Byla e2A-156-585/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Vytauto Zeliankos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Andrutės Kalinauskienės ir Eglės Surgailienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Misionierių namai“ ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Atodangos“, uždarajai akcinei bendrovei „Ribinis būvis“, dėl statybos patikrinimo akto, savavališkos statybos akto, privalomojo nurodymo stabdyti statybos darbus ir privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius bei atsisakymo išduoti pažymą panaikinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti atsakovo surašytus 2017-05-26 Statybos patikrinimo aktą Nr. SPA-611, 2017-06-09 Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-170609-00044, 2017-06-19 Privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-170619-00052, 2017-06-15 Privalomąjį nurodymą sustabdyti statybos darbus, 2017-06-14 Sprendimą neišduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad vykdo jai nuosavybės teise priklausančio pastato rekonstrukcijos statybos darbus. Statybos darbų vykdymui buvo išduotas leidimas Nr. LSNS-01-170111-00041. Objektui taip pat buvo parengtas Darbo projektas ir Statybos darbų technologijos projektas. Techninio projekto, kuris buvo pateiktas statybą leidžiančio dokumento išdavimui, konstrukcijų dalis numatė vieno iš statinių - rekonstruojamo pastato - rūsio atraminės sienos inkarų įrengimą žemės sklype, priklausančiam Vilniaus arkivyskupijai. Vilniaus arkivyskupija išdavė 2016-07-29 sutikimą ieškovei savo nuožiūra projektuoti ir statyti statinius Vilniaus arkivyskupijos sklypo zonoje, kuri apima vidaus kelią, inžinerinius tinklus ir jų apsaugos zonas ir yra pažymėta sutikimo priede. Dar iki statybos patikrinimo ieškovė priėmė sprendimą vietoje Techniniame projekte numatytų nuolatinių injekcinių inkarų įrengti laikinus inkarus, kurie nėra statinio dalis, o yra statybos darbų technologijos dalis. Įrengus perdangas, kurios perima apkrovas, laikini inkarai jokių apkrovų nebelaiko ir gali būti atjungiami nuo statomo pastato. Šis techninio projekto patikslinimas buvo atliktas ir įformintas Darbo projektu laikantis teisės aktuose numatytos tvarkos, o vėliau įformintas ir Techninio projekto pakeitimas. Savavališkos statybos akte atsakovė nenurodė, jog ieškovė neturi teisės naudotis Vilniaus arkivyskupijos sklypo dalimi. 2.

