės, o ne valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas, nėra teismo dokumentu ar rašytiniu sandoriu, registro ar kadastro dokumentu, taip pat nėra numatytas teisės aktuose. Aktas Nr. 1168 nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas kaip Senų statinių patikrinimo aktas, t. y. taikant Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 16 straipsnio 4 dalį. Senų statinių patikrinimo aktai yra dokumentai, numatyti Dokumentų sąraše. Dokumentų sąrašo 1 punktas nustato, kad šiame sąraše nurodyti dokumentai teiktini nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant statinius, įsigytus ar pastatytus, iki įsigaliojo Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, patvirtinta Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297, kurie įrašymo į ūkines knygas momentu buvo kaimo vietovėje ir iki šiol neįregistruoti. Tai, kad nei fekalinės kanalizacijos vamzdynas, nei vandens tiekimo vamzdynas nebuvo pastatyti iki 1991 metų, jie buvo statomi miesto savivaldybės teritorijoje, rodo, jog Aktas Nr. 1168 neatitinka teisės aktų nustatytų sąlygų Senų statinių patikrinimo aktams. Todėl Aktą Nr. 1168 negalima laikyti Senų statinių patikrinimo aktu. Nekilnojamojo turto registre registruojami dokumentai, kurie patvirtina nuosavybės teisės buvimą. Tačiau Akto Nr. 1168 duomenys neatskleidžia nuosavybės teisės atsiradimo būdo. Skundžiamas aktas buvo sudarytas remiantis nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą duomenimis, patvirtintais Vilniaus miesto valdybos 1999 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1528V sudarytu Pagrindinių priemonių sąrašu. Pagal minėto sprendimo 2 punktą, SP UAB „Vilniaus vandenys“ buvo leista teisiškai įregistruoti patvirtintame sąraše nurodytą nekilnojamąjį turtą ir bendrovės nuosavybės teises. Pagrindinių priemonių sąrašo 35, 39 ir 45 puslapiuose esančiais inventoriniais numeriais 102776, 102423 ir 104105 pažymėta fekalinė kanalizacija, esanti Pilaitės rajone, pastatyta ir pradėta eksploatuoti 1994 m. gruodžio mėnesį, 18 puslapyje esančiais inventoriniais numeriais 106048 ir 106050 pažymėta vandentiekio linija, esanti Pilaitės rajone, pastatyta ir pradėta eksploatuoti 1994 m. birželio mėnesį. Byloje nėra duomenų, kokiu pagrindu Pagrindinių priemonių sąraše išvardintas turtas, kiek tai liečia šio ginčo dalyką, perėjo savivaldybės nuosavybėn ir kodėl buvo įtrauktas į šį sąrašą. Nei Vilniaus miesto savivaldybės, nei UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai negalėjo nurodyti savivaldybės ar įmonės nuosavybės teisės atsiradimo į nekilnojamąjį turtą pagrindo. Nekilnojamojo turto registre nurodyta, kad nekilnojamojo turto objektas suformuotas statant, tačiau nei atsakovas, nei trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė dokumentų, kad jie būtų vamzdynus pastatę. Tuo tarpu pareiškėjas pateikė nuosavybės teisės įrodymus. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Aktas Nr. 1168 buvo sudarytas netinkamai įforminant siekiamą tikslą – objektų įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Šis dokumentas nėra dokumentas, kurį teisės aktai pripažintų tinkamu dokumentu jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Be to, jis neatspindi nuosavybės teisės atsiradimo pagrindų. Teismas pažymėjo, jog viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga viešajam vandens tiekimui, savivaldybės iniciatyva gali būti išperkama savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės ar savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarka arba gali būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir pan.) (Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 str. 2 d.). Nurodė, kad Aktas Nr. 1168 pareiškėjui neturėjo būti įteiktas, todėl terminas jį apskųsti pradėtinas skaičiuoti nuo sužinojimo apie aktą 2010 m. spalio 11 d. ir laikytinas nepraleistu.

14III.

15Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą ir bylą nutraukti ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu arba priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

16Apeliacinis skundas (t. III, b. l. 23-28) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas ABTĮ 81 straipsnį, nenagrinėjo, laikė nereikšmingais ir neanalizavo atsakovo argumentų dėl viešųjų poreikių tenkinimo, netyrė tikslų, kurių siekė pareiškėjas reikalaudamas panaikinti ginčijamą Akto Nr. 1168 dalį.
  2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 2 dalis ir 18 straipsnio 2 dalis aiškiai numato, kad vandens ir nuotekų tinklai yra viešoji infrastruktūra, kuri nuosavybės teise gali priklausyti tik savivaldybėms arba savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms. Tuo siekiama, kad gyventojai būtų aprūpinti geriamuoju vandeniu, bei kad būtų užtikrintas nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas gyventojams. Jeigu vandens ir nuotekų tinklai nuosavybės teise priklausytų privatiems asmenims, būtų pažeisti gyventojų teisėti interesai. Be to, galimas apsunkintas naujų vartotojų prijungimas prie pastatytų tinklų, nes remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 20 straipsnio 6 dalimi būtent inžinerinių tinklų savininkai nustato inžinerinių tinklų projektavimo sąlygas, o pagal 20 straipsnio 7 dalį, jei būtina nutiesti naujus inžinerinius tinklus, sudaroma inžinierinių tinklų savininko ir statytojo sutartis.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos bylos dalykas yra viešosios nuosavybės objektas, teismas visų bylos aplinkybių kontekste turėjo įvertinti, koks nagrinėjamos bylos rezultatas labiausiai atitiks viešąjį interesą. Šiuo atveju to nepadarė.
  4. Nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 1 d.). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 2 dalį, kai kyla asmenų ginčas dėl nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto ir teisių į jį, nė viena iš ginčo šalių negali teisintis nežinojusi nekilnojamojo turto registro duomenų. Taigi pareiškėjas jau nuo 2006 m. gruodžio 28 d. ir 2007 m. vasario 5 d. turėjo ir galėjo sužinoti, kad nuosavybės teisė į ginčo vamzdynus įregistruota UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, ir kokiu pagrindu ši registracija atlikta.
  5. Iš VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. KS-2812 ir VĮ Registrų centro 2010 m. rugpjūčio 24 d. rašto akivaizdu, jog pareiškėjas jau 2010 metų rugpjūčio mėnesį žinojo apie šalto vandens tiekimo vamzdyno ir fekalinės kanalizacijos registravimą registre UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, t. y. prieš du mėnesius iki skundo padavimo.

17Pareiškėjas UAB „JGK statyba“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

18Atsiliepime (t. III, b. l. 39-40) pažymi, kad nuo 2006 m. spalio 26 d. iki bylos iškėlimo teisme atsakovas ir tretieji asmenys nuo UAB „JGK statyba“ slėpė Aktą Nr. 1168. Jei atsakovas iš tikro nori įgyvendinti laisvą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, jis (arba jo įmonė „Vilniaus vandenys“) gali įgyti ginčo objektus nuosavybėn teisingai už juos atlyginant. Pareiškėjas teikia į bylą turto vertintojo ataskaitą ir pareiškia, kad šioje byloje yra galimas taikus susitarimas, kurio pagrindu nuosavybės teisė į ginčo objektus liktų UAB „Vilniaus vandenys“, o UAB „JGK statyba“ būtų teisingai rinkos kaina atlyginta už atliktus statybos darbus.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ 2011 m. liepos 15 d. raštu nurodė prisidedantis prie atsakovo apeliacinio skundo ir prašo jį tenkinti (t. III, b. l. 41-44).

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, kai tai įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką, bylose ne kartą akcentavo, kad teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka minėtus įstatymo reikalavimus (pvz., 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-431/2007; 2008 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-998/2008 ir kt.). Teisės aktas – valstybės institucijų, įstaigų, tarnybų, pareigūnų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame suformuluojama privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises ir pareigas. ABTĮ 2 straipsnio 14 dalyje ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei.

