Byla 2-226-647/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant M. Bareišytei, dalyvaujant ieškovo atstovei S. L., atsakovei E. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei E. Š., tretiesiems asmenims Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), I. T., UAB „Gelanda Vilnius“, R. T., UAB „Danske lizingas“, A. S., E. T., A. B., UAB „Dizaino kryptis“, UAB „Eurospektras“, UAB „Firstas“, D. T., AB „SEB lizingas“, S. T., UAB „Pagautė“, UAB „Atspindys“, A. B., P. V., V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 101-103) prašo priteisti iš atsakovės E. Š. 2684,72 Lt skolos už šilumos energiją, 55,32 Lt palūkanų bei 167,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekia šilumos energiją negyvenamajai patalpai – parduotuvei (unikalus Nr. ( - )), esančiai ( - ), kuri nuosavybės teise priklauso atsakovei E. Š.. VĮ „Registrų centras“ duomenimis patalpų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Minėtų patalpų įrenginiai prijungti prie pastato šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl remiantis CK 6.384 str., 1.71 str. laikytina, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais su atsakove sudarė neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Mokesčiai šiame pastate už priskirtą šilumos energijos kiekį apskaičiuojami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. ( - )patvirtintu šilumos paskirstymo metodu Nr. ( - ). Visas pastate suvartotas šilumos kiekis fiksuojamas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu – skaitikliu, kurio rodmenis ieškovui pateikia Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), bendrija. Ieškovas neturi pagrindo sutikti su atsakovės teiginiais, jog patalpose nėra šildymo prietaisų, nes viešame registre nurodytas patalpų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, o jei atsakovė nori įgyvendinti savo teisę atsijungti nuo centrinio šildymo sistemos, tai turi padaryti laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Atsakovė už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 nemokėjo visiškai, todėl už šį laikotarpį susidarė 2684,72 Lt įsiskolinimas.

4Atsakovė E. Š. pateikė atsiliepimą (t. 2, b.l. 5-6), kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė negalinti sutikti su ieškovo teiginiu, kad tarp šalių žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta neterminuota energijos pirkimo-pardavimo sutartis, nes atsakovė jai priklausančių patalpų šilumos tiekimo tinklų – vartojimo įrenginiu neprijungė prie pastato šilumos energijos tiekimo tinklų. Sutiko, kad viešame registre nurodytas patalpų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Tačiau nurodė, jog atsakovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai neprijungti prie pastato šilumos energijos tiekimo tinklų ir remiantis CK 6.384 str., 1.71 str. laikytina, jog nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais nebuvo sudaryta tarp šalių neterminuota energijos pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovė nebūdama šilumos vartotoja neprivalo mokėti už šilumos kiekį, kuris nebuvo suvartotas jos patalpose. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d. pareiga atsiskaityti su šilumos tiekėju kyla tik šilumos vartotojui. Atsakovei priskaičiuotas šilumos kiekis tikriausiai buvo suvartotas, bet kitų patalpų savininkų/nuomininkų, o atsakovei priskaitytas neteisėtai, be pagrindo. Ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovės apmokėti už paslaugą, kurios faktiškai atsakovė negavo ir ji nebuvo atsakovės vartojama, todėl ieškovo reikalavimas atmestinas.

5Tretysis asmuo UAB „Danske lizingas“ pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 139-141), kuriuo prašė teismo priimti sprendimą dėl pareikšto ieškinio teismo nuožiūra.

6Tretysis asmuo P. V. atsiliepimu prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra (t. 1, b.l. 180).

7Tretysis asmuo AB „SEB lizingas“ atsiliepimu prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra (t. 2, b.l. 1-2).

8Tretysis asmuo Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), bendrija atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka (t. 2, b.l. 17). Paaiškino, kad pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą patalpos (unikalus Nr. ( - )) suformuotos padalijimo būdu, o kadastrinius matavimus atlikusi UAB „Pastatų matavimo grupė“ nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje 2010-04-07 licencija, Nr. ( - )Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. ( - )užfiksavo, kad patalpose (unikalus Nr. ( - )) yra centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Taip pat nurodė, kad bendrijos pirmininkas 2012-11-14 gavo atsakovės prašymą dėl šildymo sistemos (patalpų unikalus Nr. ( - )) atjungimo nuo centralizuotų šilumos perdavimo tinklų. Prašymas apsvarstytas 2012-11-23 bendrijos narių susirinkime ir nuspręsta leisti atsakovei atsijungti nuo šildymo sistemos įrenginių, tačiau atsijungimas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. I-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (su 2011-07-29 pakeitimais).

