Byla 2-2387/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „BCB group“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1763-221/2013 pagal ieškovo T. N. patikslintą ieškinį atsakovams antstoliui A. A., uždarajai akcinei bendrovei „BCB group“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Autocentrum A5“ dėl pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, varžytynių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

5Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2013 m. balandžio 3 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ), kuriuo antstolis A. A. 2012 m. lapkričio 20 d. ( - ), ieškovui priklausantį 0,90 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), iš varžytynių pardavė už 156 000 Lt; taikyti restituciją – grąžinti ieškovui nuosavybėn turto pardavimo iš varžytynių aktu parduotą 0,90 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), o atsakovui UAB „BCB group“ jo sumokėtus 156 000 Lt; priteisti iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi ieškovo reikalavimų vykdymui užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė antstoliui A. A. paskirstyti iš parduoto ginčo turto gautas lėšas; areštavo ginčo žemės sklypą, uždraudžiant naujajam savininkui UAB „BCB group“ parduoti, dovanoti, išnuomoti, perleisti panaudai ar kitaip disponuoti, valdyti, naudotis ar apsunkinti (įkeitimas, hipoteka) ginčo žemės sklypą, kol nebus priimtas sprendimas civilinėje byloje.

7Ieškovas papildė esamus ieškinio reikalavimus ir prašė pripažinti 2012 m. lapkričio 20 d. antstolio A. A. vykdytas varžytynes, iš kurių buvo pardavinėjami trys ieškovui nuosavybės teise priklausantys įkeisti nekilnojamieji daiktai: 0,90 ha žemės sklypas, ( - ); 1,04 ha, žemės sklypas, ( - ); 4,4384 ha žemės sklypas, ( - ), negaliojančiomis.

8Ieškovas naujų reikalavimų užtikrinimui pateikė prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstoliui A. A. pasirašyti 1,04 ha, žemės sklypo, ( - ) pardavimo iš varžytynių aktą, kol nebus priimtas sprendimas civilinėje byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. ieškovo prašymą tenkino - uždraudė antstoliui A. A. pasirašyti 1,04 ha žemės sklypo ( - ), pardavimo iš varžytynių aktą. Nurodė, kad išnykus aplinkybėms, sąlygojusioms vykdomosios bylos Nr. ( - ) sustabdymą, iš esmės gali nelikti kliūčių atnaujinti vykdomąją bylą ir pasirašyti minėto žemės sklypo pardavimo iš varžytynių aktą. Perleidus ginčo turtą tretiesiems asmenims, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas, nes restitucija natūra būtų negalima, atsižvelgiant į CK 4.96 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas sąžiningo įgijėjo teisių apsaugos garantijas. Todėl sprendė, kad yra pagrindas ieškovo prašomų papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

12Atsakovas UAB „BCB group“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Parduodamo iš varžytynių akto pasirašymas pats savaime niekaip nesudarys situacijos, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas taptų neįmanomas ar iš esmės pasunkėtų. Ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo atveju taikius restituciją, žemės sklypas galės būti gražintas ieškovui, nes jis kaip daiktas neišnyks, nebus suvartotas, sugadintas ar kitaip prarastas.

142. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja protingumo, ekonomiškumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, suteikia perdėtą pranašumą ieškovui, suvaržydamos apelianto teises daugiau nei tai yra būtina. Apeliantas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali naudotis nei pinigais, įmokėtais į antstolio depozitinę sąskaitą, nei žemės sklypu, dėl to kiekvieną dieną patiria didelių nuostolių.

153. Mano, kad sąžiningo įgijėjo teisių apsauga, numatyta CK 4.96 straipsnio 2 dalyje nebus taikoma, nes daiktas parduodamas teismo sprendimo vykdymo būdu, kuriam minėtas straipsnis numato išimtį.

164. Teigia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Mano, kad ir pasirašius pardavimo iš varžytynių aktą, ieškovui siekiant užtikrinti savo interesus, jis galėtų reikalauti uždrausti apeliantui perduoti žemės sklypo nuosavybės teises sąžiningiems tretiesiems asmenims.