6Atsakovė pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašo civilinę bylą dalyje dėl statybos patikrinimo akto ir savavališkos statybos akto panaikinimo nutraukti, o likusioje dalyje ieškinį atmesti. Nurodė, kad Vilniaus arkivyskupijos nuosavybės teise valdomas žemės sklypas yra Kultūros vertybių registro objektas. Šiam žemės sklypui nustatytos vertingosios savybės ir statyba šiame sklype yra negalima, yra saugomas esamas užstatymas, Vienuolyno ansamblio žemės sklypo vietoje nurodytas konservavimo - restauravimo režimas, kuriame draudžiama naujų statinių statyba. Statytojas prašyme išduoti statybas leidžiantį dokumentą nenurodė, jog nuolatinio pobūdžio inkarų statybos darbai bus atliekami žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), todėl galima daryti išvadą, kad minėti duomenys sąmoningai galėjo būti nuslėpti, ypač įvertinant sklypo, kuriame atlikti inkarų statybos darbai, režimą. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, darytina išvada, kad ieškovė vykdė ypatingojo statinio statybos darbus žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), neturėdama teisės aktų nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo, todėl minėti statybos darbai laikytini savavališkais. Pažymėjo, kad statinio projekto, kuris buvo pateiktas statybą leidžiančiam dokumentui gauti, Konstrukcijų dalyje (A024_01.02) nurodoma, kad „gruntiniai inkarai suprojektuoti kaip nuolatinė konstrukcija ir turi tarnauti visą numatytą pastato eksploatacijos laikotarpį“, t. y. 50 metų. Nepriklausomai nuo jų naudojimo laikotarpio, jų įrengimas (statyba) yra pastato (statinio) laikančiųjų konstrukcijų statyba.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 3.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Skundžiamu sprendimu teismas nutraukė civilinės bylos dalį pagal ieškinio reikalavimą dėl 2017-05-26 Statybos patikrinimo akto Nr. SPA-611 panaikinimo. Panaikino 2017-06-09 Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-170609-00044, 2017-06-19 Privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-170619-00052, 2017-06-15 Privalomąjį nurodymą sustabdyti statybos darbus. Atmetė ieškinio reikalavimą dėl 2017-06-14 Sprendimo neišduoti pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių panaikinimo. 4.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017-01-11 ieškovei išdavė leidimą statyti daugiabutį gyvenamąjį namą ir atlikti kitus statybos darbus žemės sklype, ( - ). Statybos leidimas išduotas vykdyti statybos darbus pagal 2016 m. techninį projektą, techninis projektas buvo ekspertuotas. Techninio projekto konstrukcijų dalis numatė vieno iš statinių – rekonstruojamo statinio - ligoninės, kurio unikalus Nr. ( - ), rūsio atraminės sienos inkarų įrengimą statytojui nepriklausančiame sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Prie techninio projekto, gaunant statybos leidimą, buvo pridėtas 2015-06-25 susitarimas ir 2016-07-29 Vilniaus arkivyskupijos sutikimas dėl statybos darbų. Pirminiame techniniame projekte, 2016 m. 0 laida, techninėse specifikacijose „Projektavimas“ buvo numatyta, kad inkarų tipas turi būti nurodytas Darbo projekte, o skirsnyje „Ilgaamžiškumas“ buvo nurodyta, kad gruntiniai inkarai projektuojami kaip nuolatiniai. Darbo projekte buvo nurodomas laikinų grunto inkarų tipas. 5.

11Specialias žinias turintys asmenys teismui patvirtino, kad inkaro tipas (laikinas ar nuolatinis) skiriasi tik gyvavimo laikotarpiu. Grunto inkarai, kokie jie bebūtų, savaime nėra statinys. Svarstant, ar įrengti grunto inkarai nėra statinio dalis, pažymėtina, kad laikančiosios konstrukcijos priskiriamos prie statinio dalių. Laikančiąja konstrukcija laikoma konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia paskirtis laikyti apkrovas ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą bei pastovumą. Tad grunto inkarai galėtų būti laikomi laikančiąja statinio konstrukcija ir atitinkamai statinio dalimi, tačiau tam būtina konstatuoti, kad įrengiami grunto inkarai yra nuolatiniai ir kaip statinio elementas planuojamas palikti visą statinio gyvavimo laikotarpį, o ne bus naudojamas statybos procese kaip technologinė priemonė statinio statybai ar rekonstrukcijai ir/ar kurį trumpą laiką po statybos proceso užbaigimo. Laikinųjų grunto inkarų patekimas į gretimą sklypą, suderinus tai su gretimo sklypo savininku, nurodžius tai ir statybos techninio projekto konstrukcijų dalyje pirminėje laidoje siekiant gauti statybos leidimą, nėra faktinė situacija, kuriai esant atsakovas turėjo teisę surašyti savavališkos statybos aktą. Tai, kad statybos darbų metu prireikė statybos procese naudojamas priemones, technologijas išdėstyti, laikyti gretimame sklype, turint šio sklypo savininko sutikimą, dar nuo 2015 metų galiojantį susitarimą su juo neduoda pagrindo laikyti atsakovo poziciją pagrįsta konstatuojant savavališka ieškovo vykdomą statybą. Laikini grunto inkarai yra statinio dalis ir jų įrengimui nėra būtinas statybos leidimas. 6.

12Įrodymų, kad buvo pakeisti esminiai projekto sprendiniai, atsakovas nepateikė. Priešingai byloje yra specialistų paaiškinimai, kad nebuvo pakeisti jokie esminiai projekto sprendiniai. Be to, pagrindų abejoti statinio projekto ekspertizės išvadomis, darbų projekto ekspertizės išvadomis, jog konstrukcijų projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų reikalavimus ir kitų statybos teisės aktų reikalavimus, taip pat nenurodyta. Savivaldybė nurodė, kad grunto inkarų įrengimo vieta nėra statybos vieta, dėl ko nereikalinga tikslinti statybos leidimą ar išduoti naują statybos leidimą. 2017-06-30 rašte nurodyta, kad inkarai yra įtempimo elementai, o ne konstrukcija, atitinkamai pastato dalis. Inkarų tipo pakeitimas nelaikytinas esminiu projekto sprendinių pakeitimu. 7.

