Byla 2-1067-124/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus VĮ Turo bankas skundą atsakovui BUAB „Auštaitijos ūkis“ suinteresuotiems asmenims VSDFV Šiaulių skyriui, Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, UAB „Sovli“, BUAB „Žaliavų prekyba“, bankrutavusiai Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“, UAB „Best fert“, UAB „Pakrosta“, AB „Kretingos grūdai“, UAB „Piramidus“ ir ūkininkui V. K. dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas VĮ Turto bankas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimo pirmu darbotvarkės klausimu dalį, kuria nustatytas administratoriaus mėnesinis atlyginimas: administratoriaus mėnesinis atlyginimas - 3000 Lt (tame skaičiuje GPM, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos bei PVM nuo PVM mokėtoju įregistravimo dienos), pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-08-07 BUAB„Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu: „Perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ bankroto byloje už 30 000 Lt (2–5 b. l.).

3Pareiškėjas nurodė, kad 2013-08-07 įvyko BUAB „Aukštaitijos ūkis" kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimti ginčijami nutarimai. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administratoriui nustatytas per didelis atlyginimas, nes darbų apimtys neišaugo, jos mažėja, turto pardavimas gali būti tęsiamas ilgai, o administratoriui būtų skaičiuojamas 3 000 Lt mėnesinis atlyginimas, todėl mažėtų galimybė patenkinti kreditorių reikalavimus. Iš BUAB „Aukštaitijos ūkis administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 6 matyti, kad visos įmonės pajamos panaudojamos administravimo išlaidoms dengti, nesukaupta lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti. Mano, kad 2012-12-21 BUAB „Aukštaitijos ūkis kreditorių susirinkimo nutarimu administratoriui nustatytas 1000 Lt mėnesinis atlyginimas yra pakankamas.

4Pareiškėjas nurodė, kad perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusios Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ bankroto byloje už 30 000 Lt nenaudinga. Iš bankrutavusios Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad ši įmonė 2013-02-28 datai turėjo 629 278,86 Lt pinigų likutį. Be to, administratorius įpareigotas iš bankroto procese sukauptų lėšų patenkinti visus trečios eilės kreditorių, išskyrus UAB „Best Fert“, finansinius reikalavimus. Todėl parduoti kreditorinį reikalavimą ekonomiškai nenaudinga, nes realu jį atgauti.

5Atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ bankroto administratorius atsiliepime į skundą (44–47 b. l.) prašo pareiškėjo skundą atmesti, nurodė, kad BUAB „Aukštaitijos ūkis“ bankroto procedūra yra užsitęsusi, įmonė toliau verčiasi ūkine komercine veikla, yra išnuomojusi turtą, o likęs turtas turi būti prižiūrėtas, užtikrintas jo saugumas, tam administratorius turi imtis aktyvių veiksmų. Už šį nutarimą balsavo daugiau kaip pusė kreditorių, nutarimas yra teisėtas, galiojantis ir turi būti vykdomas. Bankrutavusios Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje esančios aplinkybės patvirtina, kad nerealu atgauti BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą, todėl kreditorių priimtas nutarimas perleisti jį už 30 000 Lt yra racionalus ir ekonomiškai pasvertas.

6Suinteresuotas asmuo V. K. atsiliepime į skundą (52–54 b. l.) nurodė, kad su skundu visiškai sutinka, skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, neefektyvus bankrutuojančios įmonės turto panaudojimas pažeidžia kreditorių teisėtus interesus susigrąžinti jiems priklausančias skolas.

7Suinteresuotas asmuo G. N. atsiliepimu į skundą (60–61 b. l.) prašo netenkinti pareiškėjo skundo, nurodo, jog kreditoriai 2013-08-07 susirinkime 58,655 procentų kreditorinių reikalavimų (iš 61,795 procento visų kreditorinių reikalavimų) nutarė patvirtinti administratoriui 3000 Lt mėnesinį atlyginimą, nepažeisdami LAT 2010-11-30 nutarties ir ĮBĮ 24 str.1 d. reikalavimų. BŽŪB „Žadeikoniai“ šiuo metu parduoda visą savo turtą, kuris yra įkeistas UAB „Bes fert“ už 8.000.000,00 Lt, o įkaito turėtojos UAB „Bes fert“ kreditorinis reikalavimas sudaro 11 615 283,85 Lt, todėl galima daryti išvadą, kad BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinis reikalavimas iš viso nebūtų tenkinamas.