24Tikrinamoje byloje pareiškėjas siekia 2006 m. spalio 26 d. UAB „Vilniaus vandenys“ nekilnojamojo turto objektų identifikavimo ir pripažinimo tinkamais naudoti komisijos, sudarytos iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys“ atstovų, nekilnojamojo turto objektų patikrinimo akto Nr. 1168 dalies panaikinimo. Kaip matyti iš juridinio pagrindimo, šio dokumento surašymo teisines prielaidas sudarė Vilniaus miesto valdybos 1999 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. 1528V patvirtinti specialiosios paskirties UAB „Vilniaus vandenys“ nekilnojamojo turto, iš kurio suformuotas bendrovės įstatinis kapitalas, sąrašą ir leisti UAB „Vilniaus vandenys“ įregistruoti patvirtintame sąraše nurodytą nekilnojamąjį turtą ir bendrovės nuosavybės teises į jį (t. I, b. l. 136-138; t. II, b. l. 36) bei 2004 m. kovo 29 d. akcijų pasirašymo sutartis tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir akcininko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, kuria realizuotas UAB „Vilniaus vandenys“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą (t. II, b. l. 116-156). 2004 m. kovo 29 d. akcijų pasirašymo sutarties 3.2 punktu akcininkas įsipareigojo pasirašyti paprastąsias vardines nematerialias bendrovės akcijas, jų emisijos kainą apmokant nepiniginiu įnašu, t. y. perleidžiant bendrovės nuosavybėn turtinius vienetus, išvardytus prieduose Nr. 1–3. Akto Nr. 1168 išvadose nurodoma, kad 2004 m. kovo 29 d. akcijų pasirašymo sutarties priedo Nr. 3 4 lentelės 2)-7, 3)-12, 4)-10, 5)-9, 11, 6)-11, 7)-4 ir 8 lape paminėti nekilnojamojo turto objektai, esantys UAB „Vilniaus vandenys“ įstatiniame kapitale (yra tinkami naudoti ir gali būti toliau naudojami) bei UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisės į juos gali būti registruojami nekilnojamojo turto registre.

25Aptartų įrodymų visuma suponuoja vienareikšmišką išvadą, kad tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys“ susiklostę teisiniai santykiai, iš kurių kilo nagrinėjamas ginčas, yra civilinio pobūdžio, nepasižymintys jokiais viešojo administravimo veiklai būdingais elementais. Akte Nr. 1168 nėra numatytas nei vienas privalomas vykdyti įpareigojimas, duotas nurodymas ar išreikšta kitų atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimtų sprendimų, galinčių daryti poveikį pareiškėjo teisėms ir pareigoms, t. y. jame tik išdėstytos turto patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės ir pateikta vertintojų (komisijos) pozicija. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad reikalavimas dėl Akto Nr. 1168 panaikinimo yra nenagrinėtinas teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.), todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti UAB „JGK statyba“ skundą.

26Pažymėtina, jog tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui sukuria nuotekų ir vandentiekio tinklų, esančių Bitėnų gatvėje, Vilniuje, bei UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisės į juos įregistravimas nekilnojamojo turto registre. Bylos medžiaga rodo, kad pareiškėjas skunde prašė panaikinti nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją, atliktą Akto Nr. 1168 pagrindu, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsisakė priimti tokį reikalavimą, nurodydamas, kad nebuvo išlaikyta ginčams dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojų sprendimų privaloma išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 str.), kuria ši nutartis neužkerta kelio pasinaudoti.

27Apibendrinant nurodytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimas pripažintinas neteisėtu ir nepagrįstu, todėl naikinamas ir administracinė byla nutraukiama (ABTĮ 101 straipsnio 1 dalis).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

29Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą panaikinti.

31Administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ‚,JGK statyba“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ ir valstybės įmonei Registrų centrui dėl akto dalies panaikinimo nutraukti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „JGK statyba“... 5. Skunde (t. I, b. l. 1-4, 123-125) pareiškėjas paaiškino, kad 2010 m.... 6. Skundžiamas aktas neatitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu... 8. Atsiliepime (t. II, b. l. 12-16) paaiškino, kad fekalinės kanalizacijos... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ nesutiko su UAB... 10. Atsiliepime (t. II, b. l. 5-7) paaiškino, kad UAB „Vilniaus vandenys“... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendimu... 13. Teismas nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisės į... 14. III.... 15. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė apeliacinį... 16. Apeliacinis skundas (t. III, b. l. 23-28) grindžiamas šiais pagrindiniais... 17. Pareiškėjas UAB „JGK statyba“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti... 18. Atsiliepime (t. III, b. l. 39-40) pažymi, kad nuo 2006 m. spalio 26 d. iki... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ 2011 m. liepos 15... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 24. Tikrinamoje byloje pareiškėjas siekia 2006 m. spalio 26 d. UAB „Vilniaus... 25. Aptartų įrodymų visuma suponuoja vienareikšmišką išvadą, kad tarp... 26. Pažymėtina, jog tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui sukuria nuotekų... 27. Apibendrinant nurodytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 29. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą... 31. Administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės... 32. Nutartis neskundžiama....