17I. T. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

181. Apeliantas neteisingai nurodo, kad žemės sklypą jis jau yra įgijęs. Žemės sklypas nuosavybės teise įgyjamas tik po to, kai pasirašomas turto pardavimo iš varžytynių aktas. Turto pardavimo iš varžytynių aktas yra prilyginamas notarinei pirkimo-pardavimo sutarčiai, todėl nėra vien tik formalumas. Pasirašius turto pardavimo iš varžytynių aktą, turto įgijėjui (apeliantui) imtų galioti sąžiningo įgijėjo prezumpcija, o apeliantas turtą galėtų perleisti kitiems sąžiningiems tretiesiems asmenims.

192. Nurodo, kad ieškovas ant ginčo žemės sklypo yra įsirengęs automobilių stovėjimo aikšteles, kurias apeliantas ketina nugriauti ir atlikti jame statybos darbus. Apelianto argumentai dėl jo patiriamų nuostolių nėra pagrįsti, nes žemės sklypas iki 2017 metų yra išnuomotas Keturvalakių žemės ūkio bendrovei.

203. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad jis negali naudotis nei pinigais sumokėtais už ginčo žemės sklypą, nei pačiu sklypu, nes antstolis priėmė patvarkymą grąžinti apeliantui už žemės sklypą įmokėtą pinigų sumą. Apeliantas pats apskundė šį antstolio patvarkymą, todėl ir negali naudotis ginčo pinigais.

214. Priešingai nei nurodo apeliantas, ginčo teisiniam santykiui sąžiningo įgijėjo prezumpcija galioja ir tai patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

27Nustatyta, jog patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimus pripažinti negaliojančiomis 2012 m. lapkričio 20 d. antstolio A. A. vykdytas varžytynes, kurių metu buvo pardavinėjami trys apeliantui nuosavybės teise priklausantys įkeisti nekilnojamieji daiktai inter alia 1,04 ha žemės sklypas ( - ). Taigi, tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su žemės sklypo grąžinimu ieškovui natūra. Antstolis varžytynių akto dar nėra pasirašęs. Skundžiama nutartimi ieškovo prašymu ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant antstoliui A. A. pasirašyti minėto žemės sklypo pardavimo iš varžytynių aktą. Apeliantas mano, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra tikslingas, nes nėra jokios grėsmės, kad būsimo teismo sprendimas šioje byloje pasunkės ar taps neįmanomu. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais argumentais.

28Teisminėje praktikoje taikomos laikinosios apsaugos priemonės pagal savo tikslą gali būti konservacinės paskirties, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 str. 1 d. 1–10 p.), teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 str. 1 d. 11 p.), prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 str. 1 d. 6, 7, 12 p.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktu. Įvertinant tai, kad turto varžytynių aktą uždrausta pasirašyti ne apeliantui, bet antstoliui, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo remtis ne minėtu (6) punktu, o 7 punktu – draudimas kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą arba vykdyti kitas prievoles. Tačiau tai neturi lemiamos reikšmės sprendžiant klausimą, ar laikinosios apsaugos priemonės taikytos pagrįstai, nes tiek vienu, tiek kitu atveju yra iš esmės sprendžiama dėl status quo išsaugojimo, o taip pat ir užkertant kelią kitiems neigiamiems padariniams atsirasti.