9Tretysis asmuo UAB „Atspindys“ atsiliepime nurodė, kad su pareikštu ieškovo ieškiniu atsakovei sutinka (t. 2, b.l. 23).

10Tretieji asmenys Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - )bendrija, I. T., UAB „Gelanda Vilnius“, R. T., UAB „Danske lizingas“, A. S., E. T., A. B., UAB „Dizaino kryptis“, UAB „Eurospektras“, UAB „Firstas“, D. T., AB „SEB lizingas“, S. T., UAB „Pagautė“, UAB „Atspindys“, A. B., P. V., V. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėta jiems nedalyvaujant.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį. Akcentavo, kad esminis ginčas yra kilęs dėl to, ar ieškovas turi teisę reikalauti sumokėti už šilumos tiekimą. Atsakovės pozicija tokia, kad ji nėra šilumos vartotoja ir šalys esą nėra sudarę šilumos pirkimo-pardavimo sutarties. Iš tiesų šalys nėra sudariusios individualios rašytinės šilumos pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau laiko, kad šalys tokią sutartį yra sudariusios konkliudentiniais veiksmais. Šilumos ūkio įstatymas numato, kad jeigu daugiabučio namo gyventojai nenusprendė dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, t.y. jei nenusprendžia sudaryti sutarties raštu, tai laikoma, kad sutartis sudaryta vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Remiantis standartinėmis sąlygomis, laikoma, kad nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklų datos tarp šalių yra susiklostę šilumos pirkimo-pardavimo santykiai. Prie ieškinio pridėtas nekilnojamojo turto registro išrašas, kuriame nurodyta, kad ginčo patalpose yra įregistruotas centrinis šildymas iš centralizuotų šildymo sistemų. Atsakovės teigimu patalpose niekada nebuvo centralizuoto šildymo, tačiau Nekilnojamojo turto registro išraše tiek ginčo laikotarpiu, tiek šiai dienai, įrašas yra tas pats, centrinis šildymas iš centralizuotos šildymo sistemos. Įrašai nekilnojamojo turto registre laikomi teisėtais, kol jie nenuginčijami įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovės teigimu, ginčo patalpose niekada nebuvo centrinio šildymo prietaisų. Prieš tai buvęs savininkas esą tai patvirtina, atsakovė savo poziciją grindžia antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Pažymėjo, kad asmenys turi teisę atsijungti nuo centralizuoto šildymo, bet tai turi būti padaryta laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų ir antstolio konstatuotos faktinės aplinkybės bei į bylą pateiktas protokolas tikrai nėra įrodymas, jog esantis atsijungimas nuo centralizuoto šildymo yra teisėtas. Dėl nuosavybės teisės perėjimo, byloje yra duomenų, kad ginčo patalpos nuo 2011-12-13 priklauso atsakovei. Esą iki tol buvęs savininkas nesinaudojo Vilniaus energijos teikiamomis paslaugomis, sąskaitų negavo ir už jas nemokėjo. Ieškovas pateikė įrodymus, kad sąskaitos buvo teikiamos tiek senajam savininkui, tiek naujajai savininkei. Iki nuosavybės teisės parėjimo momento už paslaugas yra atsiskaityta senojo savininko. Dabartinei savininkei pereina visos buvusio savininko teisės. Duomenų, kad senasis savininkas būtų teisėtai atsijungęs nuo centralizuotos šildymo sistemos nėra, todėl reikalavimai pagrįsti. Vienas iš trečiųjų asmenų yra negyvenamųjų patalpų bendrija. Kaip nurodė patikslintame ieškinyje, įvadinio skaitiklio duomenis ieškovui pateikė būtent bendrija. Pagal šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, 8 p. valdytojas yra bendrija ir ji turi tokią teisės aktuose numatytą pareigą teikti šilumos tiekėjui informaciją apie šilumos įrenginių būklę, patalpų šildymo būdą, o bendrijos, valdytojo bendrąja prasme, duomenimis šilumos tiekėjas turi vadovautis. Turime bendrijos valdytojo pateiktus duomenis, koks šilumos kiekis buvo suvartotas pastate.