13Atsakovas nepagrindė savo surašytų savavališkos statybos akto ir iš jo sekusių kitų administracinių individualaus pobūdžio aktų pagrįstumo, nepaneigdami byloje esančių specialistų, turinčių specialių žinių, didesnės patirties statybų projektavimo, vykdymo procese, logiškų paaiškinimų, kad konkrečioje šioje byloje nustatytoje situacijoje statybos leidimas įrengti statybvietę ir kaip statybos technologinę priemonę naudoti laikinus grunto inkarus gretimame žemės sklype, turint šio sklypo savininko sutikimą ir leidimą, nereikalingas. Taip pat neįrodyta, kad laikini grunto inkarai galėtų būti laikomi statinio dalimi, kad inkarų rūšies (tipo) pasikeitimas statybos darbų vykdymo eigoje iš nuolatinių į laikinus galėtų būti laikomas esminiu statinio sprendiniu, dėl ko reiktų iš naujo atlikti statinio projektavimą, ekspertuoti statinio techninį ir kitus statybą leidžiančius dokumentus.

14III.

15Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai 8.

16Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-13 sprendimo dalį dėl savavališkos statybos akto panaikinimo nutraukti, o ieškinį dėl privalomųjų nurodymų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantė savo apeliaciniam skundui pagrįsti, be kitų argumentų, nurodo tokius argumentus: 8.1.

17Techniniame projekte numačius nuolatinių gruntinių inkarų įrengimą, šių sprendinių keisti darbo projektu negalima, todėl teismo akcentuojamos aplinkybės, kad darbo projekte buvo numatyti laikini inkarai, neturi jokios teisinės reikšmės vertinant ar statyba savavališka ar ne. 8.2.

18Statytojas gali įteisinti savavališką statybą ir tokiu būdu pašalinti savavališkos statybos padarinius. Statytojas tokia įstatymo suteikta teise pasinaudojo. Taip pripažindamas privalomojo nurodymo teisėtumą. 8.3.

19UAB „Misionierių namai“ išduotą statybos leidimą suteikta teisė vykdyti statybos darbus tik sklype, kurio kadastrinis numeris yra Nr. ( - ). Statybos leidimas vykdyti statybos darbus Vilniaus arkivyskupijos žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.( - ) nebuvo išduotas. 8.4.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad savavališkos statybos aktas pagal savo turinį nėra individualus administracinis aktas. 9.

21Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Misionierių namai“ pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, kuriuo prašo pateiktą apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos priimtą sprendimą palikti nepakeistu. Atsiliepimui į apeliacinį skundą pagrįsti, be kitų argumentų, nurodo tokius argumentus: 9.1.

22Techninio projekto konstrukcijų dalies 0 laidoje buvo nurodyta, kad inkarų tipas bus parinktas Darbo projekte, kas tik patvirtina, jog Darbo projektas negali būti laikomas prieštaraujančiu Techninio projekto konstrukcijų dalies 0 laidai. 9.2.

23Buvo pastatyti laikinieji grunto inkarai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingas, todėl savavališka statyba neturint statybą leidžiančio dokumento konstatuota nepagrįstai. 9.3.

24Ieškovui Statybos leidimas buvo išduotas Techninio projekto, kuriame buvo aiškiai numatyti gruntiniai inkarai, patenkantys į Vilniaus arkivyskupijos sklypą, pagrindu. 9.4.

25Statybos leidimą apibrėžia ne Statybos leidime įrašyti kadastriniai numeriai, tačiau Techninio projekto, kurio pagrindu išduotas Statybos leidimas, sprendiniai. 9.5.

26Nepagrįstai nustatęs savavališkos statybos faktą Atsakovas automatiškai ir toliau netinkamai kvalifikuoja Ieškovo veiksmus, šiam tikslinant projektinę dokumentaciją ir laiko tai savavališkos statybos padarinių šalinimu.

