Byla AS-525-532-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja), valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. T. K., bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Matininko konsultacijų biuras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas SB „Saulėtekis“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 2.3.-6856-01 „Dėl D. T. K. žemės sklypo Nr. 51, ( - ), SB „Saulėtekis“, Vilniuje, kadastro duomenų patikslinimo“;

72) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Vilniaus filialas) 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. S(5.1.14.)-38724 „Dėl atsisakymo panaikinti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre“;

83) įpareigoti Vilniaus filialą panaikinti 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 2.3.-6856-01 pagrindu nuo 2007 m. liepos 16 d. atliktą patikslintų duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), registravimą Nekilnojamojo turto registre;

94) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 394.

10Taip pat prašė priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą paliko nepakeistą.

13II.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. pateikė prašymą, kuriuo prašė priteisti jai iš pareiškėjo 4 182,50 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

15Nurodė, kad byloje procesas truko ilgai, dėl ko ji patyrė išlaidų. Pažymėjo, jog iš viso patyrė 4 182,50 Lt su PVM. Šios išlaidos patirtos advokato paslaugoms, atstovaujant teismo posėdžiuose, rengiant procesinius dokumentus, apmokėti.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi patenkino trečiojo suinteresuoto asmens D. T. K. prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir priteisė jai iš pareiškėjo 4 182,50 Lt.

17Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalimi, pažymėjo, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo paduotas teismui nepraleidus ABTĮ nustatyto termino. Atsižvelgė į ABTĮ 44 straipsnio 5, 6 dalių nuostata ir nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu buvo atmestas pareiškėjo skundas, kartu apginant trečiojo suinteresuoto asmens D. T. K. teises ir teisėtus interesus, todėl ji turi teisę į savo turėtų atstovavimo išlaidų atlyginimą. Rėmėsi ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau ? ir Rekomendacijos) 7, 8.2, 8.9, 8.11, 8.15, 8.18, 9, 10 punktais, aplinkybe, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos dydis yra 800 Lt, o byloje nustatyta, kad advokatas L. V. faktiškai suteikė D. T. K. tokias teisines paslaugas: parengė atsiliepimą į skundą, rašytinius papildomus paaiškinimus, atsiliepimą į patikslintą skundą, apeliacinį skundą ir du atsiliepimus į apeliacinius skundus, taip pat atstovavo D. T. K. pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose – 2008 m. vasario 20 d. teismo posėdyje 1 val., 2008 m. gruodžio 10 d. teismo posėdyje 1 val., 2009 m. kovo 25 d. teismo posėdyje 1 val. 45 min., 2009 m. gegužės 4 d. teismo posėdyje 1 val. 40 min., 2010 m. birželio 22 d. teismo posėdyje 50 min., 2010 m. spalio 13 d. teismo posėdyje 30 min., 2010 m. gruodžio 13 d. teismo posėdyje 1 val., 2011 m. balandžio 11 d. teismo posėdyje 40 min., iš viso atstovavo D. T. K. teisme 8 val. 25 min., ir konstatavo, jog D. T. K. prašyme nurodyta patirtų atstovavimo išlaidų suma – 4 182,50 Lt neviršija Rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių. Todėl prašymas dėl išlaidų atlyginimo tenkintinas, priteisiant jos naudai iš pareiškėjo 4 182,50 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą.

18III.

19Pareiškėjas SB „Saulėtekis“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

201. Nurodo, jog jis yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kuriam draudžiama pajamas skirti kitai, nei nustatyta įstatuose, veiklai, draudžiama perduoti bendrijos turtą nuosavybėn neatlygintinai bendrijos nariui, o D.T. K. yra bendrijos narė.

212. Pažymi, jog nei D. T. K., nei Vilniaus apskrities viršininko administracija neginčijo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymų, kuriais pagal savivaldybei priskirtą kompetenciją buvo nustatytos ir patvirtintos bendrijos sodo kelių sklypo ribos ir kiti tokio žemės sklypo kadastro duomenys. Būtent remiantis tokiais įsakymais Vilniaus apskrities viršininko administracija suderino ir 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu patvirtino visą bendrijos teritorijos žemės sklypo planą. Pabrėžia, jog bendrija, siekdama panaikinti tarp administracinių aktų esančius prieštaravimus, skundu kreipėsi į teismą, nepažeisdama D. T. K. teisių. Todėl D. T. K. neturėjo ABTĮ 44 straipsnyje įtvirtintos teisės nustatytais pagrindais reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas, kadangi byloje buvo sprendžiamas galiojančių valstybės valdymo institucijų įsakymų prieštaravimų panaikinimo klausimas, o bendrija neginčijo D. T. K. teisių.