8Suinteresuotas asmuo AB „Kretingos grūdai“ atsiliepimu į skundą (64–66 b. l.) pritaria pareiškėjui, kad bankroto administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti kodėl vienos ar kitos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Visam pratęstam BUAB „Aukštaitijos ūkis“ bankroto vykdymo laikui turėtų būti skiriamas konkretus atlyginimas. Dėl 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo sprendimo penktu darbotvarkės klausimu pripažinimo neteisėtu kreditorius nuomonės nepareiškė.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Best fert“ atsiliepimu į skundą (71–74 b. l.) prašo patenkinti pareiškėjo skundą, nurodo, kad bankroto administratoriaus atlyginimo dydis yra nepagrįstas dėl pareiškėjo nurodytų motyvų, dėl to nutarimas yra naikintinas. Dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo nurodė, kad šis reikalavimas buvo perleistas visiškai pašaliniam asmeniui, nesilaikant kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių valios: perleisti kreditorinį reikalavimą suinteresuotam asmeniui UAB „Best fert“, tokiu būdu bankroto administratorius nesilaikė susirinkime išreikštos kreditorių valios ir viršijo savo įgaliojimus.

10Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (80–82 b. l.) prašo skundą tenkinti.

11Suinteresuotas asmuo bankrutavusi ŽŪB „Žadeikoniai“ atsiliepimu į skundą (84–85 b. l.) nurodė, kad su skunde išreikšta pareiškėjo pozicija, reikalavimais ir argumentais visiškai sutinka, todėl prašo skundą patenkinti.

12Suinteresuotas asmuo A. R. atliepimu į skundą ( 2 t., 55 b. l.) prašo pareiškėjo skundo netenkinti, nurodo, kad 2013-08-07 kreditorių susirinkime priimti nutarimai, atitiko protingumo ir logiškumo kriterijus, buvo priimti atsižvelgiant į atsakovo bankroto administratoriaus susirinkimui pateiktą medžiagą.

13Skundas tenkintinas.

14Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Aukštaitijos ūkis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. K..

15ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Nors teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui, tačiau, kilus ginčui ir administratoriui skundžiant kreditorių susirinkimo nutarimą, gali įvertinti, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais.

16Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

172013 m. rugpjūčio 7 d. įvyko BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuris antruoju darbotvarkės klausimu svarstė naujos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimą bei mokėjimo tvarkos nustatymą, o penktuoju klausimu – 141 611,85 Lt kreditorinio reikalavimo bankrutavusios Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ bankroto byloje pardavimo (7–9 b. l.).

18BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013-08-07 kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad kreditoriai ūkininkas V. K., VĮ Turto bankas, VSDFV Šiaulių skyrius, UAB „Best fert“, G. N., A. R., R. R. ir UAB „Pakrosta“ savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo, balsuojant kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais, pareiškė raštu, užpildydami administratoriaus paruoštą ir visiems kreditoriams iki susirinkimo nustatyta tvarka pateiktą balsavimo raštu biuletenį su pasiūlytais nutarimo projekto variantais (7 b. l.). Antruoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (58,655 proc. visų kreditorinių reikalavimų) nutarta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą nuo 2013-08-01 iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pagal kreditorių susirinkimui pateiktą BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administravimo išlaidų sąmatos projektą. Kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad bankroto administratoriaus atlyginimas (tame skaičiuje GPM, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos bei PVM nuo PVM mokėtoju įregistravimo dienos) sudaro 3000 Lt (7 b. l.). Tuo tarpu Balsavimo raštu biuletenyje pagal 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo paskelbtą darbotvarkę (2 t., 38–41 b. l.) matyti, kad kreditoriams balsavimo raštu biuletenyje nebuvo nurodytas konkretus administratoriaus atlyginimas, t. y. 3000 Lt, o taip pat nenurodytos ir nedetalizuotos visos kitos administravimo išlaidos (buhalterio atlyginimas, pastato apsaugos išlaidos, transporto, pašto, kanceliarinės, dokumentų ruošimo archyvui išlaidos ir kt.). Taigi, balsavimo raštu biuletenyje suformuluoto nutarimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu neatitiko to klausimo, dėl kurio buvo nuspręsta 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarime, nes kreditoriams buvo pateiktas visai kitoks nutarimo projektas, kuris kardinaliai skyrėsi nuo susirinkime svarstomo klausimo. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad nė vienas kreditorius 2013-08-07 susirinkime realiai nedalyvavo, dalyvavo tik bankroto administratorius S. K.. Kadangi nė vienas kreditorius 2013-08-07 susirinkime nedalyvavo, todėl negalėjo išreikšti nuomonės dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio. Neatmestina galimybė, kad balsavimo raštu biuletenyje nurodžius konkrečią bankroto administratoriaus atlyginimo sumą (3000 Lt), kai kurie kreditoriai būtų nepritarę tokiam nutarimui. Šias nurodytas aplinkybes patvirtina suinteresuoto asmens ūkininko V. K. atsiliepimas, kuriame jis nurodė, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, nors balsuodamas raštu jis pritarė šiam nutarimui.