27IV.

28Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados 10.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Nebent viešasis interesas reikalauja peržengti skundo ribas ir, neperžengus šių ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis). 11.

30Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo apeliacinio skundo riboms peržengti. Be to, neegzistuoja absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). Dėl 2017-06-09 Savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-170609-00044 12.

31Pateiktu apeliaciniu skundu apeliantė nurodo, jog byla dėl 2017-06-09 Savavališkos statybos akto Nr. SSA-100-170609-00044 panaikinimo turėjo būti nutraukta. Apeliantės teigimu ginčijamo akto galiojimas ieškovei nesukelia jokių teisinių pasekmių. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas šį reikalavimą nurodė, jog savavališkos statybos akto surašymas sudaro prielaidas surašyti privalomąjį nurodymą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. 13.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra išaiškinęs, kad savavališkos statybos aktas pagal savo turinį nėra individualus administracinis aktas. Savavališkos statybos akte yra fiksuojamos tik nustatytos savavališkos statybos faktinės aplinkybės. Šio akto pagrindu įgalioti viešojo administravimo subjektai priima atitinkamus sprendimus, kurie ir sukelia juridines pasekmes. Savavališkos statybos aktas pats savaime negali sukelti teisinių pasekmių ir negali būti ginčo teisme dalyku, kadangi tiesioginio poveikio asmenų, kurių atžvilgiu jis surašytas, teisėms ar įstatymų saugomiems interesams nedaro (pvz., LVAT 2012-01-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-77/2012, 2010-03-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A 556-483/2010, LVAT 2015-09-16 nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1089-261/2015). Analogiškai savavališkos statybos akto sukeliamos pasekmės aiškinamos ir civilinėse bylose: Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-2665-661/20, 2017 m. liepos 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-1146-232/2017. 14.

33Remiantis nurodyta teismų praktika spręstina, jog reikalavimas dėl savavališkos statybos akto panaikinimo nesukels jokių teisinių pasekmių byloje. Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas nutraukia bylą jei byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, jog savavališkos statybos akto panaikinimas nesukels jokių teisinių pasekmių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje turi būti panaikintas, o byla - nutraukta. Dėl 2017-06-19 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-170619-00052 15.

34Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškovės reikalavimą panaikinti privalomojo nurodymo galiojimą tenkino. Apeliantė teikdama apeliacinį skundą su tokiu teismo sprendimu nesutinka, nurodo, jog privalomasis nurodymas surašytas pagrįstai, todėl yra galiojantis ir turi būti vykdomas. 16.

35Civilinio proceso kodekso 179 straipsnio 3 dalis numato teisę teismui naudotis duomenimis esančiais informacinėse sistemose ir registruose. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, jog 2017-06-19 Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-170619-00052, buvo įvykdytas. 2018-01-16 surašytas privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. PNSSA-100-180116-00010, kuriame konstatuotas privalomojo nurodymo įvykdymas. 17.

36Atsakydama į ieškovės 2017-12-19 raštą, atsakovė nurodė, kad 2018-01-16 surašytas privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. PNSSA-100-180116-00010. Juo konstatuota, kad privalomasis nurodymas yra įvykdytas ir pašalintos priežastys, dėl kurių toks privalomasis nurodymas buvo surašytas. Minimu raštu apeliantė nurodė ieškovei, kad „asmuo, kuriam surašytas nurodymas, šiuo raštu gautą informaciją gali pateikti VĮ Registrų centro teritoriniam padaliniui dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos žymos apie savavališką statybą panaikinimo“. 18.

37Iš to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad privalomasis nurodymas kaip administracinis aktas dar iki pirmosios instancijos teismui paskelbiant sprendimą nebeteko savo privalomosios, ieškovę įpareigojančiosios galios, nes buvo įvykdytos juo reikalaujamos sąlygos – pašalinti savavališkos statybos padariniai. Todėl toks administracinis aktas, kaip nesukuriantis teisinių įpareigojimų ir dėl to nesukeliantis teisinių pasekmių, kaip jau buvo nurodyta šioje nutartyje, negali būti teisminio ginčo nagrinėjimo dalyku. 19.