12Atsakovė posėdžio metu pritarė, kad Vilniaus energija turi teisę tuos pinigus išreikalauti, tačiau nesutiko, kad pinigai būtų išreikalauti iš jos. Mano, kad padaryta klaida - gal bendrijos pirmininko ir tokie duomenys išsiųsti Vilniaus energijai. Atsakovės patalpos nesinaudoja šildymu, patalpos šildomos elektriniais įrengimais. Mano, kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra įrodymas, kad patalpos nėra prijungtos prie centrinio šildymo sistemos. Atsakovė turi raštą iš UAB „Servista ir ko“, iš kurios pirko patalpas ir kur parašyta, kad patalpose niekada nebuvo įrengtas centrinis šildymas, nebuvo teikiamos sąskaitos už šilumą, ir tokių sąskaitų neperrašinėjo jokiems nuomininkams. Patalpų pirkimo metu atidžiai nepažiūrėjo į registro išrašą, kad ten užrašytas centrinis šildymas, žodžiu kalbėjosi ir jai minėjo, kad ten patalpos šildomos elektriniais šildytuvais, tuo metu neįsigilino, nežinojo, kad reikia patikrinti tą įrašą. 2012 m. lapkritį teikė prašymą bendrijai, kadangi jai pasakė, kad pabandytų parašyti Vilniaus energijai, kad atjungtų. Paskui kai sužinojo, kad kyla didesnės problemos, suprato, kad nereikėjo tokio prašymo rašyti. Procedūra labai sudėtinga ir kainuoja labai didelius pinigus. Sužinojo tada, kai prasidėjo teismai. Tada pradėjo domėtis, kodėl yra laikoma prijungta prie šildymo sistemos. Patvirtino, kad pagal įstatymą patalpos yra prijungtos. Atsakydama į klausimus nurodė, jog sąskaitas gaudavo, bet nežinojo, kad registro įrašas kažką lemia. Manė, kad užteks UAB „Corpus A“ įrodymų, kad neprijungta prie centrinio šildymo.

13Liudytojas J. M. nurodė, kad atsakovė yra jo žmonos sesuo. Jis nuomoja nuo 2001 m. šias patalpas. UAB „Revolta“ nuomotojas, jis iš UAB „Servistos ir ko“ nuomavo. J. Š. pernuomojo patalpas. Už šias patalpas, t.y. už šildymą nebuvo niekada mokėta. Ten centrinio šildymo niekada nebuvo prijungta. Nėra nei kolektoriaus, nei radiatoriaus nėra. Kada pasikeitė pirmininkas jis nieko nežiūrėdamas nurodė, kad visur yra centrinis šildymas. UAB Korpusas, kuris administruoja pasakė, kad čia niekada nebuvo centrinio šildymo. Mokama žiemą už elektrą 1000 lt, o vasarą 250 lt. Kai pasikeitė bendrijos pirmininkas visus pridavė Vilniaus energijai. Pirmą dieną parašė, kad niekados nemokėjo už centrinį šildymą. Mano, kad dėl naujo bendrijos vadovo atsirado šita problema.

14Ieškinys tenkintinas.

15Iš byloje VĮ „Registrų centras“ centrinio duomenų banko išrašo (t. 1., b.l. 121) nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ). Remiantis registro duomenimis patalpai tiekiamas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (išrašo 2.1. p.). Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., CK 4.262 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, – pagal paprastai reiškiamus reikalavimus (LR CK 6.38 str.). CK 6.388 straipsnis nustato, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita; atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita. Šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su šilumos vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę reglamentuoja 2003 m. gegužės 20 d. LR Šilumos ūkio įstatymas Nr. IX-1565. Šio įstatymo 2 straipsnio 45 punktas nustato, kad šilumos vartotojas (vartotojas) yra juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, o atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą (12 str.). Ieškovas už 2012 m. sausio mėnesį atsakovei priklausančioms patalpoms patiektą šilumos energiją išrašė PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 876,40 Lt sumai, už 2012 m. vasario mėnesį – PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 1036,01 Lt sumai, už 2012 m. kovo mėnesį – PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 542,70 Lt sumai ir už 2012 m. balandžio mėnesį – PVM sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) 229,61 Lt (t. 1, b.l. 5-8), viso 2684,72 Lt.