19Kreditorių susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą, ar išreikšti nuomonę raštu (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004). Šiuo atveju susirinkime nedalyvavusių kreditorių atžvilgiu buvo priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas, nes vietoje darbotvarkėje numatyto klausimo naujos administravimo sąmatos patvirtinimo, neįvardijus konkrečias sumas – buvo nuspręsta patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą konkrečiai nurodant kiek yra skiriama bankroto administratoriaus atlyginimui, buhalterio atlyginimui, pastato apsaugai, komunalinėms paslaugoms ir kt. Todėl esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad išsprendus darbotvarkėje nenumatytą klausimą, apie kurį kreditoriai nebuvo informuoti, buvo pažeistos šių kreditorių teisės, o toks kreditorių teisių pažeidimas lemia priimto nutarimo neteisėtumo faktą. Tokios pat nuomonės laikosi ir Lietuvos Apeliacinis teismas (civilinės bylos Nr. 2-195/2008).

20Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, skundą grindžia kitomis aplinkybėmis, nei nurodyta auksčiau, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto bylose teismas turi būti aktyvus ir ginti kreditorių teises, į tai, kad bankroto byla susijusi su viešuoju interesu, šį skundą nagrinėja peržengdama pareiškėjo skundo ribas.

21Atsiliepime į skundą bankroto administratorius nurodo, kad 2012-12-21 kreditorių susirinkime buvo nustatytas 1000 Lt (plius valstybės nustatyti privalomi mokesčiai) bankroto administratoriaus atlyginimas, o nuo jo papildomai buvo skaičiuojamas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis, 9 proc. privalomo sveikatos draudimo įmokos, 28,5 proc. VSDFV įmokos, kas vidutiniškai per mėnesį sudarė 2247,47 Lt. Tuo tarpu 2013-08-07 kreditorių susirinkime nustatytas 3000 Lt atlyginimas, į kurį yra įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai. Teismas nesutinka su bankroto administratoriaus argumentais ir nurodo, kad mokant bankroto administratoriui 1000 Lt atlyginimą, privalomi mokesčiai sudaro 525 Lt, tai iš viso sudaro 1525 Lt.

22Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administratorius turi preliminariai pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, o kreditorių susirinkimas, kaip yra nurodęs kasacinis teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų (inter alia administratoriaus atlyginimą) sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Iš teismui pateikto 2013-08-07 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad bankroto administratorius, prašydamas patvirtinti 3000 Lt atlyginimą, apsiribojo vien parduodamo nekilnojamojo turto kiekiu, jo kaina, bylos dėl žalos priteisimo nagrinėjimu, kurioje BUAB „Aukštaitijos ūkis“ atstovauja ir advokatas, tęsiama komercine veikla bei pradėta nagrinėti baudžiamąja byla. Tačiau nei kreditorių susirinkime, nei atsiliepime į skundą, administratorius neįrodinėjo konkrečių faktinių aplinkybių, kurioms esant, kreditoriams atsirastų pagrindas spręsti, jog tinkamam ĮBĮ nustatytų pareigų atlikimui administratoriui nepakanka paskirto atlyginimo, tuo labiau skirti konkrečią jo reikalaujamą pinigų sumą (CPK 178 str.).