38Apeliacinės instancijos teismas įvertindamas tai, kad apeliantė yra panaikinusi priimtą privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-170619-00052, nes šis, kaip konstatuota 2018-01-16 patikrinimo aktu, yra įvykdytas, sprendžia, jog nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu šioje byloje ginčijamas privalomasis nurodymas tapo nebesukeliančiu teisinių pasekmių aktu ir nebegalėjo būti teisminio nagrinėjimo ginčo dalykas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas bylą šioje dalyje nutraukia (Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalis).

39Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293, 315 straipsniais,

Nutarė

40atsakovės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

41Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą pakeisti iš dalies ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

42„nutraukti civilinės bylos dalį pagal ieškinio reikalavimą dėl:

43- 2017-05-26 Statybos patikrinimo akto Nr. SPA-611 panaikinimo;

44- 2017-06-09 Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-170609-00044 panaikinimo;

45- 2017-06-19 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-170619-00052 panaikinimo;

46- 2017-06-15 Privalomojo nurodymo sustabdyti statybos darbus panaikinimo.

47Atmesti ieškinio reikalavimą dėl 2017-06-14 Sprendimo neišduoti pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių panaikinimo.

48Priteisti ieškovui UAB „Misionierių namai“ (juridinio asmens kodas 300902587) iš atsakovei Valstybei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (juridinio asmens kodas 288600210) skirtų asignavimų 225,00 EUR (du šimtus dvidešimt penkis EUR 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Valstybinės... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti atsakovo surašytus 2017-05-26 Statybos... 6. Atsakovė pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašo civilinę bylą dalyje dėl... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės... 11. Specialias žinias turintys asmenys teismui patvirtino, kad inkaro tipas... 12. Įrodymų, kad buvo pakeisti esminiai projekto sprendiniai, atsakovas... 13. Atsakovas nepagrindė savo surašytų savavališkos statybos akto ir iš jo... 14. III.... 15. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai 8.... 16. Atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 17. Techniniame projekte numačius nuolatinių gruntinių inkarų įrengimą, šių... 18. Statytojas gali įteisinti savavališką statybą ir tokiu būdu pašalinti... 19. UAB „Misionierių namai“ išduotą statybos leidimą suteikta teisė... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra... 21. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Misionierių namai“ pateikė... 22. Techninio projekto konstrukcijų dalies 0 laidoje buvo nurodyta, kad inkarų... 23. Buvo pastatyti laikinieji grunto inkarai, kuriems statybą leidžiantis... 24. Ieškovui Statybos leidimas buvo išduotas Techninio projekto, kuriame buvo... 25. Statybos leidimą apibrėžia ne Statybos leidime įrašyti kadastriniai... 26. Nepagrįstai nustatęs savavališkos statybos faktą Atsakovas automatiškai ir... 27. IV.... 28. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo apeliacinio skundo... 31. Pateiktu apeliaciniu skundu apeliantė nurodo, jog byla dėl 2017-06-09... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra... 33. Remiantis nurodyta teismų praktika spręstina, jog reikalavimas dėl... 34. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškovės reikalavimą... 35. Civilinio proceso kodekso 179 straipsnio 3 dalis numato teisę teismui naudotis... 36. Atsakydama į ieškovės 2017-12-19 raštą, atsakovė nurodė, kad 2018-01-16... 37. Iš to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad privalomasis... 38. Apeliacinės instancijos teismas įvertindamas tai, kad apeliantė yra... 39. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 40. atsakovės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 41. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 23 d. sprendimą pakeisti iš... 42. „nutraukti civilinės bylos dalį pagal ieškinio reikalavimą dėl:... 43. - 2017-05-26 Statybos patikrinimo akto Nr. SPA-611 panaikinimo;... 44. - 2017-06-09 Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-170609-00044 panaikinimo;... 45. - 2017-06-19 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius... 46. - 2017-06-15 Privalomojo nurodymo sustabdyti statybos darbus panaikinimo.... 47. Atmesti ieškinio reikalavimą dėl 2017-06-14 Sprendimo neišduoti pažymos... 48. Priteisti ieškovui UAB „Misionierių namai“ (juridinio asmens kodas...