16Pagal CK 6.384 str. 1 d. jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų; ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Šilumos ūkio įstatymo 19 str. 5 d. įtvirtinta, kad jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas. Sutartis pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais aprašo 5 puntą laikoma sudaryta nuo buitinio šilumos vartotojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tinklų dienos. Rašytinė sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo, bet sutartinių santykių buvimą patvirtina faktinė situacija, t.y. šalių valia buvo realizuota konkliudentiniais veiksmais.

17Atsakovė ginčijo, kad patalpos šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai nuo pat pastato pripažinimo tinkamu naudoti, t.y. 2003-02-12, nebuvo prijungti pastato šilumos energijos tiekimo tinklų, patalpos šildomos tik elektriniais prietaisais. Atsakovė nurodė, kad patalpų pirkimo metu atidžiai nepažiūrėjo į registro išrašą, kuriame nurodyta, jog patalpai tiekiamas centrinis šildymas. Kaip apdairi pirkėja atsakovė privalėjo įvertinti sandorio sąlygas bei Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytus duomenis. Įsigydama patalpas atsakovė turėjo visas galimybes ir galėjo įsitikinti ar šildymo įrenginių atjungimas nuo centralizuotų sistemų atliktas teisėtai. To neatlikdama ir įsigijusi patalpą perėmė visas buvusio savininko teises ir pareigas, susijusias su ginčo patalpa, tame tarpe ir prievolę apmokėti už tiekiamą energiją. Pažymėtina, kad UAB „Servista ir ko“ (buvęs ginčo patalpų savininkas) 2012-01-12 kreipėsi į ieškovą su raštišku prašymu, nurodydamas, kad jiems patalpos nebepriklauso, nes 2011-12-13 patalpos buvo parduotos atsakovei (t. 1, b.l. 93). Šiuo raštu UAB „Servista ir ko“ įsipareigojo už ieškovo suteiktas paslaugas iki 2011-12-13 dienos sumokėti, o už 2011 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas paprašė perrašyti PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) Nr. ( - ). Tai paneigia atsakovės argumentus, kad už šilumos energiją buvusiam savininkui nebūdavo siunčiamos sąskaitos ir buvęs patalpų savininkas už šilumos energiją ieškovui nemokėdavo. Atsakovė savo nesutikimą su ieškiniu grindė ir 2012-10-02 antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, 2011‑12‑13 UAB „Servista ir ko“ raštu, 2012-04-03 UAB „Corpus A“ aktu bei UAB „Servista ir ko“ PVM sąskaitomis-faktūromis, išrašytomis UAB „Revolta“ už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad antstolio faktinių aplinkybių protokolas ir nurodyti juridinių asmenų raštai neįrodo, kad patalpa teisėtai ir tinkamai atjungta nuo centrinio šildymo sistemos, o pateiktos sąskaitos nėra ginčo laikotarpio ir neturi teisinės reikšmės ginčui.

18Pažymėtina, kad šildymo įrengimų atjungimo nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos teisinis reglamentavimas nustatytas įstatymų galios aktų (CK 6.390 str., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą aptarta atjungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos procedūra, išaiškintas reikalavimas laikytis nustatytos šildymo sistemos įrenginių atjungimo tvarkos, pakeičiant savo buto (patalpų) šildymo būdą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-359/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2012; 2012-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-385/2012; 2013-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2013), todėl minėta praktika privalu vadovautis sprendžiant šioje byloje tarp šalių kilusį ginčą (CPK 4 straipsnis). Taigi tiek pagal teisinį reglamentavimą, tiek pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinėse bylose butų savininkams įtvirtinta teisė atjungti savo buto šildymo sistemą nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos, tačiau įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atjungimo tvarkos, o to nepadarius, atjungus šildymo įrenginius nustatytos tvarkos nesilaikant, patalpų savininkai tebėra pripažįstami šilumos vartotojais.

19Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 250 punktą buto ir kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, pageidaujantis atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai, gauti iš jos projektavimo sąlygų sąvadą keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas šilumos ar karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal tam tikrų teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus, išduotas projektavimo sąlygas ir jas atitinkantį projektą savo lėšomis (Taisyklių 255 punktas). Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato valdytojo (administratoriaus) ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams; baigus buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, pastato valdytojas (administratorius) ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą (Taisyklių 260 punktas). Buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 260 punkte nurodyto atjungimo akto pasirašymo datos, jeigu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip (Taisyklių 261 punktas). Buto ar kitų patalpų, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 250.5 punkto nuostatas nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti momento (Taisyklių 262 punktas). Buto ar kitų patalpų savininkas, kuris savo šilumos įrenginius nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungia pažeisdamas Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytą tvarką, išlieka šių sistemų tiekiamos šilumos buitinis šilumos vartotojas tol, kol neatlieka Taisyklių 262 punkte nurodytų veiksmų (Taisyklių 263 punktas).

20Duomenų, kad atsakovei priklausančios patalpos atsakovės, ar buvusių patalpų savininkų buvo atjungtos nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos pagal teisės aktų reikalavimus, nėra. Teismo posėdžio metu pati ieškovė patvirtino, kad gaudavo ieškovo pateiktas sąskaitas apmokėjimui (t. 1, b.l. 190). Taigi, ieškovas teikė šilumos energiją, pateikdavo sąskaitas apmokėjimui, atsakovė jas gaudavo, tačiau neapmokėjo.

21Pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 paskaičiuotas įsiskolinimas už atsakovei priklausančioms patalpoms patiektą šilumos energiją yra 2684,72 Lt ir 55,32 Lt palūkanos, paskaičiuotų nuo 2012-03-01 iki 2012-08-30 (b.l. 4). Ieškovas savo prievoles įvykdė, teikė atsakovės patalpoms šilumos energiją. Atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 2684,72 Lt įsiskolinimo už laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-04-30 atsakovei priklausančiai negyvenamajai patalpai patiektą šilumos energiją.

22CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, t.y. priteistina 55,32 Lt palūkanų, bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

23Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 82 Lt žyminio mokesčio, 54 Lt už Nekilnojamojo turto registro išrašus (3 Lt x 18), 31,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašus (2,90 Lt x 11), viso 167,90 Lt (LR CPK 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.). Iš atsakovės valstybei priteistina 141,66 Lt pašto išlaidų atlyginimo (CPK 96 str.).

24Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 88,93,259, 263-269, 270 str.,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti.

26Priteisti iš atsakovės E. Š. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus energija“ (į.k. ( - )) 2684,72 Lt (du tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 72 ct) įsiskolinimo, 55,32 Lt (penkiasdešimt penkis litus 32 ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-09-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 167,90 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt septynis litus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovės E. Š. 141,66 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną litą 66 ct) pašto išlaidų atlyginimo į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas... 2. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l.... 3. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekia šilumos energiją... 4. Atsakovė E. Š. pateikė atsiliepimą (t. 2, b.l. 5-6), kuriuo su ieškiniu... 5. Tretysis asmuo UAB „Danske lizingas“ pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l.... 6. Tretysis asmuo P. V. atsiliepimu prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra... 7. Tretysis asmuo AB „SEB lizingas“ atsiliepimu prašė bylą nagrinėti... 8. Tretysis asmuo Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - ), bendrija atsiliepime... 9. Tretysis asmuo UAB „Atspindys“ atsiliepime nurodė, kad su pareikštu... 10. Tretieji asmenys Negyvenamųjų patalpų savininkų ( - )bendrija, I. T., UAB... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį. Akcentavo, kad... 12. Atsakovė posėdžio metu pritarė, kad Vilniaus energija turi teisę tuos... 13. Liudytojas J. M. nurodė, kad atsakovė yra jo žmonos sesuo. Jis nuomoja nuo... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Iš byloje VĮ „Registrų centras“ centrinio duomenų banko išrašo (t.... 16. Pagal CK 6.384 str. 1 d. jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo –... 17. Atsakovė ginčijo, kad patalpos šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai nuo pat... 18. Pažymėtina, kad šildymo įrengimų atjungimo nuo bendros daugiabučio namo... 19. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.... 20. Duomenų, kad atsakovei priklausančios patalpos atsakovės, ar buvusių... 21. Pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą nustatyta, kad už laikotarpį nuo... 22. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovės priteistinos 5... 23. Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 82 Lt žyminio... 24. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 88,93,259, 263-269,... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovės E. Š. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus... 27. Priteisti iš atsakovės E. Š. 141,66 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...