23Iš teismui pateiktos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 6 matyti, kad per laikotarpį nuo 2011-03-22 (teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) iki 2013-06-30 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ gavo 135 665,77 Lt pajamų, visos jos buvo panaudotos administravimo išlaidoms apmokėti (tame sk. 72 216,47 Lt administratoriaus atlyginimas), iš gautų pajamų kreditoriniai reikalavimai nebuvo tenkinami (1 t., 22–23 b. l.).

24Atsižvelgiant į auksčiau nurodytus motyvus, teismas mano, kad priimtas nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo yra nepagrįstas, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dalyje dėl bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo naikintinas ir perduotinas klausimas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

25Iš naujo spendžiant bankroto administratoriaus atlyginimo klausimą kreditoriai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių savo pareigų, nustatytų ĮBĮ, atlikimą administratorius yra delegavęs tretiesiems asmenims, kuriems mokama iš bankrutuojančios įmonės lėšų (už advokatų paslaugas sumokėta 12 330,27 Lt ).

26Pareiškėjas prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusios Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ bankroto byloje parduoti už 30 000 Lt, nurodydamas, kad tai yra nenaudinga. Iš 2013-08-07 kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenio matyti, kad kreditoriai buvo informuoti apie kreditorinio reikalavimo pardavimą, tačiau nebuvo nurodytas konkretus kreditorinio reikalavimo pirkėjas. Iš UAB „Best fert“ balsavimo raštu biuletenio matyti, kad minėtas kreditorius, balsuodamas raštu pasisakė už šio kreditorinio reikalavimo pardavimą, nors žinodamas, kad kreditorinis reikalavimas parduodamas pašaliniam asmeniui, vargu ar būtų už jį balsavęs. Kreditorius UAB „Best fert“ atsiliepime į skundą nurodė, kad susirinkimo dalyviai balsavo už kreditorinio reikalavimo pardavimą bendrovei „Best fert“, nes prie pranešimo apie kreditorių susirinkimą buvo pridėtas, būtent, UAB „Best fert“ pasiūlymas pirkti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą, o reikalavimo pardavimo kaina bei kitos pardavimo sąlygos buvo tokios pačios kaip ir nurodyta kreditorių susirinkimo protokole. Perleidus kreditorinį reikalavimą visiškai pašaliniam asmeniui, o ne kreditoriui, buvo nesilaikyta kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių valios. Teismas sutinka su kreditoriaus atsiliepime išdėstytais argumentais, jiems pritaria, todėl jų nekartoja.

27Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad Panevėžio apygardos teismo 2013-05-20 nutartimi BUAB „Aukštaitijos ūkis“ buvo įtraukta į kreditorių sąrašą bankrutavusioje Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje (1 t., 143–144 b. l.). Iš bankrutavusios Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad kreditorių susirinkimo metu bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. V. nurodė, jog 2013-02-09 iš bankroto proceso metu sukauptų piniginių lėšų visiškai patenkino pirmos ir antros eilės kreditorių finansinius reikalavimus, kad 2013-03-25 duomenimis yra nepatenkinti šie kreditoriniai reikalavimai: įkeitimu užtikrinti kreditoriniai reikalavimai – UAB „Best fert“ 11 615 283,85 Lt sumai ir trečios eilės kreditoriniai reikalavimai – 25 860,58 Lt sumai (1 t., 13 b. l.). Pirmuoju darbotvarkės klausimu susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių iš bankroto proceso metu sukauptų piniginių lėšų patenkinti visų trečios eilės kreditorių, išskyrus UAB „Best fert“, finansinius reikalavimus. Taigi, vadovaujantis šiuo nutarimu, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo įpareigotas patenkinti visus trečios eilės kreditorių finansinius reikalavimus, nors jie ir būtų pateikti vėliau. Nors BUAB „Aukštaitijos ūkis“ į kreditorių sąrašą bankrutavusios Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje įtrauktas jau po šio susirinkimo nutarimo, tačiau tai nereiškia, kad jam šis nutarimas negalioja. Priešingai, kreditorių susirinkimo nutarimai yra privalomi visiems kreditoriams. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra reali galimybė atgauti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą, tuo labiau, kad kreditoriaus UAB „Best fert“ kreditorinis reikalavimas bus tenkinamas iš įkeisto turto, o bankrutavusios Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ pinigų likutis 2013-02-28 datai buvo 629 278,86 Lt. Bankroto administratorius Aiškinamajame rašte nurodė, kad pareiškėjas nepateikė teismui svarbaus dokumento, kuriame teigiama, kad bankrutavusios Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ administratorius tikslios informacijos apie BUAB „Aukštaitijos ūkis“ finansinio reikalavimo patenkinimo galimybę pateikti negali, kadangi bendrovės turtas nėra parduotas ir ne visos skolos iš skolininkų išieškotos (2 t., 51–52 b. l.). Teismas mano, kad nurodytos aplinkybės kaip tik patvirtina, jog bankrutavusi Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ turi turto ir debitorinių įsiskolinimų, kurie nėra išieškoti, todėl neatmetama galimybė, kad debitoriniai įsiskolinimai gali būti išieškoti ir turtas parduotas, o BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinis reikalavimas patenkintas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad bankrutavusios Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto administratorius nepaneigė galimybės kreditoriui BUAB „Aukštaitijos ūkis“ atgauti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą. Pardavus kreditorinį reikalavimą už 30 000 Lt, būtų pažeisti kreditorių teisėti interesai kuo didesne dalimi patenkinti savo kreditorinius reikalavimus.

28Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013-08-07 kreditorių susirinkime priimti nutarimai antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimu yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys kreditorių interesus, todėl panaikinami ir perduodami svarstyti iš naujo.

29Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 str., 36 str., LR civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas

Nutarė

30Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimo antru darbotvarkės klausimu dalį, kuria nustatytas administratoriaus mėnesinis atlyginimas: administratoriaus mėnesinis atlyginimas – 3000 Lt (tame skaičiuje GPM, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos bei PVM nuo PVM mokėtoju įregistravimo dienos) ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

31Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu: perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą bankrutavusios Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovės „Žadeikoniai“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-287-198/2013) už 30 000 Lt, nustatant apmokėjimo tvarką - 5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

32Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, viešame teismo... 2. Pareiškėjas VĮ Turto bankas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 3. Pareiškėjas nurodė, kad 2013-08-07 įvyko BUAB „Aukštaitijos ūkis"... 4. Pareiškėjas nurodė, kad perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“... 5. Atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ bankroto administratorius atsiliepime... 6. Suinteresuotas asmuo V. K. atsiliepime į skundą (52–54 b. l.) nurodė, kad... 7. Suinteresuotas asmuo G. N. atsiliepimu į skundą (60–61 b. l.) prašo... 8. Suinteresuotas asmuo AB „Kretingos grūdai“ atsiliepimu į skundą (64–66... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Best fert“ atsiliepimu į skundą (71–74 b. l.)... 10. Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 11. Suinteresuotas asmuo bankrutavusi ŽŪB „Žadeikoniai“ atsiliepimu į... 12. Suinteresuotas asmuo A. R. atliepimu į skundą ( 2 t., 55 b. l.) prašo... 13. Skundas tenkintinas.... 14. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Aukštaitijos... 15. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo... 16. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi... 17. 2013 m. rugpjūčio 7 d. įvyko BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių... 18. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013-08-07 kreditorių susirinkimo protokole... 19. Kreditorių susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę... 20. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas, skųsdamas kreditorių... 21. Atsiliepime į skundą bankroto administratorius nurodo, kad 2012-12-21... 22. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administratorius turi preliminariai... 23. Iš teismui pateiktos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 6... 24. Atsižvelgiant į auksčiau nurodytus motyvus, teismas mano, kad priimtas... 25. Iš naujo spendžiant bankroto administratoriaus atlyginimo klausimą... 26. Pareiškėjas prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti kreditorių... 27. Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad Panevėžio apygardos... 28. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad BUAB „Aukštaitijos... 29. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 24 str., 36 str., LR civilinio... 30. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“... 31. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2013-08-07 BUAB „Aukštaitijos ūkis“... 32. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...