223. Teigia, jog D. T. K. dalyvavimas administracinėje byloje nebuvo būtinas, nes byloje nebuvo sprendžiamas ginčas tarp bendrijos priimto teisės akto ir jo pagrindu įvykdyto bendrijos narės D. T. K. teisių pažeidimo, o buvo sprendžiamas ginčas dėl dviejų valdymo institucijų priimtų administracinių aktų prieštaravimo. D. T. K., reikalaudama atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, siekia užvaldyti bendrijos pajamas.

234. Kadangi D. T. K. galiojančių administracinių aktų, kurių prieštaravimus teisme sprendė bendrija, teisme neginčijo, tokie aktai jos teisių nepažeidė ir jos dalyvavimas šioje administracinėje byloje iš esmės nebuvo reikalingas. Ji pateikė prašymą atlyginti jos pačios iniciatyva ir valia patirtas išlaidas tik siekdama pasipelnyti iš bendrijos turto.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis nustato, jog tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

28Nustatant, ar D. T. K. įgijo teisę į jos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, būtina įvertinti, ar teismo sprendimu buvo patenkintos arba apgintos jos teisės. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties, teismas, spręsdamas kilusį ginčą, vertino, ar ginčijamu įsakymu buvo pagrįstai pakeisti D. T. K. valdomo žemės sklypo kadastriniai duomenys, ir konstatavo, jog VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2007 m. spalio 11 d. pagrįstai atsisakė patenkinti SB „Saulėtekis“ prašymą ne ginčo tvarka panaikinti D. T. K. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą Nekilnojamojo turto registre. Todėl akivaizdu, jog sprendžiamas ginčas turėjo tiesioginės įtakos D. T. K. teisėms, o pareiškėjo pateiktas kilusio ginčo įvertinimas (kad buvo sprendžiamas klausimas dėl administracinių aktų prieštaravimų, o ne dėl D. T. K. teisių pažeidimo) vertintinas kaip nepagrįstas. Taip pat atmestini pareiškėjo argumentai, jog D. T. K. apskritai neturėjo dalyvauti šioje byloje. Kaip matyti iš pareiškėjo 2007 m. lapkričio 8 d. skundo (t. I, b.l. 3), būtent pats pareiškėjas įtraukė D. T. K. į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, o bylą nagrinėjant teisme buvo vertinami teisiniai aspektai, susiję su D. T. K. priklausančiu žemės sklypu. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog D. T. K. įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

29Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje pateiktus argumentus, byloje esančius įrodymus, atsižvelgdama į proceso trukmę, trečiojo suinteresuoto asmens bylos nagrinėjimo metu atliktų procesinių veiksmų pobūdį, remdamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino jam pateiktus įrodymus ir pagrįstai trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisė nurodyto dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Bylinėjimosi išlaidų dydis nustatytas ir priteistas, remiantis ABTĮ ir Rekomendacijose įtvirtintais reikalavimais.

30Pareiškėjas teigia, jog trečiojo suinteresuoto asmens naudai iš jo negali būti priteisiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, nes jis yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, galintis savo pajamas naudoti tik įstatuose nustatytais tikslais. Pažymėtina, jog ABTĮ 44 straipsnis aiškiai įtvirtina teisę proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, kuri negali būti paneigta bylą pralaimėjusios šalies argumentu dėl jos teisinio statuso. Be to, pastebėtina, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju sumokėjo žyminį mokestį (t. I, b.l. 25), kuris taip pat priskiriamas prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, todėl argumentai dėl pareiškėjo negalėjimo atlyginti teismo išlaidų, nes tai nėra išlaidos, skirtos jo veiklai, atmestini kaip nepagrįsti.

31Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, priėmė šioje byloje susiklosčiusią situaciją atitinkantį procesinį sprendimą, todėl jo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“atskirojo skundo netenkinti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas SB „Saulėtekis“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr.... 7. 2) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau –... 8. 3) įpareigoti Vilniaus filialą panaikinti 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr.... 9. 4) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų... 10. Taip pat prašė priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011m. balandžio 15 d. nutartimi... 13. II.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. T. K. pateikė... 15. Nurodė, kad byloje procesas truko ilgai, dėl ko ji patyrė išlaidų.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi... 17. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. III.... 19. Pareiškėjas SB „Saulėtekis“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 20. 1. Nurodo, jog jis yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis... 21. 2. Pažymi, jog nei D. T. K., nei Vilniaus apskrities... 22. 3. Teigia, jog D. T. K. dalyvavimas administracinėje... 23. 4. Kadangi D. T. K. galiojančių administracinių aktų,... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis nustato, jog tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą... 28. Nustatant, ar D. T. K. įgijo teisę į jos patirtų... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamoje pirmosios instancijos teismo... 30. Pareiškėjas teigia, jog trečiojo suinteresuoto asmens naudai iš jo negali... 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 33. pareiškėjo sodininkų bendrijos „Saulėtekis“atskirojo skundo netenkinti.... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....