29Akivaizdu, kad pasirašius ginčo žemės sklypo pardavimo iš varžytynių aktą, kuris patvirtina pirkėjo nuosavybės teises į nupirktą daiktą (CPK 715 str.), status quo nebūtų išsaugota jau vien dėl to, kad ginčo turto nuosavybė pereitų apeliantui. Be to, apeliantas tokiu atveju įgytų galimybę disponuoti ginčo turtu inter alia perleisti jį kitiems tretiesiems asmenims. Apeliantui atlikus tokio pobūdžio veiksmus bei esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, ginčo turto perleidimas galimai lemtų naujus teisinius ginčus, t.y. komplikuotų galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą, kas faktiškai sumenkintų teismo sprendimo reikšmę ir sukeltų neigiamas pasekmes ieškovui. Atmestini apelianto argumentai dėl jo nurodomos galimos alternatyvios laikinosios apsaugos priemonės - ginčo žemės sklypo arešto ateityje, t.y. apeliantui jau perėmus į jį nuosavybės teises, nes, visų pirma, tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, antra, prašyti kokias laikinąsias apsaugos priemones taikyti, yra ieškovo pasirinkimo prerogatyva, trečia, neaišku, ar apeliantas, kaip dabar deklaruoja, ateityje iš tikrųjų sutiktų su areštu turtui, į kurį jis galimai įgytų nuosavybės teises netaikius nagrinėjamo pobūdžio laikinųjų apsaugos priemonių. Šiame kontekste pastebėtina, kad nėra pakankamai pagrįsti apelianto argumentai, susiję su proporcingumo, ekonomiškumo principų pažeidimu, taip pat jo patiriamais, negalint naudotis ginčo turtu, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nuostoliais, kurių ieškovas nesugebėsiąs padengti. Visų pirma, šiuo atveju apeliantas nepateikia įrodymų apie tokių nuostolių patyrimo faktą bei dydį, antra, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neuždraudžia apeliantui kelti klausimą dėl galimų nuostolių užtikrinimo CPK nustatyta tvarka. Laikinosios apsaugos priemonės iš esmės visais atvejais sukelia asmeniui, kurio atžvilgiu jos taikomos, tam tikrus suvaržymus ir suponuoja tam tikrą prioritetinę jas taikyti prašančio asmens interesų apsaugą, tačiau tai per se nereiškia, kad prašančiam taikyti šias priemones asmeniui yra suteikiamas nepagrįstas pranašumas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas nepateikė argumentų, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės kokiu nors aspektu yra neproporcingos, reiškiančios būtent nepagrįsto pranašumo suteikimą, todėl deklaratyvaus pobūdžio argumentai dėl jų neproporcingumo, pranašumo ieškovui suteikimo taip pat atmestini.

30Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CK 4.96 straipsnio 4 dalimi, sąžiningo įgijėjo turto apsauga, numatyta šio straipsnio 2 dalyje, negalės būti taikoma. Tačiau visų pirma pažymėtina, kad tokio pobūdžio argumentai negali būti svarstytini šioje nagrinėjimo stadijoje iš esmės - asmens (ne)sąžiningumo klausimas ir kokia apsauga (ne)galės būti taikoma, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama tik priimant galutinį sprendimą išnagrinėjus bylą, o sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą vertinama tai, ar pasunkės/pasidarys neįmanomas vykdymas teismo sprendimo, kuris būtų priimtas patenkinus tokius ieškinio reikalavimus, kurie yra pareikšti. Antra, minėta, nėra jokios garantijos, kad šiuo metu netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir apeliantui įgijus į ginčo turtą nuosavybės teise, jis bylos nagrinėjimo eigoje nebus (kelis kartus) perleistas tretiesiems asmenims.

31Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista.

32Kiti atskirojo skundo argumentai (pavyzdžiui, apie žemės sklypo nesunaudojamumą) teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2013 m.... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi ieškovo... 7. Ieškovas papildė esamus ieškinio reikalavimus ir prašė pripažinti 2012 m.... 8. Ieškovas naujų reikalavimų užtikrinimui pateikė prašymą taikyti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. ieškovo prašymą tenkino -... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 12. Atsakovas UAB „BCB group“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo... 13. 1. Parduodamo iš varžytynių akto pasirašymas pats savaime niekaip nesudarys... 14. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja protingumo,... 15. 3. Mano, kad sąžiningo įgijėjo teisių apsauga, numatyta CK 4.96 straipsnio... 16. 4. Teigia, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja... 17. I. T. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo apelianto atskirąjį... 18. 1. Apeliantas neteisingai nurodo, kad žemės sklypą jis jau yra įgijęs.... 19. 2. Nurodo, kad ieškovas ant ginčo žemės sklypo yra įsirengęs automobilių... 20. 3. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad jis negali naudotis nei pinigais... 21. 4. Priešingai nei nurodo apeliantas, ginčo teisiniam santykiui sąžiningo... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 27. Nustatyta, jog patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimus pripažinti... 28. Teisminėje praktikoje taikomos laikinosios apsaugos priemonės pagal savo... 29. Akivaizdu, kad pasirašius ginčo žemės sklypo pardavimo iš varžytynių... 30. Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CK 4.96 straipsnio 4... 31. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės instancijos... 32. Kiti atskirojo skundo argumentai (pavyzdžiui, apie žemės sklypo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 34. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....